Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10251

Projektin nimi: Lapin Yrityskunto - uusia työhyvinvoinnin malleja

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0292800-5

Osoite: PL 122

Puhelinnumero: 016 341 341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ulapland.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Juha Perttula

Asema: YTK, dekaani, professori

Sähköposti: juha.perttula(at)ulapland.fi

Puhelinnumero: 040 743 6567

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Kemi, Rovaniemi, Pello, Inari, Sodankylä, Kolari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Lapin yrityskuntohanke toteutetaan pilottihankkeena esiselvitysvaiheen jälkeen
tarkemmin määriteltävissä lappilaisissa yrityksissä, jotka haluavat ja tarvitsevat
aikaa ja tukea laajojen työyhteisön hyvinvointi (=tyhi) koulutus- ja kehitystehtävien
toteuttamiseen ja tyhi-toimintamallien luomiseen yrityksessään. Erityisesti
kyseeseen tulevat ne yritykset, joissa on ikääntyviä 40-60 -vuotiaita työntekijöitä.

Kohdesegmenttinä pilottivaiheessa hankkeessa ovat seuraavat toimijat, jotka ryhmitellään seuraavasti:

1. Yrittäjät (työntekijämäärä 1-5)
2. Palvelualan pk-yritykset
3. Toimistotyön pk-yritykset

Näistä ryhmistä valitaan esiselvitysprosessin aikana eniten työhyvinvoinnin koulutus- ja kehittämistukea sekä välineitä tarvitsevat yritykset, n. 6-8 yritystä, yhteensä noin 20 - 30 henkilöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hyvinvointimatkailuyrittäjät, Lapin yliopisto, Rovaniemen amk

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 140, joista naisia 70

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 228, joista naisia 108

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Talouselämämme yhteiskunnallisessa murroksessa työn asettamat vaatimukset kuormittavat työntekijöitä sekä henkisesti että fyysisesti erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Pk-yritysten työntekijöiden työhyvinvoinnin nykyiset koulutus- ja kuntoutusjärjestelmät ovat luotu pääasiassa isoille yrityksille. Lisäksi edellytetään ennalta sovittua työterveyshuollon toimintaa yrityksen tyky-suunnitelman ohjaamana. Etenkin pienissä yrityksissä nämä ovat jääneet hoitamatta resurssien vähäisyydestä johtuen. Isoissa yrityksissä on ongelmana tyky -toiminnan käytännön toteutus osaksi säännöllistä työntekijän työssä jaksamista tukevaa toimintaa.

Lapin maakunnallisen kehittämisohjelman asettama työpaikkatavoite edellyttää yritysten henkilöstön työkyvystä huolehtimista. Pohjois-Suomen tavoite-ohjelma 2007-2013 korostaa yritystoiminnan kehittämistä ja yritysten toimintaympäristön parantamista sekä osaamisen vahvistamista ja erityisesti ikääntyvän työvoiman valmiuksien parantamista. Hanke vastaa edellä mainittuihin haasteisiin ja tuottaa konkreettisia toimintamalleja ja räätälöityjä palveluprosesseja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa työkykyä ylläpitävään toimintaan.

Hanke kehittää Lapin alueelle laajan toimijoiden yhteistyöverkoston ja lisää mahdollisuuksia ympärivuotiseen työhyvinvointimatkailuun. Lisäksi hankkeen toteutus ja hankkeen jälkeinen yritystoiminta pyrkivät luomaan uusia työpaikkoja alueella koulutettaville uusille työhyvinvoinnin ja hyvinvointimatkailun osaajille.

Lapin yrityskuntohanke luo toimintamalleja, joiden avulla yritykset pystyvät työntekijöidensä työkyvyn kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, mahdollisimman joustavasti ja tuloksekkaasti. Tavoitteena on paitsi työntekijöiden hyöty myös mahdollisimman suuri hyöty yritysten työhyvinvointiin sijoittamalle rahalle.

Lapin yrityskuntohankkeen enismmäisen vaiheen tavoitteena on selvittää Lapin alueen pk-yritysten, joissa on ikääntyviä 40 - 60 -vuotiaita työntekijöitä, nykyiset toimintamallit, niiden mahdollisuudet, edellytykset ja resurssit kehittää työkykyä ylläpitävää tyhi - ajattelua ja toimintaa sekä luoda toimintamalleiksi, joiden avulla yritykset pystyvät työntekijöidensä työkyvyn kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja tämän perusteella luomaan uusia tyhi -malleja.

Esiselvityksen aikana kerättävän aineiston ja laadittavan esiselvitysraportin perusteella muodostetaan hankkeeseen osallistuvien yritysten tarpeeseen ja käyttöresursseihin perustuva suunnitelma työhyvinvointitoiminnan kehittämiseksi. Tämän perusteella hankkeen toimijaverkosto toteuttaa ja kehittää hankkeen yrityksissä yksilöllistä ja räätälöityä työhyvinvointia.

Verkostoon kuuluvat Lapin alueen valittujen toimijoiden lisäksi alueellisia ja valtakunnallisia työhyvinvoinnin ja tyhi-toiminnan asiantuntijaorganisaatioita kuten Työterveyslaitos, jolla on sekä lääketieteellistä että työhyvinvoinnin henkistä, fyysistä ja sosiaalista osaamista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin onnistuminen edellyttää aktiivista tiedottamista etenkin toimijoiden kesken mutta myös julkisuuteen. Projektille rakennetaan omat internet-sivut www.lapinyrityskunto.fi. Näitä sivuja päivitetään ja pidetään ajantasalla projektihenkilöstön toimesta.

Tiedotuksessa noudatetaan yleisiä hankkeelle annettuja tiedotusohjeita hankkeelle laaditun erillisen tiedotussuunnitelman mukaisesti. Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen vastuuhenkilönä toimii projektipäällikkö apunaan projektisuunnittelija. Hankkeen ulkoinen tiedotus rakennetaan perinteisen esite-, ilmoitus- ja esittelytoiminnan lisäksi tietoverkkoon perustuville internet-sivuille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen alussa syksyn ja loppuvuoden 2008 aikana saatetaan yhteistyöverkostolle tietoon hankkeen toimintasuunnitelma ja päätavoitteet. Hankkeen aikana alkuvuodesta 2010 järjestetään työhyvinvoinnin seminaari, jossa kerrotaan hankkeen toiminnasta ja hyvistä käytänteistä osana laajempaa työhyvinvoinnin aihealueen keskustelua. Hankeyritysten avainhenkilöille ja toimijoille järjestetään vuosien 2009-2010 aikana mahdollisuuksia osallistua erilaisiin työhyvinvoinnin teematilaisuuksiin, jossa he voivat kertoa oman yrityksensä työhyvinvoinnin toimintatavoista ja käytännöistä. Tämän lisäksi hankkeen projektipäällikkö pyrkii vuosien 2009-2011 aikana julkaisemaan työhyvinvoinnin teemakirjoituksia aihealueen lehdissä. Hankkeen loppuraportissa tuodaan laajasti julki hankkeen aikana toteutettuja työhyvinvoinnin käytäntöjä. Hankkeen loppuraportti dokumentoi uusia työhyvinvoinnin malleja lappilaisten yritysten ja yhteisöjen käyttöön kesä-elokuussa 2011. Loppuraportti julkaistaan sähköisenä dokumenttina ja sitä levitetään sähköisesti lappilaisille työyhteisöille elokuussa 2011.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 470 128

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 444 260

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 470 128

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 444 260

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Lapin yrityskunto -uusia työhyvinvonnin malleja hanke toteutettiin Lapin yliopiston hallinnoimana ESR-kehittämishankkeena ajalla 1.6.2008-31.8.2011.Hankkeen rahoittajaviranomaisena toimi Lapin ELY-keskuksen työvoimaosasto.

Hanke toteutettiin pilottihankkeena lappilaisissa pk-yrityksissä, jotka halusivat ja tarvitsivat aikaa ja tukea laajojen työyhteisön hyvinvoinnin koulutus- ja kehitystehtävien toteuttamiseen ja uusien työhyvin-voinnin toimintamallien luomiseen yrityksessään. Kohdesegmenttinä hankkeessa olivat seuraavat toimijat: 1. matkailuyrittäjät 2. palvelualan pk-yritykset ja 3. toimistotyön pk-yritykset. Hankkeeseen osallistui kaikkiaan 18 lappilaista pk-yritystä.

Tämän hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty aikaisemmissa kehittämishankkeissa omaksuttuja käytäntöjä ja toimintatapoja. Hankkeen suunnitelmavaiheesta alkaen kehittämistoiminnan tavoitteena oli irtaantua hankelähtöisyydestä ja määräai-kaisuudesta. Hankkeen kehittäminen pyrittiin näkemään pitkäjänteisenä toimintana, mikä tarkoittaa sisällöllisten ja yhteistyötä koskevien tavoitteiden asettamista hanketta pidemmälle aikavälille myös hankkeen jälkeiseen toimintaan. Hankkeen jatkuvuus on yksi rahoittajan hankkeen toiminnalle asettamista tavoitteista. Tämä ajattelutapa on tärkeää ottaa käyttöön jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tämä edistää jatku-vuustavoitetta tukevaa toiminnallista asennetta ja näkemystä myös hankkeen toteutusvaiheessa.

Hanke kehitti Lapin alueelle laajan toimijoiden yhteistyöverkoston ja lisäsi mahdollisuuksia ympärivuotiseen hyvinvointimatkailuun. Lisäksi hankkeen toteutus ja hankkeen jälkeinen yritystoiminta mahdol-listaa uusien työpaikkojen luomisen uusille työhyvinvoinnin ja hyvinvointimatkailun osaajille. Hanke lisäsi kehitettyjen työhy-vinvoinnin toimintamallien avulla Lapin hyvinvointimatkailua, yhteistyössä hankkeen partnereiden kanssa. Hankkeessa ra-kennettiin liiketaloudellisesti kannattavia toimintamalleja ja luotiin yhteistyöverkosto työyhteisön hyvinvointipalvelujen tarjontaan. Lappilaiset pk-yritykset voivat hankkeen jälkeen myös itsenäisesti hyödyntää käytännössä pilotoituja työhyvinvoinnin malleja yrityksensä henkilöstön kehittämisessä.

Hankkeessa oli mukana kaikkiaan 18 lappilaista pk-yritystä. Suunnitelmassa asetettu 10 pk-yrityksen osallistumistavoite ylittyi selvästi. Myös rahoitukselliset tavoitteet saavutettiin yksityisen rahoituksen ja erikseen raportoitavan rahoitusosuuden osalta. Hankkeen aikana saatiin yli 800 lähityöpäiväkirjausta työhyvinvoinnin kehittämiseksi käytännössä. Tämä määrä ylittää sel-västi suunnitelmassa asetetun 750 lähityöpäivän rajan. Osa yrityksistä on halukkaita jatkamaan yhteistyötä hankkeen jälkeen joko työhyvinvoinnin kehittämisen tai hyvinvointimatkailun osalta. Myös hanke-suunnitelman mukainen yhden uuden yrityksen perustamistavoite saatiin myös täytettyä.