Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10252

Projektin nimi: InFotonics Center Joensuu - palvelutoiminnan kehittäminen

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Joensuun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245897-1

Osoite: PL 111

Puhelinnumero: 013-251 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.joensuu.fi

Projektin kotisivun osoite: InFotonics Center Joensuu:n kotisivut ifc.joensuu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Markku Hauta-Kasari

Asema: Johtaja, InFotonics Center

Sähköposti: Markku.Hauta-Kasari(at)cs.joensuu.fi

Puhelinnumero: 050-4056231

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat muut tieteelliset tutkimuslaitokset ja korkean teknologian yritykset, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Nimettyjä yhteistyöyrityksiä ovat Delfin Technologies Ltd., Medifig Healthcare Oy, UPM Kymmene, Stora Enso, M-real Oyj, Denso Corporation (Japani), WinGlobal Technology Inc. (Taiwan) ja Samsung (Korea). Projektin yhteistyöyrityksiä tullaan kartoittamaan ja rekrytoimaan kattavammin projektin aikana aktiivisella markkinoinnilla ja suorilla yrityskontaktoinneilla.

Pääkohderyhmänä kansallisista tutkimuslaitoksista ovat Kuopion yliopisto ja strategisen huippututkimuksen keskittymä (SHOK) Metsäklusteri Oy. Kansainväliset pääkohderyhmät tutkimuslaitoksista ovat Chiban yliopisto (Japani), Toyohashin teknillinen korkeakoulu (Japani), Nara Institute of Science and Technology (Japani), Saint-Etiennen yliopisto (Ranska), Pietarin valtion yliopisto, Pietarin valtion teknillinen yliopisto ja Petroskoin valtion yliopisto. Metsäteollisuuteen liittyen kohderyhmänä on paperi- ja painoteollisuuteen liittyen Ruotsin Mid Sweden University:n käynnistämä paperi- ja painoteollisuuden hanke, jossa on mukana ruotsalaisia paperiteollisuuden yrityksiä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat Joensuun Tiedepuisto, Joensuun Tiedepuistossa toimivat yritykset (mm. MGM-Devices Oy ja SoftColor Oy), osaamiskeskusohjelma (Nanoteknologian klusteriohjelma), aluekeskusohjelma, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (muovitekniikan koulutusohjelma) ja Kuopion yliopiston Biomater-keskus (yhteismarkkinointi).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12, joista naisia 2

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektilla vahvistetaan kansainvälisesti kilpailukykyisen ja vetovoimaisen innovaatioympäristön syntymistä Joensuun seudulle ja Itä-Suomen alueelle. Projektissa uusitaan InFotonics Centerin yrityspalvelurakennetta keskittymällä tulevaisuuden avainteknologioiden tutkimusaloihin, joita ovat hyvinvointi ja terveys, ympäristö ja energia, sekä tulevaisuuden metsäteollisuus. Yhteistyötä laajennetaan Itä-Suomen yliopiston tutkimusaloilla Joensuun ja Kuopion yliopistojen kanssa. Tavoitteena on luoda entistä laajempi verkosto alan kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa, tukea alaan liittyvän teollisuuden t&k-toimintaa yritysyhteistyöhankkeiden kautta, luoda pohjaa uudelle liiketoiminnalle ja houkutella alaan liittyvää teollisuutta Itä-Suomeen. Tutkimuslaboratorio varustetaan huippuunsa laiteinvestoinneilla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tuloksista raportoidaan tutkimusalojen kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ja konferensseissa hyvän tieteellisen tavan mukaisesti. Lisäksi projekti tekee aktiivista julkista tiedottamista medioissa, joita ovat sanomalehdet, alan teknistaloudelliset lehdet ja ammattilehdet. Tiedottaminen tehdään Joensuun yliopiston viestintäyksikön kanssa ja heidän kautta.

Lisäksi projektin tuloksia raportoidaan Joensuun Tiedepuiston hallinnoimassa osaamiskeskusohjelmassa.

Yhteismarkkinointia tehdään Kuopion yliopiston Biomater-keskuksen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotussuunnitelma laaditaan yhdessä Joensuun yliopiston viestintäyksikön kanssa.

v. 2008 tiedote ja kutsu lehdistötilaisuuteen rahoituspäätöksestä ja projektin aloittamisesta
v. 2008 syksy, tiedote tutkimusyhteistyöstä
v. 2009 kevät, tiedote tutkimusyhteistyöstä
v. 2009 syksy, tiedote tutkimusyhteistyöstä


Näiden lisäksi projektin tuloksista tiedotetaan aina kun tiedottamiseen on aihetta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 400 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 374 339

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 439 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 425 343

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli vuonna 2003 Joensuun yliopistoon perustettu InFotonics Center Joensuu-tutkimuskeskus ja sen palvelutoiminnan kehittäminen. Tavoitteena oli suunnata InFotonics Center Joensuun toiminta lääketieteen ja tulevaisuuden metsäteollisuuden aloille, tehdä koulutusta ja yritysläheistä yhteistyötä ko. aloilla. Kohderyhmänä olivat korkean teknologian yritykset, muut tutkimuslaitokset ja organisaatiot sekä kansainväliset yhteistyökumppanit.

Projektin tuloksena toimintaa suunnattiin lääketieteen ja tulevaisuuden metsäteollisuuden aloille. Yritysyhteistyökumppaneita saatiin aktiivisen markkinoinnin ja kontaktoinnin avulla. Koulutusta ja yhteistyötä on tehty mm. UPM-Kymmene Oyj:n kanssa ja lääketieteessä KYS:in ja Medisize Oy:n kanssa. Mittauspalvelua on tehty eri yrityksille. Hankkeita on valmisteltu yhteistyössä muiden organisaatioiden, mm. VTT:n kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty erityisesti kansainvälisessä maisteriohjelmassa CIMET ja lisäksi mm. Japanin väritutkimusryhmät ovat olleet yhteistyössä.

Projektin tuloksena toimintaa suunnattiin lääketieteen ja tulevaisuuden metsäteollisuuden aloille. Tässä onnistuttiin hyvin, tuloksena mm. lääketieteen puolella uusi Tekes-projekti MEDI-IMAGING, jossa keskitytään erityisesti KYSin neurokirurgian alalle. Tulevaisuuden metsäteollisuuden alalla on generoitu tutkimusosuus Metsäklusteri Oy:n (SHOK) projektiin Qvision ja useita sopimuksia UPM-Kymmene Oyj:n kanssa. Sovelletun tutkimuksen hankkeita, joita IFC generoi ja koordinoi, oli yhteensä 9 kpl. Yritysprojekteja, joita IFC generoi ja koordinoi oli 11 kpl. Hankehakemuksia IFC valmisteli 15 kpl. Alueellisesti IFC koordinoi AKO-toimenpidettä ja valmisteli hakemuksen KOKO-ohjelmaan. Kansainvälistä yhteistyötä IFC teki Ruotsin paperiteollisuuden projektissa, jota MidSweden University koordinoi. Yritysyhteistyötä tehtiin kansainvälisesti Denso Corporationin kanssa. Kansainvälisessä CIMET-maisteriohjelmassa (Erasmus Mundus) IFC toimi aktiivisesti mukana. Koulutusta tehtiin UPM-Kymmene Oyj:lle, Medisize Oy:lle, järjestettiin Learning cafe-päivä yhteistyökumppaneille, ja ESR-rahotteisen Medipolku-projektin kanssa tehtiin yhteistyötä ohjausryhmätyöskentelyn kautta ja Medipolku-projektin järjestämään lääketieteen seminaariin osallistumisella syksyllä 2009.