Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10253

Projektin nimi: Työpaikkaohjaajan valmentaja

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Vaasan kaupunki / Vaasan aikuiskoulutus

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0209602-6

Osoite: Runsorintie 1

Puhelinnumero: 06-2135111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vakk.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin opettajien valmennuskoulutukset ovat oppimisalustalla salasanojen takana.

Vastuuhenkilön nimi: Kalle Suominen

Asema: vs.aikuiskoulutusjohtaja

Sähköposti: kalle.suominen(at)vaasa.fi

Puhelinnumero: 0400-770594

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat: Vakk:n, VAO:n ja SYI:n (nimenmuutos 1.1.2009 alkaen Yrkesakademin i Österbotten, YA) suomen ja ruotsinkieliset opettajat ja yritysten (varsinkin pk-yritysten) ja muiden organisaatioiden suomen ja ruotsinkieliset työpaikkaohjaajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta kohdistuu alueen elinkeinoelämään mm. syventyvän yhteistyön kautta (oppilaitokset hakevat opettajien työelämäjaksoilla ja työpaikkaohjaajakoulutuksissa yrityksistä kumppaneita, joiden kanssa voisi tiivistää yhteistyötä jatkossa).

Yritysten sidosryhmien kanssa yhteistyö myös tiivistyy. Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjiä käytetään apuna mm. yrityskontaktien haussa silloin kun haetaan pk-yrittäjiä kumppaneiksi. Vasek edustaa alueellista toimijaa ja elinkeinoelämän tukijaa, jota hyödynnetään mm. hankkeen tiedottamisessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 364, joista naisia 180

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 362, joista naisia 259

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on uusien koulutusmallien ja opettajien osaamisen lisäämisellä vahvistaa alueen elinkeinoelämää ja yritysten kilpailukykyä, johon päästään
- syventämällä alueella sijaitsevien ammatillisten oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä.
- parantamalla opettajien työelämä- ja yrittäjyysosaamista sekä oman alansa substanssiosaamista
- kouluttamalla työpaikkaohjaajia mm. perehtymään ammattiosaamisen näyttöihin ja perustutkintojen perusteisiin, sekä kohtaamaan erilaisia työssäoppijoita kuten maahanmuuttajia.
-yhtenä hankkeen tavoitteena on työpaikkaohjaajakoulutuksessa kouluttaa työssä olevia maahanmuuttajia työpaikkaohjaajiksi.

Varsinaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat Vaasan ammattiopiston, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ja Svenska Yrkesinstitutetin (1.1.2009 alkaen Yrkesakademin i Österbotten, YA) opettajat ja alueen yritysten työpaikkaohjaajat. Projekti on kaksikielinen.

Yhteistyökumppaneina ovat alueen työelämän edustajat. Työpaikkaohjaajakoulutusta kohdennetaan pk-yrityksiin ja niille toimialoille, jotka ovat alueelle tärkeitä mm. sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liikenne, yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat myös yritysmaailmaa lähellä ovat sidosryhmät, kuten Vaasanseudun Kehityskeskus Oy (Vasek) ja Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät r.y. Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien kanssa yhteistyö tiivistyy silloin, kun kyseessä on pk-yrityksiin liittyvä toiminta esim. työpaikkaohjaajien haku pk-yrityksistä.

Opiskelijoille hankkeen vaikuttavuus näkyy tulevina vuosina laajemmilla yrityskontakteilla (työssäoppimis- ja kesätyöpaikat sekä työnhakupaikat) ja yrittäjyystietouden lisääntymisellä opiskelujaksoissa. Opiskelijoiden koulutuksessa huomioidaan jatkossa paremmin erilaiset oppijat ja heidän erityistarpeensa.

Pk-yritysten mahdollisuudet työvoimansaantiin paranee syventyneen oppilaitosyhteistyön myötä. Yhteistyön laajuutta ja hyötyä arvioidaan jatkossa mm. hankkeen aikana kerätyn asiakastietokannan avulla. Tietokantaan kirjataan saavutetut yrityskontaktit ja seurataan kuinka opiskelijat ja opettajat hyödyntävät näitä kontakteja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta on tehty erillinen tiedotus- ja levityssuunnitelma (liite)
Koko hankkeen eteneminen ja tulokset kuvataan toimijoiden www-sivuilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeesta on tehty erillinen tiedotus- ja levityssuunnitelma (liite) Tulosten levittämisessä hyödynnetään sidosryhmien tilaisuuksia ja tiedotuskanavia. Hanketta voidaan esitellä myös esim. rahoittajan mahdollisesti järjestämissä tilaisuuksissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 746 656

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 739 654

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 865 906

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 923 480

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työpaikkaohjaajan valmentaja hankkeen tavoitteena oli työelämän yritysten ja organisaatioiden sekä toisen asteen ammatillisten koulutusorganisaatioiden yhteistyön syventäminen. Opettajien työelämäosaaminen ja substanssiosaaminen kaipasivat päivitystä. Välittömänä kohderyhmänä olivat opettajat ja opettajien kouluttamat työpaikkaohjaajat. Välillisenä kohderyhmänä olivat opiskelijat, joiden työssäoppimisen ja näyttöjen tilanteisiin projektin aikana koulutettiin työpaikkaohjaajia ja työelämätaitoisia opettajia.

Projektissa toteutetiin kouluttajakoulutusmallia. Ensin nk. pääkouluttaja koulutti opettajat ja sen jälkeen opettajat kouluttivat työpaikkaohjaajia. Hankkeen vastuullinen päähallinoija oli Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja yhteistyökumppaneina olivat Vaasan ammattiopisto sekä Yrkesakademin i Österbotten. Yhteistyösopimuksilla rajattiin kaikkien organisaatioiden vastuut ja velvoitteet. Hanke oli kaksikielinen - kaikki materiaali oli sekä ruotsiksi että suomeksi.

Työpaikkaohjaajan valmentaja hankkeen tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. Määrälliset tavoitteet ylitettiin. Projektiin osallistui yhteensä 362 henkilöä. Hankkeen tuloksena 61 opettajaa osallistui työelämäjaksoihin eri organisaatioissa ja yrityksissä ja 301 työpaikkaohjaajaa sai valmennuksen ohjata nuoria tai ammatinvaihtajia työssäoppimisen saralla ja näytöissä. Yrityksiä ja organisaatioita tuli mukaan vähän alle 100. Laadullisesti työpaikkaohjaajan valmennukset toteutuivat myös hienosti, sillä palautteen mukaan huonoinkin keskiarvo asteikolla 1 -5 mitattuna oli hyvä eli 3,6 ja paras toisaalta 4,65. Parhaimmillaan opettajat olivat kun työpaikkaohjaajilta kysyttiin opettajien myönteistä suhtautumista työelämään. Hankkeesta jäi jatkuvaan käytäntöön säännölliset työelämäjaksot. 61 opettajaa sai valmiudet kouluttaa työpaikkaohjaajia ja siirtää hiljaista tietoaan nuoremmille opettajille ja kollegoilleen. Hienointa hankkeessa oli yhteistyö eri oppilaitosten kesken ja syntynyt yhteistyö opettajien ja yritysten kesken. Jälleen kerran yhteistyö sujui molemmilla kotimaisilla kielillä - kielirajoja ja esteitä ei ollut.