Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10256

Projektin nimi: Intl Practicum - kansainvälinen työharjoittelu yritysten kansainvälistymisen työkalu

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 30.9.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: PL 1627

Puhelinnumero: 0207 87 2211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uef.fi/intlpracticum

Vastuuhenkilön nimi: Päivi Eriksson

Asema: professori

Sähköposti: paivi.eriksson(at)uef.fi

Puhelinnumero: 0400-219482

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Savon alueen työnantajat, yritykset ja organisaatiot
sekä näiden johto ja henkilökunta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen muita hyödynsaajia ovat alueen kunnat ja yritysten sidosryhmät.
Hankkeesta hyötyvät ulkomaalaiset opiskelijat ja välillisesti suomalaiset opiskelijat, joiden mahdollisuudet kv-harjoitteluun ulkomailla lisääntyvät.
Hankkeesta hyötyvät lopuksi myös muut työperäiset maahanmuuttajat, kun yritysten kynnys
palkata ulkomaalainen, eri kulttuuriperimää oleva henkilö madaltuu.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 66, joista naisia 46

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Intl Practicum - kansainvälinen työharjoittelu yritysten kansainvälistymisen työkalu on hanke, jonka Itä-Suomen yliopisto toteuttaa yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston kanssa.
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2008-30.9.2011.
Hankkeessa mukana olevia tahoja ovat Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki,Siilinjärven kunta,Kuopion Kauppakamari,Teknologiakeskus Teknia Oy,Savon Yrittäjät ry, Pelastusopisto/kriisinhallintakeskus, Oxford Lake School UK, Brussels Business Institute for Higher Education
Hankkeen kohderyhmä on pohjoissavolaiset yritykset ja työnantajat. Sen tavoitteena on auttaa yrityksiä kansainvälistymään sijoittamalla alueella opiskelevia ulkomaalaisia opiskelijoita ohjattuun työharjoitteluun. Opiskelijoiden tehtävät liittyvät esimerkiksi markkinaselvitysten tekemiseen, viennin aloittamiseen tai kehittämiseen, kansainvälisen markkinoinnin tehostamiseen, materiaalihallintaan tai kotikansainvälistymiseen eli puhtaasti työyhteisön valmiuksien kehittämiseen toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työympäristössä.

Hanke on jatkoa vuoden 2007 aikana toteutetulle Yritysten kansainvälistymisen pullonkaulat -pilottihankkeelle, johon sysäyksen antoi alueella toimivien pk-yritysten nimeämät pulmatilanteet. Ongelmina yrittäjät näkivät:
1. tarpeita vastaavan opiskelijan löytämisen
2. tarvittavien sopimusten laadinnan ja viranomaisasiat
3. opiskelijan opastamisen suomalaiseen työelämään sekä
4. työtehtävän selvittäminen ja tuki työnohjaukselle

Kansainvälistymistä rajoittaa myös työyhteisön arkuus käyttää vierasta kieltä ja kohdata toista kulttuuriperimää edustava henkilö.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:
- yrityskartoitus; selvitetään yritysten kansainvälistymisen tarpeet ja määritellään työharjoittelun sisältö
- opiskelijoiden osaamiskartoitus ja matching,
- ohjattu työharjoittelujakso, joka kestää 2-3 kuukautta
- yritysten koulutus (2 kpl vuodessa) ja palaute.
- Lisäksi hankkeessa selvitetään kansainvälistymisen tarpeet ja pullonkaulat ja keinot niiden ehkäisemiseksi ja laaditaan yhteinen työharjoitteluesite yritysten käyttöön.
- opettajien ja yrittäjien kielikoulutus

Intl Practicum -hankkeen työharjoitteluun valitaan oppilaitoksissa opiskelevia ulkomaalaisia vaihto- tai tutkinto-opiskelijoita, joita Pohjois-Savossa on vuosittain noin 500 yli 70 eri maasta.
Hankkeessa korostuu tutor-ohjaajan rooli sekä tarpeita vastaavan harjoittelijan etsijänä ja työelämään valmentajana, sekä työharjoittelun onnistumiseen tähtäävän ohjauksen antajana.

Hankkeen tavoitteena on solmia yhteensä 120 työharjoittelusuhdetta. Lisätä yhteistyötä (oppilaitokset / yritykset) ja luoda alueen elinkeinoelämää palvelevat koulutusorganisaatioiden yhteiset kansainvälisen työharjoittelun prosessit ja parantaa pk-yritysten kasvupotentiaalia ja lisää niiden kansainvälistymisvalmiuksia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista laaditaan tiedotuslehtinen (esite), joka jaetaan mahdollisimman kattavasti alueen yrityksiin ja työnantajille.
Projetista laaditaan lehdistötiedotteita maakunnalliseen ja paikallislehtiin sekä yrittäjäjärjestön ja
kaupakamarin tiedotus- ja jäsenlehtiin. Yrityksille esitellään hanke myös henkilökohtaisissa tapaamisissa
ja erilaisissa yrittäjätilaisuuksissa. Järjestettäviä koulutuksia mainostetaan mm. yrittäjäjulkaisuissa.

Projektin selvitysten kyselylomakkeet lähetetään tietyin kriteerein valittuihin alueen pk-yrityksiin ja
samalla markkinoidaan hanketta heille.
Projektin tiedot liitetään koulutusorganisaatioiden www-sivuille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin keston aikana on löydetty hyvät käytännöt koulutusorganisaatioiden kv-
työharjoitteluprosessien tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä niin, että toiminta on projektin
päätösvaiheessa vakiintunut toimivalle tasolle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 592 469

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 423 564

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 741 807

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 569 724

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Intl Practicum -projektin tavoitteena oli auttaa pohjoissavolaisia yrityksiä ja organisaatioita kansainvälistymään, sijoittamalla alueella opiskelevia ulkomaalaisia opiskelijoita ohjattuun työharjoitteluun. Tavoitteena oli myös opettajien sekä yritysten ja organisaatioiden henkilöstön kieli- ja ohjaustaitojen parantaminen sekä monikulttuurisuuden lisääminen koulutusten ja kansainvälistymisseminaarien avulla. Hankkeen toteuttamiseen osallistui Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon ammatti-ja aikuisopisto. Itä-Suomen yliopisto toimi hankkeen koordinoijana sekä vastasi yhdessä muiden osatoteuttajien kanssa työharjoittelusuhteiden solmimisesta ja tutoroinnista.

Hankkeen aikana toteutui yhteensä 120 harjoittelupaikkaa, joista 50 oli yrityksissä tapahtuvaa harjoittelua. Loput harjoittelupaikoista toteutuivat organisaatioissa. Koska hankkeen päätavoitteena oli kansainvälistyminen, olivat mukaan tulleet yritykset ja organisaatiot pääosin kansainvälistymistä tavoittelevia tai jo kansainvälisillä markkinoilla toimivia. Useilla hankkeeseen osallistuneilla organisaatioilla on ollut tavoitteena myös kotikansainvälistyminen ulkomaisten harjoittelijoiden avulla.

Harjottelupaikkojen osalta 120 harjoittelupaikan tavoite saavutettiin erittäin hyvin, verrattuna taloudelliseen tilanteeseen hankkeen toteuttamisajalta. Kuitenkin tavoitteiden asettelussa tulisi kiinnittää enemmän huomiota harjoittelupaikkojen laatuun, kuin määrään. Pidempikestoisen vaikutuksen yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymiseen tulisi olla ennemmin tavoitteena lukujen tuottamisen sijaan. Parhaimmat oppimiscaset ovat toteutuneet yritysharjoitteluiden kautta, joiden avulla on hyödytetty sekä yrityksiä että oppilaitoksia kehittämään käytäntöjään. Hankkeen tiedossa olevia pidempiaikaisia työllistymisiä harjoittelun jälkeen on yhteensä 5 kappaletta. Myös useat harjoittelijat ovat jatkaneet harjoittelua hankkeen jälkeen, ts. yritys ja opiskelija ovat sopineet ilman hankkeen mukanaoloa jatkosta. Osassa tapauksia opiskelijat ovat jatkaneet työskentelyä suomalaiselle yritykselle kotimaastaan käsin esim. provisiopalkalla.

Hankkeen aikana järjestettiin kahdeksan kansainvälistymistä tukevaa seminaaria yhteistyössä Pohjois-Savon alueen kv-toimijoiden kanssa. Hanke järjesti lisäksi eritasoisia englannin kielen koulutuksia sekä kielimatkan Oxfordiin. Englannin kielen koulutuksissa oli täysi määrä osallistujia. Koulutuksiin osallistujat olivat hankkeessa mukana olevien tahojen sekä yritysten ja muiden organisaatioiden edustajia.

Hankkeen aikana laadittiin selvitysraportti Pohjois-Savon alueen yrityksien kansainvälistymistarpeista sekä kansainvälistymisen esteistä. Raportin avulla kartoitettiin myös pohjoissavolaisten yritysten tarvetta kv-harjoittelijoille. Raportti tuotti hyödyllistä tietoa alueen yritysten ja organisaatioiden tarpeista sekä niiden eroavaisuuksta, jonka vuoksi markkinointia on osattu myös kohdentaa eri tavalla kohteesta (yritys/organisaatio) riippuen. Lisäksi laadittiin selvitys internetpohjaisen kansainvälisen työharjoitteluportaalin perustamisesta sekä vaikuttavuusselvitys hankkeen toiminnasta.

Hanke on madaltanut pohjoissavolaisten yritysten ja organisaatioiden kynnystä palkata ulkomaalainen henkilö työharjoitteluun. Tämä tulee vaikuttamaan jatkossa myös yritysten ja organisaatioiden halukkuuteen ja ennakkoluuloihin palkata maahanmuuttajia. Useat hankkeen harjoittelupaikat ovat edesauttaneet kotikansainvälistymistä mm. päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja vanhainkodeissa. Hankkeen toiminta on edistänyt monikulttuurisuutta Pohjois-Savon alueen työorganisaatioissa ja yrityksissä.

Hankkeen aikana on kasvatettu oppilaitosten mainetta yrityksistä kiinnostuneena kumppanina sekä opiskelijoiden tietoisuutta harjoittelumahdollisuuksista. Hankkeessa toimineet oppilaitokset ovat pystyneet yhtenäistämään käytäntöjään, mikä helpottaa jatkossa ulkomaisten opiskelijoiden sijoittumista paikallisiin yrityksiin. Lisäksi kynnys kääntyä muiden oppilaitosten puoleen kv-harjoitteluasioissa on madaltunut. Hankkeessa mukana olevien oppilaitosten kanssa kehitetty yhteinen toimiva kv-työharjoittelu/työssäoppimismalli on edesauttanut aiempien hyvien käytäntöjen sulautumista uuteen toimintamalliin.

Intl Practicum -hankkeen eroavuus muihin Suomessa toteutettuihin kv-harjoittelu -hankkeisiin on yhteistyön laajuus. Muualla maassa toteutetuissa hankkeissa yhteistyö on ollut pääsääntöisesti 1-2 korkeakoulun välistä. Intl Practicum -hankkeen neljän oppilaitoksen, ammattiopistojen, ammattikorkeakoulun ja yliopiston välinen yhteistyö on ainutlaatuista.

Oppilaitokset noudattavat jatkossa samoja hyväksi havaittuja käytäntöjä, joita hankkeen aikana on saatu kehitettyä ja sulautettua osaksi entisiä toimintamalleja. Yhteistyö yritysten ja organisaatioiden sekä ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa on lisääntynyt sekä jatkuu tulevaisuudessakin oppilaitosten osalta.