Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10258

Projektin nimi: Tulevaisuuden osaaminen

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1058649-8

Osoite: Vierimaantie 5

Puhelinnumero: 08-4106 473

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ysk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ysk.fi

Vastuuhenkilön nimi: Timo Kiema

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: timo.kiema(at)ysk.fi

Puhelinnumero: 08-4106 471

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Merijärvi, Kalajoki, Ylivieska, Alavieska, Oulainen, Sievi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ylivieskan seutukunnan alueen pienet tuotannolliset yritykset sekä tuotannollista yritystoimintaa palvelevat ja myös osin palvelualan yritykset. Isommat pk-yritykset ovat mukana koulustuksissa silloin kun ne tukevat pienten yritysten kehittymistä.
Projektin painopiste on tuotannollisissa yrityksissä. Koulutukseen otetaan puhtaasti palvelualan yrityksiä ja henkilöitä silloin, kun sen kautta voidaan hyödyntää kokemuksellista oppimista samoissa koulutusryhmissä tuotanollisten yritysten henkilöiden kanssa. Naisvaltaiset palvelualan yritykset tuovat koulutuksiin naisnäkökulmaa ja pehmeitä arvoja perinteisesti miesvaltaisille tuotannollisten metalli- ja puualan yrityksille. Mikroyritykset on erityisesti otettu projektissa huomioon työpajatoiminnassa ja siitä nousevissa koulutuksissa.
Oma kohderyhmä ovat myös seutukunnan SeutuYPP-verkoston yrityspalveluneuvojat, jotka osallistuvat pienyritysten kanssa työpajakoulutukseen. Verkoston jäsenorganisaatiot nimeävät kulloinkin ne yritysneuvojat, jotka kulloiseenkin työpajaan soveltuvat. Työpajat muodostetaan yritysten toivomalla tavalla, joko kooten eri paikkakunnilta, eri toimialojen yrityksiä tm. Yritysneuvojakumppanuuden toimivuus ja luottamus vaikuttaa lopullisiin kokoonpanoihin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Seudullisen Yrityspalveluverkosto (SeutuYPP) on tärkein välillinen kohderyhmä. Verkoston tahoja ovat alueen oppilaitosten yrityskoulutusvastaavat, seutukunnan työvoimatoimiston ja te-keskus yritysosaston henkilöstö, oppisopimustoimen henkilöt, kuntien elinkeinotoimen vastaavat. Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat alueella toimivat yrityslähtöiset projektit ym tahot, jotka toimivat yritysneuvonnassa.
Projektin avulla yrityskoulutuksia toteuttavat oppilaitokset pääsevät kasvattamaan omaa osaamispääomaansa nykyaikaisen liiketoimintaosaamisen alueella, koska projekti keskittyy yritysten koulutustarpeiden koordinoimiseen ja niiden ohjaamiseen oppilaitosten hoidettavaksi. Tämä ohjaa myös oppilaitosten opetussuunnitelmien sisältöjen muotoutumisessa ja pitemmällä aikavälillä linjavalinnoissa, niiden normaalissa opetustoiminnassa.
Kuntien ja alueen elinkeinotoimi saa projektista uutta aktiivisuutta ja taitoa toimia lähempänä yrityksiä.
Kaikkien yritysten parissa toimivien osapuolten tuntemus toistensa kehittämistyökaluista ja palveluista kasvaa ja he kykevät palvelemaan yrityksiä laaja-alaisemmin ja ohjaamaan paremmin oikeiden kehittämistyökalujen äärelle.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 800, joista naisia 140

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1490, joista naisia 285

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tulevaisuuden osaaminen on koulutushanke, jonka kohderyhmänä ovat Ylivieskan seutukunnan alueen pienet tuotannolliset ja osin palveluyritykset. Projektin toimintaan osallistuu 150 yritystä ja 800 henkilöä. Samalla projekti kouluttaa ja tukee Ylivieskan seutukunnan seudullisten yrityspalvelujen (SeutuYPP) verkostoa, noin 25 henkilöä.

Lähtökohtana on, että yritysten liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti niin, että sen aiheuttamaan muutoksen hallintaan etenkin pienyrityksillä ei ole riittävästi tietoa eikä resursseja. Pienissä yrityksissä yrittäjän oma ajankäyttö ja töiden organisointi voi olla puutteellista.

Projektin auttaa yrityksiä hallitsemaan tulevaisuuden muutoksia. Projekti auttaa yrityksiä löytämään tulevaisuuden vision ja työkalut muutosten hallintaan.

Keinoina alueen julkisen yrityspalveluhenkilöstön kanssa yrityksille järjestetään strategia-työpajoja. Projekti huomioi ohjatussa työpajakoulutuksessa erityisesti ns mikro-yritykset, joissa yrittäjä on yksin, ilman tukevaa johtoporrasta tai muuta verkostoa.
Lisäksi projekti pitää yritysten kanssa osaamispalavereita, joissa yrityksen liiketoimintasuunnitelman pohjalta tehdään ns osaamisen SWOT-analyyseja ja niiden pohjalta suunnitellaan tulevaisuuden osaamispolut ja -tarpeet.

Projekti suunnittelee ja ostaa yrityksille koulutusta, jonka tarve täsmentyy edellisten toimien ja muun yrityskartoituksen pohjalta. Yrityskoulutukset tähtäävät liiketoimintaosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen.

Projektin toimet edesauttaavat yrityksiä niin, että niissä syntyy työhöntuloimua ja ilmapiiri, jossa yrittäjä ja työntekijät kokevat hallitsevansa ja olevans osa tulevaisuuden muutoksia. Yrittäjän ja yritysjohdon muutosjohtamiskyky kasvaa.
Yrityksen johto saa käyttöönsä osaamisen kehittämisen välineitä, joilla tulevaisuuden muutosten hallinta ja samalla työilmapiiri paranee. Esimiehet saavat välineitä kehityskeskusteluihin. Yrittäjät aktivoituvat tekemään itselle ja työntekijöille omia urapolkuja, jossa yrittäjän ja työntekijän kouluttamis- ja etenemisasiat on suunniteltu pitemmällä aikavälillä, yrityksen osaamisstrategian suuntaisesti. Tämä edistää aktiivisuutta ja sitoutumista työhön. Lisäksi tulevaisuuden hallinta ja osaamispääoma auttavat selviytymään paremmin kriisitilanteissa.

Projekti tiivistää alueen elinkeinoneuvojien ja yritysten yhteistyötä ja laajentaa sitä keinovalikoimaa, joiden avulla yritysten osaamisen ja henkilöstön johtaminen nousee tärkeään rooliin yrityksen muussa päätöksenteossa.

Projekti toimii yhteistyössä muiden alueen yrityspalvelua tuottavien EU-hankkeiden kanssa. Lisäksi projekti tekee tunnetuksi laajemminkin yritysten henkilöstön julkishallinnon kehittämistyökaluja eli Yritys-Suomi-palveluita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tärkein ja tehokkain tiedotus tapahtuu henkilökohtaisilla yrityskontakteilla, joita tehdään koko projektin ajan ja säännöllisesti. Niissä annetaan tietoa projektin tarjoamista mahdollisuuksista auttaa yrityksiä osaamisen hallinnassa. Erityisesti pienten yritysten tavoittamisessa hyödynnetään paikallista lehdistöä ja kuntien elinkeivovastaavia. Seudullinen yrityspalveluverkosto toimii myös tiedon välittäjänä.
Uusista koulutuksista tiedotetaan sähköpostitse. Projekti kerää yrityksistä ja niiden kontaktehenkilöistä sähköpostilistan, jota hyödynnetään koko projektin ajan, kuitenkin harkitusti. Perinteistä postia ei käytetä, kuin poikkeustapauksissa.
Projekti ylläpitää Ylivieskan seutukunnan www-sivuilla tiedostoa projektin tilaisuuksista ja koulutuksista.
SeutuYPP-verkoston kautta tieto projektin toimista välittyy verkoston organisaatioille. YPP-verkostossa on tällä hetkellä virallisesti mukana 15 eri julkishallinnon organisaatiota.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Työpajatoiminnasta tai vastaavanlaisen pienyritysneuvonnan jatkamisesta ja vastuuttamisesta / koordinoinnista projektin jälkeen tehdään SeutuYPP:n johtoryhmälle esitys. YPP-johtoryhmä päättää jatkotoimista.
Projektissa mukana olevat yritysneuvojat saavat taitoa toteuttaa yriysneuvontaa työpajoissa oppimillaan malleilla sitä mukaan kuin työpajatoiminta etenee.
Yritykset saavat YPP-verkostosta ja toisista pienyrityksistä tukiverkoston, jonka toiminnalle syntyy pohja ja luottamus projektin aikana. Työparit jäävät elämään projektin jälkeen silloin kun ne ovat onnistuneet työpajatoiminnan aikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 745 150

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 739 265

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 853 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 832 606

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli pienten pk-yritysten auttaminen jatkuvasti ja nopeasti muuttuvan toimintaympäristön hallinnassa, yhteistyössä julkisen yrityspalveluhenkilöstön kanssa.
Tavoitteen saavuttamisessa hankkeen työkaluja ovat olleet
- yritysten henkilöstön koulutukset
sekä puolen päivän mittaiset
- yrityskohtaiset osaamis/stratgiapalaverit ja
- infotyyppiset yrityksille ja yritysneuvojille suunnatut työpajat.

Hankkeen peruslähtökohtana ovat olleet henkilökohtaiset yritystapaamiset, joita hankehenkilöstö on tehnyt. Tapaamiset ovat olleet yleensä yrityksessä, yritysjohdon tai muun henkilöstöasioista vastaavan kanssa. Samanaikaisesti yhteistyötä on tehty seutukunnan kuntien elinkeinovastaavien ja etenkin paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Myös séutukunnan muiden hankkeiden kanssa tehty yhteistyö on ollut tärkeää.
Käytännön periaatteena on ollut, että koulutukset on delegoitu kokonaisvaltaisesti kilpailutetulle kouluttajalle. Näin hankehenkilöstö on voinut keskittyä uusiin koulutusaihioihin. Työpajat on myös kilpailutettu asiantuntijan vedettäviksi, niissä kuitenkin hankehenkilöstön on ollut aktiivinen toimija. Myös hankkeen budjetoinnissa tehtiin jako niin, että koulutuksista kerättiin hankkeen yksityisrahoitus, sen sijaan työpajat ja strategiapalaverit pidettiin maksuttomina yrityksille. Tämä oli hyvä jako, joka helpotti byrokratiaa ja madalsi yritysten kynnystä osallistui mm tärkeisiin infotilaisuuksiin tai yrityksen omiin, tärkeisiin strategisiin katsauksiin.

Hankkeen määrälliset tulokset ylitettiin runsaasti, yritysten, koulutettavien ja oppilastyöpäivien määrissä mitattuna. Hankkeen koulutuksiin osallistui 199 yritystä, työpajoihin 249 yritystä ja 44 yritysneuvojaa. Yrityskohtaisiin strtegiaistuntoihin osallistui 18 yrityksen koko omistajajohto. Hankkeen koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 1 526 henkilöä.
Näiden toimenpiteiden avulla yritysten tietoisuus markkinoiden muutoksista sekä uusista osaamisvaatimuksista parani, työpajojen jälkeen yritykset pääsivät heti mukaan tarvittaviin koulutuksiin. Osaamis- eli strategiapalaverit avasivat yritysjohdolle laajempia näkökulmia oman yrityksen tulevista mahdollisuuksista ja uhkista ja näin johdon tulevaisuuteen valmistautuminen parani.