Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10263

Projektin nimi: KOKEVA Osaaja

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0996167-6

Osoite: PL230

Puhelinnumero: 036461

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.hamk.fi/osaaja

Vastuuhenkilön nimi: Seija Mahlamäki-Kultanen

Asema: Johtaja

Sähköposti: seija.mahlamaki-kultanen(at)hamk.fi

Puhelinnumero: +358 3 646 3300

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ammatilliset opettajat, osastonjohtajat ja koulutusalajohtajat. Mukaan lähtevät alat määräytyvät oppilaitosten tarpeiden pohjalta, erityisesti tekniikan ja liikenteen sekä liiketalouden ja hallinnon aloja pyritään saamaan mukaan. Projektin tavoitteiden kannalta on tavoitteena saada myös osastonjohtajia ja koulutusalajohtajia osallistujiksi, koska sen toivotaan helpottavan hankkeen toteutusta ja toimintamallien juurruttamista sekä toimintakulttuurien muutosta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Ammatilliset opiskelijat ovat keskeinen välillinen kohderyhmä. Koko projekti tähtää siihen, että erilaiset opiskelijat saavat ajantasaista opetusta ja ohjausta sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla sekä näiden yhteistyönä. Tällöin niin huippuosaajiksi, työllisiksi ja yrittäjiksi tähtääville opiskelijoille tarjotaan mahdollisuudet edistyä urallaan.

Työpaikkaohjaajat ja työelämän organisaatiot sekä ohjausosaamisen kehittymisen myötä että työelämää kehittävien toimintamallien avulla.

Välillisiin kohderyhmiin voi lukea myös ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat, koska projektissa haettuja uusia malleja toimia uuden tyyppisessä toimintakulttuurissa pyritään viemään opettajankoulutukseen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 275, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 277, joista naisia 151

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KOKEVA Osaaja hankkeessa vastataan tarpeeseen kehittää valtakunnallisesti, alakohtaisesti ja alueellisesti työpaikkaohjaajien kouluttajien, työelämäjaksojen ja opettajien substanssiosaamisen kehittäjien verkostoja. Projektiin mukaan tulevien kohdeoppilaitosten kanssa vaihdetaan hyviä käytänteitä sekä kehitetään alakohtaisia toimintamalleja alan substanssiosaamisen kouluttamiseen, työpaikkaohjaajien koulutuksiin, työpaikkojen kehittämiseen ja työelämäjaksoihin siten, että toiminnot kytketään toisiinsa. Ammatillisen huippuosaamisen, yrittäjyyden edistämisen ja työllistymisen näkökulmat integroidaan em. toimintoihin. Tarvitaan myös verkkopohjaisia foorumeita tiedon jakoon ja osaamisen kehittämiseen.

Projektin ajoitus: 1.4.2008 - 31.12.2010.

Projektin keskeisimmät tulokset:
- Opettajien alakohtaisen substanssiosaamisen kehittyminen ja substanssiosaamista ylläpitävien
toimintamallien kehittyminen, erityisenä painopistealueena tekniikan ja liiketalouden alat
- Koulutetut työpaikkaohjaajat ja työpaikkojen kehittyminen
- Arviointikäytänteet yksilö- ja organisaatiotason osaamisen työelämäosaamisen ja
substanssiosaamisen arviointiin,
- Työelämän, erityisesti tekniikan alojen ja pk-yritysten tarpeisiin vastaavat työpaikkaohjaajien
koulutusmallit ja aineistot
- Valtakunnalliset, alueellisten ja alakohtaisten verkostojen syntyminen yli aluerajojen ja niiden
toimintamallit osaamisen kehittämiseksi
- Opiskelijalähtöiset, yrittäjyyden, huippuosaamisen ja työllistymisen huomioivat
työelämäyhteistyömuodot sekä opetussuunnitelmaratkaisut ja opetuskäytänteet, jotka kytkeytyvät
substanssiosaamisen kehittämiseen ja opettajien osaamisen ylläpitämiseen
- Opettajan perus- ja täydennyskoulutuksen mallien kehittyminen; myös alakohtaisia ammattiin oppimisen uusia malleja
- Työpaikkaohjaajakoulutuksen hyvät eurooppalaiset käytännöt ja niiden mallintaminen kansallisesti
Tuloksena syntyy konkreettisesti tutkimusjulkaisuja ja verkkosivustoja.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:
Kehittämistarpeiden määrittely ja arviointikäytänteiden kehittäminen verkostotyönä
- Alakohtaisten verkostojen luonti, verkostotoimijoiden perehdytys ja verkostotoiminnan käynnistäminen
- Alakohtaiset substanssikoulutukset ostopalveluna
- Ammatillisen opettajakorkeakoulun vastuulla olevat koulutus-, valmennus- ja konsultointiprosessit
- Selvitetää vaihtoehtoisia työelämäjaksojen toteutusmalleja ja lyhyiden työelämäjaksojen vaikuttavuutta (alle 2 kk)
- Työpaikkaohjaajien kouluttajien koulutukset ja työpaikkaohjaajien koulutusten erilaisten toteutusratkaisujen arviointi, analysointi sekä mallintaminen
- Alakohtaisten ja aluekohtaisten hankkeiden tuki eri muodoissaan
- Valtakunnalliset seminaarien järjestäminen ja verkostojen kokoaminen (työpaikkaohjaajien kouluttajat, te-jaksojen kehittäjät jne.)
- Arviointi, tiedon tuottaminen ja koonti osittain tutkimuksellisella otteella, levitys ja juurrutus;

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelmaa tarkennetaan hankkeen alkuvaiheessa. Hakemusvaiheessa on päätetty mm.
- perustaa projektille web-sivut, joihin linkitetään myös projektissa syntyvät valtakunnalliset verkostosivut sekä jossain vaiheessa mahdollisesti alakohtaisten verkostojen sivustot
- ammatillisen opettajakorkeakoulun omille sivulle kuvaus hankkeesta
- painetaan esitteet, joita voi jakaa erilaisissa tapahtumissa sekä ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyöverkostoissa
- projektin seminaareja markkinoidaan ja ne toimivat itsessään tiedotuskanavina.

Tiedottamisen kohdejoukkoina toimivat koulutuksen järjestäjät verkostoineen, työpaikkaohjaajat, ammatillisen opettajan koulutuksen opettajat ja henkilöstö.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin alkuvaiheesta lähtien syntyneitä käytänteitä kootaan verkkosivustoille. Talvella 2009 järjestettävissä seminaareissa esitellään siihen mennessä syntyneitä käytänteitä. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille tiedotetaan projektista ja heitä osallistutetaan mahdollisuuksien mukaan verkossa olevien toimintojen käyttöön sekä seminaareihin. Projektin tavoitteena on kehittää verkostoja, jotka toimivat myös hyvien käytänteiden levittämisessä projektin alkuvaiheista lähtien.

Vuoden 2010 aikana järjestettävissä seminaareissa esitellään väli- ja loppuvaiheen tuloksia. Projektin tuloksena syntyneet tutkimustulokset ja käytänteet kuvataan painetuissa julkaisuissa sekä verkkosivuilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 587 732

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 582 332

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 699 208

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 693 808

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

HAMK AOKKn koordinoimassa KOKEVA Osaaja -verkostohankkeessa on tuotettu sekä työelämän, erityisesti tekniikan alojen ja pk-yritysten tarpeisiin vastaavia työpaikkaohjaajien koulutusmalleja ja aineistoja, jotka perustuvat opiskelijalähtöisiin, yrittäjyyden, huippuosaamisen ja työllistymisen huomioiviin työelämäyhteistyömuotoihin että opetussuunnitelmaratkaisuja ja opetuskäytänteitä, jotka kytkeytyvät opettajien substanssiosaamisen kehittämiseen ja työelämäosaamisen ylläpitämiseen.
Hankkeessa on kolme sisältöaluetta: 1.Työpaikkaohjaajakouluttajien koulutus 2.Alakohtaisen osaamisen kehittämisryhmät: sähkö-,kone- ja metalli-, vaatetus-ja käsi- ja taideteollisuus- (tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus) sekä liiketalousala 3.Opettajien ohjatut työelämäjaksot.
Toimintoja on sisällytetty HAMK AOKKn opettajan perus- ja täydennyskoulutukseen. On valmistunut myös opinnäytetyö "Työpaikkaohjaajakouluttajien pilottikoulutus KOKEVA-hankkeessa" ja kaksi muuta on valmisteilla.
Kohderyhmä on ammatillista perustutkintokoulutusta järjestävät oppilaitokset ja opettajat, osastonjohtajat yms. Toiminnot kohdentuvat työelämäosaamisen ja koulutuksen vaikuttavuuden lisäämiseen. Mukana on ollut yrityksiä ja henkilöstöä työpaikkaohjaajaksi koulutettavina ja mentoreina. Toiminnot on suunniteltu yhtyeistyössä.
Hankkeen koulutusorganisaatiot: Omnia, Faktia, Forssan ammatti-instituutti, Hyria koulutus Oy, Hämeenlinnan ammatti-instituutti, Keuda, Keskuspuiston ammattiopisto, KKTavastia, WinNova, Pirko, TAKK ja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto.
Hankkeeseen on osallistunut 80 yritystä.Koko projekti on tähdännyt siihen, että erilaiset ammatilliset opiskelijat saavat ajantasaista opetusta ja ohjausta sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla sekä näiden yhteistyönä. Välillisenä kohderyhmänä ovat olleet myös työpaikkaohjaajat ja työelämän organisaatiot, sekä ohjausosaamisen kehittymisen myötä että työelämää kehittävien toimintamallien avulla. Välillisiin kohderyhmiin voi lukea myös ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat, koska projektissa haettuja uusia malleja toimia uuden tyyppisessä toimintakulttuurissa on viety myös opettajankoulutukseen.
Organisaatiot valittiin projektin hakuvaiheessa keskusteluissa HAMK AOKKn kumppanuusoppilaitosten kanssa. Tavoitteita täsmennettiin ja hankkeen edetessä projektipällikkö hankki lisää osallistujaoppilaitoksia alueellisesti ja sisällöllisesti tarkoituksenmukaisesti.
Oppilaitokset valitsivat osallistujat , valinnassa noudatettiin projektin ohjeita ja tavoitteita. Yritykset ja muut organisaatiot valittiin koulutussisältöjen tarpeiden mukaan. Opettajat ja osastojohtajat valitsivat alueelta yrityskumppaneita siten, että tavoitteiden mukainen toiminta mahdollistui.
Yhteistyö on sujunut hyvin. Oppilaitokset ovat pääasiassa pitäneet kiinni yhteistyösopimuksissa sovituista asioista ja toiminta ollut erittäin positiivista. Vertaisarviointihanke Työpaikkaohjaajan valmentaja -hankkeen kanssa tuotti julkaisun ja hyvät tulokset.
Kuntien osallistumismaksujen kerääminen osoittautui osin vaikeaksi. Osallistujamäärät jäivät osin suunniteltua pienemmiksi ja yhdessä tapauksessa työpaikkaohjaajakouluttajien koulutus ei käynnistynyt lainkaan. Mahdollisia syitä tähän ovat kiristynyt kuntatalous ja oppilaitosten yhdistymisten aiheuttamat vaikutukset organisaatiotason järjestelyihin ja opettajien osallistumiseen. Lisäksi on opettajia, jotka osallistuivat useaan ja jopa kaikkiin sisältöihin, mutta osallistumismaksu kerätään vain kerran. Laskennallinen työmäärä on suuri ja projektisuunnitelmaa muutettiin vastaamaan tilannetta.
Kouluttajat ovat käyttäneet konsultatiivisia menetelmiä. Kouluttajille ja projektihenkilöstölle on järjestetty tunne- ja voimavarakoulutusta.
Toiminta on noudattanut sopimuksia pääsääntöisesti hyvin ja poikkeukset on käsitelty yhteisymmärryksessä.
Sisällöllinen yhteistyö on tehty projektihenkilöstön ja kouluttajien toimesta ja on kerätty palautetta, jonka mukaan toimintaa on kehitetty.
Hallinnollinen ja taloudellinen yhteistyö on toteutettu projektihenkilöstön ja HAMK Hankepalvelujen yhteistyönä kohdeorganisaatioiden nimettyjen yhteyshenkilöiden kanssa. Toimintaa on ohjannut kirjallinen ohjeistus.
KOKEVA Osaaja -hanke on verkottunut TrainerGuide- ja Eurotrainer II -hankkeiden kanssa. Alakohtainen ryhmä (vaatetus) vieraili Milanossa. Lisäksi SYNTRA (Belgia) on toteuttanut vertailua.KOKEVA Osaaja -hanke on osallistunut Cedefopin ja EU Komission eurooppalaiseen tutkimukseen "Updating the vocational knowledge and skills of VET teachers: bringing teaching close to the labour market.
Hyviä käytäntöjä: opettajakeskeinen lähestymistapa, ryhmädynamiikka ja yhteistyö. Tavoitteiden suuntaisuus luovien ratkaisujen tukemisessa; vuorovaikutustaidot hyvän pedagogiikan ja substanssitaitojen rinnalla; useat mallit ja ratkaisut yritysyhteistyössä; sektorirajat ylittävät työtatavat ja osastoja ja aloja lähentävä yhteistyö; keskinäisen luottamuksen korostaminen, edellytykset ja resurssit.