Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10265

Projektin nimi: Liikuntateknologian maisteri- ja tohtorikoulutus (Vuotech)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 5.12.2007 ja päättyy 4.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Jyväskylän yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245894-7

Osoite: PL 35

Puhelinnumero: 014-2601211 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.jyu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.jyu.fi/sport/laitokset/liikuntabiologia/opiskelu/ohjelmat/vuotech

Vastuuhenkilön nimi: Keijo Häkkinen

Asema: laitoksen johtaja

Sähköposti: keijo.hakkinen(at)sport.jyu.fi

Puhelinnumero: 014-2602076

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Sotkamo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Liikuntateknologian maisterikoulutuksella koulutetaan pääasiassa töissäolevia teknisen taustan omaavia henkilöitä hallitsemaan myös ihmiselimistön toiminta. Tällä mahdollistetaan tekniikan oikea hyödyntäminen ihmisen liikkumiseen liittyvissä asioissa. Maisteriopiskelijoilla tulee olla vähintään kandidaatin tutkintoa (180 op) vaadittavat opinnot joltain tekniikan alalta suoritettuna. Tohtorikoulutukseen otetaan opiskelijoita, joilla on vähintään maisteriopinnot suoritettu liikuntabiologian alalta. Opiskelijat valitaan tiedekunnassa ja laitoksella hyväksyttyjen kriteereiden perusteella projektin - ja laitoksen henkilökunnan toimesta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat Kainuussa toimivat ja Snowpolis-ympäristöön perustettavat sekä Snowpolis-ympäristöön siirtyvät liikuntateknologiaan liittyvät yritykset sekä niiden henkilöstö. Alueella toimivat itsenäiset teknologia-alan yrittäjät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 71, joista naisia 16

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 65, joista naisten tutkintoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16, joista naisten tutkintoja 3

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Snowpolis-projektin käynnistyessä asetettiin yhdeksi tavoitteeksi yliopistotasoisen koulutuksen aloittaminen Vuokatissa. Snowpolisin painopistealueet; hyvinvointiteknologia, liikuntateknologia ja biotekniikka tukevat hyvin tätä tavoitetta erityisesti kolmen yliopiston; Jyväskylä, Oulu ja Kuopio, ollessa kiinteässä yhteistyössä keskenään Snowpolisin mahdollistavan puiteympäristön kautta. Lisäksi korkeakouluyhteistyössä on mukana Kajaanin Ammattikorkeakoulu. Ensimmäisenä maisterin tutkintoon tähtäävänä koulutusohjelmana aloitettiin liikuntateknologian muuntokoulutus 2004 sekä tohtorikoulutus 2005. Nyt on tarkoitus jatkaa sekä maisteri- että tohtorikoulutusta kolmen vuoden ajan päättyen joulukuussa 2010.

Maisterikoulutus tullaan toteuttamaan poikkitieteellisenä muuntokoulutuksena Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen toimesta. Koulutukseen hyväksyttäviltä vaaditaan vähintään 180 opintopistettä tai vastaavat opinnot tekniikan ja/tai informaatioteknologian koulutusaloilla suoritettuna yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Koulutukseen valitaan ensisijaisesti työssä olevia ja työkokemusta omaavia henkilöitä. Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin mittalaitelaboratorio vastaavat tarvittaessa pohjaopintojen täydentämisestä. Varsinainen muuntokoulutuksen substanssi perustuu Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen pääaineisiin. Tavoitteena on, että opiskelijat valmistuvat kolmen vuoden aikana opiskelujen aloittamisesta siten, että projekti tuottaa 30 liikuntatieteiden maisterin tutkintoa pääaineena biomekaniikka. Lisäksi projektilla hoidetaan loppuun aikaisempaan maisterikoulutukseen valitut opiskelijat (30 kpl), jotka eivät ole valmistuneet hankkeen päättymiseen mennessä. Tohtorikoulutus tapahtuu liikuntabiologian laitoksen toimesta ja tavoitteena on vähintään 5 tohtorin tutkintoa kolmivuotisen projektin aikana. Yhteensä projektiin valitaan siis 64 maisteriopiskelijaa ja 5 tohtoriopiskelijaa. Opetus tapahtuu Snowpolis tiloissa Vuokatissa. Projektia tukemaan Sotkamon kunta on lahjoittanut liikuntabiologian laitokselle 5-vuotisen liikuntateknologiaprofessuurin.

VUOTECH -hankkeen tavoitteena on kouluttaa henkilöitä, jotka osaavat suunnitella ja kehittää laitteita, ohjelmia ja järjestelmiä, joilla voidaan ihmisen liikkumisen tai fysiologisen tilan mittauksen ja analysoinnin avulla ohjata ihmisen toimintaa terveellisemmän elämän sekä paremman ja turvallisemman elämänlaadun saavuttamiseksi. Koulutusohjelman erikoistumisaluei-na ovat kaikki ihmisen fyysisen toiminnan mittaamiseen, kehittämiseen, avustamiseen ja valvontaan liittyvät ratkaisut. Tohtoriohjelman erityisalueena on lisäksi pohjoismaiset hiihtolajit.

VUOTECH-maisteri- ja tohtoriohjelmalla pyritään 1) tuottamaan Kainuun maakuntaan ammattitaitoista liikuntateknologista osaamista, 2) kehittää liikuntateknologista yrityslähtöistä tutkimustoimintaa Snowpolis ympäristössä ja 3) luoda Vuokattiin maailman johtava pohjoismaisten hiihtolajien tutkimuskeskus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Opiskelijahaku ilmoitetaan sekä paikallisessa maakuntalehdessä, että valtakunnallisessa lehdessä. Lisäksi ilmoitus tapahtuu sähköistä mediaa hyväksikäyttäen. Yritysten mukaanotto tapahtuu henkilökohtaisten kontaktien kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kuten aikaisemmat projektit myös tämä tullee olemaan nävyvästi esillä kansallisessa mediassa. Lisäksi käytöntojen levittäminen tapahtuu jatkuvasti henkilökohtaisilla kontakteilla ja ohjausryhmän välityksellä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 719 670

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 719 670

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 805 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 805 000

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Yhteenvetona voidaan todeta projektin onnistuneen. Maisteritavoitteille on varattu vielä vuosi hankkeen päättymisen jälkeen, joten sen osalta voidaan lopullinen arvio tehdä vasta sitten. Opiskelijat ovat työllistyneet hyvin, joskin pysyvien täysin uusien synnytteyjen tyopaikkojen osalta tavoitteisiin ei päästy. On vaikeata arvioida, että mikä on hankkeen vaikutus säilytettyihin työpaikkoihin. Tieteellinen julkaisutoiminta on ollut vaikuttavaa erityisesti ottaen huomioon yksikön koon. Hankkeen onnistumisesta toteutettiin kysely sidosryhmiltä, joista kokonaisyhteenveto onnistumisesta oli varsin positiivinen. Liitteenä on yhteenveto vastauksista opiskelijoiden ja muiden kyselyyn vastanneiden sidosryhmien (Vuokatin Urheiluopisto, Kajaanin mittalaitelaboratorio, Biotekniikan laborarotorio, Kajaanin yliopistokeskus) osalta.