Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10266

Projektin nimi: TOIMINTAEDELLYTYSTEN LUOMINEN BIOENERGIAN TUOTANNON JA KÄYTÖN VAIKUTUSTEN TUTKIMUSKESKUKSELLE

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kuopion yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245899-8

Osoite: PL 1627

Puhelinnumero: 017-162211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uku.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kantiva.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jorma Jokiniemi

Asema: Professori

Sähköposti: jorma.jokiniemi(at)uku.fi

Puhelinnumero: 040-5050668

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Siilinjärvi, Kuopio, Lapinlahti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat
- Kantiva tutkimuskeskuksessa mukana olevat organisaatiot (Kuopion yliopisto, THL, TTL, IL, VTT, JoY) ja niissä mukana olevat tutkimusryhmät sekä
- alueen bioenergian tuotantoon ja käyttöön liittyvien yritysten henkilöstö ja yritykset (yhteistyöyritykset). Hankkeessa mukana olevien yritysten tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa toimiva henkilöstö; mm. tutkimus- ja kehitysjohtajat, tutkimus- ja kehityspäälliköt, tutkijat ja tutkimusinsinöörit, voimalaitospäälliköt, jne. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat bioenergian parissa työskentelevät virkamiehet ja tutkimusorganisaatioiden henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen hyödynsaajat ovat
- alueen ympäristö- ja energia-alan yritykset (mm. vähäpäästöisten polttokattiloiden ja tulisijojen tuotekehitys; bioenergian tuottaminen; savukaasujen puhdistuslaitteistojen tuotekehitys; ilmanvaihto- ja sisäilman suodatustekniikoiden kehittäminen)
- korkean osaamisen uusi yritystoiminta (mm. ohjelmistoliiketoiminta, konsultointiala, mittaus- ja analyysipalvelut)
- viranomaiset (mm. kuntien ja kuntayhtymien teknisen-, ympäristö- ja terveysalojen virkamiehet; kansallista ilmastostrategiaa valmistelevat virkamiehet)
- poliittiset päättäjät (paikallisesti/alueellisesti/kansallisesti/EU)
- biomassojen tuottajat (maatalous, metsätalous)
- kansallinen ja kansainvälinen tutkijayhteisö (energiantuotanto, ilmasto, ilmakehä, hiukkaset, terveys)
- työterveyshuolto ja työsuojeluviranomaiset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 135, joista naisia 47

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Bioenergian tuotanto ja käyttö tulee lisääntymään merkittävästi lähivuosina. Tämä nostaa Itä-Suomen alueellista energiaomavaraisuutta ja siten edistää työllisyyttä ja yritystoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Bioenergian nopeasti lisääntyvästä tuotannosta ja käytöstä voi kuitenkin seurata ennakoimattomia riskejä. Riskit voivat liittyä mm. bioenergian energiahyötykäyttöön ja savukaasujen puhdistustekniikoihin, ilmasto- tai terveysvaikutuksiin. Riskejä voidaan arvioida mm. alueellisen mallintamisen ja riskinarvioinnin keinoin. Tässä ESR-hankkeessa luodaan toimintaedellytykset Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskukselle - KANTIVAlle, jonka tehtävänä on ennakoida nämä potentiaaliset riskit ja kehittää keinot löytää niille toimivat ratkaisut. KANTIVA-tutkimuskeskus on Kuopion yliopiston ja alueella sijaitsevien tutkimuslaitosten muodostama ainutlaatuinen osaamiskeskittymä, jonka toiminta toteutetaan yhteistyössä Joensuun yliopiston (Metsäenergia rahoitus Itä-Suomen yliopistohankkeesta) ja yritysten kanssa (tutkimushankkeet rahoitus esim. Tekes EAKR).

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda bioenergian tuotannon ja käytön kansainvälisen tason tutkimusvalmiuksia verkottamalla mukana olevat toimijat tiiviiksi alueelliseksi kansainvälisen tason osaamiskeskittymäksi. Uudet viimeisimpään osaamiseen ja tekniikkaan perustuvat valmiudet ovat välttämättömiä, jotta konkreettisiin bioenergian tuotantoon ja käyttöön sekä sen seurauksiin liittyvät ongelmat voidaan ratkaista. Hankkeen avulla KANTIVA-tutkimuskeskuksen toiminta saadaan pysyväksi osaksi Kuopion yliopistoa viimeisimpään tutkimustietoon pohjaavana alan huippuosaajana. Keskeisenä tavoitteena on myös tuotetun tiedon muokkaaminen käyttäjäystävälliseen muotoon, joka saatetaan alueen yritysten ja viranomaisten käyttöön järjestämällä tätä varten erityisesti suunniteltuja koulutusseminaareja sekä perustamalla Bioenergian neuvonta- ja palvelukeskus. Pitkän aikavälin keskeisenä tavoitteena on työllisyyden parantaminen Itä-Suomen alueella.

Hankkeen kohderyhmänä ovat KANTIVA-tutkimuskeskuksessa mukana olevat organisaatiot (KY, THL, TTL, IL, VTT, JoY, LTY) ja niissä toimivat ryhmät sekä alueen bioenergian tuotantoon ja käyttöön liittyvät yritykset. Hankkeen hyödynsaajat ovat alueen ympäristö- ja energia-alan yritykset, korkean osaamisen uusi yritystoiminta, biomassojen tuottajat, viranomaiset, poliittiset päättäjät, kansallinen ja kansainvälinen tutkijayhteisö sekä työterveyshuolto.

KANTIVA vahvistaa merkittävästi bioenergian tuotantoon ja käyttöönottoon liittyvän toiminnan edellytyksiä Itä-Suomessa, mikä edesauttaa alaan liittyvän kehittämis- ja yritystoiminnan laajenemista ja osaamisen kehittymistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan KANTIVA-tutkimuskeskuksen tiedotussuunnitelman mukaan:

KANTIVA-tutkimuskeskukselle luodaan tiedotussuunnitelma, jossa tiedottaminen kuvataan yksityiskohtaisesti. KANTIVAsta tiedotetaan käyttäen hyväksi nykyaikaisia sähköisiä välineitä (internet, sähköposti), sähköistä mediaa (radio, TV), lehdistöä (erit. Itä-Suomessa ilmestyvät sanomalehdet; bioenergiaan liittyvät alan lehdet), alan seminaareja ja muita tilaisuuksia (messut, näyttelyt ym.), painettuja esitteitä ja henkilökohtaisia suullisia esityksiä ja kirjoituksia eri foorumeilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Aikataulu noudattaa KANTIVA-tutkimuskeskuksen aikataulua:

-6/2009: KANTIVAlle luodaan omat verkkosivut, jota päivitetään säännöllisesti. Verkkosivuille kootaan keskitetysti olennainen tieto keskuksen toiminnasta, sen edistyksestä ja tuloksista.
-3/2009: Keskukselle luodaan oma sähköpostilista, jonka välityksellä lähetetään joka kuukausi KANTIVA-nimetty viesti, johon on koottu keskeisiä ja ajankohtaisia tietoja Keskukseen ja bioenergiaan liittyen (listalle voi ilmoittautua jatkuvasti verkkosivujen kautta).

Puolivuosittain: Keskuksen toiminnan tuloksista tiedotetaan medialle laajalla jakelulla. Tiedottaminen kohdennetaan alueellisiin medioihin (lehdistö) ja sähköisiin medioihin sekä alan lehtiin. Tiedotteissa nostetaan esille eri teemoja ja näkökulmia ja tieto tuodaan esille yleistajuisessa muodossa.
Jatkuvasti: Alan tilaisuuksissa kerrotaan KANTIVAsta sekä painetun materiaalin että esitysten muodossa. Keskuksen nimissä tuotetaan tietoa yleistajuisessa muodossa (mm. artikkelit ym.) liittyen keskuksen teema-alueisiin. Kirjoituksista tehdään sarja, joka kootaan verkkosivuille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 502 028

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 475 578

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 562 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 531 480

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeinen tavoite oli luoda toimintaedellytyksiä Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten tutkimuskeskukselle (Kantiva). Bioenergian tuotanto ja käyttö tulee lisääntymään merkittävästi lähivuosina. Bioenergian lisääntyvässä käytössä voi kuitenkin piillä ennakoimattomia riskejä, liittyen mm. bioenergian energiahyötykäyttöön ja savukaasujen puhdistukseen liittyviin tekniikoihin, sekä biomassojen tuotannon ja polton päästöjen ilmasto- tai terveysvaikutuksiin. ESR-hankkeen ja Kantiva-tutkimuskeskuksen käynnistämisen keskeisenä lähtökohtana oli tarve saada puolueetonta ja tieteellisesti hankittua tietoa bioenergian tuotannon ja käytön lisäämisen vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan laajemmin.

Hanketoiminnan ensisijaisia kohderyhmiä olivat hankkeen toteuttajaorganisaatiot ja toissijaisesti tutkimuskeskuksen keskeisillä aihealueilla toimivat yritykset ja tutkimuslaitokset. Hankkeen potentiaalisina hyödynsaajina olivat ympäristö- ja energia-alan yritykset, korkean osaamisen uusi yritystoiminta, biomassojen tuottajat, viranomaiset, poliittiset päättäjät, kansallinen ja kansainvälinen tutkijayhteisö sekä työterveyshuolto.

ESR-hankkeen aikana tutkimuskeskuksen toimintamalliksi vakiintui tutkimusryhmien verkostomainen yhteistyö. Kantivan johtoryhmätyöskentelyn kautta pyrittiin luomaan suoria yhteyksiä eri ryhmien välille ja edistämään keskustelua monitieteisistä ja laajoista tutkimusongelmista, joiden ratkaisemisessa Kantivalla ja sen toimijoilla voisi olla mahdollisuuksia.

Tutkimuskeskuksen keskeinen ulospäin suuntautuvan yhteistyön muoto oli osatoteuttajien yhteinen ja erillinen tutkimushanketoiminta, joihin pyrittiin osallistamaan Kantivan ulkopuolisia tahoja. Näitä tahoja olivat kansainväliset ja kansalliset tutkimusorganisaatiot (mm. SYKE, VTT, teknilliset yliopistot, AMK:t) ja bioenergia- ja ympäristöalalla toimivat yritykset. Tutkimuskeskuksen toiminnassa kansainvälinen yhteistyö perustui mm. yhteisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen ulkomaisten kumppaneiden kanssa.

Kantivan järjestämät seminaarit ja muut hankkeen ns. koulutusosioon kuuluvat tilaisuudet olivat tärkeä keino osallistaa ulkopuolisia tahoja tutkimuskeskuksen toimintaan. Kantiva järjesti kuusi hankkeen koulutusosioon kuuluvaa tilaisuutta, joista viisi Kuopiossa ja yksi Iisalmessa. Seminaarit ja muut tilaisuudet onnistuivat hyvin ja niille asetetut tavoitteet saavutettiin. Lisäksi Kantivan hankehenkilöstö ja muut toimijat olivat keskeisesti mukana järjestämässä ja tuottamassa sisältöä kymmeniin muihin tilaisuuksiin hankeaikana.

Hankeyhteistyön lisäksi merkittävä kansainvälisen verkottumisen keino olivat kansainväliset kokoukset, konferenssit ja seminaarit. Kantiva järjesti Kuopiossa kansainvälisen tieteellisen seminaarin polton pienhiukkasista ja niiden terveysvaikutuksista. Tilaisuuteen osallistui yli 70 henkilöä 14 eri maasta. Tilaisuus oli tärkeä osa tutkimuskeskuksen kansainvälistä profiloitumista ja tunnettuuden lisäämistä.

Tutkimuskeskuksen toimintaan liittyvää tiedotusta pyrittiin toteuttamaan mahdollisimman monipuolisesti ja huomioiden alueellinen kattavuus kotimaassa. Kantiva oli näytteilleasettajana kahdessa valtakunnallisessa ja kahdessa alueellisessa messutapahtumassa. Hanke valmisteli tutkimuskeskuksen yleisesitteen ja esitteitä valikoiduilta tutkimuksen erityisaloilta. Hankkeen aikana julkaistiin runsaasti tutkimuskeskukseen toimintaan liittyviä lehtiartikkeleita, ilmoituksia ja lehdistötiedotteita. Lisäksi tutkimuskeskukseen kuuluvaa toimintaa käsiteltiin useissa radiohaastatteluissa. Tutkimuskeskukselle perustettiin verkkosivut (www.kantiva.fi) joiden sisältöä ylläpidettiin ja laajennettiin hankkeen aikana.

Hankkeen toteutus eteni hankesuunnitelman mukaisesti ja asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin tai jopa ylitettiin. Hankkeessa on luotu tiivis yhteys Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmien välille. Ryhmät ovat valmistelleet yhdessä useita tutkimusrahoitushakemuksia, jotka toteutuessaan konkretisoivat hyvin alkaneen yhteistyön. Tutkimuskeskuksen toimintaedellytysten syntymiseen ja niiden parantamiseen vaikutti merkittävästi rinnakkainen EAKR-hanke, jonka avulla tutkimuskeskukseen voitiin hankkia bioenergian tuotanto- ja käyttöketjun tutkimus- ja kehittämistoimintaa tukevaa infrastruktuuria ja kehittää kansainvälisen tason tutkimusvalmiuksia.

Tutkimuskeskukselle ESR-hankkeen aikana luotu toimintaympäristö tutkimuslaitteistoineen ja yhteistyöverkostoineen mahdollistaa kansainvälisesti korkeatasoisen bioenergia-alan tieteellisen tutkimuksen tekemisen myös tulevaisuudessa.