Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10269

Projektin nimi: Aikuiskoulutuksen kompetenssin toteuttamisohjelma II

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: Pl 1627

Puhelinnumero: 0207 872 211

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite: www.akkuna.eu

Vastuuhenkilön nimi: Minna Halinen

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: minna.halinen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 050 501 2860

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat:
1. Kuopion alueen sekä seutukuntien organisaatiot (yritykset, julkisorganisaatiot) ja työyhteisöt, joilla on tarve henkilöstönsä osaamisen sekä oman toimintansa kehittämiseen
2. aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt, jotka voivat olla työmarkkinoilla tai eri syistä työmarkkinoiden ulkopuolella sekä nuoret, lukio-opintonsa päättävät, jotka vasta hakeutuvat opiskelemaan ja tarvitsevat hakeutumisvaiheen ohjausta ja tukea tuleviin koulutusvalintoihinsa
3. hankkeessa mukana olevat koulutusorganisaatiot, jotka kehittävät toimintaansa em. asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti, ja joiden keskinäinen yhteistyö hankkeen toimintojen myötä lisääntyy

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ja muina hyödynsaajina voidaan pitää mm. yritysten ja julkishallinnon asiakkaita: palvelu paranee toimijoiden osaamistason lisääntymisen myötä. Tämä parantaa myös yritysten ja julkishallinnon imagoa. Välillisinä hyödynsaajina voidaan pitää myös eri rahoittajatahoja, jotka hyötyvät siitä, että eri organisaatioiden yhteistyö on sujuvaa ja karsii päällekkäisiä toimintoja.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 40, joista naisia 32

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aikuiskoulutuksen kompetenssin toteuttamisohjelma II -hankkeen päätavoitteena on synnyttää ja vakiinnuttaa aluetta palveleva aikuiskoulutuksen neuvonnan ja ohjauksen palvelukokonaisuus OpinOvi Pohjois-Savo. OpinOvi Pohjois-Savo on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen OpinOvi-hankeperheen nimen ja samalla verkostoitunut tiiviisti valtakunnallisiin hankkeisiin. OpinOvi Pohjois-Savo tarjoaa koottua tietoa alueen aikuiskoulutustarjonnasta ja -mahdollisuuksista sekä oppilaitosten tarjoamista muista palveluista yhteisen palvelukonseptin kautta, verkostoitumalla seudullisesti muiden toimijoiden kanssa sekä Akkuna -verkkopalvelun muodossa; asiakkaiden tarpeita vastaavaa tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta; laadukkaita osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen liittyviä palveluita; erilaisia tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluita.
Edellä kuvattujen palveluiden saavuttamiseksi Kuopion seudulle avattiin 29.9.08 OpinOvi-palvelupiste, joka toimii seudullisen yrityspalvelupiste Verson yhteydessä. Palvelupiste on oppilaitosten sekä muiden toimijoiden yhteinen ja toimii jatkossa hakevan toiminnan ja jalkautumisen tukikohtana. Palvelupisteessä annetaan asiakkaille neuvontaa ja ohjausta lähinnä ajanvarauksella.
Pääpaino hankkeen toiminnassa on Kuopion alueella, seutukunnissa ja organisaatioissa (julkinen sektori, yritykset) tapahtuvassa neuvonta- ja ohjaustyössä, jota tehdään verkostomaisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden (esim. seudulliset yrityspalvelut, työhallinto, oppilaitokset) kanssa. Henkilöasiakkaiden palveluissa toiminnassa painottuu jalkautuminen ja palveluiden helppo saavutettavuus siellä, missä ihmiset päivittäin liikkuvat ja asioivat. Palvelua täydentää Akkuna -verkkopalvelu osoitteessa www.akkuna.eu. Hankkeen työelämäpalveluiden kohderyhmänä ovat organisaatiot ja niiden henkilöstö, jolloin neuvonta- ja ohjaustyökin viedään työyhteisöihin. Palveluiden jalkauttaminen ja vieminen kohderyhmien luokse madaltaa kynnystä osallistua koulutukseen ja helpottaa tiedonsaantia koulutusorganisaatioiden palveluista ja tarjonnasta. Yhteinen palvelukonsepti ja verkkopalvelujen kehittäminen myös selkeyttää alueen aikuiskoulutustarjontaa ja poistaa päällekkäisyyksiä.
Hankkeen välittömänä lyhyen aikavälin tavoitteena on järjestää ja jalkauttaa aikuiskoulutuksen neuvonta- ja ohjauspalveluita sinne, missä ihmiset päivittäin liikkuvat sekä organisaatioihin, työyhteisöihin ja seutukuntiin ja vakiinnuttaa toiminta hankkeen aikana niin, että siitä tulee pysyvä osa oppilaitosten yhteistyötä sekä oppilaitosten ja muiden toimijoiden (mm. uusyrityskeskus, työhallinto, kela) yhteistyötä; luoda uusia yhteistyömalleja oppilaitosten kesken sekä oppilaitosten ja muiden toimijoiden (mm. seudulliset yrityspalvelut, muut oppilaitokset) kesken,
kehittää seudullisia, verkostomaiseen toimintaan perustuvia palvelumalleja Sisä-Savoon, Keski-Savoon, Koillis-Savoon ja Ylä-Savoon sekä kehittää ohjauksen (Akkuna) verkkopalveluita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan laajasti kohderyhmille henkilökohtaisten kontaktien, hankkeen verkkosivujen ja lehti-ilmoitusten avulla. Sidosryhmäyhteistyötä ylläpidetään henkilökohtaisten kontaktien ja säännöllisten yhteisten tapaamisten avulla.
OpinOvi Pohjois-Savolle on luotu oma brändi. Brändin luomisessa on huomioitu myös Pohjois-Karjalan AIVO-hankkeen sekä OpinOvi Etelä-Savo -hankkeen brändit ja hyödynnetty niiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä tiedottamisessa että markkinoinnissa. Lisäksi on tehty yhteistyötä Kuopion seudullisen yrityspalvelupisteen kanssa. Hankkeesta on laadittu erillinen tiedotussuunnitelma, jossa on sovittu tiedottamiseen liittyvät mediat ja tavat, aikataulut ja vastuutahot ja edellä mainittu yhteistyö.
Pohjois-Savon hankkeen tiedottamista vastuutetaan kaikille palvelupisteen toimijoille omien kanaviensa kautta tehtäväksi. Tiedottamista hankkeesta, sen etenemisestä ja tuloksista tehdään tilaisuuksissa ja verkossa omien kotisivujen kautta. Hankkeesta tiedotetaan myös ylimaakunnallisesti. Muita hyödynnettäviä tiedotuskanavia ovat sähköiset viestimet, kuten sähköposti, organisaatioiden www-sivut, jotka hankkeen osalta linkitetään toisiinsa. . Tehokkaimpia viestijöitä hankkeesta ovat hankkeen toimijat, kuten ohjausryhmä ja projektiryhmä, organisaatioiden henkilöstö sekä asiakkaat. Tehokasta markkinointia edustaa jalkautuva toiminta. Säännöllinen näkyminen kaupunkikuvassa ja kunnissa vakiinnuttaa palvelun olemassaoloa ja tekee siitä vähitellen tunnetun

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen väliarviointi tehdään loppuvuodesta 2009, vuosi palvelupisteen avautumisesta. Väliarvioinnin tulokset raportoidaan arviointiseminaarissa, joka on avoin kaikille.
Hankkeen loppuarviointi tehdään syksyllä 2010, jolloin tulokset julkistetaan niin ikään arviointiseminaarissa. Samassa yhteydessä levitetään luotuja hyviä käytäntöjä ja paikalle kutsutaan myös median edustajia.
Pitkin hankkeen kestoa osallistutaan erilaisiin tilaisuuksiin, joissa esitellään palvelupisteen toimintaa ja hanketta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 010 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 010 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 100 317

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen konkreettinen toiminta alkoi elokuussa 2008 ja palvelupiste avautui asiakkaille aikuisopiskelijan viikon yhteydessä 29.9.08 Kuopion seudun yrityspalvelu Versossa ja samalla palvelun nimeksi otettiin OpinOvi Pohjois-Savo. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli sekä henkilöasiakkaiden että organisaatioasiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen ja uuden toiminnan markkinoiminen ja tunnetuksi tekeminen. Ohjaus- ja neuvontakäytännöt saatiin nopeasti toimimaan ja ns. päivystysvuorot juohevasti järjestettyä. Hanke verkottui heti alusti asti sekä valtakunnallisiin OpinOvi-hankkeisiin että jatkoi tiivistä yhteistyötä AIVO-hankkeen ja OpinOvi Etelä-Savon hankkeitten kanssa ja muodosti näiden kanssa oman johtoryhmän. Sekä itäsuomalainen että valtakunnallinen yhteistyö osoittautui heti alusta asti todella antoisaksi ja helpotti jopa jokapäiväistä hanketoimintaa ja ongelmatilanteista selviämistä.
Projektin alku oli kuitenkin haasteellinen. Kun toiminta konkretisoitui, ongelmia alkoi aiheuttaa hakeva toiminta ja jalkautuminen ja siihen liittyvät toimintatavat. Jalkautuvaa ja hakevaa toimintaa ei koettu neuvontaan ja ohjaukseen liittyväksi, vaan osa ohjaajista taustaorganisaatioineen koki jalkautumisen olevan asiantuntijatyön aliarvostamista ja resurssien hukkakäyttöä. Osa henkilöstöstä, varsinkin työelämäpalveluista kiinnostuneet, taas oli hyvin sitoutunut hankkeeseen ja koki tavoitteet ja toimintatavat yhteisiksi, myös jalkautumisen. Ensimmäiset yrityskontaktit ja asiakkaat saatiin hyvin nopeasti ja tässä yhteistyössä Verson toimijoilla oli suuri rooli, varsinkin OTS-hankkeella ja uusyrityskeskuksella. Joidenkin henkilövaihdosten jälkeen toimintatavat alkoivat vähitellen muotoutua yhdenmukaisiksi ja syksyllä 09 tilanne oli huomattavasti parempi ja hankesuunnitelman mukainen toiminta oli hyvin käynnissä. Henkilöstö sitoutui pääsääntöisesti hyvin hankkeeseen, teki asiakashankintaa ja ohjaustyötä motivoituneesti ja itsenäisesti ja koki tehtävänsä tärkeäksi. Syksyllä 09 käynnistyi hankkeeseen suunniteltu 20 opintopisteen Ohjauksen koulutus, jonka tuotti muutoshakemuksessa uudeksi partneriksi tullut Joensuun yliopisto
Loppuvuodesta 09 käynnistyi yhteistyö vapaan sivistystyön kanssa. Osallistuimme Kuopion kansalaisopiston Tähtituisku-tapahtumaan. Sovimme myös yhteisistä tulevista tapahtumista mm. Nilsiän, Sisä-Savon ja Siilinjärvi-Maaningan kansalaisopistojen kanssa. Loppuvuosi oli muutenkin aktiivisen verkottumisen aikaa. Loimme kontakteja kuntien eri toimijoihin, mm. kirjastoihin, hankkeiden vetäjiin, kouluihin, työpajoihin ja perhekahviloihin sekä muihin organisaatioihin, kuten KELA, TE-toimistot, yksityiset koulutustentarjoajat jne. Hanke loi hyvän yhteistyömallin Keski-Savon Kehittämisyhtiön kanssa käynnistäen säännöllisen ohjaustoiminnan sekä Varkauden että Leppävirran TE-toimistoissa ja sai Äkkimuutoshankkeen kautta jalansijan niihin yrityksiin, jotka lomauttivat tai irtisanoivat henkilöstöään. Järjestimme näiden yritysten tiloissa ohjauspäiviä henkilöstölle. Samaa toimintamallia toteutimme myös muualla Pohjois-Savossa.
OpinOvi Pohjois-Savo vahvisti ja jatkoi vuoden 09 aikana yhteistyötä alueellisten OpinOvi -hankkeitten kanssa sekä Koordinaatiohankkeen, ERKKERI- ja STUDIO - hankkeitten kanssa. Osallistuimme säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin ja seminaareihin.
Projektivuosi 2010 jatkui kaiken kaikkiaan hyvin myönteisesti. Toiminta sujui ja laajeni ja henkilöstö oli motivoitunut. Vuonna 2010 jatkettiin OpinOvi-palvelun esittelyä mm. eri oppilaitosten päättäville luokille, ja etenkin Pohjois-Savon eri lukioissa vierailtiin aktiivisesti. Lisäksi maaliskuussa 2010 aloitettiin säännöllinen ohjaus- ja hakeva toiminta Kuopion Monikulttuurikeskus Kompassissa. Lisäksi keväällä 2010 aloitettiin jo vuonna 2009 sovittu yhteistyö Kuopion KELA:n kanssa siten, että OpinOven ohjaaja on kerran viikossa tavattavissa KELA:n tiloissa.
OpinOven asiakaspalvelu eli henkilöasiakkaiden neuvonta- ja ohjaustoiminta muutti kauppakeskus Aapelissa sijaitsevaan Oppisopimustoimistoon. Muutos tehtiin osittain kokeilumielessä, koska asiakasvirrat Versossa eivät toteutuneet odotetusti. Asiakkaita kävikin Aapelissa jonkin verran enemmän. Toimintaa jatkettiin kesään 11 saakka, jona aikana hankkeessa tehtiin loppuarviointi, vietiin keskeneräiset asiakascaset loppuun ja kartoitettiin oppilaitosten suunnitelmia neuvonta- ja ohjauspalveluiden järjestämisestä hankkeen jälkeen.