Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10270

Projektin nimi: Bioalan tutkimustoiminnan kehittämisohjelma BIOKEHO SOTKAMO ESR

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Biotekniikan laboratorio

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Salmelantie 43

Puhelinnumero: 08-6332 1312

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/bio/def

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Vesa Virtanen

Asema: johtaja

Sähköposti: vesa.virtanen(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 040-8397023

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Suomussalmi, Sotkamo, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Biotekniikan laboratorion hankkeeseen osallistuva henkilöstö (tutkijat/erikoistutkijat). Kainuun maakunnan osaamis-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehitys edistää alueen elinkeino- ja yritystoimintaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Biotekniikan laboratorion muu kuin tähän hankkeeseen osallistuva henkilökunta ( muiden hankkeiden tutkijat, EAKR-hankkeen laboratoriotukihenkilökunta), Kainuun alueen elintarvike- ja luonnonvarayritykset ja -
yrittäjät sekä muut tutkimuslaitokset joiden kanssa biotekniikan laboratorio on yhteistyössä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on alkuosa laajempaa kehitysohjelmaa vuosille 2008-2013, jonka tavoitteena on luoda alueellinen toimintayksikkö Kainuun korkeakoulustrategian (2006) sekä Kainuun Maakuntaohjelmaa (2006-2010) mukaisen osaamiskeskittymän kehittämiseksi Sotkamoon. Hanke tukee Oulun Yliopiston strategiaa vuosille 2006-2009. Uudistuva Kainuu 2012-sopimus ohjaa innovaatiotoiminnan ja osaamisen edistämistä Kainuussa.

Hankkeen toimilla luodaan ja kehitetään Kainuun maakunnan osaamis-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa edistämään alueen elinkeino- ja yritystoimintaa. Hanke kehittää Snowpolis-toimintaympäristöön sijoittuvaa elintarvike- ja luonnonvarabiotekniikan sekä biomittausteknologian (mukaan lukien bioanalytiiikka) osaamis-, tutkimus- ja innovaatiojärjestelmiä, jotka edistävät Uudistuva Kainuu 2012-sopimuksen toteutumista. Hankkeen kautta luotu osaamis-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittyminen edesauttaa oleellisesti uusien ravinto-, liikunta- ja hyvinvointiteknologia-alan yritysten sijoittumista ja luomista seutukunnalle sekä vahvistaa olemassa olevien yritysten toiminnan edellytyksiä ja kilpailukykyä elintarvike- ja luonnonvara- aloilla (mukaan lukien kaivannaisteollisuus). Snowpolis-projektin käynnistyessä asetettiin Snowpolisin painopistealueiksi; hyvinvointiteknologia, liikuntateknologia ja biotekniikka. Tätä tavoitetta tukevat hyvin kolmen yliopiston; Jyväskylä, Oulu ja Kuopio, ollessa kiinteässä yhteistyössä keskenään Snowpolisin mahdollistavan puiteympäristön kautta.

Projekti liittyy konkreettisesti Oulun lääninhallitukselta haettavaa EAKR-hanketta (BIOKEHO SOTKAMO EAKR), jotka kokonaisuutena luovat puitteet osaamisen vahvistamiselle tutkimus, opetus- ja innovaatiotoiminnan kautta mahdollistaen vahvan alueellisen vaikuttavuuden.

Biokeho Sotkamo kehitysohjelman (EAKR ja ESR) yleistavoite on kehittää tutkimus- ja innovaatiojärjestelmiä siten, että ne luovat perustan vuoteen 2013 mennessä osaamiskeskittymän luomiselle Sotkamoon, joka pystyy hankkeen kautta luoduilla tutkimus-, osaamis-, infrastruktuuri- ja yhteistyöverkkoresursseillaan
(i) palvelemaan tasokkaasti erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa jo toimivien noin 300 PK-elintarviketeollisuusyritysten tutkimus- ja tuotekehitystarpeita, sekä
(ii) palvelemaan tasokkaasti alueella toimivien kaivannaisteollisuuden bioteknologisia tutkimustarpeita, sekä
(iii) edistämään korkeaan bioteknologiaan perustuvaa innovaatio- ja tutkimustoimintaa biomittaustekniikan hyödyntämiseksi palvelu- ja erikoistuotteiksi ja niiden kaupallistamiseksi
(iv) edistämään korkeaan teknologiaan perustuvaa innovaatio- ja tutkimustoimintaa pohjoisen luonnon tuottamien uusiutuvien luonnonvarojen jalostamiseksi erikoistuotteiksi (esim. funktionaaliset elintarvikkeet) ja siihen liittyvää bioteknologian kaupallistamista
(v) vahvistamaan tutkimustoiminnan kansainvälistymistä verkottumalla ulkomaisten alan asiantuntijaryhmien kanssa ja heidän kanssaan tapahtuvan tiedonsiirron kautta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ohjausryhmä kokoontumiset 3 kertaa vuodessa, jonka yhteydessä tiedotus hankkeen edistymisestä ja tilanteesta Sotkamon kunnan, Snowpoliksen, Oulun yliopiston, Kajaanin yliopistokeskuksen ja ohjausryhmän yritysjäsenille. Tiedotus sähköpostitse/kirjeitse.
Tiedotuskanavana lehdistö ja paikallisradio.
Tiedottamisessa huomioidaan rakennerahastojen ohjeet (EU-lippu, Vipuvoimaa EU:lta - tunnus), Oulun lääninhallituksen vaakuna /ELY-keskuksen logo teksteineen soveltuvissa paikoissa ja yliopiston logo

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ohjausryhmä kokoontumiset 2 kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ohjausryhmän tarkastelee seurantatiedot. Hyvien käytäntöjen levittämisestä päätetään ohjausryhmässä sekä levittämiseen käytettävästä mediasta tapauskohtaisesti.
Tiedottamisessa huomioidaan rakennerahastojen ohjeet (EU-lippu, Vipuvoimaa EU:lta - tunnus), Oulun lääninhallituksen /ELY-keskuksen logo vaakuna teksteineen soveltuvissa paikoissa ja yliopiston logo.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 035 634

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 914 652

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 178 876

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 079 952

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen nimi:Bioalan tutkimustoiminnan kehittämisohjelma BIOKEHO SOTKAMO ESR
Toteuttajan nimi: Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, CEMIS-OULU (alussa Biotekniikan laboratorio)
Vastuu viranomainen: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ohjelma: Manner-Suomen ESR-ohjelma, Itä-Suomen suuralueosio, 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja
palvelujärjestelmien kehittäminen
Hankkeen alueellinen kohdentuminen: Kainuu
Hankeen toteutuksen aikataulu: 01.03.2008-31.12.2011

Hankkeen lähtökohta:
Kainuun maakuntasuunnitelmassa 2025 esitetään maakunnan valitsemat strategiset osaamiskärjet innovaatiotoiminnassa perustuen Kainuun elinkeinotoiminnan nykytilaan ja klustereiden kasvumahdollisuuksien arviointiin. Hankkeen sisältö vastaa alueen toimintaympäristön ja elinkeino elimän kehittämisen tarpeisiin.

Hankkeen päätavoite:
Hankkeen toimilla luodaan ja kehitetään Kainuun maakunnan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa edistämään alueen elinkeino- ja yritystoimintaa.

Hankkeen kohderyhmä:
Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on ollut Kainuun alueen yritykset ja elinkeinoelämä sekä alueen muut tutkimukseen orientoituneet yliopistot ja tutkimusyksiköt

Toteutus ja päätulokset:
Hanke on toteutettu CEMIS-OULUn analyyttisen kemian ja bioanalytiikan tutkimusryhmässä Sotkamossa (ent. biotekniikan laboratorio). Hankkeen puitteissa on vahvistettu kansainvälistä yhteistyötä verkostoitumalla ulkomaalaisten kumppaneiden kanssa mm. Italiassa, Romaniassa ja Iso-Britannassa.

Projektissa on tehty aktiivisesti tutkimus- ja julkaisutoimintaa, sekä kehitetty uutta bioteknologista osaamista, mikä on vahvistanut CEMIS-OULUn analyyttisen kemian ja bioanalytiikan laboratorion osaamisprofiilia valituilla teema-alueilla.

Hankkeen aikana verkostoituminen Kainuun alueella toimivien ja alueen ulkopuolisten toimijoiden kanssa on lisännyt osaamista ja tuonut uusia mahdollisuuksia kehittää bioteknologista osaamista alueen tarpeisiin. Hankkeessa kehitettyä osaamista on voitu hyödyntää lähes kahdessäkymmenessä muulla rahoituksella (mm. TEKES) toteutetussa projektissa, jossa on mukana ollut suuri määrä alueellisia, kansallisia ja jopa globaaleja yrityksiä. Hanke on lisännyt yhteistyömahdollisuuksia Kainuussa toimivien yritysten kanssa ja osaaminen on vakuuttanut merkittävästi uusien suorien maksupalvelu tutkimusten määrään. Toimintaa on toteutettu merkittävimpien kainuulaisten toimijoiden kanssa.

Henkilöstön osaaminen on kehittynyt ja tätä voidaan jatkossa paremmin hyödyntää uusia toimintamalleja kehitettäessä.

Hankkeessa kehitettiin useita uusia bioteknologisia menetelmiä, joita jatkossa voidaan hyödyntää palvelemaan alueen elinkeinoelämän tarpeita entistä paremmin. Hanke on tuonut uutta tietoa palvelemaan erityisesti elintarvike-, kaivannais- ja prosessiteknologiaa.