Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10271

Projektin nimi: RÄTY- räätälöityä työvoimaa yrityksiin

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun kaupunki / Oulun elinkeinoliikelaitos

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Osoite: Elektroniikkatie 5/PL 22

Puhelinnumero: (08) 558 410 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ouka.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tekijapuu.fi

Vastuuhenkilön nimi: Aarne Kultalahti

Asema: Innovaatiopäällikkö

Sähköposti: aarne.kultalahti(at)ouka.fi

Puhelinnumero: 0447031239

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos, Liminka, Kempele, Oulunsalo, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Hailuoto, Oulu, Lumijoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Oulun seudun yrittäjät
2) Alueen vaikeasti työllistyvät henkilöt: pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, maahanmuuttajat

HUOMIO:
Hanke seudullinen, rahoitusta haetaan Pohjois - Pohjanmaan valtakunnallisesta kehittämisohjelmasta välityömarkkinat / siirtymätyömarkkinat, toimintalinja 2, Ammatillisen osaamisen kehittämisen teemalla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen elinkeinotoiminta, julkinen sektori, kolmannen sektorin toimijat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 105, joista naisia 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 81, joista naisia 51

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisten työpaikkoja 6

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarve: Työvoiman kohtaanto-ongelma on työelämän keskeisin ongelma ja kansantaloutemme merkittävä uhkatekijä. Välityömarkkinoiden kehittäminen on puolestaan merkittävä ja laaja-alainen toimintakenttä, joka edellyttää yritysten, viranomaisten, kolmannen sektorin, ja muiden potentiaalisten työnantajien vahvaa yhteistyötä.

Hankekuvaus: Yritystoiminnan uudet muodot ja palveluinnovaatiot; RÄTY -hankkeessa vastataann kohtaanto-ongelmaan helpottamalla yritysten rekrytointiprosesseja. Pyrkimyksenä on luoda uudenlaisia tuettuja työllistymispolkuja niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. RÄTY -hankkeessa mallinnetaan työpoolin toiminta. Lisäksi tavoitteena on etsiä poolille sopiva omistuspohja ja toiminta/yritysmuoto. Toimintaedellytysten täyttyessä perustetaan yritys, joka toimii työpoolina uudenlaisena työllistymisen, osakasyritysten ja yhteisöjen niin sesonkiaikojen kuin pitempiaikaiseenkin työvoimantarpeeseen ja tulevaisuuden työvoimavajeen ratkaisuna. Lisäksi selvitetään, mikä olisi sopivin toimintamuoto perustettavalle poolille (yritys, kaksitasoinen malli tms.)
Poolilla tuetaan työllistymistä etsimällä aktiivisesti työpaikkoja vaikeasti työllistyville koulutuksen, (oppisopimukset, täsmäkoulutukset, yhteishankintakoulutukset jne.) kuntoutuksen ja valmennuksen menetelmiä käyttäen. Hankkeen osatoteuttajat (Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Nuorten Ystävät ry) tuovat asiantuntemuksensa ja yhteistyöverkostonsa tähän osa-alueelle. BusinessOulu puolestaan tuo hankkeeseen yritysverkostonsa sekä asiantuntemuksen yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeen toiminta
Hanketta hallinnoi Oulun elinkeinoliikelaitos / BusinessOulu, ja hankkeen osatoteuttajina ovat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sekä Nuorten Ystävät Ry. Ouluseutu Yrityspalveluiden rooli on hakea kumppanuutta yritystoiminnan parista potentiaalisimmilta toimialoilta ja toimia asiantuntijana työpoolin liiketoiminnan suunnittelussa. Nuorten Ystävät ry ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö tuovat hankkeeseen asiantuntijuutensa pooliin tulevan henkilöstönhallinnan tukemisessa ja poolin perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeessa etsitään yrityksiä, joilla on tarve saada lisätyövoimaa. Työvoiman tarvetta kartoitetaan myös julkisella sektorilla. Osatoteuttajien toimesta etsitään sopivia henkilöitä, joita voidaan työllistää kyseisiin tehtäviin tukitoimenpiteiden kautta.

Tulokset:
Syntyy työpoolin toimintamalli, jolla edistetään vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä ja tarjotaan alueen yritystoiminnalle sekä julkiselle sektorille valmennettua, osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Lisäksi tavoitellaan korkean profiilin brändin luomista alueellisesti toimintamallille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisen lähtökohtana ovat avoimuus, näkyvyys- ja julkisuusperiaate. Tavoitteena on aktiivinen ja vuorovaikutteinen tiedotus koko projektin ajan. Onnistuneella viestinnällä edesautetaan hankkeen tavoitteiden toteutumista. Viestinnän tärkeimmät tavoitteet liittyvät päättäjien, sidosryhmien ja kansalaisten informoimiseen työpoolin toiminnan tavoitteista ja toiminnan aktivoinnista. Tavoitteena on myös vahvistaa positiivisia asenteita ja mielikuvia työpoolin toiminnasta ja tätä kautta edistää työllistämistoimintaa ja työpoolin syntymistä alueelle. Paikallisen tiedotustyön yhtenä keskeisenä tavoitteena on näiden lisäksi tavoittaa kohderyhmään kuuluvat ihmiset ja lisätä heidän kiinnostustaan työpoolin kautta avautuvia työllistymismahdollisuuksia kohtaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008
- Hankkeessa laaditaan toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti levitetään ja valtavirtaistetaan hankkeessa saatuja tuloksia ja hyviä käytäntöjä

2008-2011
- Järjestetään hankkeen kuluessa tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa tiedonlevitystilaisuuksia

- Aktiivisella tiedottamisella ja erikseen laadittavalla tiedonlevittämissuunnitelmalla varmistetaan hyvien käytänteiden leviäminen alueelle

- Vähintään 3 krt vuodessa kokoontuvan ohjausryhmän toiminnan kautta levitetään myös hyviä käytänteitä ko. tahoille ja sidosryhmille

- Osallistutaan tarpeen mukaan työllistämishankkeiden järjestämiin valtavirtaistamis - ymv tilaisuuksiin.

2011
- Tuotetaan projektin loppuraportti, johon sisältyy kokemusten analysointi sekä sisäinen arviointi, ja sitä levitetään tarpeelliseksi määrittyneelle kohderyhmälle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 344 227

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 344 226

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 567 963

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 405 149

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

RÄTY-räätälöityä työvoimaa keskittyi työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Työllistämistavoitteiden lisäksi keskeisenä päämääränä oli suvaitsevaisuuden edistäminen osana sosiaalisen osallisuuden lisäämistä.

Hankkeen päätavoitteita olivat työpoolin toimintaedellytysten selvittäminen ja mallintaminen, seudullisen työvoiman saannin turvaaminen, työllistymispolkujen luominen vaikeasti työllistyville sekä työnantajien ja vaikeasti työllistyvien tukeminen työllistymisprosessissa. Toimijoiden kesken haettiin toimintamallia ja selkeää työnjakoa, jolla tarjotaan alueen yritystoiminnalle ja julkiselle sektorille hyvin valmennettua, osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa samalla edistäen vaikeasti työllistyvien työllistymistä.

Hankkeen läheiseen vaikutuspiiriin kuuluivat Oulun seudun yritykset ja alueen elinkeinotoiminta, vaikeasti työllistyvät henkilöt, Ouluseutu Yrityspalvelut, BusinessOulu, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Nuorten Ystävät ry, julkinen sektori, työllistävät ja kuntouttavat toimijat, työllistämishankkeet ym. toimijat. Hankkeen toteuttajaorganisaatioita olivat Ouluseutu Yrityspalvelut/BusinessOulu Oulun elinkeinoliikelaitos, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Nuorten Ystävät ry.

Hankkeessa lähestyttiin ensisijaisesti yrityksiä, joilla oli tarjolla rutiininomaista työtä, ja joiden strategioihin kuului kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun arvoja. Ouluseutu yrityspalveluiden ja BusinessOulun verkostoja hyödynnettiin työvoimavaltaisten ja työvoimaa tarvitsevien yritysten etsimisessä. Työpoolin mallinnusta tukevina toimenpiteinä Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön ja Nuorten Ystävät ry:n edustajat toteuttivat vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien palveluohjaus- ja työllistämispilotointeja. Yrityskäynneillä projektihenkilöstö tarjosi sekä liiketoiminnallista että sosiaalisen alan asiantuntemusta. Toimijaorganisaatioiden sekä henkilöstön omat verkostot olivat laajat, lisäksi toimijat pystyivät tarjoamaan palveluita, joita itse projektihenkilöstö ei kyennyt suoraan tarjoamaan.

Yritysyhteistyön, työlllistämisen ja työpoolitoiminnan pilotointina toteutettu Tekijäpuu toimi verkottajana, neuvontapalveluna, työpaikkojen etsijänä ja rakentajana sekä uudenlaisena tarvelähtöisenä työllistämiskanavana. Syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana tavoiteltiin yli 300 yritystä, joiden kanssa keskusteltiin rekrytointitarpeista ja muista rekrytointiin liittyvistä asioista puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisessa tapaamisissa. Tekijäpuulle rekrytoinnin toimeksiannon antaneita yrityksiä kertyi 21, uusia työpaikkoja syntyi 9.

Yhteiskuntavastuullisuus ja erilaisuuden hyväksyminen työelämässä olivat keskeinen sanoma hankkeessa. Nämä teemat olivat vahvasti esillä Tekijäpuun toiminnassa, seminaareissa, asiakaskäynneillä sekä yhteistyöverkostoissa.

Tekijäpuun toiminnasta tehtiin prosessikaavio, joka on tarkoitettu hyvien käytäntöjen toistamiseksi muiden toimijoiden keskuudessa. Tavoitteena ollut uusi yritys ei toteutunut. Yrityksen toimintaedellytyksiä selviteltiin pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella. Ouluun perustetaan yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena on työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. Tekijäpuun toiminta juurrutetaan osaksi yhteisöyrityksen toimintaa. Tuvilta työelämään -hanke on kiinnostunut Tekijäpuun palvelukonseptista ja on ohjausryhmän päätökseltä päättänyt ottaa palvelumallin soveltuvilta osin käyttöönsä. Tuvilta työelämään -hanke on Oulun kaupungin keskushallinnon alainen toimija, joka toimii läheisessä yhteistyössä yhteisöyrityksen kanssa.

Tuvilta työelämään -hankkeen ja yhteisöyrityksen lisäksi RÄTY -hanke jakaa hyvät käytäntönsä muiden työllisyyshankkeiden käytettäväksi.