Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10273

Projektin nimi: Kolumbus

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Loimaan Seudun työkeskuksen tuki ry.

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1497550-3

Osoite: Leppäkuljunkatu 2

Puhelinnumero: 02-7632091

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lstt.fi

Projektin kotisivun osoite: www.lstt.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tuovinen Susan

Asema: yhdistyksen toiminnanjohtaja

Sähköposti: susan.tuovinen(at)lstt.fi

Puhelinnumero: 02-7632091

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan

Kunnat: Loimaa, Oripää

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1.10.2008 - 30.9.2011
Työttömät työnhakijat, ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen, työkykyyn tai koulutukseen katsomatta, joilla on mahdollisesti puutteellinen ammattitaito ja heikko itsetunto ja joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille ilman tukea on vaikeaa.

1.10.2011 - 31.12.2013
- Vaikeastityöllistyvät/pitkäaikaistyöttömät, 2 ja 3 palvelulinjan asiakkaat. Henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat pitkälle vietyä työhönvalmennusta.
- Loimaan alueen yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat sellaiset tahot, jotka edistävät välittömän kohderyhmän työkyvyn toteamista ja lisäämistä sekä työllistymistä

Välillisiä kohderyhmiä ovat muun muassa Loimaan seutukunnan yritykset, Loimaan TE-toimisto, Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus ja kuntien sosiaalitoimet sekä terveyskeskukset.

Projektissa mukana olevien sosiaalitoimien kanssa tehdään yhteistyötä mahdollisten asiakkaiden saattamiseksi projektin toimenpiteiden piiriin.

Loimaan Seudun työkeskuksen tuki ry:n työtoimintoihin sijoitetaan valmennuspalvelun kautta asiakkaita, joiden on vaikea työllistyä avoimille työmarkkinoille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 175, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 127, joista naisia 53

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

1.10.2008 - 30.9.2011
Projektin kohderyhmänä on työttömät työnhakijat, ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen, elämänhallintaan, työkykyyn tai koulutukseen katsomatta, joille työllistyminen avoimille työmarkkinoille ilman tukea on vaikeaa. Projektin tarkoituksena on yksilöllinen polku yksityiselle sektorille.Projektin tavoitteena on kehittää sosiaalisen työllistämisen malli, joka tehostaa asiakkaan polkua avoimille työmarkkinoille.Yritysyhteistyötä kehitetään yhteistyössä kehittämiskeskuksen kanssa, hyödynnetään jo olemassa olevia yhteistyökuvioita - ja kontakteja. Tukityöjärjestelmän markkinoiminen yrityksille.

1.10.2011 - 31.12.2013
Jatkoprojektin kohderyhmänä ovat vaikeastityöllistyvät/pitkäaikaistyöttömät, 2 ja 3 segmentin asiakkaat. Henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat pitkälle vietyä työhönvalmennusta. Kohderyhmänä ovat myös yhteiskuntavastuuta kantavat yritykset.
Projektin tavoitteena on rakentaa yksilöllinen polku asiakkaan työllistymiselle yksityiselle sektorille. Asiakkaalle pyritään etsimään työpaikka ja turvataan siihen liittyvät tukitoimenpiteet lähellä kotikuntaa. Edelleen tavoitteena on yritys/ elinkeinoelämä yhteistyön kehittäminen ja markkinointi. Projekti kiinnittää erityistä huomiota yksilöllisen palvelun tuottamiseen myös yrityksille.
Projektin keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu:
1. Asiakastyö
2. Yritysyhteistyö
3. Valmennuspalvelun kehittäminen pysyväksi malliksi alueen yrityksiin ja yhdistykseen.
Näiden kaikkien tahojen kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä ja tuloksia hyödynnetään koko alueella myöhemmin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Loimaan TE-toimisto ehdottaa asiakasta projektiin. Asiakkaan valinta hankkeeseen tapahtuu yhteistyössä asiakkaan, TE-toimiston virkailijan ja projektihenkilöstön kesken. Projektin markkinointia jatketaan TE-toimiston henkilökunnalle sekä tiedotetaan projektin edistymisestä. Projektia markkinoidaan kohderyhmään kuuluvalle asiakkaalle työllistymistä tukevana mahdollisuutena.
Jatketaan Loimaan seutukunnan kehittämiskeskuksen kanssa tehtävää tiivistä yhteistyötä yritysten mukaan saamiseksi projektiin.
Ohjausryhmälle tiedotetaan kokouksissa projektin edistymisestä sekä suunnitelmista.
Tiedotustilaisuuksia pidetään tarpeen mukaan yhteistyökumppaneille ja muille toimijoille.
Tiedotussuunnitelma laaditaan jatkoprojektin alkuvaiheessa.
Projektin nettisivuilla tiedotetaan projektista, sen etenemisestä ja tulevista tapahtumista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Jatkoprojekti laajentaa valmennuspalvelua yrityksiin ja jakaa tätä hyvää käytäntöä muiden työllistävien toimijoiden käyttöön. Jatkoprojekti jakaa tietoa omilla nettisivuilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 380 091

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 362 711

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 511 530

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 491 763

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kolumbus- projekti Loimaan seutukunnan rakennetyöttömyyshanke. Projekti alkoi: 1.11.2008 ja päättyi 31.12.2013. Rahoitus ESR ja Loimaan seutukunnan kunnat. Hankkeen toteuttajaorganisaatio oli Loimaan Seudun työkeskuksen tuki ry.
Projektin tavoitteena oli rakentaa yksilöllinen polku asiakkaan työllistymiselle yksityiselle sektorille sekä yksilöllisen palvelun tuottaminen yrityksille. Turvata asiakkaalle työpaikka ja siihen liittyvät tukitoimenpiteet lähellä kotikuntaa. Tavoitteena oli myös kehittää yhtenäinen sosiaalisen työllistämisen malli, joka palvelisi projektin mukana olleita kuntia / sosiaalitoimia, Loimaan työ-ja elinkeinotoimistoa ja alueen yrityksiä. Näiden kaikkien tahojen kanssa toimittiin tiiviisti yhteistyössä projektin ajan.
Projektin kohderyhmään kuului työttömät työnhakijat, ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen, työkykyyn tai koulutukseen katsomatta, joilla oli puutteellinen ammattitaito ja heikko itsetunto ja joiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille ilman tukea oli vaikeaa.
Projektiin suostumuksen antoi 209 asiakasta Loimaan Te-toimiston kautta, joista 153 asiakkaan kanssa projekti työskenteli. Sijoituksia projekti teki 53 eri yritykseen. Asiakkaita ohjautui: työkokeiluun, työelämänvalmennukseen, palkkatukityöhön, koulutukseen / opiskeluun tai suoraan avoimille markkinoille. Yhteensä 163 toimenpidettä.
Projektin luomia toimintatapoja ryhdyttiin toteuttamaan Loimaan Seudun työkeskuksen tuki ry:n yhtenä palveluna. Yhdistys palkkasi tähän tehtävään työvalmentajan, joka myös vastaa yhdistyksen yritysyhteistyöstä.