Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10274

Projektin nimi: VAATERI- nuorten työpaja

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.5.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0206289-7

Osoite: Vanhankyläntie 2, PL 119

Puhelinnumero: 03-57421

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vaao.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vaao.fi/kuntayhtyma/kehitysprojektit/vaateri/

Vastuuhenkilön nimi: Juuso Hyvärinen

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: juuso.hyvarinen(at)vsky.fi

Puhelinnumero: 0449060320

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, , Tampereen

Kunnat: Pälkäne, Akaa, Urjala, Vesilahti, Valkeakoski, Kangasala, Lempäälä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

VAATERI-nuorten työpaja -projektin kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti 15-24 vuotiaat nuoret, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta ja/tai tarvitsevat työllistämis- ja ohjauspalveluja. Kohderyhmään kuuluvien nuorten tavoitteena on työ- ja opiskeluvalmiuksien kasvattaminen, vuorovaikutustaitojen ja itsetunnon parantaminen, sosiaalinen vahvistuminen ja arjenhallinnan lisääminen. Kohderyhmään kuuluvat Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea ja yksilöllistettyjä ratkaisuja työssäoppimisen ja näyttöjen suorittamiseen tai ammatillisen tutkinnon opintokokonaisuuksien suorittamiseen sekä opiskelijat, joiden koulutus on vaarassa keskeytyä esim. väärän alavalinnan vuoksi. Ammatillisen koulutuksen suorittaneita työttömiä nuoria voidaan projektiin ohjata mahdollisuuksien mukaan, tavoitteena on edesauttaa nuoren sijoittumista työelämään tai jatko-opintoihin.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin välilliseen kohderyhmään kuuluvat työpajalla olevien nuorten huoltajat ja tukiverkostoihin kuuluvat henkilöt. Lisäksi kohderyhmään kuuluu Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän opettajat, opiskelijahuoltohenkilöstö sekä muu henkilöstö, Valkeakosken kaupungin työntekijöitä eri hallintokunnista mm. sosiaali- ja terveystoimesta, nuorisotoimesta, kasvatus- ja opetustoimesta sekä työllistämispaja Akselista. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös Etelä-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston, Työvoiman palvelukeskuksen, Valkeakosken Kelan, Sääksmäen seurakunnan ja Valkeakosken poliisin henkilökunta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 157, joista naisia 65

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

VAATERI-nuorten työpajan tavoitteena on tarjota työpajatoimintaa 15-24 -vuotiaille nuorille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta ja/tai tarvitsevat työllistämis- ja ohjauspalveluja päästäkseen ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Työpajatoiminta on tarkoitettu lisäksi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän/Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea ja yksilöllistettyjä ratkaisuja työssäoppimisen ja näyttöjen suorittamiseen tai ammatillisen tutkinnon opintokokonaisuuksien suorittamiseen.

VAATERI-nuorten työpaja tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun kohti koulutusta tai avoimia työmarkkinoita. VAATERI-nuorten työpaja pyrkii tavoittamaan sekä pitämään kiinni nuorista, jotka ovat vaarassa pudota koulutuspolun ulkopuolelle peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa.

Työpajatoiminta auttaa nuorta löytämään omat vahvuutensa, tekemään realistisen suunnitelman tulevaisuudestaan sekä tukee nuoren sisäistä kasvua yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Työpajatyöskentely voidaan osaamisen tunnustamisen kautta sisällyttää osaksi ammatillisia opintoja. Starttiryhmän elämänhallintaa tukeva ryhmämuotoinen työskentely voidaan sisällyttää osaksi ammatillisia valinnaisia ja vapaastivalittavia opintoja.

Nuorelle tarjotaan moniammatillisen verkoston palvelut, jossa eri sektoreiden osaamiset luovat toisiaan tukevan kokonaisuuden, jolla on jatkumo myös työpajajakson jälkeen. Projektissa luodaan työelämäyhteyksiä, jotka tukevat nuorten työllistymistä.

VAATERI-nuorten työpaja koostuu työpajoista sekä yksilövalmennuksesta ja Starttiryhmästä.

Yksilövalmennus sisältää:
- henkilökohtaista uraohjausta
- työnhakuun ohjaamista, työhön valmennusta
- työelämän pelisääntöjä
- opiskelun ohjaamista
- koulutukseen ohjaamista, esim. koulutuskokeilut ja hakuprosessit
- tukea oppisopimuskoulutukseen
- toimintakyvyn kartoitusta
- moniammatillisen verkostoyhteistyön koordinointia

Starttiryhmän toiminta sisältää:
- arjen hallinnan taitojen opettelua mm. erilaisten teemojen kautta (päihteet, mielenterveys)
- vuorovaikutustaitojen harjoittelua ryhmässä
- työ- ja opiskeluvalmiuksien kasvattamista, itsetunnon lisäämistä
- kädentaitojen harjaannuttamista, liikuntaa ym. yleisen hyvinvoinnin ylläpitoa

Metallipaja, Kotitalous- ja puhdistuspalvelupaja sekä Media- ja taidepaja:
- mahdollisuus tutustua pajoilla tarjottuihin ammattialoihin ja ammatteihin
- ohjattua työpajatoimintaa
- kiinnostuksen mukaisen työkokemuksen hankkiminen, työelämän pelisääntöjen opettelu ja alan ammatillisten opintojen suorittaminen
- opittujen taitojen kehittämistä ja ylläpitämistä sekä työkokemuksen kartuttamista

Vaaterissa tehdään yhteistyöverkoston kanssa selvitystyötä nuorten palveluiden kartoittamiseksi ja niiden suunnittelemiseksi. Tavoitteena on riittävien palveluiden tarjoaminen syrjäytymisvaarassa oleville nuorille Vaateri -nuorten työpaja -projektin päättymisen jälkeen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisessa käytetään monipuolisesti markkinoinnin ja tiedottamisen keinoja eri tilanteissa sidos- ja kohderyhmien mukaisesti tehden yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Projektille laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma. Tiedottamisessa pidetään yllä positiivista mielikuvaa, joka tukee osallistujien hankintaa, yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja sitä kautta nuorten sijoittumista työelämään sekä EU-rahoitteisten projektien imagoa.

Projektin tiedottamisessa käytetään seuraavia kanavia:
- www-sivut (koulutuskuntayhtymä, kunnat, työpajayhdistys, rahoittaja, jne.)
- projektille tuotettu tiedotus- ja markkinointimateriaali
- ilmoitukset ja lehtiartikkelit paikallislehdissä
- työpaikkakäynnit ja ohjauskäynnit yhteistyöyrityksissä
- tiedotuskäynnit mm. työ- ja elinkeintotoimistoihin, sosiaali- ja terveystoimen yksiköihin sekä kuntien päättäjille
- projektiyhteistyö ja verkostoituminen muiden ESR-projektien kanssa
- oppilaitosyhteistyö
- yhteistyö muiden nuorten työpajojen kanssa sekä työpajayhdistyksen kanssa
- ohjausryhmän kokoukset
- osallistuminen valtakunnallisiin seminaareihin ja foorumeihin
- messutapahtumat, mm. VAAOn järjestämät hankemessut ja muut esittelytilaisuudet
- nuorten tapahtumiin osallistumisen kautta (mm. Vaateri-huppareilla näkyvyyttä)
- Pirkanmaan hankeverkosto järjestää yhteisen tapahtuman kevättalvella 2013, jossa tuodaan näkyvyyttä projekteissa tehdylle työlle. Tapahtumaan kutsutaan kuntapäättäjiä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa luotujen hyvien käytäntöjen levittämistä tehdään koko projektin ajan. Hyvien käytäntöjen levittämiseen osallistuu kaikki projektissa toimivat henkilöt sekä koulutuskuntayhtymän johto ja ohjausryhmän jäsenet. Vastuu käytäntöjen levittämisestä on projektipäälliköllä. Hyvien käytäntöjen levittämisessä käytetään hyväksi kohdassa 11.1 kuvattuja kanavia ja menetelmiä, lisäksi vertaisarviointi projektien välillä tukee hyvin käytäntöjen levittämistä. Projektihenkilöstö osallistuu vuosittain Työpajayhdistyksen järjestämille valtakunnallisille työpajapäiville sekä muihin tilaisuuksiin. Projektin hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista luodaan kirjallista materiaalia, jota levitetään aktiivisesti erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Syksystä 2012 käynnistyy työpajatyöskentely, jonka tavoitteena on yhdessä alueen toimijoiden kanssa selvittää tarpeita nuorten palveluille ja miten niitä jatkossa tulisi Etelä-Pirkanmaalla toteuttaa. Tämän työskentelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintoja, varmistaa palveluiden riittävyys sekä vakinaistaa toimintoja mahdollisuuksien mukaan. Vaaterissa hyväksi havaittuja toimintoja jaetaan tässä yhteydessä verkoston jäsenille ja niiden pohjalta voidaan suunnitella tulevia palveluita. Keväällä 2013 pidetään loppuseminaari, jossa hyviä käytäntöjä jaetaan sekä julkistetaan palvelutarjonnan tulevaisuuden suunnitelmat sekä se miten niiden on tarkoitus toteutua Vaaterin ESR-rahoituksen päätyttyä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 517 163

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 505 767

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 689 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 652 872

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Vaateri -nuorten työpaja käynnistyi lokakuussa 2008, jolloin ensimmäinen nuorten ryhmä otettiin sisään. Tuolloin toiminnan pääpaikka oli Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston liiketalouden ja kaupan kiinteistössä Valkeakoskenkadulla. Sittemmin tilat siirtyivät Vanhaankylään, jossa muutkin koulutuskuntayhtymän tilat sijaitsivat. Vaateri toimi Euroopan sosiaalirahasto sekä Etelä-Pirkanmaan kuntien rahoituksella. Vuonna 2012 saatiin ensimmäisen kerran myös kansallista nuorten työpajatoiminnan avustusta. Toukokuussa 2013 ESR-rahoitus päättyi, ja Vaaterin toiminta siirtyi osaksi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston toimintaa.

Syksystä 2008 kevääseen 2013 Vaateri -nuorten työpaja palveli 157:aa nuorta. Vuosittain toiminnassa oli noin viisikymmentä nuorta. Pääasiassa nuoret olivat valkeakoskelaisia, mutta myös akaalaiset ja urjalalaiset nuoret olivat ryhmissä edustettuina. Vaaterilaisia nuoria palveli vähimmillään kaksi työntekijää, enimmillään neljä. Toiminta tapahtui pääosin ryhmässä, jossa opiskeltiin, kohennettiin kädentaitoja, tehtiin tutustumiskäyntejä, parannettiin haasteellisia elämän osioita ja osallistuttiin työpajatoimintaan. Yleisesti ottaen nuoret kokivat toiminnan heille erittäin tärkeäksi.

Vaaterin ESR-rahoituksen päättyessä voidaan todeta toiminnan olleen äärimmäisen tärkeätä ja merkityksellistä, erityisesti yksilöllisellä tasolla. Merkittävin anti Vaaterin nuorille tuli ryhmästä. Saatiin uusia kavereita, opittiin ottamaan toiset huomioon, ja huomattiin, että tullaan hyväksytyksi osaksi ryhmää omana itsenään. Yksilöllisesti apu löytyi oikean koulutuksen löytämisen haasteisiin, oman tukiverkoston kokoamiseen ja ylläpitoon, sekä elämän yleisten suuntaviivojen luomiseen.