Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10276

Projektin nimi: Erityistä osaamista ja ohjausta

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Osoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: vaihde: (03) 245 2111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.tamk.fi/taokk

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Liisa Rikala

Asema: lehtori, hallinto- ja talousasiat

Sähköposti: liisa.rikala(at)tamk.fi

Puhelinnumero: 050 586 5180

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat erityisesti erityisopettajakoulutukseen osallistuvat opettajat ja lisäksi Pirkanmaan alueen ammatillisten oppilaitosten opettajat ja muu opetushenkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat oppilaitosten muu henkilöstö (erityisesti opiskelijahuoltohenkilöstö), alueen erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä heidän oppimisympäristöinään toimivat yritykset ja muut koulutus- ja työllistymispolkua tukevat asiantuntijat (esimerkiksi työhallinto ja kolmannen sektorin toimijat).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 22, joista naisia 16

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Pirkanmaan alueen ammatilliset oppilaitokset, niissä toimivat opettajat ja opiskelijahuoltohenkilöstö sekä erityisopettajakoulutukseen osallistuvat opettajat. Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä heidän oppimisympäristöinään toimivat yritykset ja organisaatiot sekä muut erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden koulutus- ja työllistymispolkua tukevat asiantuntijat (esimerkiksi työhallinto ja kolmannen sektorin toimijat).

Projektin tavoitteena on kehittää työelämälähtöinen ammatillisen erityisopettajakoulutuksen toimintamalli ja kouluttaa alueelle 20 uutta pätevää ammatillista erityisopettajaa. Koulutuksen tavoitteena on osallistujien osaamisen vahvistaminen elinikäisen oppimisen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi projektin tavoitteena on luoda Pirkanmaan ammatillisiin oppilaitoksiin toimivia ammatillisen erityisopetuksen järjestelmiä ja kehittää Pirkanmaan alueelle erityisopiskelijoiden ja työelämän tarpeita vastaavaa verkostoitunutta, joustavaa ja opiskelijoiden työlllistymistä tukevaa ammatillista erityisopetusta. Tavoitteena on myös kehittää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden koulutus- ja työurien siirtymävaiheiden käytäntöjä ja ohjausmalleja.

Projektin tuloksena syntyy uusi ammatillisen erityisopettajakoulutuksen toiminatamalli, joka projektin aikana vakiinnutetaan osaksi ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaa. Pilottikoulutus tuottaa 20 pedagogisesti pätevää ammatillista erityisopettajaa, joilla on valmiudet tukea erityisopiskelijoiden oppimis- ja työllistymisprosessia, luoda toimivia yhteistyöverkostoja ja kehittää omaa työtään. Lisäksi tuloksena on oppilaitosten jäsentynyt ammatillinen erityisopetus, erityisopiskelijoiden työllistymistä tukeva alueellinen verkostoitunut toimintakäytäntö ja lisääntynyt ammatillisen erityisopetuksen ja -ohjauksen osaaminen alueella.

Projektin avulla pilotoitavan ammatillisen erityisopettajakoulutuksen vaikutuksesta erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kouluttautumis- ja työllistymisedellytykset paranevat. Vaikutukset näkyvät alueen oppilaitosten yksilöllisistä tarpeista lähtevien oppimis- ja opiskelupolkujen lisääntymisenä, työllistymistä tukevien tahojen ja ammatillisten oppilaitosten lisääntyneenä yhteistyönä ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parempana työllistymisenä. Projektin vaikutuksesta ammatillinen opettajankoulutus kehittyy esteetöntä koulutusta korostavaksi ja erityisopettajakoulutus tuottaa ammatillisen koulutuksen opettajille jatkokoulutusmahdollisuuden.

Projektissa tuotetaan työelämälähtöisen ammatillisen erityisopettajakoulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelma, erityisopettajakoulutukseen sisältyvä verkko-opintokokonaisuus, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malli, koulutusta kehittävä arviointimalli ja esittelymateriaali ammatillisen erityisopetuksen hyvistä käytännöistä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan tiedotussuunnitelma heti projektin alkaessa.
Osallistujien rekrytointi on jo osittain tapahtunut, kun osasta osallistujaorganisaatioista on kysytty heidän halukkuuttaan osallistua projektiin. Varsinaista koulutuksen markkinointia ei tarvita, koska kohderyhmä on jo valmiina.
Projektin kulusta tiedotetaan TAMKissa, TAOKKissa, muille opettajakorkeakouluille, osallistuville organisaatioille ja yleisesti Pirkanmaan alueen erilaisissa yhteistyöverkostoissa.
Projektin tuloksia levitetään tiedotustilaisuuksissa, koulutustilaisuuksissa, internetissä, sekä projektin lopussa tehtävällä tuotoksella, joka voi olla esimerkiksi lehti tai internetjulkaisu.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu koko projektin aikana kohdassa 11.1 mainittuja organisaatioita ja verkostoja hyödyntäen. Lisäksi hyviä käytäntöjä levitetään TAOKKin sekä kansainvälisille että kansallisille yhteistyökumppaneille. Ohjausryhmän rooli käytäntöjen levittämisessä on tärkeä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 284 716

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 268 504

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 329 516

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 312 201

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteet olivat seuraavat: 1) pirkanmaalaiset nuoret saavat opinnoissaan tarvitsemaansa tukea, 2) alueen oppilaitoksissa on osaavia erityisopettajia ja 3) Pirkanmaan ammatilliset oppilaitokset, työelämän edustajat ja muut tahot toimivat yhteistyössä erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan parhaaksi.Projektissa olivat mukana kaikki Pirkanmaan ammatilliset oppilaitokset (Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä, Tampereen ammattiopisto, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Ahlmanin ammattiopisto, Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Tampereen palvelualan ammattiopisto ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä). Kaikki koulutuksen järjestäjät saatiin helposti mukaan projektin toimintaan. Yhteistyöstä sovittiin yhteistyösitoumuksella, jolla sovittiin yhteistyön periaatteet. Projektissa luotiin ammatillisen erityisopettajakoulutuksen toimintamalli Tampereen ammatilliseen opettajakorkeakouluun, tuettiin oppilaitosten erityisopetuksen kehittämistä koulutuksella ja konsultoinnilla sekä vahvistettiin ja kehitettiin alueellista verkostotyötä.
Tulokset lyhyesti:
Työelämälähtöisen ammatillisen erityisopettajakoulutusmallin luominen: koulutukseen osallistui 22 erityisopettajaopiskelijaa ja kaikki saivat erityisopettajan pätevyyden toukokuussa 2010. Uusia erityisopettajia on tuettu koulutuksen jälkeen teemallisissa ns. jälki-istunnoissa. Opetussuunnitelma osoittautui toimivaksi sekä opiskelijapalautteen että kouluttajien kokemusten mukaan. Opetus- ja toteutussuunnitelma tuki erityisopettajan ammatti-identiteettiä, tuki oppilaitosten erityisopetuksen kehittymistä ja lisäsi verkostotyötä Pirkanmaalla. Opetussuunnitelman Verkostotyön opintokokonaisuus (4 op)toteutettiin verkko-opintoina ja tätä kokonaisuutta on projektissa kehitetty edelleen saadun palautteen mukaisesti. Materiaalia verkko-opintokokonaisuuteen tehtiin yhdessä alueen toimijoiden ja valtakunnallisten asiantuntijoiden kanssa (haastattelut, kokoussimulaatiot, asiantuntijatietoiskut).
TAOKK on saanut oikeuden järjestää ammatillista erityisopettajankoulutusta myös jatkossa osana normaalia opetustarjontaa. Projektisuunnitelmassa korostunut työelämälähtöisyys on toteutunut ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osalta. Pirkanmaalla on meneillään monia myös erityisopiskelijoiden työssäoppimista ja työllistymistä tukevia ESR-hankkeita (esimerkiksi TOPIAS), joten tämä teema on tietoisesti jätetty EOO-hankkeessa pienemmälle painoarvolle.
Ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen kehittäminen: Erityisopettajakoulukseen osallistuneet opettajat kehittivät osana opintojaan oman oppilaitoksensa erityisopetusta. Oppilaitoksissa on järjestetty 1-2 koulutus/konsultointitilaisuutta, joihin on osallistunut oppilaitoksen muita opettajia ja henkilökuntaa. Tilaisuudet suunniteltiin ja toteutettiin oppilaitosten haasteiden ja toivomusten mukaisesti. Koulutus- ja konsultaatiotilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 300 henkilöä.
Alueellinen verkostoituminen: Projekti on järjestänyt viisi alueellista verkostotapaamista, joissa on ollut osallistujia kaikista alueen oppilaitoksista ja monista kolmannen sektorin organisaatioista. Lisäksi on järjestetty monia asiantuntija- ja aluetapaamisia eri teemoista ja niiden yhteisenä tavoitteena on ollut projektissa laajassa yhteistyöverkostossa laaditun alueellisen ammatillisen erityisen tuen järjestämisen strategian jalkauttaminen. Strategian toteuttamisessa on mukana Opetushallituksen rahoituksella toimiva Ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskushanke (Pirkanmaan ammattiopisto hallinnoi).