Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10278

Projektin nimi: LOGNET - Osaavaa henkilöstöä pk-yritysten logistiikkatehtäviin Pohjois-Suomessa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.10.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto/Taloustieteiden tiedekunta

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Tietokatu 6

Puhelinnumero: +358 400 584581

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.taloustieteet.oulu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.barents-transport.fi/hankkeet-lognet.html

Vastuuhenkilön nimi: Jari Juga

Asema: professori

Sähköposti: jari.juga(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 08 553 2953

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson

Kunnat: Salla, Pelkosenniemi, Kemi, Rovaniemi, Pello, Tornio, Ranua, Savukoski, Posio, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Ylitornio, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Mikro- ja pk-yritykset sekä niiden henkilöstö logistiikkatoimialalla. Myös muut mikro- ja pk-yritykset ja niiden henkilöstö, mikäli osaamisen kehittämistarpeita on logistiikkakentässä. Yritykset, jotka tahtovat sitoutua yritysverkoston toimintaan ja osaamisen kehittämiseen yrityksessään.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Logistiikka-alasta kiinnostuneet ja/tai jo alaa opiskelleet opiskelijat, työttömät, työssä olevat. Logistiikkapalveluja käyttävät pk-yritykset Lapissa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 150, joista naisia 27

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 127, joista naisia 41

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen mikro- ja pk-yritysten mahdollisuuksia tehostaa logistiikkatoimintojaan ja kilpailukykyään logistiikkaosaamisen kehittämisen ja osaavan työvoiman paremman saatavuuden kautta. Tavoitteeseen pääsemiseksi muodostetaan logistiikka-toimialan pk-yritysverkosto, jota vetää verkostomanageri. Pk-yrityksillä ei ole useinkaan riittäviä kehittämisresursseja eikä tietoa henkilöstön kehittämiseen tai uuden rekrytointiin liittyvistä mahdollisuuksista. Pk-yritysverkoston keinoin yritykset saavat synergiaetuja mm. kustannusten ja tietotaidon jakamisen keinoin.

Projektin kohderyhmän muodostavat mikro- ja pk-yritykset sekä niiden henkilöstö logistiikkatoimialalla. Kohderyhmään kuuluvat myös muut mikro- ja pk-yritykset sekä niiden henkilöstö, mikäli heillä on tarpeita kehittää logistiikkaosaamista joko lisäkouluttamalla olemassa olevaa henkilökuntaa tai palkkaamalla uutta työvoimaa ja mikäli he ovat kiinnostuneita osallistumaan aktiivisesti yritysverkoston toimintaan. Verkoston kooksi on arvioitu 20 yritystä. Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat logistiikka-alasta kiinnostuneet ja/tai jo alaa opiskelleet opiskelijat, työttömät, työssä olevat; myös logistiikkapalveluja käyttävät pk-yritykset Pohjois-Suomessa.

Projektin keskeisinä toimenpiteinä on, että verkostomanageri
-kokoaa pohjoissuomalaisen logistiikka-alan pk-yritysverkoston, joka kokoontuu säännöllisesti;
-kartoittaa yrityskohtaiset tarpeet logistiikkaosaamisen kehittämiseksi ja uuden työvoiman hankkimiseksi logistiikkatehtäviin;
-tekee yrityskohtaiset suunnitelmat osaamisen kehittämiseksi ja pätevän henkilöstön saatavuuden takaamiseksi;
-aktivoi ja ohjaa yrityksiä osaamisen kehittämiseen, tiedon ja palvelujen hankkimiseen;
-suunnittelee ja kilpailuttaa tarvelähtöisiä koulutuksia yhteistyössä sekä
-tiedottaa ja markkinoi logistiikka-alaa sen vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Hankkeessa kehitetään pk-yritysverkoston toimintamalli, joka pyritään vakiinnuttamaan pohjoissuomalaisten logistiikkatoimijoiden keskuuteen projektin aikana. Pk-yritykset saavat niin yrityskohtaista kuin yleistä ohjausta ja välineitä henkilöstövoimavarojen kehittämiseksi pitkällä tähtäimellä. Yritykset ovat aktiivisempia ja valveutuneempia hankkimaan tarvitsemaansa koulutusta ja muita palveluja projektin jälkeen. Hankkeessa lisätään logistiikka-alan tunnettuutta ja vetovoimaisuutta tiedottamisen keinoin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan henkilökohtaisin kontaktein pk-yrityksiin, yrittäjäjärjestöjen kautta, lappilaisissa lehdissä lehti-ilmoituksin (esim. kutsut keskustelu/tiedotustilaisuuksiin), lehtiartikkelein (logistiikka-alan ja koulutuksen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen), osallistumalla koulutus- ja rekrytointimessuille. Lisäksi mahdollisesti toteutetaan logistiikka-alan imago-kampanja yhteistyössä "Moderni kuljetusyritys" -hankkeen ja alan järjestöjen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään laadittavan tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedotussuunnitelma pitää sisällään mm. tavoitteet, toimenpiteet, kohderyhmät, keinot, kanavat ja tarkemmat aikataulut. Tiedotusta hoidetaan mm. henkilökohtaisin kontaktein, lehti-ilmoituksin, lehtiartikkelein, tiedotustilaisuuksin, osallistumalla koulutus- ja rekrytointimessuille sekä mahdollisen imago-kampanjan kautta. Yhteistyötä tehdään yritysten, yrittäjä- ja logistiikka-alan järjestöjen, koulutusorganisaatioiden sekä työvoimaviranomaisten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan muiden tahojen järjestämiin logistiikka-aiheisiin tapahtumiin/seminaareihin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 237 958

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 234 110

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 237 958

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 110

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

LOGNET- verkostohanke käynnistyi vuonna 2008 Oulun ja Lapin yliopistojen yhteisen Meri-Lappi Instituutin hankkeena. Meri-Lappi instituutti lopetti toimintansa vuoden 2008 lopussa erillisyksikkönä ja tehtävät jaettiin Oulun ja Lapin yliopistojen eri tiedekuntien hoidettavaksi. LOGNET siirtyi Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan hallintaan.

Projektin tavoitteina oli kartoittaa ja analysoida kuljetusalan osaamis- ja rekrytointitarpeita ja jakaa tietoa osaamisen kehittämismahdollisuuksista ja erilaisista koulutusmuodoista.

Tavoitteena oli myös edistää työssä oppimista, suunnitella tarvelähtöisiä koulutuksia, järjestää logistiikka-alan ajankohtaisseminaareja ja luentoja. Tavoitteeksi asetettiin yritysverkoston toiminnan jatkuvuus sillä edellytyksellä, että verkostossa itsessään on halua ja resursseja ylläpitää toimintaa jatkossa.

LOGNET- verkostohanke käynnistyi vuonna 2008 Oulun ja Lapin yliopistojen yhteisen Meri-Lappi Instituutin hankkeena. Meri-Lappi instituutti lopetti toimintansa vuoden 2008 lopussa erillisyksikkönä ja tehtävät jaettiin Oulun ja Lapin yliopistojen eri tiedekuntien hoidettavaksi. LOGNET siirtyi Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan hallintaan.

Projektin tavoitteina oli kartoittaa ja analysoida kuljetusalan osaamis- ja rekrytointitarpeita ja jakaa tietoa osaamisen kehittämismahdollisuuksista ja erilaisista koulutusmuodoista.

Tavoitteena oli myös edistää työssä oppimista, suunnitella tarvelähtöisiä koulutuksia, järjestää logistiikka-alan ajankohtaisseminaareja ja luentoja. Tavoitteeksi asetettiin yritysverkoston toiminnan jatkuvuus sillä edellytyksellä, että verkostossa itsessään on halua ja resursseja ylläpitää toimintaa jatkossa.

Verkostoyrityksiä rekrytoitiin heti projektin alusta aina projektin puoleen väliin saakka. kaikkiaan verkostoon otettiin 16 yritystä.

Verkostoyrityksissä tehtiin yrityskohtainen kartoitus, jossa selvitettiin yrityksen ajankohtainen tilanne, ongelmat ja kehitysnäkymät ensisijaisesti hekilöstön rekrytoinnin ja koulutustarpeiden näkökulmasta.

Yhteistyötä tehtiin toisen ESR- hankkeen Moderni kuljetusyritys kanssa. Käytännössä tämä merkitsi mm.ohjausryhmän kokousten yhteensovittamista ajallisesti sekä useita samoja ohjausryhmän jäseniä. Yhteisiä käytännön toimenpiteitä tehtiin myös projektin aikana.

Hankkeessa tuotettiin julkaisu pro graduytöstä, jossa tarkasteltiin pienen ja keskisuuren kuljetusyrityksen organisoitumista ja johtamista tapausesimerkkeinä LOGNET verkoston kaksi yritystä.

Hankkeella on omat Internet-sivut.

Verkostoyrityksille välitettiin tietoa ELY-keskusten rahoittamista aikuiskoulutusmahdollisuuksista.

Yhteistyötä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa tehtiin logistiikan koulutuksen ja tutkimuksen ajankohtaisen tilanteen selvittämiseksi.

Projekti toteutti 6 asiantuntijaseminaaria ja järjesti kaksi tutustumismatkaa eri kohteisiin.

Seminaarien teemat olivat:

"Kuljetusalan haasteet Pohjois-Suomessa". 6.6.2009 Keminmaa

"Vetovoimaa kuljetusalalle" 8.10.2009 Kemi

"Osaavaa työvoimaa vahvistuvalle kuljetusalalle". 9.2.2010 Tornio

"Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus". 27.10.2010. Kemi

"Uutta voimaa kuljetusalalle Koillis-Suomessa" . 24.5.2011 Salla.

LOGNET -hankkeen päätösseminaari pidettiin Kemissä 11.10.2011 teemalla Verkostot kuljetusalalla. Seminaarissa esiteltiin verkostoyrityksille tehty kysely projektin toiminnasta ja kuljetusalan ajankohtaisesta suhdannetilanteesta. .

Yritysverkosto teki vierailun Oulun logistiikkakohteisiin. Vierailuun osallistui 9 henkilöä 6 eri yrityksestä. Vierailukohteina olivat Oulun yliopisto, taloustieteiden tdk, Oulun satama, Herman Andersson Oy sekä Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy.

Bioenergiakuljetuksiin keskittyvä opintomatka toteutettiin Ruotsiin. Kohteina olivat Piteå ja Skellefteå. Matkalle osallistui kaikkiaan 14 henkilöä, 8 eri yrityksestä.