Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10279

Projektin nimi: OSUMA - Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/pohjoispohjanmaa

Vastuuhenkilön nimi: Anna-Liisa Hietala

Asema: Ryhmäpäällikkö

Sähköposti: anna-liisa.hietala(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 038055

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisesti: Aikuisten neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoavat virkailijat ja yhteistyöverkostot.

Työssäkäyvät asiakkaat, jotka rakennemuutoksen vuoksi joutuvat hankkimaan täydennyskoulutusta tai uudelleenkouluttautumaan. Muutosturvan piiriin kuuluvat ja työttömäksi ilmoittautuneet asiakkaat, joille ohjauspalveluita tarjotaan aktiivisesti varhaisen puuttuminen periaatteiden mukaisesti.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueella toimivat työnantajat, jotka saavat ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittämishankkeen aikana aikuisasiakkaiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja kehitetään siten, että asiakkaat saavat palveluita tasapuolisesti koko Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Tavoitteena on lisätä tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluiden saatavuutta aikuisten opiskelun suunnittelu- ja hakeutumisvaiheessa. Hankkeessa kootaan yhtenäinen, laadukas ohjaus- ja neuvontaverkosto koko Pohjois-Pohjanmaan alueelle yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkakoulun koordinoiman OpinTori-hankkeen kanssa (Kaakkois-Suomen ELY, ESR). Hankkeen aikana kehitetään uusia ohjauksen toimintamalleja ja menetelmiä.

Kohderyhmänä ovat aikuisten neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoavat virkailijat ja yhteistyöverkostot. Palvelun käyttäjinä ovat a) työssäkäyvät asiakkaat, jotka rakennemuutoksen vuoksi joutuvat hankkimaan täydennyskoulutusta tai uudelleenkouluttautumaan, b) nuoret aikuiset elinikäisen ohjauksen linjausten mukaisesti, erityisesti nivel- ja siirtymävaiheissa olevat, c)muutosturvan piiriin kuuluvat ja työttömäksi ilmoittautuneet asiakkaat, joille ohjauspalveluita tarjotaan aktiivisesti varhaisen puuttuminen periaatteiden mukaisesti.
Hankkeessa tuotetaan ensimmäisten toimintavuosien aikana ohjaus- ja neuvontamalli(t), jonka toimivuutta testataan ja samalla arvioidaan 3.-5. toimintavuoden ajan. Pilotointivaiheen jälkeen päätetään jatkotoimista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille on tehty tiedotus- ja viestintäsuunnitelma, jossa tarkemmin eritellään tiedottamisen tavat, sisällöt ja aikataulut.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti on osana Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallista kehittämisohjelmaa, johon kytkeytyy useita projektia. Ko. verkostoa hyödynnetään hyvien käytäntöjen levittämisessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 635 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 610 692

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 635 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 610 692

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen (1.1.2010 lähtien ELY-keskus), Oulun lääninhallituksen (1.1.2014 lähtien AVI) ja Oulun seudun työvoimatoimiston (1.1.2013 lähtien Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto) edustajien yhteinen toteamus, että aikuisille tarjottavat ohjauspalvelut ovat hajanaisia ja puutteellisia. Koulutukseen hakeutumisvaiheessa olevat asiakkaat eivät saa riittävästi tietoa ja ohjausta. Aikuiskoulutus työelämän voimavarana edellyttää alueellisen ohjaus- ja neuvontaverkoston luomista. Asiakkaiden tulisi saada ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä tieto koulutustarjonnasta yhdestä paikasta. Kyseisten tahojen edustajat käynnistivät yhteistyössä projektin valmistelutyöt ja valmisteluvaiheessa linjattiin tulevan projektin painopisteitä sekä tavoitteita.

Projektin tavoitteena on tehostaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden (TNO -palveluiden) saatavuutta aikuisten opiskelun suunnittelu- ja hakeutumisvaiheessa, edistää palveluiden koordinointia ja mahdollistaa aikuisasiakkaille tasapuoliset palvelut ELY-keskuksen alueella. Projektissa kootaan yhtenäinen ohjaus- ja neuvontaverkosto alueelle yhteistyössä Oulun seudun ammattikorkeakoulun toteuttaman OpinTori -projektin kanssa sekä kehitetään uusia ohjauksen toimintamalleja ja menetelmiä.

Hankkeen aikana on koottu asiakaskeskeinen laadukas ohjaus- ja neuvontaverkosto aikuisille Pohjois-Pohjanmaan alueella yhteistyössä OpinTori -hankkeen kanssa. Aikuisasiakkaiden ohjauspalveluiden saatavuutta lisäämällä on voitu vaikuttaa siihen, että asiakkaat saavat riittävästi ohjaus- ja neuvontapalveluita hakeutuessaan aikuiskoulutukseen sekä samalla ohjautuvat soveltuvalle alalle. Tämä vaikuttaa siihen, että opintojen keskeyttämiset vähentyvät ja yritykset ja muut työnantajat saavat motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa. Lisäksi työhyvinvointi lisääntyy ja työurat pidentyvät. Projektin aikana syntyneet verkostot ovat osa taustaorganisaatioidensa toimintaa. Verkostomainen palvelun tuotantotapa on juurrutettu taustaorganisaatioihin.

Projektissa käynnistettiin neljä kehittämispilottia: Koillismaa, Oulun seutu, Raahen seutu ja Oulun Eteläinen. Tällä hetkellä OpinTorin Oulun palvelupisteessä ohjaaja on tavattavissa keskiviikkoisin ja perjantaisin. Asiakkaita opastetaan kasvokkain ilman ajanvarausta, mutta ajankin voi varata halutessaan. Oulun Eteläisellä alueella jatkaa kiertävä opintoneuvoja tarjoten ohjausta ja neuvontaa opintoja suunnitteleville henkilöille. Asiakkaiden vastaanotto tapahtuu kuntien yhteispalvelupisteissä ja tiedottaminen tapahtui pääasiallisesti TE-toimiston kautta. Koillismaalla ohjaus toimii sähköpostilla ja puhelimitse. Alueverkoston puheenjohtajuus vaihtuu puolivuosittain ja puheenjohtajana toimiva organisaatio koordinoi verkostoa sekä vastaa alueen OpinTorin puhelimeen ja sähköpostiin. Raahen OpinTorin ohjauspalvelu jatkuu verkkoympäristössä.

Hankkeessa tehtiin useita selvitystöitä, joiden tavoitteena on ollut kehittää olemassa olevia palveluita. Alkuaikoina projektissa tehtiin nykytilaselvityksiä eri tahojen (mm. TE-toimistot, oppilaitokset, ammattijärjestöt) TNO -palveluista. Yritysneuvojat ja työnantajat olivat selvitysten kohteena, kun projekti toteutti laajan kyselyn yrityksille. Oulun Eteläisellä alueella tehtiin selvitystyö kiertävän aikuiskoulutusneuvojan asiakasseurannasta, mitkä olivat tyypilliset asiakasprofiilit ja asiakkaan osaamisen kehittämistarpeet sekä mitä oli koulutustarjonnan kohtaanto. Osuma toteutti selvitystyön Asiakasprofiilit ja asiakkaan osaamisen kehittämistarpeet sekä koulutustarjonnan kohtaanto ja siinä tehtyjä havaintoja hyödynnetään ohjauksen TNO -palveluiden kehittämisessä esim. nuorten aikuisten kohderyhmässä. Vuonna 2014 toteutettiin maakunnallinen selvitys, miten toteutuu oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien perusopetus ja siihen liittyvä koulutustarjonta sekä miten toimivat neuvonta- ja ohjauspalvelut. Kaikki selvitykset ja niiden pohjalta tehdyt raportit löytyvät Opinovi.fi:ssä.

Osuma -projekti toteutti Pohjois-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategian 2013-2020. Strategiassa nojauduttiin OKM:n laatimiin elinikäisen oppimisen ja ohjauksen valtakunnallisen strategian painopisteisiin. Projekti kokosi strategiaa varten koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä oli seurata, ohjata ja kommentoida strategiatyön etenemistä. Strategia julkaistiin kesäkuussa 2013. Strategian toimeenpanotehtävien suunnittelussa lähdettiin liikkeelle laatimalla elinikäisen ohjauksen koordinaatiotehtävän kuvaus ELYn toiminnalliseen tulossopimukseen vuodelle 2013. Lisäksi tarkistettiin strategian koordinaatioryhmän tehtävänanto alueelliseksi ELO -ohjausryhmäksi. Alueellisen ELO-ryhmän tavoitteena on edistää ohjauspalveluiden saatavuutta, laatua ja yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan alueella. ELY -keskuksen tehtävä on yhdessä ELO -ryhmän kanssa vastata strategian toimeenpanosuunnitelman päivittämisestä, seurannasta ja alueellisesta arvioinnista.