Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10280

Projektin nimi: CREADA, luovien alojen yrittäjyysvalmennus

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2228357-4

Osoite: Arkadiankatu 28

Puhelinnumero: (09) 47001

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hse.fi/pienyrityskeskus

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Pentti Mustalampi

Asema: johtaja

Sähköposti: pentti.mustalampi(at)pyk.hkkk.fi

Puhelinnumero: 010 2178 623

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin välittöminä kohderyhminä ovat luovien alojen yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat, sekä tuottajina että tapahtumatuottajina toimineet henkilöt. Erityisesti yrittäjävalmennusta tarvitsevat alan kasvuhakuiset yrittäjät, jotka projektin aikana tekevät yrityksensä kansainvälistämisstrategian.

Luovien alojen yrittäjävalmennuksen opiskelijarekrytoinnissa painotetaan hakijoiden liikeideoita.

Tuottajaklubin ydinkohderyhmänä ovat jo tapahtumatuottajina ja tuottajina toimineet henkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Luovien alojen liiketoimintaosaamisen kehittämisellä on suoranaisia heijastusvaikutuksia eri toimialoihin, sillä Creada-ryhmien heterogeenisyys ja valtakunnallisuus, sekä laajentuneet kansainväliset verkostot mahdollistavat aivan uudenlaisten liikeidoiden, yrityskonseptien ja innovaatioiden syntymisen yli toimialarajojen.

Uusilla perustettavilla luovien alojen yrityksillä on vaikutuksia myös alan työllisyyden parantumiseen yrittäjäosaamisen ja luovien alojen yritysten määrän lisääntymisen myötä.

TT-klubi jää toimimaan projektin loppumisen jälkeenkin vahvana tuottajien yhteisönä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 94, joista naisia 55

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten perustamia 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten perustamia 6

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 63, joista naisten tutkintoja 38

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 58, joista naisten tutkintoja 37

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luovien alojen yrittäjyys on vahvassa kasvussa koko Euroopassa. Yritysten liikevaihto ja työllisyyden määrä on kehittynyt myönteisesti, kun samaan aikaan ns. perinteisillä toimialoilla suunta on ollut laskupainotteista.

Luovat yritykset tarvitsevat sekä alueellisesti että kansallisesti toimintaympäristön, jossa ne pystyvät toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tällöin niiden kautta voi syntyä uudenlaisia tuotteita ja palveluita eri toimialoille. Creada-projektin tavoitteena vahvistaa luovien alojen yritysten liiketoimintaa ja liiketoimintaosaamista niin, että entistä useamman yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen on mahdollista.

Yrittäjyys ei ole yksinään ammatti tai kokoelma tekniikoita ja tietoa. Se ei myöskään ole tieteen tai taiteen ala. Kyseessä on tapa ajatella ja toimia, ehkäpä jopa elämän tyyli. Valmennuksessa lähestytään yrittäjyyttä eri tyyppisten näkökulmien kautta.Näin pyritään rikkomaan yrittäjyydelle vieras oppiainejakoisuus (kuten talous, markkinointi, johtaminen jne.) ja muodostamaan oppimispolku. Projektissa kapea-alainen yrittäjänäkemys on vaihdettu laaja-alaiseen tarkastelutapaan. Siinä yrittäjyys on yhtä aikaisesti niin liikkeenjohtoa kuin toimintatapa.

Suuri osa suomalaisista luovien alojen yrityksistä on mikro- ja pienyrityksiä. Kauppa- ja Teollisuusministeriön (TEM) laatiman strategian mukaisesti tulevaisuudessa tulisi keskittyä kasvattamaan näitä ja luomaan uusia kasvuyrityksiä. Tämä edellyttää asennemuutosta luovien alojen yrittäjyydessä; on pystyttävä luopumaan omista, ei-kaupallisista liikeideoistaan, asiakaslähtöisen suunnittelun omaksumista ja nähtävä yritys ja sen liiketoiminta laajemminkin kuin vain itsensä työllistävänä instanssina.

Creada- projektin valmennuksissa uudenlaisen yrittäjäkoulutuksen pedagogisen toteutuksen ohella on läpikäyvänä teemana yrittäjämaisen asenteen vahvistaminen ja rohkaisu yrittäjyyteen.
Valmennus muistuttaa enemmän yrittäjäksi kasvamisen prosessia kuin yrittäjäksi oppimista.

Projektissa toteutetaan vuosina 2008 - 2010 kaksi Helsingissä ja neljä eri puolilla Suomea tapahtuvaa luovien alojen yrittäjyysvalmennusta. Valmennuksen ohella opiskelijat suorittavat yrittäjän ammattitutkinnon tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Erikosammattitutkintoa suorittavat kasvuhakuiset yrittäjät laativat oman yrityksensä kansainvälistämisstrategian.
Projekti vahvistaa opiskelijoiden verkostoja sekä korostaa verkostomaista työskentelyä eri yritysten kesken.

Toinen merkittävä osa projektia on luovien alojen tuottajien liiketaloudellisen osaamisen vahvistaminen, sekä yrittäjämäisen ja verkostomaisen otteen omaksumista työskentelyssä. Creator-ryhmien valmennussisällön näkökulmana on myös yhteiskunnallinen vastuullinen ote tuottajuuteen. Tavoitteena on synnyttaa uusia vaikuttamisen toimintamalleja ja kolmannen sektorin globaaleja näkökulmia keskustelevan foorumin hengessä. Oppija soveltaa tätä näkökulmaa näyttötyössään.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelmasta vastaa projektipäällikkö yhdessä projektikoordinaattorin ja Luovien alojen markkinoinnista vastaavan henkilön kanssa. Tiedotuksessa hyödynnetään myös yksikön markkinointipalveluja yhteistyössä mainostoimisto Adsekin kanssa. Projektissa käytetään mukana olevien maakunnallisten kehittämiskeskusten ja yritysten luovien alojen tuntemusta ja kontakteja. Valmennuspaikkakunnilla järjestetään hakuvaiheessa info-tilaisuudet.
Projektin tiedottamisessa hyödynnetään luovien alojen järjestöjen kotisivuja normaalin lehtimainonnan lisäksi. Projektia esitetellään alan eri tapahtumissa ja seminaareissa, kuten mm. kaksi kertaa vuodessa tapahtuvilla Rysä-päivillä.
Toteutusvaiheessa projektista tiedotetaan valmennuksen etenemisestä ja uudenlaisesta toteutuksesta luovien alojen järjestö- ja ammattilehdissä. Lisäksi pyritään aktiivisesti saamaan Creada-projekti laajasti esille tiedotusvälineissä.
Projektin päättyessä järjestetään loppuseminaari ja tuloksista tiedotetaan alan toimijoille edellä mainittuja kanavia hyödyntäen. Lisäksi projektista tiedotetaan asiakaslehden välityksellä eri sidosryhmille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Em. tiedotussuunnitelman avulla pyritään levittämään Creada-projektin uutta erilaista tapaa toteuttaa yrittäjäkoulutusta enemmän yrittäjäksi kasvamisen prosessina kuin yrittäjäkoulutuksena.
Hyödynnetään aiemmin toteutetun Meda-projektin saamaa laajaa, jopa kansainvälistä kiinnostusta
myös Creada-projektin toteutuskonseptina.
Virtuaaliakatemiaan rakennetaan valtakunnallinen oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää jatkossa vastaavissa valmennuksissa.
Hankkeessa etsitään parhaita keinoja, joilla hankkeessa toteutettava yrittäjyysvalmennuksen konsepti voitaisiin vakiinnuttaa käytettäväksi kattavammin luovilla toimialoilla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 607 180

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 566 766

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 702 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 661 806

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Creada, luovien alojen yrittäjyysvalmennus toteuttettiin 1.6.2008 - 31.12.2010.
Adulta Oy hallinnoi projektia 30.4.2010 asti ja siitä lähtien projektin hallinnosta vastasi Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus.
Valmennuksessa siirryttiin rohkeasti oppiainekeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen. Projektissa selvitettiin yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan yrittäjäominaisuudet sekä ammatti- ja liiketoimintaosaamisen taso, todettiin liikeidean realistisuus ja menestysmahdollisuudet, opetettiin valmennettavat hahmottamaan yrityksen toimintaprosessi ja hallitsemaan menestyksen kannalta olennaiset seikat. Valmennettavat saivat myös yrityksen hoitamiseen liittyvät perustiedot ja -taidot.
Valmennuksessa yrittäjyyttä lähestyttiin kahdesta eri suunnasta: tutkittiin toiminnan taustalla olevaa teoriaa ja kehiteltiin toiminnasta arkeen teoriaa. Valmennukseen sisältyi paljon visiointia ja hiljaista tietoa, jota ei voi sisällyttää aikataulun mukaiseen ohjelmaan. Vaikuttava yrittäjyysvalmennus edellyttää riittävän pitkäaikaista prosessia, jossa pala palalta omaksutaan ja sisäistetään yrittämiseen liittyvät arvot, asenteet ja lainalaisuudet.
Valmennuksessa oli myös keskeisenä tavoiutteena synnyttää toiminnallinen verkosto koko lukuvuoden kestävän valmennuksen ajaksi. Tämä onnistui niin, että kaikki ryhmän tapaavat säännööllisesti toisiaan valmennuksen päättymisen jälkeenkin. Näin he saavat jatkossakin toisistaan vertaistukea.
Ryhmien oppimisen kannalta oli merkittävää valmennettavien ja valmentajien sekä sparraajien välinen avoin vuorovaikutus.
Projektimuotoinen opiskelu on yhteistoiminnallista ja muodostaa parhaimmillaan ihmisten kesken luottamuksellisen yhteisön, jossa saa luontevaa palautetta omasta ajattelustaan ja toimintatavoistaan. Tällaisen reflektoinnin myötä valmennettavat väistämättä muokkasivat aiempia käsityksiään, ja lopputuloksena oli uuden oppiminen.
Valmennuksen suoritti loppuun 78 opiskelijaa. Heistä yrittäjän ammattitutkinnon suoritti 55 opiskelijaa ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, valinnaisena kansainvälistymisen johtaminen ja kehittäminen, suoritti neljä opiskelijaa.
Uusia luovan alan yrityksiä perustettiin projektin aikana 14.