Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10282

Projektin nimi: Siviilikriisinhallinnan asiantuntijuuden alueellinen kehittämishanke 2008-2012

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pelastusopisto/Kriisinhallintakeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0909306-3

Osoite: Hulkontie 83, PL 1325

Puhelinnumero: 0718750341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pelastusopisto.fi JA www.cmcfinland.fi

Projektin kotisivun osoite: www.cmcfinland.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ari Kerkkänen

Asema: Kriisinhallintakeskuksen johtaja

Sähköposti: ari.kerkkanen(at)cmcfinland.fi

Puhelinnumero: 0504304483

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Asiantuntijuuden kehittämishankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Kriisinhallintakeskus ja sen koulutusjärjestelmän ja siviilikriisinhallinnan asiantuntijuuden kehittäminen ja sitä kautta kaikki siviilikriisinhallintatehtäviin koulutettavat asiantuntijat. Alueellisina kohderyhminä ovat Kuopion ja Joensuun yliopistot, Savonia-ammattikorkeakoulu, Geologinen tutkimuskeskus ja alueen yritykset, joilla on kriisinhallintaan, turvallisuuteen, ympäristöön ja terveyteen liittyviä teknologisia tai materiaalisia kehityshankkeita. Suojelukoulutus kohdennetaan hankkeessa alueen suojelualan kanssa tekemisissä oleville viranomaisille ja hankkeen päädyttyä ohjelmaa käytetään monipuolisena koulutusohjelmana sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Yritysten avainhenkilöt ovat kohderyhmänä heille räätälöidyillä innovaatiomatkoilla, joilla edistetään yritysten verkottumista kansainväliseen kriisinhallintatoimintaympäristöön ja annetaan välineitä ja tietoa tuotekehityksen oikeaan suuntaamiseen. Kohderyhmänä on myös laajempi yleisö, jolle hankkeen kuluessa järjestetään seminaareja, koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia siviilikriisinhallinnasta, yhteiskuntaturvallisuudesta ja Kriisinhallintakeskuksen toiminnasta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat ensisijaisesti siviilikriisinhallinnan ja kriisinhallinnan parissa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat eri tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja kansalaisjärjes-töissä. Välillisinä kohderyhminä ovat myös erilaiset yritykset, joiden tuotteisto tai tuotekehittely liittyy mahdollisiin siviilikriisinhallintaoperaatioiden tarpeisiin. Hanke erityisesti yritysyhteistyön osalta tulee toimimaan pitemmällä aikavälillä merkittävänä välillisenä työllisyyttä lisäävänä tekijänä. Merkittävä välillinen kohderyhmä ovat ne sadat suomalaiset ja ulkomaiset asiantuntijat, jotka ottavat osaa Kriisinhallintakeskuksen koulutuksiin ja toimivat kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 131, joista naisia 50

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Siviilikriisinhallinnan asiantuntijuuden alueellinen kehittämishanke 2008-2010 synnyttää Kriisinhallintakeskukseen kokonaisvaltaisen siviilikriisinhallinnan koulutusjärjestelmän, jonka tuotteina syntyy monipuolisia asiantuntijakoulutuksia. Koulutuksia toteutetaan hankkeen aikana syntyneen koulutusstrategian mukaisesti. Asiantuntijuuden kehittämistä edistetään omalla ja yhteistyöverkoston asiantuntemukseen perustuvalla laajaan siviilikriisinhallintakenttään sovelletulla tutkimuksella. Kehitettyjä koulutuksia kaupallistetaan kansainväliseen markkinointiin (erityisesti suojelukoulutukseen liittyvä alueellinen osaamiskeskittymä).

Yritysyhteistyössä hanke toimii innovaatiopotentiaalin lisääjänä ja asiantuntijana verkottaen alueellisia yrityksiä kansainväliseen toimintaympäristöön ja verkostoon. Etusijalla ovat yritykset, joiden toimiala keskittyy turvallisuuteen, kriiseihin, ympäristöön, informaatioteknologiaan ja terveyteen. Yritysyhteistyössä räätälöidään valikoiduille yrityksille innovaatiomatkoja kriisi- ja konfliktiympäristöön.

Hanke vakiinnuttaa Kriisinhallintakeskuksen aseman Suomessa siviilikriisinhallinnan osaamiskeskuksena ja johtavana alan asiantuntijaorganisaationa, vahvistaa ja kehittää sen antamaa koulutusta ja asiantuntijoiden valintaa kansainvälisiin tehtäviin. Hankkeen soveltava tutkimus tukee edellä mainittuja osa-alueita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- Lehdistötiedotteet (harkinnan mukaan)
- CMC Finland - Siviilikriisinhallinnan erikoisjulkaisu (2 numeroa vuodessa)
- www.cmcfinland.fi
- Seminaarimainokset lehdissä (harkinnan mukaan)
- Seminaari- ja tiedotustilaisuudet
- Projektiesite

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Edellä mainittu kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä erikoisjulkaisu, hyvien käytäntöjen levittäminen (tutkimukseen perustuvat suositukset) elektronisesti vuosittain ilmestyvissä englanninkielisissä artikkeleissa ja niistä painettavissa artikkelikokoelmissa (yksi artikkelikokoelma vuosittain).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 249 863

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 245 569

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 300 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 296 192

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutettiin 1.1.2008-31.12.2010 aikavälillä. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Kuopion kauppakamari, Itä-Suomen yliopisto (ent. Kuopion ja Joensuun yliopistot), Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI), Crisis Management Initiative (CMI) ja Geologian tutkimuskeskus Kuopiosta. Kolmen vuoden kuluessa Kriisinhallintakeskuksen (Pelastusopisto) määräaikaisissa palvelussuhteissa työskenteli kaikkiaan 24 henkilöä eri henkilöä keskim. viidessä eri tehtävässä, joten vaihtuvuus oli suuri, mutta lyhytkin työkokemus kansainvälisessä organisaatiossa oli eduksi jokaiselle jatkoa ajatellen. Hankkeen kuluessa tai sen päätyttyä vakinaistui koulutusjohtajan, tutkimus- ja kehittämisjohtajan sekä tutkijan tehtävät, joista viimeisin tilannekuvakoordinaattorin nimikkeellä.

Hankkeen keskeiset tulostavoitteet toteutuvat seuraavasti:

SIVIILIKRIISINHALLINNAN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
1. Hanke toteutti asiantuntijuuden kehittämisen tueksi koulutusjärjestelmän, joka antaa suosituksia lakisääteisten koulutusten tueksi ja Kriisinhallintakeskuksen toimintojen laajentamiseksi pitkällä aikavälillä.

Siviilikriisinhallinnan koulutusjärjestelmä ja koulutusstrategian koulutustuotteita ovat mm. siviilisektorin suojelukoulutus, maahanmuuttajien integrointi siviilikriisinhallintakoulutukseen, sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan yhteistoiminnan koulutus ja siviilikriisinhallinnan harjoitusskenaario.

PILOTTIKOULUTUKSET
Hanke suunnitteli ja toteutti kaksi pilottikoulutusta: 1) siviilisektorin CBRN-suojelukoulutuksen kesäkuussa 2009 ja 2) inhimillisen turvallisuuden koulutuksen helmikuussa 2008.

Ensisijaisesti nämä tuotteet kehitettiin Kriisinhallintakeskuksen koulutustarpeisiin, jota koulutusstrategia ohjaa, mutta samanaikaisesti nämä kaikki tuotteet ovat kaupallistettavissa (= koulutusosaamisen vienti).

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN
2. Liiketoimintamahdollisuudet jälkikriisialueilla -osahanke, jossa mahdollistettiin Kriisinhallintakeskuksen toimesta alueellisten yritysten linkittyminen kriisiem jälkeisille alueille. Hankkeessa selvitettiin yritysten mahdollisuuksia toimia jälkikriisialueilla.

Hanke toteutti alueen elinkeinoelämän edustajien kanssa yhteistyönä liiketoimintamahdollisuuksia kriisien ja konfliktien jälkeisillä alueilla edistävän matkan Kosovon Pristinaan 19. - 22.1.2010. Matkaa edelsivät kaksi perehdyttävää seminaaria Kuopiossa sekä kahden vuoden taustatyö paikallisten ja kosovolaisten toimijoiden kanssa.

SEMINAARI- JA KOULUTUSTILAISUUDET
3. Seminaari- ja koulutustilaisuuksi (kaikille avoimia) järjestettiin hankkeen kuluessa kaikkiaan 18, joihin osallistui yhteensä noin 400 henkilöä. Tilaisuuksia tavoitteena oli mm. siviilikriisinhallinnan tietämyksen ja Kriisinhallintakeskuksen tuntemuksen lisääminen.

JULKAISUTOIMINTA
4. Hanke julkaisi kuusi suomenkielistä erikoisjulkaisu (1/2008, 2/2008, 1/2009, 2/2009, 1/2010, 2/2010) ja kolme englanninkielistä, tieteellistä tutkimusjulkaisua (Yearbook 2008, Yearbook 2009 ja Yearbook 2010) sekä useita Studies ja Working Papers -verkkojulkaisuja.
Kansainvälinen julkaisusarja, jossa osana Kriisinhallintakeskuksen asiantuntijuuden kehittämistä julkaistaan omia ja yhteistyökumppaneiden tutkimustuloksia.

Edellä mainitut tuotteet sisälsivät mm. seuraavat teema-alueet:
- koulutus ja rekrytointi
- CBRN
- materiaaliset ja logistiset valmiudet
- siviilisotilastoiminnan koordinointi
- tilannekuva ja skenaario

VERKKOPOHJAINEN KOULUTUSMALLI
5. Hankkeen synnyttämän skenaarion pohjalle suunniteltiin ja toteutettiin Kriisinhallintakeskuksen koulutusten kaikki kenttäharjoitukset. Skenaario mallintaa kriisiolosuhteita siviilikriisinhallintatehtävien vaativissa kenttäolosuhteissa. (esittelyvideo ja tilannekuva)

ASIANTUNTIJUUDEN -> REKRYTOINTITOIMINNAN TUKEMINEN
6. Hanke toteutti kyselytutkimuksen, josta saatuja tuloksia hyödynnetään mm. koulutussuunnittelussa. Hankkeen laatima asiantuntijan opas toimii käytännön tukena ja ohjeistuksena niin siviilikriisinhallinnan asiantuntijoille, kuin Kriisinhallintakeskuksen omalle henkilöstölle.

MAAHANMUUTTAJIEN INTEGROINTI
7. Hankkeen ansioista Kriisinhallintakeskus hyödyntää Kuopiossa ja sen lähialueilla asuvien maahanmuuttajien osaamista siviilikriisinhallintakoulutuksissa. Kriisinhallintakeskus on myös rekrytoinut maahanmuuttajia harjoittelijoiksi ja työntekijöiksi.

SIVIILISOTILASYHTEISTOIMINTA
8. Siviili-sotilasyhteistoimintamalli on kehitetty yhteistyössä Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen (PVKVK) kanssa perustamalla yhteinen Osaamiskeskus kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan tueksi. Osaamiskeskuksen nimissä järjestettiin 27.5.2010 seminaari Kuopiossa.