Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10283

Projektin nimi: NUTTU-hanke (Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen muuntokoulutus)

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0986674-0

Osoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero: 03-355111 (vaihde)

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uta.fi

Projektin kotisivun osoite: www.uta.fi/yky/oppiaineet/nuorisotyojanuorisotutkimus/tyoelama/index.html

Vastuuhenkilön nimi: Elna Hirvonen

Asema: lehtori (nuorisotyö ja nuorisotutkimus), projektipäällikkö (oto)

Sähköposti: elna.hirvonen(at)uta.fi

Puhelinnumero: 050-420 1519

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Mikkelin, Etelä-Pirkanmaan, Seinäjoen, Turun, Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Lahden

Kunnat: Paimio, Lahti, Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Ruovesi, Akaa, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Punkalaidun, Urjala, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Valkeakoski, Juupajoki, Kurikka, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mikkeli, Mänttä-Vilppula, Sastamala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat nuorisoalalla työskentelevät, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt: kuntien ja seutukuntien nuorisotyössä, järjestöissä, nuorisonhuolto- ja lastensuojelulaitoksissa sekä erilaisten hankkeiden parissa työskentelevät henkilöt. Käynnissä oleva kuntien palvelurakenneuudistus edellyttää erityisesti julkisen sektorin nuorisotyöntekijöiltä (vrt. koulutustarveselvitykset) tutkimukseen ja tieteelliseen osaamiseen perustuvaa oman työn arviointia ja kehittämistä Työskentely tulee tapahtumaan uudistuneissa rakenteissa nykyistä suuremmissa yksiköissä, jolloin on tärkeää, että nuorisoalalla työskentelevät omaavat samantasoisen koulutus- ja osaamistason kuin lähialoilla työskentelevät, mm. opettajat ja sosiaalityöntekijät. Tähän koulutustarpeeseen NUTTU-hankkeella pyritään vastaamaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1) Nuorisoalan organisaatiot, joissa koulutuksen kohdehenkilöt työskentelevät tai joiden kanssa tekevät
yhteistyötä, mm. kuntien nuoriso-, sivistys-, sosiaali- ja vapaa-aikatoimi, järjestöt, valtionhallinto,
oppilaitokset (mm. yleissivistävä ja ammatillinen koulutus).
2) Kohdehenkilöiden työn kohderyhmä, nuoret ja heidän perheensä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joista naisia 13

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten tutkintoja 7

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tampereen yliopisto: Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen muuntokoulutus - NUTTU-hanke

Koulutuksen tavoitteet:
* Kehittää monitieteistä nuorisotutkimuksellista osaamista, lisätä alan yliopistollista perustutkimusta ja nuorisoalan tieteellistä asiantuntijuutta.
* Antaa vahva teoreettinen pohja nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen ymmärtämiselle ja kehittämiselle.
*Antaa mahdollisuus alalla työskenteleville hankkia ylempi korkeakoulututkinto ja siten kohottaa alan koulutustasoa, lisätä alan asiantuntijuutta,arvostusta ja kilpailukykyä.
*Saada aikaan dialogi ja hyvä yhteistyö alan toimijoiden ja asiantuntijoiden välille.
Nuorisotutkimusta tehdään monella eri tieteenalalla Tampereen yliopistossa. Koulutus antaa mahdollisuuden perehtyä aiheeseen syvällisemmin monitieteisessä ryhmässä opiskellen. Kyseessä on pilottihanke, jossa maisteritasoisen yliopistokoulutuksen sisällä kehitetään malleja koulun, nuorisotyön ja sosiaalityön yhteistyöstä sekä uudistetaan samalla opettajankoulutusta. Koulutus toimii ns. muuntokoulutuksena soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, työelämässä toimiville antaen jatko-opintokelpoisuuden pohjaopinnoista riippuen joko yhteiskuntatieteisiin tai kasvatustieteisiin.

Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat:
Koulutuksen lähtökohtana on aikuisopiskelijan elämänkokemuksen ja työkokemusten hyödyntäminen. Opintojen tarkoituksena on ottaa käyttöön, jakaa ja jalostaa opiskelijoilla jo olevaa tietämystä ja osaamista. Opinnot rakentuvat aiemmin opitun tunnistamiselle ja tunnustamiselle sekä opiskelijan itsensä määrittämille kehittymistarpeille. Opinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutunutta otetta niin omaan oppimiseen kuin yhteiseen opiskeluun. Teoreettinen ajattelu ja tieteellinen tutkimus yhdistetään käytännön työtilanteisiin ja oman työn sekä alan työkäytänteiden kehittämiseen. Oppiminen tapahtuu työ- tai harjoittelupaikoilla, yliopistolla, verkossa ja itsenäisesti työskennellen.

Koulutuksen kohderyhmä: Työelämässä olevat, soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, etusijalla pirkanmaalaiset.

Koulutuksen rakenne: Koulutus on 120 opintopisteen laajuinen ja sen voi suorittaa noin kahdessa vuodessa.
1. Orientaatio opintoihin ja opintojen suunnittelu (HOPS) 2 op
2. Moduli 1: Nuorisotutkimus 78 op
3. Moduli 2: Nuorisotyön kehittäminen, johtaminen ja hallinto 30 op
4. Moduli 3: Vapaasti valittavat opinnot 10 op

Koulutuksen tulokset ja vaikuttavuus: Koulutuksessa suoritetaan yliopistollinen maisterintutkinto, jonka myötä valmiudet tieteelliseen tutkimukseen perustuvaan kehittämistyöhön nuorisoalalla paranevat. Monitieteisen yhteistyön ja asiantuntijuuden syntyminen nuorisokasvatuksen kentällä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Koulutuksen markkinointi:
1)Päivitetään yliopiston nettisivuilla olevat ao. koulutusta koskevat tiedot: opiskelijahaku, koulutuksen tavoitteet, sisältö ja aikataulu.
2) Tiedotetaan Nuorisotyölehdessä sekä alueen sanomalehdissä opiskelijahausta, koulutuksen tavoitteista, sisällöstä ja aikataulusta.
Koulutuksen toteutusvaihe:
1) Luodaan koulutukselle omat nettisivut, joilla kuvataan mm. käynnissä olevia kehittämishankkeita.
2) Kerrotaan alan ammattilehdissä koulutuksen aikana käynnistetyistä kehittämishankkeista tai yhteistyöhankkeista, syntyneistä hyvistä käytännöistä.
Koulutuksen päätyttyä:
1) Julkaistaan valmistuneiden nimet.
2) Järjestetään koulutuksen arviointi- ja päätöstilaisuus.
3) Julkistetaan tuloksia koulutuksen aikana tehdyistä kehittämishankkeista, ansiokkaista graduista jne.
Tiedotus- ja viestintäsuunnitelma liitteenä (vahvistettu ohjausryhmän kokouksessa 4.5.2009).

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosina 2009-2010 laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma, miten koulutuksen aikana syntyneitä monitieteisiä ja moniammatillisia yhteistyöverkostoja ja yhteistyömuotoja voitaisiin levittää myös muualle Suomeen. Erityisesti koulun ja nuorisotyön konkreetteja yhteistyömalleja pyritään saamaan pysyviksi työkäytännöiksi ja näin lisäämään alan työllisyyttä ja kilpailukykyä.
Opiskelijoiden kehittämishankeraportit julkaistaan mahdollisuuksien mukaan verkkojulkaisuina.
Yliopiston käytännön mukaisesti gradut julkaistaan verkossa, mikäli opiskelija haluaa.
Laaditaan parhaimmista graduista yhteisjulkaisu nuorisoalan käyttöön.
Hyödynnetään Nuorisotiedon Kirjaston ja Nuorisotutkimusseuran asiantuntemusta hyvien käytäntöjen julkaisukanavina.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 378 766

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 370 633

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 468 766

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 460 633

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa päästiin asetettuihin tavoitteisiin lukuunottamatta valmistuneiden maistereiden määrää, joka jäi puoleen tavoitemäärästä. Silti valmistumisprosenttia voidaan pitää hyvänä, kun sitä verrataan yleiseen valmistumisprosenttiin yhteiskuntatieteissä.
Projektin avulla lisättiin nuorisoalalla toimivien ammattilaisten tutkimuksellista ja tieteellistä osaamista (vrt. opiskelijoiden loppuarviointi, liite 3).
Projektissa pystyttiin kehittämään ja lisäämään monitieteistä ja monialaista yhteistyötä erityisesti nuorisotyön ja koulun välillä.
Projektin tiedotus- ja viestintäsuunnitelmaa sekä itsearviointisuunnitelmaa on noudatettu johdonmukaisesti.


Projektin hallinto ja talous on hoidettu sivutoimisen projektipäällikön ja yliopiston tutkimuspalveluiden yhteistyönä. Projektin hallinnointi olisi kuitenkin edellyttänyt kokoaikaista projektipäällikköä. Tällöin projektin hoitaminen ei olisi kuormittanut sivutoimisena projektipäällikkönä toiminutta lehtoria kohtuuttomasti. Projektin kustannustoteutuma on 98 %, Tampereen kaupungin osuus rahoituksesta 19 %. Talousseurantaraportti paperiliitteenä
(liite 4).
Kriittisenä arviointina projektin kannalta on mainittava, että rahoittajan taholla maksatusesittelijä vaihtui projektin aikana 3 kertaa, mikä aiheutti sen, että tulkinnat mm. projektin hyväksyttäviksi menoiksi vaihtelivat esittelijän mukaan.