Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10284

Projektin nimi: Virtuaalimetsäkonttori

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.6.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu Maaseutu, Tuomarniementie

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: Tuomarniementie 55

Puhelinnumero: 020 124 5800

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.seamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sedu.fi/Koulutuskeskus_Sedu/Paikkakuntavalikko/ahtari/Tuomarniementie/Virtuaalimetsakontt

Vastuuhenkilön nimi: Jorma Tukeva

Asema: koulutuspäällikkö

Sähköposti: jorma.tukeva(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 040 830 4149

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ähtäri

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Metsäpalveluyrittäjät, metsäkoneyrittäjät, metsänhoitoyhdistykset, eri ohjelmisto- ja laitevalmistajat, metsäyhtiöiden toimihenkilöt, metsäkeskuksen toimihenkilöt, sekä toisen asteen ja ammattillisen korkeakouluasteen opiskelijat ja alan opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Eteläpohjalaiset metsänomistajat sekä muu maakunta puunhankinnan ja metsänhoitotöiden lisäyksen mukanaan tuomien kansantalouden ja aluetalouden kerrannaisvaikutusten osalta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 300, joista naisia 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 62, joista naisia 11

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin aikana rakennetaan oppilaitoksen ja työelämän kesken virtuaalimetsäkonttori-niminen oppimisympäristö, jolla parannetaan alan opiskelijoiden ja alan yrittäjien ja yritysten toimihenkilöiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia. Kyseessä on simulaattori, joka toimii vain
oppilaitoksen ympäristössä Ähtärissä.

Koulutuskeskus Sedu, Maaseutu, Tuomarniementiellä ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikössä Ähtärissä olevien atk-luokkien, tietokonepäätteiden, tietoliikenneyhteyksien, metsäkartta- ja paikkatietosovellusten sekä hakkuukone- ja kuormatraktorisimulaattorin sekä projektin alussa kartoitettevien eri organisaatioiden ja ja valmistajien tuotteiden ja ohjelmistojen osasista rakennetaan nykyaikainen virtuaalimetsäkonttori, joka rakennetaan työelämän edustajien kanssa, jota testataan opiskelijoilla ja työelämän testioppilailla, joka saatetaan valmiiksi oppimisympäristöksi ja koulutustuotteeksi.

Kotimaisen puunhankinnan ja metsänhoitotöiden kasvavat määrät edellyttävät puunhankinnan sähköisten tietojärjestelmien käyttöön ottoa myös opetuksessa. Virtuaalimetsäkonttoriprojekti kehittää käytännönläheisen, puunhankinnan ja metsänhoitotöiden tietojärjestelmiä mallintavan oppimisympäristön, jota voidaan soveltaa alan työelämälähtöisessä koulutuksessa. Virtuaalimetsäkonttorilla lisätään eteläpohjalaisen oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteistyötä, parannetaan opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia, edistetään kestävää kehitystä, parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä käytännön toimijoiden, kuten metsäpalveluyrittäjien, metsäkoneyritysten sekä metsänhoitoyhdistysten tietotekniikkataitoja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista ja sen tapahtumista tiedotetaan lehdistötiedotteissa, joita tarjotaan eteläpohjalaisiin lehtiin. Lisäksi hankkeesta tiedotetaan Sedu, Maaseutu, Tuomarniementien ja SeAMK:in internetsivuilla. Uutisia tarjotaan Ylen Pohjanmaan radioon. Projektin omat raportit tukevat myös projektin tiedotusta. Hyvistä käytänteistä kerrotaan lisäksi alan ammattilehdissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin käytänteistä ollaan perillä vasta vuoden 2010 aikana. Silloin hyvät käytänteet tarjotaan alan ammattilehtiin ja kohdassa 30.3. mainittuihin muihin tiedotusvälineisiin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 53 234

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 416

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 182

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työelämän tarpeiden muuttuessa ja kehittyessä yhä vaativammiksi, opetuksessa tarvittaan uusia innovatiivisia työkaluja puunhankinnan ajantasaiseen opetukseen ja mallintamiseen. Tämän projektin tavoitteena oli rakentaa virtuaalinen oppimisympäristö Koulutuskeskus Sedu Ähtäri Tuomarniementien ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikön tarpeisiin. Oppimisympäristöä voidaan lisäksi hyödyntää aikuiskoulutuksessa ja yritysyhteistyössä. Oppimisympäristön avulla voidaan mallintaa erilaisia puunhankinnan prosesseja ja osaprosesseja työelämän kaltaisessa oppimisympäristössä. Projektin kohderyhminä olivat mm. metsäalan opiskelijat, metsäalan toimijat ja metsänomistajat.Projektin tuotoksena on kehitetty virtuaalinen oppimisympäristö, joka on osoittautunut testauksissa toimivaksi ja työelämän toimintaa hyvin mallintavaksi. Projektin voidaan todeta onnistuneen tavoitteiden mukaisesti ja palvelevan oppilaitoksen ja työelämän tarpeita erinomaisesti jatkossakin.
Projektin tuotoksena valmistui kaksi opinnäytetyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksiköstä. Kai Kujamäen työ: Excel- ohjainen puunhankintaohjelmisto "Virtuaalimetsäkonttoriympäristön tukena" mallintaa puunhankinnan ohjauksen toimintaa. Tuure Ilvesniemen työ: "Koneellisen ja manuaalisen puunkorjuun laatukäsikirja; Koulutuskeskus Sedu Tuomarniementie ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Maa ja metsätalouden yksikkö, Ähtäri" toimii laatukoulutuksen pohjana virtuaalimetsäkonttorin hyödyntämisessä ja maasto-opetuksessa.
Projektin ohjausryhmän pohjalle muodostetaan metsäalan opetusta ja työelämäyhteyksiä kehittävä työryhmä joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Työryhmän on tarkoitus aloittaa toimintansa syksyllä 2010.