Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10285

Projektin nimi: Maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuusprojekti, työhallinnon osuus

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 30.5.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Ratapihankatu 36

Puhelinnumero: 0295 022 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: ei internet-osoitetta

Vastuuhenkilön nimi: Kjell Henrichson

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: kjell.henrichson(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 022 564

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Masku, Naantali, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Kaarina, Lieto, Turku, Rusko, Raisio, Sauvo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Melko vähän aikaa Suomessa asuneet maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat neuvontapalveluja sekä ohjausta suomen kielen koulutukseen. Neuvonnan tarpeessa olevat maahanmuuttajat voivat olla myös työperusteisesti muuttaneita tai opiskelun takia muuttaneita. Uuden kotouttamislain piiriin kuuluvat maahanmuuttajat, ammatillisesti valmentavan koulutuksen tarpeessa olevat maahanmuuttajat, V-S ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen maahanmuuttajatyötä tekevät työvoimaneuvojat, oppilaitokset, kunnat ja kaupungit ja niiden maahanmuuttajatyötä tekevät työntekijät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Suomen opetusta tarjoavat oppilaitokset, omakielisiä neuvontapalveluja tarjoavat maahanmuuttajayhdistykset, muut viranomaiset, Turun kaupunki, yritykset, joiden Suomeen saapuvat työntekijät tai heidän perheenjäsenensä tarvitsevat neuvontaa tai suomen opetukseen ohjaamista

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 232, joista naisia 116

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 229, joista naisia 132

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Turun kaupunki Palo-ESR-hanke on kehittänyt ja toteuttanut maahanmuuttajille tarjottavia uusia palveluja: matalankynnyksen omakielinen neuvonta ja suomen kielen koulutukseen ohjaaminen erityisen kartoituksen kautta. Toiminta koskee suurelta osin Turun työ- ja elinkeinotoimiston uusia asiakkaita, joten Turun TE-toimiston Kansainväliset palvelut tukee osaltaan kaupungin projektia omalla projektillaan, joka toimii koordinoivana ja yhteistyötä edistävänä osana kaupungin projektin ja TE-toimiston maahanmuuttajapalveluiden välillä. Toimintakaudella 2008-2011 kokeiltiin työhallinnon ja sosiaalitoimen yhteisasiakkuusmallia.
Kohderyhmää ovat TE-toimiston uudet maahanmuuttaja-asiakkaat ja myös ne, jotka tarvitsevat ammatillisesti valmentavaa työvoimapoliittista koulutusta .
Tavoitteena on, että kaupunkiin syntyy koordinoitu ja konkreettinen ohjaus suomen kielen koulutuksiin sekä vastamuuttaneille tarpeellinen omakielinen neuvontapiste, joka palvelee kaikkia maahanmuuttajaryhmiä. Lisäksi tavoitteena on, että työ- ja elinkeinotoimisto pystyy palveluprosessissaan hyvin hyödyntämämään näitä palveluja.
Projekti tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin projektin kanssa ja tuo niiden kehitystyöhön työhallinnon näkökulman. Samalla projekti koordinoi maahanmuuttajille tarjottavaa palvelua niin, että siihen sopii hyvin suomen opetukseen ja neuvontapisteeseen ohjaaminen. Projekti tiedottaa kumpaankin suuntaan sekä valitsee ja lähettää työhallinnon asiakkaat kaupungin projektin palveluihin.
Projektin ja kaupungin projektin yhteistyön tuloksena tuloksena Turun seudun maahanmuuttajille on tarjolla omakielistä neuvontaa konkreettisessa vakinaisesti toimivassa neuvontapisteessä ja suomen kielen kursseille ohjaaminen sujuu järjestäytyneesti ja tehokkaasti sekä suomen kielen opetus suunnitellaan kysynnän mukaan. Yhteistyö Turun kaupungin ja työhallinnon välillä toimii tehokkaasti ja asiakkaita hyödyttävästi. Asiakkaat ohjautuvat tehokkaasti itselleen parhaiten sopivalle kurssille. Tuloksena on nopeampi kotoutuminen, tehostunut yhteistyö työhallinnon ja kaupungin (esim. sosiaalitoimen) välillä, työperusteisten ja opiskeluperusteisten muuttajien saatavilla tarvittava neuvontapalvelu. Suomen kielen opetus tehostuu resurssien kohdentuessa oikein. Varsinaisia suoria työllistämistavoitteita tämänkaltaisella projektilla ei ole, mutta välillisesti projektin toiminta edistää kotoutumista ja työllistymistä yhteistyöllä Triangeli-projektin kanssa.
Kumppanuushanke toteuttaa myös projektin kohderyhmään kuuluville suunnattua työvoimapoliittista aikuiskoulutusta, jota ei hankita kansallisella rahalla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotus hoidetaan yhteistyössä kaupungin palveluohjausprojektin kanssa. Jatkohakemus: yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Levittäminen hoidetaan yhteistyössä kaupungin palveluohjausprojektin kanssa. Pääpiirteissään aikataulu on, että 2009 toiminta aloitetaan ja sitä kehitetään ja 2010-2011 se vakiinnutetaan. Jatkohakemus: yllämainittua toimintaa jatketaan vuosien 2012-2013 aikana yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 510 788

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 491 031

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 510 788

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 491 031

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pääpiirteittäin yhteistyö Turun kaupungin kanssa on sujunut hyvin. Lakimuutoksista johtuen (ohjaava koulutus poistettu) projektissa ideoituja koulutusmalleja ei voida enää toteuttaa. Kielitestaus jatkuu sen ansiosta, että siitä tuli lakisääteinen. Palvelulinja 2:n yhteistyö Triangeli-projektin kanssa jatkuu projektin loppuun asti.