Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10286

Projektin nimi: SMARC innovations (lyhenne SMARCi)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 26.2.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Osoite: Yliopistokatu 2, PL 111

Puhelinnumero: 013 251 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uef.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tapani Pakkanen

Asema: Professori, kemian laitoksen johtaja

Sähköposti: tapani.pakkanen(at)uef.fi

Puhelinnumero: 013 251 3345

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

SMARC:in yritysyhteydet tulevat useilta eri teollisuuden aloilta. Yritysverkosto kattaa polymeeri- ja muovituotevalmistajia, metsä- ja elintarviketeollisuutta, anturi- ja pintamateriaalien teollisia tuottajia, katalyyttisten pakokaasunpuhdistimien valmistajia sekä komposiittituottajia. Yhteistyötahot ovat globaalisti toimivia kansainvälisiä suuryrityksiä sekä PK-sektorin teollisia toimijoita. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta tekevät kansalliset ja kansainväliset yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuskeskukset ja -yksiköt.

SMARCi:n yritysverkoston lähtökohta on aikaisempi toiminta, noin 60 yrityskontaktia. Tämä verkko laajenee hankkeessa edelleen. Suoraa yritysrahoitusta ei ole mukana, sillä hankkeen tavoitteena ei ole palvella vain muutamaa osallistujaa vaan laajemmin kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke ei tuota välittömiä tuloja, sillä sen henkilöstö ei suoraan tuota palveluja. Tilaustutkimukset ja analyysipalvelut toimivat omalla rahoituksellaan. SMARCi:n tehtävä on tieteelliseen perustutkimukseen pohjautuvan osaamisen markkinointi, koulutus ja siirto yritysmaailman käyttöön.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Karjalan osaamiskeskusohjelman toimijat ja OSKE verkoston jäsenet. SMARCi ja laitoksen materiaalitutkimusryhmä on yhdessä vahva toimija käynnistyneessä uudessa osaamiskeskusohjelmassa ja on ollut mukana Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit ja Forest Industry Future osaamisklustereissa jo niiden valmisteluvaiheessa. Ryhmät ovat toimijana kaikissa neljässä Pohjois-Karjalan osaamiskeskuksen osaamisaloissa (metsä, energia, nano ja asuminen).

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SMARC innovations hankkeen tavoitteena on vahvistaa alueen osaamispääomaa, tehostaa osaamisen siirtoa, tukea alan yritystoimintaa ja mahdollistaa uuden teollisen toiminnan käynnistyminen alueella. Hanke perustuu Joensuun yliopiston kemian laitoksen materiaali- ja fysikaalisen kemian tieteelliseen osaamispohjaan ja infrastruktuuriin. SMARCi :n tehtävänä on toimia tieteellisen materiaalikehityksen linkkinä huippututkimuksen ja elinkeinoelämän välillä. Toiminnan muotoja ovat yritysten palvelututkimusten, analyysipalvelujen organisointi sekä koulutustoiminta. Hanke toimii näkyvänä operaattorina ja organisaattorina kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusohjelmissa ja -verkostoissa. Hanke tarjoaa nopean reagointikyvyn uusiin tutkimusavauksiin. Hankkeella sitoutetaan maakuntaan innovatiivinen materiaalikehityksen palvelukonsepti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeen tiedotus toteutetaan kotimaisen ja kansainvälisen esittelymateriaalin (esitteet, internetsivut, multimedia) kautta. Maakunnallisen osaamisen tunnettavuutta ja näkyvyyttä edistetään hyödyntämällä populaarikanavia. Hankkeen generoima uusi tieteellinen osaaminen raportoidaan kansainvälisissä alan johtavissa julkaisusarjoissa, seminaareissa, opinnäytteistä laadittavissa yhteenvedoissa sekä yrityksille laadittavissa raporteissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikataulutettu tiedotuksen yleissuunnitelma:

- Esitteen ja muun markkinointi- materiaalin laadinta 2008

- Toiminnan yleisesittely ja tiedotus (populaarikanavat) 2008-2010

- SMARC - BioMater yhteistyön tiedotus ja markkinointi 2008-2009

- Tulosten esittely (tieteelliset kanavat, lehdistö yms.) 2008-2010


Tiedottamisen lähtökohtana on avoin toiminta ja näkyvyyden saavuttaminen. Hankkeen markkinointi sekä siihen liittyvän materiaalin laadinta painottuu hankkeen toteutuksen alkuun. Yleisesittelyssä ja toiminnasta tiedottamisessa hyödynnetään populaarikanavia koko hanketoteutuksen ajan. Tiedotuksessa otetaan huomioon käynnistyvä liittoyliopistoyhteistyö keskusten välillä. Tiedotusta ja esilläoloa tehostetaan keskeisten uusien innovaatioiden yhteydessä. Tieteellisen toiminnan tuloksia esitetään alan julkaisutoiminnan ja konferenssien kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 489 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 469 617

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 699 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 670 977

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa maakunnan materiaalialan osaamispääomaa, tehostaa osaamisen siirtoa elinkeinoelämän kehityksen ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. SMARCi:n tehtävänä on ollut toimia tieteellisen materiaalikehityksen linkkinä huippututkimuksen ja teollisuuden välillä.

Hankkeen operatiivinen toiminta on koostunut kuudesta toimenpidealueesta. Toiminnan muotoja ovat olleet teollisuudelle ja tutkimusyksiköille suunnattujen tutkimuspalveluiden ja tilaustutkimusten organisointi, osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin, tutkimusverkostojen ylläpito ja kehittäminen, elinkeinoelämälle suunnattu materiaalialan koulutustarjonta sekä strategisten tutkimusavausten valmistelu ja toteutus.

Hankkeessa on toimittu aktiivisesti kaikilla sen osa-alueilla: SMARCi on edistänyt osaamiseen ja laiteinfrastruktuuriin perustuvaa teollisuudelle suunnattua tutkimusta ja teollista kontaktien avausta (yli 40 toimeksiantoa). Tutkimuspalvelujen organisoinnin kautta on lisätty yritysten tietoutta tieteelliseen osaamiseen pohjautuvan tuotekehityksen ja ongelmaratkaisun alalla ja generoidut palvelut ovat toimineet samalla laiteintensiivisen koulutuksen jatkeena.

Tilaustutkimusten osa-alueella kemian laitoksen tutkimusryhmät ovat toimineet aktiivisesti yhteisyössä kokeelliseen tutkimukseen että materiaalimallitukseen perustuvassa polymerointikatalyyttikehityksessä. Tällä kemian laitoksen toteuttamalla yritysyhteistyöllä on selvä rajapinta myös laitoksen mallitustutkimusryhmän FP7 puiteohjelma-avukseen.

Hankehenkilöstö on ollut aktiivisesti mukana edistämässä tutkimusohjelmien ja hankkeiden valmistelua ja toteutusta. Keskeisiä toimenpiteitä on ollut SMARCi konseptin soveltaminen osana fysikaalisen kemian ja materiaalikemian laboratorioiden sekä alan yrityspartnereiden muodostamien TEKES -hankekonsortioiden kokoamista, sisällön valmistelua sekä hakuvaiheen että käytännön organisointia.

SMARCi:n rooli kemian laitoksen FP7 puiteohjelma-avauksessa on hankesuunnitelman mukaisesti ollut toimia alueen materiaaliosaamisen näkyvänä operaattorina ja organisaattorina. Kyseessä on ollut merkittävä avaus liittyen ryhmässä olevan kansainvälisesti korkeatasoisen materiaalimallitusosaamisen hyödyntämiseen ja verkostoitumiseen.

Hankkeen palvelukonseptin monistaminen ja laajeneminen verkostoissa on toteutettu viemällä luodut toimintamekanismit keskeiseksi osaksi Itä-Suomen yliopiston organisaatiossa vakiintuneena yksikkönä aloittavaan SIB-labsiin. SIB-labs muodostaa osaamis- ja laiteinfrastruktuuriin tiiviisti integroituvan monialaisen vuorovaikutteisen yksikön, joka tarjoaa ulospäin yhden osoitteen periaatteella toimivan asiantuntijuuden ja sen saavutettavuuden. Perustettu yksikkö turvaa toiminnan jatkuvuuden hankekauden päätyttyä.

SMARCi hankkeessa on toteutettu kaksi teollisuudelle suunnattua asiantuntijoiden koulutuspakettia, jotka käsittelivät teollisuusmallitusta ja teollisuuden pintatutkimusmenetelmiä. Koulutuksen organisoinnista, markkinoinnista ja toteutuksesta saadut kokemukset nähdään hyödyllisenä osaamisen kasvuna myös hanketoimijan kannalta. Koulutus toimi samalla markkinointikanavana SMARCi:n muuhun kurssin ulkopuoliseen palvelutarjontaan. Erialojen yritysten osallistuminen tapahtumaan toimi hyvänä alustana myös uusille ennestään toisille tuntemattomien yritysten väliselle kontaktoitumiselle ja yhteisten avausten suunnittelulle.

Hankkeen strateginen tutkimustoiminta on kohdistettu suunnitelman mukaisesti pintaominaisuuksien räätälöintiin, materiaalimallitukseen sekä katalyyttimateriaalien kehitykseen. Toiminta on antanut nopean reagointikyvyn uusien tutkimusaihioiden arviointiin ja avauksiin. Hankkeessa toteutettuja tutkimusaloja olivat; polymeeripartikkeleihin perustuvat hybridipinnoitteet, metallin pintaominaisuuksien räätälöinti mikrorakenteilla, uudet emissiokatalyyttirakenteet sekä mikrohuokoselliset puolijohdemateriaalit.

Kokonaisuutena hanke on toteutunut suunnitelmien mukaisesti kaikilla sen osa-aluilla. Hankkeen osaamisen siirtoon ja toimintaympäristön tietotaidon lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat olleet tavoitteiden mukaisia.