Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10289

Projektin nimi: Muovitekniikan verkostoprofessuuri Mikkelin tutkimusyksikkö (Muovepro)

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Helsingin yliopisto (Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö)

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Osoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: 050 496 8981

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.muc.fi/

Projektin kotisivun osoite: https://www.tut.fi/ms/muo/muovepro_mikkeli/index.htm

Vastuuhenkilön nimi: Matti Malinen

Asema: Pääsihteeri

Sähköposti: matti.malinen(at)muc.fi

Puhelinnumero: 050 496 8981

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Mikkeli, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Itä-Suomen komposiittiteollisuusyritykset. Yritykset ovat tietoisia hankkeesta mm. Muoviteollisuus ry:n Lujitemuovijaoston kautta tapahtuneella hankkeen valmistelua koskeneella viestinnällä, millä on haettu yritysten sitoutumista hankkeeseen ja sen rahoittamiseen. Yritysten sitoutuminen hankkeeseen on alustavasti vahvistettu Lujitemuovijaoston lausunnolla (hakemuksen liitteenä). Hankkeen päärahoituksen varmistuttua laaditaan varsinaiset sopimukset yritysten kanssa. Yrityskentän hallinnoinnista vastaa Mikkelin teknologiakeskus Oy.

Valtakunnallisia kohdeyrityksiä ovat mm:
Ashland Finland Oy, FY-Composites Oy, Kevra Oy, KG Enterprice Oy, Wavin-Labko Oy/ Oy Lasa-Muovi Ab, Metso Oyj, Muovityö Hiltunen Oy, Patria Oyj, Reichhold Oy Ab, ja Runtech Systems Oy

Itäsuomalaisia kohdeyrityksiä ovat mm.:
Ahlstrom Glassfibre Oy, Bella-Veneet, Contecor Oy, Ekin Muovi Oy, Exel Compositers Oyj, Esmarin Composites Oy, Fibrocom Oy, Imatex Oy, Joptek Oy Composites, Karhu Sporting Goods Oy, Warrior Sports Finland Oy, Peltonen Ski Oy, Plastilon Oy, Esmarin Composites Oy, Tehomet Oy, Royalcom Oy, Rotomon Oy, Realcomposite Oy, Riverplast Oy, Mölnlycke Oy Ab, Plastep Oy, Savosolar Oy, TANA Oy, Siimet Oy

3.3 Välilliset kohderyhmät

Keskeisin välillinen kohderyhmä on Etelä-Savon muut materiaali- ja ympäristöteknologian sekä tähän liittyvän liiketoimintaosaamisen toimijat, joista osana Mikkelin yliopistokeskusta toimivat:

- Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Savo Sustainable Technologies
- Aalto-yliopiston kauppakorkekaoulun Pienyrityskeskus PYK

muita alan toimijoita ovat:

- Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä (MAMK)
- Mikpolis Oy
- Mikkelin seudun osaamiskeskus

Hankkeen kautta perustettava yliopistotason yksikkö vahvistaa em. toimijoiden muodostamaa alueellista verkostoa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Mikkelin komposiittilaboratorio on osa verkostoprofessuuria johon kuuluvat TTY:n professori sekä alueelliset tutkimusjohtajat Kokkolassa, Lahdessa, Virroilla sekä Mikkelissä. Tämän projektin kautta toimintansa käynnistävä Mikkelin komposiittilaboratorio sijaitsee Mikkelissä, kasarmin kampuksella, ja toimii kiinteässä yhteistyössä alueen materiaalitekniikan tutkimusyksiköiden sekä yritysten kanssa. Laboratorion tehtävänä on kehittää komposiittimateriaaleihin liittyvää teknologiaa alueen yritysten tarpeista ja lähtökohdista. Materiaaliominaisuuksien parempi hallitseminen (kiinteän aineen mekaniikka ja mallinnus) sekä tuotantomenetelmien ja niihin liittyvien prosessien kehittäminen ovat keskeinen osa tutkimusta. Mikkelissä toimiva komposiittilaboratorio lisää yritysten käytettävissä olevia yliopistotasoisia tutkimusresursseja sekä tuo niiden käyttöön kansallisen osaamisverkoston.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin edetessä toimintoja ja tuloksia tuodaan esille erityisesti alueen, mutta myös valtakunnallisissa medioissa. Professori ja tutkimusjohtaja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. laatimalla kirjoituksia alueellisiin ja valtakunnallisiin sanomalehtiin. Alueella projekti saa näkyvyyttä mm. Mikkelin yliopistokeskuksen (MUC) järjestämien tapahtumien kautta, mutta myös Mikkelin talousalueen kotitalouksiin jaettavassa yliopistokeskuslehdessä sekä MUCinoita-tiedotelehdessä ja yliopistokeskuksen kotisivuilla. Sen lisäksi projektin toimintoja ja tuloksia esitellään mm. Mikkelin seudun tutkimuksen ja kehittämisen tiedotuslehti Kulmassa sekä Mikkelin teknologiakeskus Oy:n omassa asiakaslehdessä. Myös kansallisia julkaisuja hyödynnetään tehokkaasti.

Projektin alueellisten hankkeiden etenemisen seuranta ja tiedonvälitys hankkeisiin osallistuville yrityksille toteutetaan tätä varten luotavan yhteisen web-sivuston avulla. Lisäksi hanke raportoi säännöllisesti toteutuvasta toiminnasta alan toimialajärjestöjen johtoelimille ja hankeen tilanteen seuranta on vakiokohtana em. järjestöjen vuosikokousten asialistalla. Hanke tiedottaa toiminnastaan myös alan ammattilehdistön kautta.

Tiedottamisessa noudatetaan EU:n Komission tiedottamista koskevia ohjeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisen perusta on hankkeelle luotava yhteinen web-sivusto, joka avataan hankkeen käynnistyttyä. Lisäksi hyviä käytäntöjä voidaan välittää mm. konferensseissa sekä muissa alan tapahtumissa, joissa tutkimustuloksia on esillä. Hyvien käytäntöjen ja tulosten levittämiseksi voidaan pitää myös erillisiä alueellisia ja kansallisia tilaisuuksia, näistä hyvänä alueellisena esimerkkinä Mikkelin yliopistokeskuksen järjestämät tapahtumat. Hyviä käytäntöjä levitetään lisäksi erityisesti yliopistokeskusverkoston kautta. Kukin toteuttaja vastaa osaltaan hankkeen tiedotuksesta sekä hyvien käytäntöjen levittämisestä. Vastuujaosta sovitaan tarkemmin varsinaisessa kumppanuussopimuksessa, joka voidaan solmia, mikäli hanke-esitys saa myönteisen rahoituspäätöksen. Sopimuksessa soivttujen vastuiden perusteella hankkeelle laaditaan tarkempi suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 403 564

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 401 926

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 466 216

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 470 895

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Muovepro-hanke toteutettiin vv. 2009 – 2013 pääosin Itä-Suomessa muovikomposiitteja valmistavan teollisuuden piirissä. Tavoitteena hankkeella oli, että sen tutkimusryhmä keskittyy komposiittimateriaalien hallitsemiseen niin, että osaaminen hyödyntää suomalaisten muovikomposiittialan yritysten toimintaa kansainvälisen kilpailun alaisessa toimintaympäristössä. Niin ikään sen välittömänä tuloksena käynnistyisi joukko tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. Tutkimushankkeiden yhteydessä luotaisiin perusosaamista, jonka varaan tuleva tutkimustyö tulisi rakentumaan.
Hankkeessa tavoiteltiin saatavan mukaan 25 yritystä. Tällöin kyseeseen ajateltiin tulevan eteläsavolaisten yritysten lisäksi yrityksiä alueen ulkopuolelta, Etelä-Savon yrityskanta ei ollut riittävän suuri näin suureen otantaan.
Yksi merkittävimmistä tekijöistä hankkeen toteutuksessa oli sen aikana Suomeen – ja muuallekin maailman talouteen – iskenyt taloudellinen taantuma. Sen vaikutus kohdeyrityksiin ja niiden toimintoihin oli merkittävä, eikä se voinut olla näkymättä myös Muovepro-hankkeen toteutuksessa.
Toteutus:
• Hanke käynnistyi suunnitelmien mukaisesti tutkimuksellisena. Näin pyrittiin löytämään sellaisia komposiittialan uutuuksia, joiden avulla yritykset voisivat saada uutta kilpailukykyä itselleen. Tässä onnistuttiin siltä osin, että tutkimusryhmä professori Mikael Skrfvasin johdolla toi alan uusinta osaamista ja tietoa mm. luonnonkuitujen, biohartsien, mallintamisen, jne. alueelta yritysten tietoon.
• Tutkimusryhmä tavoitti kaikki eteläsavolaiset komposiittialan yritykset, myös muita alan yrityksiä saatiin muualta Suomesta, mm. Pirkanmaalta, mukaan.
• Hankkeen toiminnan kautta luotiin perusta lujitemuovijätteen kierrätystä edistävälle LUMI-hankkeelle. Hankerahoituksesta johtuen ei tutkimusryhmä voinut jatkaa hankkeen toteutuksessa, vaan hankeaihio luovutettiin MAMK:in, KETEK Oy:n ja Muoviteollisuus ry:n jatkotoimia varten. Hanke käynnistyikin em. toimijoiden toimesta ja on edennyt suunnitelmien mukaisesti koe-erän polttovaiheeseen.
• Muutokset projektiorganisaatiossa muuttivat TTY:n tutkijaryhmän toimenkuvaa alun perin suunnitellusta. Se joutui uudessa tilanteessa ottamaan erittäin suuren roolin ja vastuun hankkeen markkinoinnista yrityksille. Näin TTY joutui myös luopumaan ainakin osittain sille alun perin suunnitellusta tutkijan roolista.
• Tavoiteltu yritysten määrä (25) oli liian suuri, varsinkin kun hankkeen toteutuksessa fokusoitiin hanke jatkossa Etelä-Savoon.
• ELY-keskuksen muuttunut kanta palvelutoiminnan hyväksymisestä yrityksille muutti hankkeen toteutusta olennaisesti ja helpotti TTY:n toimintaa palvelutarjoajana kentällä suoraan yrityksille. Näin saatiin mukaan yrityksiä, kun niille pystyttiin tarjoamaan TTY:n tuotteita ja osaamista.
• Yritysten tarpeisiin kohdistettu, syksyllä 2011 käynnistetty ja loppuvuodesta 2012 tarkennettu ”täsmätutkimus” tuotti sellaisia tuloksia, joihin yritykset olivat erittäin tyytyväisiä. Niiden aikana TTY ja sen osaaminen saatiin tunnetuksi ao. yrityksissä ja hyödyttämään niitä niin kyseisessä kehittämiskohteessa, mutta laajemminkin. Nähtäväksi jää, oliko kyseessä kertaluonteinen T&K-panostus, vai saatiinko yrityksissä näin käynnistettyä pitkäaikaisempi tutkimusyhteistyö TTY:n ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.
• Yritysten omiin kehittämiskohteisiin keskittynyt toiminta ei sulkenut tutkimuksellisuutta pois Muovepro-hankkeesta. Muovepro-tutkimusryhmä pyrki edistämään alan tutkimustoimintaa osallistumalla uusien hankkeiden – mm. FIMECC, ARVI, jne. – suunnittelutyöhön. Niin ikään osallistuttiin moniin alaa käsitteleviin seminaareihin (Sitra, EU, Tekes), ja niissä esillä olleita tutkimustuloksia pyrittiin levittämään Muovepro-verkoston yrityksille. Työkaluina tässä toimivat mm. hankkeen ohjausryhmä, henkilökohtaiset kontaktit, Muovepro-info sekä tutkimusjohtajan verkostolle lähettämät viestit.

Muovepro-hankkeen määrälliset tulokset:
• Yritysten ja yhteiskunnan koulutustarpeisiin vastaaminen
o Seminaariesitelmät 15 kpl
o Muovepro-seminaarit 9 kpl
o Julkiset tutkimusraportit 6 kpl
o Välillinen vaikutus diplomitöihin 8 kpl
o Muovepro-info -nettijulkaisu 9 kpl
• Kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen luonti
o Tieteellisiä julkaisuja 1 kpl
o Konferenssiesitelmiä 3 kpl
• Tutkimusrahoitus riittävällä tasolla pitkällä tähtäimellä
o Tutkimusprojekteja 1 kpl
• Asianmukaiset tutkimuslaitteet ja laboratoriot
o TTY:n ja MAMK:n tutkimuslaitteet ovat olemassa ja käytettävissä
• Kansainvälinen yhteistyö
o Kansainvälinen verkosto on olemassa
• Tutkimustulosten kaupallistaminen
o Uusien hankkeiden suunnittelu 2 kpl
o Testaus 2 kpl
o Tuotteen / prosessin kehittäminen 7 kpl
o Rahoitusinstrumenttien kartoittaminen 2 kpl
o Liiketoiminnan analysointi / kehittäminen 1 kpl