Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10291

Projektin nimi: Hyvinvointivalmennus

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.7.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sallan kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0192936-4

Osoite: Postipolku 3

Puhelinnumero: 040 848 8519

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.salla.fi

Projektin kotisivun osoite: www.hyvinvointivalmennus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Marja Myllykangas

Asema: sivistystoimenjohtaja

Sähköposti: marja.myllykangas(at)salla.fi

Puhelinnumero: 040 848 8519

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Salla

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

A. Hyvinvointivalmennuspalveluiden käyttäjät: kuntalaiset ja matkailijat
B. Hyvinvointivalmennuspalveluiden toteuttajat: hyvinvointipalvelujen toteuttajat, jotka on kartoitettu esiselvityksessä (kunta, yritykset, seurakunta, järjestöt, yhdistykset ja seurat)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset: kaikki hyvinvointivalmennuksesta palveluna sekä tutkimus- ja kehittämiskohteena kiinnostuneet tahot (tutkimuslaitokset, korkeakoulut, kansainväliset toimijat)

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 796, joista naisia 571

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 1

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sallan kunta on vähäväkinen, ikääntyvä ja välimatkoiltaan laaja kunta, jossa elintavoista johtuen sairastavuus eri indikaattorein mitattuna on Lapin läänin korkeimpia. Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen huononeminen yhdistettynä työelämän kasvaviin vaatimuksiin lisäävät painetta työelämän kehittymiseen. Hyvinvoiva ihminen on Suomen ja myös Sallan menestyksen kilpailutekijä, sillä kansanterveys on tärkeä taloudellisen, sosiaalisen ja inhimillisen kehityksen kulmakivi.
Hyvinvointivalmennus tukee myös Sallan matkailullista imagoa. Salla ei sijaintinsa ja kehitysvaiheensa vuoksi tavoittele isojen matkailukeskusten tyyppiseksi alueeksi vaan visiona on kuntastrategiaa mukaellen "Hyvä elämä niin kuntalaisille kuin matkailijoille". Visioon pääsemiseksi tärkeä strateginen valinta on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointivalmennuksella. Tämä strateginen valinta ja projekti tukee niin elinkeinoelämän kuin kuntalaisten hyvinvointia.
Hyvinvointivalmennus vastaa yhteisöllinen välittämisen haasteisiin, jotka ovat nousseet keskusteluun taloudellisten arvojen määrittäessä organisaatioiden ja ihmisten valintoja sekä toimintaa.
Hyvinvointivalmennushanke toteuttaa yhteistyöverkostossa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointivalmennusta Sallan kunnassa. Hanketta hallinnoi Sallan kunnan sivistys-, sosiaali- ja terveystoimi. Muita yhteistyöverkoston jäseniä ovat mm. yritykset, järjestöt, oppilaitokset, seurat ja yhdistykset.

Projektin aikana kehitetään tutkimus- ja kehittämistoiminnalla hyvinvointivalmennuksen malli, jota toteutetaan tuote- ja palvelukonseptien kautta. Lisäksi luodaan uudentyyppinen hyvinvointivalmentajien täydennyskoulutusmalli, jota toteutetaan monimuoto-opetuksena yhteistyössä Sallan kansalaisopiston ja Lapin maakuntakorkeakoulun kanssa.
Hyvinvointivalmennushankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten hyvinvointipalvelujen tuottajat (kunta, yritykset, seurakunta, järjestöt, yhdistykset ja seurat) ja hyvinvointivalmennuspalveluiden käyttäjät (kuntalaiset ja matkailijat). Välillisenä kohderyhmänä ovat kaikki hyvinvointivalmennuksesta palveluna ja/tai tutkimus- ja kehittämiskohteena kiinnostuneet tahot (tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja kansainväliset toimijat).

Hyvinvointivalmennushankkeen edistymisestä ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista sekä ajankohtaisita hyvinvointiin liittyvistä teemoista tiedotetaan vuosittain järjestettävässä valtakunnallisessa hyvinvointiseminaarissa.

Hyvinvointivalmennuksen suunnitelmallinen, järjestelmällinen ja tavoitteellinen toteuttaminen yhteistyöverkostossa edistää työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä tuo alueelle uudenlaista hyvinvointiosaamista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

* Ensimmäisenä toimintavuonna otetaan käyttöön hyvinvointivalmennus.fi portaali, josta löytyvät hankkeen perustiedot ja ajankohtaiset asiat.
* Hankkeen edistymisestä tiedotetaan kuukausittaisissa verkostotapaamisissa.
* Järjestämällä hyvinvointivalmennukseen liittyviä työpajoja ja opintopäiviä.
* Tiedottamalla hankkeesta paikallisissa ja alueellisissa lehdissä ja Sallan kunnan verkkosivuilla.
* Tiedotustilaisuudet, koulutustilaisuudet sekä vuosittain toteutettavat valtakunnalliset hyvinvointipäivät
* Hyvinvointivalmennuskoulutuksesta tiedottaminen lehdissä, verkkosivuilla ja kouluilla yhteistyössä Lapin maakuntakorkeakoulun kanssa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2008 hyvinvointivalmennus.fi portaalin avaaminen. Valtakunnallisten hyvinvointipäivien toteuttaminen.

2009 Valtakunnallisten hyvivointipäivien toteuttaminen.

2010 Valtakunnallisten hyvinvointipäivien toteuttaminen.

2011 Hyvinvointivalmentajien täydennyskoulutusmalli. Verkostoitunut hyvinvointivalmennusmalli.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 236 767

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 225 872

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 278 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 265 731

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Sallan kunnassa toteutetun hyvinvointivalmennushankkeen tavoitteena oli luoda Sallaan hyvinvointivalmennusmalli, kehittää siihen liittyvää verkostomaista hyvinvointivalmennustoimintaa sekä suunnitella ja toteuttaa hyvinvointivalmentajien koulutusmalli. Toiminnan tavoitteena oli lisätä sallalaisten osaamista ja osallisuutta sekä parantaa heidän elämänlaatuaan. Tavoitteena oli myös luoda hyvinvointivalmennuksesta alueen imagoa ja vetovoimaisuutta edistävä tekijä. Lisäksi toiminnalla tavoiteltiin hyvinvointivalmennukseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistymistä Sallan ja Lapin maakuntakorkeakoulun yhteistyönä.

Hyvinvointivalmennushanke suunniteltiin suureksi osaksi Sallassa. Yhteistyökumppaniksi tuli mukaan Lapin maakuntakorkeakoulu, josta käytännön toimijana oli Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialojen kampus. Toteutuksessa olennaisessa roolissa ovat olleet alueen sidosyritykset, hyvinvointivalmentajaopiskelijat sekä hankkeen työryhmä, joka on ollut hankkeen kehittäjänä koko hankeajan.

Tulokset:
- Hyvinvointivalmennusmalli ja sen mukainen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointivalmennuksen toteuttaminen paikkakunnalla
- Uusi täydennyskoulutusohjelma (hyvinvointivalmentajakoulutus)
- Koulutuksen saaneiden hyvinvointivalmentajien verkosto
- Hyvinvoinnin osaamispohjan rakentaminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa
- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan juurruttaminen paikkakunnalle
- Hyvinvointivalmennuksen liittäminen osaksi kunnan terveydenedistämistyötä
- Hyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen kuntaan