Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10295

Projektin nimi: Opin Ovi Pirkanmaa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tampereen Aikuiskoulutussäätiö/ Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0155651-0

Osoite: PL 15

Puhelinnumero: 03 236 1111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.takk.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin tiedotuskanavana toimi valtakunnallinen www.opinovi.fi. Omaa kotisivua ei ole.

Vastuuhenkilön nimi: Maija Pekkanen

Asema: Projektipäällikkö

Sähköposti: maija.pekkanen(at)takk.fi

Puhelinnumero: 044 7906 376

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Ylä-Pirkanmaan, , Tampereen, Luoteis-Pirkanmaan

Kunnat: Pälkäne, Pirkkala, Nokia, Hämeenkyrö, Virrat, Orivesi, Ylöjärvi, Tampere, Parkano, Vesilahti, Ikaalinen, Juupajoki, Kihniö, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pirkanmaalaiset eri organisaatioissa toimivat ohjauksen ammattilaiset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työikäiset aikuiset, erityisesti puutteellisen pohjakoulutuksen ja vanhentuneen ammatillisen koulutuksen omaavat, oppimisvaikeuksia omaavat, terveydellisistä tms. syistä ammattia vaihtavat, ikäänntyvät työikäiset, maahanmuuttajat sekä pk-yritykset ja niiden henkilöstö.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 311, joista naisia 240

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin taustalla oleva valtakunnallinen kehittämisohjelma on laadittu vastaamaan työelämän ja aikuisopiskelijoiden tarpeeseen saada riittävää opiskelua tukevaa palvelua ja ohjausta.Työelämässä tarpeet kohdentuvat erityisesti osaavan henkilöstön rekrytointiin sekä työvoiman tarjonta ja kohtaanto- ongelmaan. Ohjauksellinen työ tulee kytkeä yhä keskeksemmäksi osaksi työelämän ja yritysten muutosten hallintaa. Aikuiset tarvitsevat tietoa ja katkeamatonta ohjausta urasuunnitteluun, koulutuksen ja tutkinnon valintaan sekä työelämään siirtymiseen.
Ohjaustuotteiden ja -mallien kehittäminen vaatii alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja verkostoa tasalaatuisen palvelun rakentamiseksi. Näin ohjaus voidaan tarjota eri puolilla Pirkanmaata monimuotoisille kohderyhmille.
Projektin tuloksena Pirkanmaalle syntyy ohjaajien verkosto, joka kehittää ja vastaa alueellisesta aikuisten ohjauksen kehittämisestä ja strategisista linjauksista. Projektissa syntyy neuvonnan, ohjauksen, osaamisen kartoittamisen sekä henkilökohtaistamisen hyviä pirkanmaalaisia käytäntöjä, välineitä ja toimintatapoja.
Projektissa kehitetään ja testataan pirkanmaalainen neuvonnan ja ohjauksen palvelupiste, liikkuva "Opin Ovi"- auto. Ko. palvelupiste tarvitaan tuottamaan lisäarvoa jo olemassa oleviin palveluihin. Näin tavoitetaan joustavasti niin aikuiset kuin yritykset Pirkanmaan eri puolilta.

Projektissa ja Studio- ja Erkkeri- koulutusten avulla hankkeen toimijoiden ohjausosaaminen kehittyy ja valtakunnallinen yhteistyö ohjauksen teemasta lisääntyy.
Välillisenä tuloksena projektin ohjauspavelujen avulla aikuiset löytävät sopivimmat koulutukset ja mahdollisuudet työelämässä ja yritykset saavat tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa sekä tukea oman henkilöstönsä osaamisen ja jaksamisen oikean suuntaiseen kehittämiseen.
Projektin keskeisinä toimenpiteinä ovat pirkanmaalaisten aikuisohjauksen ammattilaisten verkoston kasaaminen, ohjauksen nykytilan analyysi, olemassaolevien hyvien käytäntöjen mallintaminen ja levittäminen, kehittämisen painopisteiden valinta, tarvittavat kehittämistoimenpiteet sekä pirkanmaalaisen aikuisohjausstrategian laadinta yhteistyössä AIKO-foorum- hankkeen kanssa.Lisäksi projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat Opin Ovi- auton varustelu ja ko. palvelupisteen toimintatavan kehittäminen palvelemaan koko Pirkanmaata.

Projekti tekee aktiivista yhteistyötä valtakunnallisen koordinaatio- sekä tutkimushankkeen kanssa. Konkreettisina toimenpiteinä projektissa toteutetaan hakevaa toimintaa, neuvontaa, ohjauspalveluja, osaamisen kartoittamista ja koulutusmahdollisuuksista tiedottamista niin yksittäisille aikuisille kuin erityisesti pk- yrityksille, uusien kehitettävien mallien avulla.
Osana projektin toimintaa on myös tiedottaminen, markkinointi sekä hankkeen arviointi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamisesta vastaa hankkeen koko toimijaverkosto ja siinä hyödynnetään myös AIKO-foorumin kokoontumisia. Osallistuvat organisaatiot vastaavat tiedottamisesta omalle henkilöstölleen. Asiakkaille hankkeesta ja erityisesti Opin Ovi- auton liikkumisesta ja sen palveluista tiedotetaan aktiivisesti esim. alueen lehdissä, työvoimatoimistoissa, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Tiedottamiseen käytetään myös paikallisia radioasemia ja erilaisia messuja ja tapahtumia. Kuntatasolla tiedottamista toteutetaan osaltaan seutuyhdistysten kautta.
Osaltaan tiedotusta tehdään yhdessä valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kanssa ja sieltä tuleva opastuksen mukaisesti.
Tiedotussuunnitelma täsmentyy hankkeen käynnistyessä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytöntöjen kartoittaminen, mallintaminen ja kehittäminen on hankkeeseen kasattavan ohjauksen ammattilaisten verkoston vastuulla. Verkosto huolehtii projektin vetäjän avulla siitä, että hyvät käytännöt leviävät ja jäävät elämään hankkeen päättymisen jälkeenkin. Valtakunnallista kehittämisohjelmaa koordinoiva taho huolehtii alueiden hyvien käytäntöjen levittämisestä laajemmin koko valtakunnan tasolla. Levittämissuunnitelma aikatauluineen täsmentyy hankkeen käynnistyttyä, kun ohjaajien verkosto saadaan kartoitettua ja pirkanmaalaisen ohjauksen nykytila analysoitua. Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään myös AIKO- foorumia.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 437 890

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 435 583

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 520 790

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 534 470

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Opin Ovi Pirkanmaa -projektin (1.9.2008 - 30.6.2012) tavoitteena oli laatia Pirkanmaan aikuisohjausstrategia, vakiinnuttaa Pirkanmaalle ohjauksen ammattilaisten verkosto, kehittää ja toteuttaa ohjauksen ja neuvonnan hyviä käytäntöjä, toimintatapoja ja -malleja ohjauksen ammattilaisten käyttöön, kehittää ja vakiinnuttaa Opin Ovi -auton toiminta, vahvistaa aikuisohjauksen ammattilaisten ohjaus- ja verkosto-osaamista sekä kehittää verkkotiedotusta. Näihin tavoitteisiin päästiin 40 hankkeen verkostossa toimineen organisaation moniammatillisen ja poikkihallinnollisen verkostoyhteistyön tuloksena. Verkostoyhteistyön toimintatavoiksi vakiintuivat neljästi vuodessa järjestetyt työseminaarit, keskimäärin kerran kuukaudessa kokoontuneet neljä kehittämistiimiä (Yhden luukun periaate, Ohjaus työelämässä, Opin Ovi -auto ja Aikuisohjauksen asiantuntijaryhmä) sekä kerran vuodessa toteutetut alueelliset seminaarit. Ohjausosaamista ja pedagogisia valmiuksia lisättiin valtakunnallisten ERKKERI ja STUDIO -hankkeiden kanssa yhteistyössä Pirkanmaalle räätälöityjen koulutusten avulla. Verkoston tiedotuskanavana toimivat kolme kertaa vuodessa ilmestynyt Opin Ovi -lehti, moodle -oppimisympäristö sekä valtakunnallinen www.opinovi.fi -sivusto. Verkostoyhteistyönä kehitetyistä ja toteutetuista hyvistä käytännöistä jäivät projektin päättymisen jälkeen toimintaan Pirkanmaan aikuisohjausstrategia 2011 - 2014, Opin Ovi -auto, ohjauksen ammattilaisten verkosto sekä Ammatinvaihto Keskustorilla, Aikuiskoulutuksen neuvontapiste ja KoulutusalaBuffet -tapahtumat. Toiminnan jatkuvuudesta ja strategisista linjauksista huolehtii Pirkanmaan ELY -keskuksen nimeämä alueellinen Ohjauksen yhteistyöryhmä ja sen perustamat erilliset työryhmät. Lisäksi projektissa ideoidun sähköisen asiantuntijaverkoston kehittäminen jatkuu AVOIN -hankkeen (ESR) toimesta.

Opin Ovi Pirkanmaa -projektin hallinnoinnista on vastannut Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, projektipäällikkönä Maija Pekkanen ja projektityöntekijänä Pertti Nurmi. ESR -rahoituksen on projektille myöntänyt Kaakkois-Suomen ELY -keskus.