Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10298

Projektin nimi: Urakka

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.6.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0213834-5

Osoite: Sibeliuksenväylä 55 A

Puhelinnumero: 09 27383003

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.keuda.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Riitta Narko

Asema: Rehtori

Sähköposti: riitta.narko(at)keuda.fi

Puhelinnumero: 050 3614522

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Yritysten ja julkisen sektorin henkilöstö, joka ohjaa ammatillisen perus-, ammatti- ja/tai erikoisammattitutkinnon suorittajia.

2. Ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjaushenkilöstö, joka ohjaa ammatillisen perus-, ammatti- ja/tai erikoisammattitutkinnon suorittajia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. Yritysten henkilöstö (opiskelijat), jotka suorittavat ammatillista perus-, ammatti- ja/tai erikoisammattitutkintoa (ts. opiskelijat).

2. Oppisopimustoimistot ja muut oppisopimuskoulutuksen toimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 205, joista naisia 140

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 549, joista naisia 483

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on ammatillisen aikuiskoulutuksen työelämävastaavuuden parantaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen. Vuoden 2008 syyskuusta vuoden 2012 loppuun kestävän hankeen aikana valmennetaan yli 350 uutta työpaikkaohjaajaa tekniikan, liiketalouden, matkailu- ja ravitsemisalan, sosiaali- ja terveysalan sekä media-alan koulutusaloille. Lisäksi noin 30 ammatillista kouluttajaa päivittää ammattitaitoaan ja ohjaa työssä oppimista yhteistyöyrityksissä. Projektin aikana kehitetään työpaikkaohjaajakoulutuksiin soveltuva verkkomateriaali. Verkkomateriaalin suunnittelussa hyödynnetään projektissa työpaikkaohjaajakoulutuksiin osallistuvien kokemuksia, ja heidän palautettaan koulutuksen toteuttamistavoista. Työpaikkaohjaajakoulutukset mallinnetaan kuvaamalla eri toimijoiden roolit ja tehtävät. Työelämäjaksojen mallintaminen perustuu parhaiden käytäntöjen vaihtoon ja niiden kokoamiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektihakemuksen hyväksymisen jälkeen hankkeesta laaditaan tarkennettu tiedotussuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan yleinen tiedottaminen, osallistuvien yritysten tiedottaminen, koulutukseen hakeutuvien tutkinnon suorittajien tiedottaminen sekä sisäinen tiedottaminen.
Yleinen tiedottaminen keskittyy ammattilehtiin, joiden avulla tavoitetaan yhteistyöyritysten mahdolliset työpaikkaohjaajat. Sisäinen tiedotus korostuu kouluttajien työelämäjaksojen käynnistämisessä. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä käyttää sisäisiä tiedotuskanaviaan projektista tiedottamiseen. Lisäksi hyödynnetään ammatillisen aikuiskoulutuksen verkostoa kuten esimerkiksi AMKEn koulutuskalenteria.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Syksy 2008
Projektin lanseeraus ja tietoisuuden herättäminen
- intratiedotus
- ohjausryhmän kanavat
- mahdollinen projektin verkkosivuston avaus (tarkentuu tiedotussuunnitelmassa)

Vuosi 2009
- työelämäjaksojen raportit ja yhteenvedot luettavissa verkkosivuilla
- ohjausryhmän tiedottaminen ja heidän taustaryhmittymien kuten ammattiliitot jne.
- vuosittainen seminaaripäivä, johon on kutsuttu hankkeeseen kuuluvien koulutus- ja ammattialojen edustajia

Vuosi 2010
- päivitetään sekä koulutusten että työelämäjaksojen esitteet
- ohjausryhmän ja heidän taustaryhmittymiensä tiedottaminen; yritykset, ammattiliitot jne.

Vuosi 2011

- tiedottaminen erityisesti työelämäjaksoista paikallisissa ja kyseisen alan lehdissä
- työpaikkaohjaajien monimuotokoulutuksen mallintaminen ja mallin levitys organisaatiossa eri aloille

Vuosi 2012
- päätösseminaari, johon on kutsuttu hankkeeseen kuuluvien koulutus- ja ammattialojen edustajia
- työpaikkaohjaajien monimuotokoulutuksen mallin jatkokehittäminen ja mallin levitys
- tuotettujen materiaalien julkaiseminen verkossa ja CD-muodossa

Projektin valtakunnallinen levittäminen tapahtuu erityisesti työpaikkaohjaajakoulutusyritysten avulla. Oppisopimusopiskelijoiden yritykset edustavat laajaa valtakunnallista verkostoa. Lisäksi verkon kautta tapahtuva materiaalien julkaiseminen tuo valtakunnallista näkyvyyttä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 426 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 419 331

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 507 041

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 537 967

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Urakka-projektin tavoitteena oli kouluttaa 350 uutta työpaikkaohjaajaa. Projektin loppuun mennessä koulutuksen oli käynyt 512 henkilöä. Projektin toisena tavoitteena oli 15-30 kouluttajien työelämäjakson toteutus. Projektin päättyessä näitä oli toteutunut kolmekymmentäyhdeksän.

Projektissa kehitettiin verkkomateriaalia työpaikkaohjaajien koulutukseen Opetushallituksen sisältömääritysten mukaan. Tekstin lisäksi kehitetty materiaali poikkeaa muista vastaavista animaatioiden ja äänen käytöllä, mikä tekee siitä ymmärrettävämpää myös niille, jotka eivät ole tekstisuuntautuneita. Työpaikkaohjaajien koulutuksen toteuttamismalli suunniteltiin siten, että se sopii yritysten/organisaatioiden tarpeisiin. Kehitystyötä jatkettiin testaamalla myös kokonaan verkossa tapahtuva työpaikkaohjaajakoulutuksen malli.

Projektissa pyrittiin kouluttamaan tasapuolisesti sekä mies- että naisvaltaisten alojen henkilökuntaa. Sosiaali- ja terveysalan sekä ravitsemusalan osoittauduttua selvästi muita aloja aktiivisemmaksi, valtaosa (noin 90 prosenttia) työpaikkaohjaajakoulutuksiin osallistuneista lopulta oli naisia. Työelämäjaksoilla käyneistä kouluttajista kaksi kolmannesta oli naisia.

Työpaikkaohjaajakoulutuksiin osallistui myös maahanmuuttajia. Myös koulutussisällöissä kiinnitettiin huomiota maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ja ohjattavien tarpeisiin. Verkko-oppimateriaaliin tehtiin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjausta käsittelevä osio ja eri kulttuureista tulevien henkilöiden ohjaus on otettu yhdeksi lähipäivien aiheeksi joissain tpo-ryhmissä. Lisäksi hankkeessa kiinnitettiin erityishuomiota erilaisten oppijoiden tarpeisiin ohjauksessa, mikä on näkyvissä esimerkiksi verkko-oppimateriaalien aihevalinnoissa.