Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10300

Projektin nimi: DRAIVI Primus

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 6.5.2008 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun kaupunki, Oulun elinkeinoliikelaitos (BusinessOulu)

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Osoite: PL 22 / Elektroniikkatie 5

Puhelinnumero: 044 703 1632

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.businessoulu.com

Projektin kotisivun osoite: www.ouka.fi/draivi

Vastuuhenkilön nimi: Aarne Kultalahti

Asema: innovaatiopäällikkö

Sähköposti: aarne.kultalahti(at)businessoulu.com

Puhelinnumero: 044 703 1239

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Oulun seudun (ja muun Pohjois-Pohjanmaan) yritykset ja muut työnantajatahot, etenkin pk-yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat oppilaitoksien kautta opetushenkilöstö ja opiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 153, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 350, joista naisia 203

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisten työpaikkoja 7

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DRAIVI Primus -hankkeessa kehitetään pysyviä toimintamalleja yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Uusia käytäntöjä tarvitaan, jotta etenkin pk-yritykset löytäisivät opiskelijat ja pystyisivät kehittämään omaa toimintaansa tuoreen osaamiseen avulla. Uusia toimintamalleja pyritään löytämään testausten eli pilotointien kautta.

Hankkeessa lisätään kohtaamismahdollisuuksia yritysten edustajille ja opiskelijoille, pyritään vakiinnuttamaan kontakteja yritysten ja oppilaitosten välille, vahvistetaan yritysten tietoisuutta alueella koulutettavista osaajista ja lisätään opiskelijoiden ja heidän kanssaan toimivien henkilöiden työelämätuntemusta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on vaikuttaa nuorisotyöllisyyteen lisäämällä opiskeluaikaisia työelämäyhteyksiä. Opiskeluaikana syntyneet kontaktit ja kokemukset edesauttavat valmistumisen jälkeistä työllistymistä.

Hankkeessa on kehitetty erilaisia toimintamalleja: Osaajatarjotin -palvelun kautta yritys tavoittaa usean oppilaitoksen opiskelijoiden osaamiskirjon yhdellä yhteydenotolla. Palvelu helpottaa osaamisen löytymistä yrityksen kehittämistarpeeseen ja tarjoaa tukea myös toteutusvaiheessa. Draivia kohtaamisiin ura- ja kontaktitapahtuma tuo yhteen työnantajia, opiskelijoita ja työnhakijoita rennossa ilmapiirissä. Tapahtumassa korostetaan aitoja kohtaamisia ja tuodaan opiskelijoiden osaamista esille tuoreella tavalla. Lisäksi hankkeessa on testattu ja kehitetty erilaisia yrityksille, opettajille ja opiskelijoille suunnattuja valmennuksia ja tilaisuuksia. Toimintamallit jäävät toteuttaja- ja yhteistyöorganisaatioiden käyttöön.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun seudun pk-yritykset, mutta myös suuremmat yritykset ja muut työnantajatahot huomioidaan toimintamalleja suunniteltaessa. Oppilaitosten kautta mukana on opetushenkilöstöä ja opiskelijoita.

Hankkeessa tuetaan ESR-ohjelman toimintalinjan 3 työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämispäämääriä. Osaamista kehittämällä ja verkostoitumisen ja yhteistyön lisäämisen kautta pk-yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia uusien palvelu- ja toimintatapainnovaatioiden löytämiseen.

Yhteistyökumppaneina DRAIVI Primus -hankkeessa ovat Ammattiopisto Luovi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Oulun yliopisto, Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun seudun TE-toimisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Oulun seudun ammattikorkeakoulun Alumnit ry ja Taloudellinen Tiedotustoimisto (TAT).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin aloittamisesta, edistymisestä ja tuloksista tiedotetaan suunnitelmallisesti ja aktiivisesti kuntalain ja rahoittajien edellyttämällä tavalla. Siinä noudatetaan niin ikään Oulun kaupungin normaaleja sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen liittyviä käytäntöjä. Tiedottamisessa pyritään avoimuuteen, ja se on suunniteltua ja hankkeen ohjausryhmän hyväksymää. Tiedottamisen ja viestinnän onnistumista seurataan hankkeen ajan.

Hankkeen alkuvaiheessa laaditaan tiedotussuunnitelma, jossa kuvataan tarkemmin sekä sisäinen (Oulun kaupunki, Oulun seudun kunnat, yhteistyökumppanit) että ulkoinen (media, kohderyhmä, potentiaaliset yhteistyökumppanit) tiedotus.

Tiedotuksessa ovat käytössä muun muassa tiedotteet, DRAIVIn internet-sivut (www.ouka.fi/draivi), Oulun elinkeinoliikelaitoksen internet-sivut (www.businessoulu.com), mainokset, ilmoitukset sekä erilainen materiaali ja tapahtumat. Hankkeessa pyritään luomaan aktiivinen yhteistyö median kanssa.

Koko hankkeen ajan kiinnitetään erityistä huomiota tiedottamiseen näkyvyyden takaamiseksi ja siinä hyödynnetään DRAIVI Linkki -hankkeen aikana hyväksi havaittuja tiedotustapoja sekä Oulun elinkeinoliikelaitoksen kontakteja. Tiedotuksessa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Yhteistyö suunnitellaan tarkemmin rahoituspäätöksen varmistuttua. Lisäksi mietitään julkaistaanko hankkeesta ja etenkin käytännön kokemuksista ja esimerkeistä artikkeleja sidosryhmien julkaisuissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista saatuja hyviä käytäntöjä levitetään aktiivisesti kaikille yhteistyökumppaneille ja myös ulkopuolisille esimerkiksi Oulun kaupungin verkkosivujen kautta.

Hankesuunnitelma: tarkistetaan vuosittain toimenpiteiden suunnittelun yhteydessä
Pilotointiraportit: tiedotetaan niiden valmistuttua kohderyhmälle ja tarvittaessa julkisesti
Vuosiraportti kerran vuodessa, loppuraportti hankkeen päätyttyä kohderyhmälle, rahoittajalle ja yhteistyökumppaneille.
Seurantalomakkeet kahdesti vuodessa rahoittajalle
Maksatushakemukset kahdesti vuodessa rahoittajalle
Arvioinnista saatavat raportit: tiedotetaan osapuolia sekä tarvittaessa kohderyhmälle ja julkisesti muille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 580 176

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 580 176

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 785 801

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 784 571

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tausta ja kohderyhmä:
DRAIVI Primus -hankkeen lähtökohtana on ollut alueen yritysten osaamisen ja kehityksen turvaaminen sekä alueen oppilaitoksissa koulutettujen aiempaa parempi työllistyminen alueelle.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on ollut Oulun seudun (ja muun Pohjois-Pohjanmaan) yritykset ja muut työnantajatahot, etenkin pk-yritykset. Oppilaitosten kautta kohderyhmänä on ollut myös opetushenkilöstö ja opiskelijat.

Tavoitteet:
DRAIVI Primus -hankkeen tavoitteena on ollut luoda uusia toimintamalleja pk-yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön, jotta yritysten edustajilla ja opiskelijoilla olisi enemmän kohtaamismahdollisuuksia. Lisäksi tavoitteena oli kehittää yritysten ja eri oppilaitosten välisiä kontakteja ja lisätä nuorten ja heidän kanssaan toimivien henkilöiden työelämätuntemusta. Myös yrittäjyyskasvatuksen tuntemusta pyrittiin monipuolistamaan ja koordinointi vakiinnuttamaan alueella.

Hankkeen määrällisenä tavoitteena on ollut 100 osallistuvaa yritystä/yrittäjää, 13 työssä olevaa ja 40 työmarkkinoiden ulkopuolella olevaa. Työssä olevilla tarkoitetaan pääasiassa opetushenkilöstöä ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevilla opiskelijoita. Kaikki edellä mainitut hankkeen määrälliset tavoitteet on ylitetty.

Toteutus ja tulokset:
Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat: Ammattiopisto Luovi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Oulun yliopisto, Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun seudun TE-toimisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Oulun seudun ammattikorkeakoulun Alumnit ry, Taloudellinen Tiedotustoimisto (TAT)

Projektin valmistelussa mukana olleet ja sen toteutukseen sitoutuneet yhteistyötahot ovat olleet mukana myös DRAIVI Primus -hankkeen toteutuksessa. Yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty yhteistyötä hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Niin ikään osallistujien ja yritysten tavoittamisessa yhteistyökumppaniverkostolla on ollut selkeä rooli. Yhteistyökumppanit ovat osaallistuneet aktiivisesti myös toimenpiteiden juurruttamista koskevaan EduCluster 7 -prosessiin sekä jatkoa ja vastuiden pohtimista koskevaan keskusteluun. Yhteistyö koko hankkeen ajan on ollut sujuvaa ja monipuolista.

Hankkeen tehtävänä on ollut kerätä tietoa toimenpiteiden suunnittelemiseksi, esitellä toimenpiteet yhteistyökumppaneille ja toteuttaa toimenpiteet yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä on ollut erilaisten toimintatapojen/-mallien pilotointi eli testaus. Pilottien tavoitteena on ollut lisätä yritysten mahdollisuksia kohdata alueen nuoria osaajia ja tutustua heidän osaamiseensa sekä lisätä opiskelijoiden ja opettajien työelämätuntemusta ja kontaktipintaa alueen yrityksiin. Tätä kautta on haluttu pitkällä tähtäimellä edistää nuorten työllistymismahdollisuuksia ja helpottaa yritysten mahdollisuuksia löytää sopivia osaajia.

Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 12 erilaista pilottia: 17 työelämätietoutta lisäävää valmennustilaisuutta opiskelijoille ja oppilaitosten henkilöstölle, 4 oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksista tiedottavaa tilaisuutta, 3 isoa ura- ja rekrytointitapahtumaa opiskelijoille ja yrityksille, 5 matchmaking -tilaisuutta opiskelijoille ja yrityksille, 4 kilpailua opiskelijoille ja yrityksille (Pikku-Diili ja InnoStartti), 1 yrityskohtainen nuorten osaajien rekrytointikampanja, 1 yritysryhmälle suunnattu nuorten osaajien valmennus- ja rekrytointiohjelma ja lisäksi tutteistettu Osaajatarjotin -palvelu.

Näihin tilaisuuksiin ja valmennuksiin on osallistunut 150 yritystä ja vajaat 200 oppilaitosten henkilöstön edustajaa, aktiivisesti noin 300 opiskelijaa ja runsas 5000 opiskelijaa on vieraillut erilaisissa kohtaamistilaisuuksissa ja tapahtumissa. Osaajatarjotin -palvelun kautta saatiin 87 toimeksiantoa opiskelijoille 58 yritykseltä.

DRAIVI Primus -hankkeen keskeisimpi tuloksia ovat yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön ja kohtaamiseen kehitetyt toimintamallit. Hankkeessa on rakennettu ns. yhden luukun yhteystahoa (Osaajatarjotin -palvelu) yritysten suuntaan oppilaitosyhteistyössä ja erilaisten toimeksiantojen käynnistämisessä. Lisäksi järjestettiin uudenlaista eri opintoalat ja alojen työnantajat sekä oppilaitokset yhdistävää ura- ja kontaktitapahtumaa (Draivia kohtaamisiin). Myös ala-, aihe- ja yrityskohtaisia matchmaking -tilaisuuksia on pilotoitu useampia. Nämä toimintatavat tai niiden osia on jäämässä osaksi olemassa olevien organisaatioiden toimintaa ja palveluntarjontaa.

Lisäksi hankkeen aikana on käynnistetty uudenlainen ELY- keskuksen eri rahoitusinstrumentteja yhdistävä koulutuskokeilu (Markkinoinnin ja myynni kehittämisohjelma), jossa kokeillaan instrumentteja yhdistämällä tukea nuorten osaajien työllistymistä ja yritysten kasvua ja kehittymistä. Tuolokset tämän pilotin osalta saadaan vasta myöhemmin pilotin jatkuessa edelleen vuoden 2012 syyskuuhun asti.