Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10302

Projektin nimi: Sähköisen hoitotyön kirjaamisen ja asioinnin käyttöönotto ja kehittäminen kainuulaisissa kolmannen sektorin asumis- ja hoiva-alan toimintayksiköissä

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.5.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kajaanin Arvola-koti ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0185545-7

Osoite: Seminaarinkatu 5B

Puhelinnumero: 08 6180018, 050 4135650

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.arvolakoti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.arvolakoti.fi/esr.html

Vastuuhenkilön nimi: Sirkku Sadonoja-Salminen

Asema: johtaja

Sähköposti: sirkku.sadonoja-salminen(at)arvolakoti.fi

Puhelinnumero: 050 4135650

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Suomussalmi, Sotkamo, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä projektissa on Kajaanin Arvola-kodin, Kajaanin Palvelutalosäätiön, Suomussalmen vanhustentaloyhdistyksen, Kalevalan Kuntoutuskoti-säätiön, Sotkamon Vanhaintukisäätiön ja Palvelukoti Kanervan henkilökunta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektista saavat hyötyä myös yhteisöiden sisäiset ja ulkoiset asiakkaat sekä Kajaanin Ammattikorkeakoulu. Sisäisiä asiakkaita ovat asukkaat ja heidän omaisensa. Ulkoisena asiakkaana suurin on Kainuun maakunta-kuntayhtymä. Oppilaitosyhteistyö toteutuu projektiorganisaatiossa työskentelyssä sekä opinnäytetyön ohjaamisessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 301, joista naisia 243

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 237, joista naisia 211

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä kirjaamista kehitetään valtakunnallisesti ja sosiaalihuollon osalta siirtyminen sähköiseen kirjaamiseen pitää säädösten mukaan tapahtua viimeistään vuonna 2011.
Tässä hankkeessa mukana olevat toimijat ovat vanhusten kuntouttavaa päivätoimintaa, kuntoutusta, sekä asumis- ja hoivapalveluja tuottavia yhteisöjä Kainuussa. Hoitotyön kirjaaminen näissä organisaatioissa tapahtuu tällä hetkellä suurimmaksi osaksi manuaalisesti. Henkilöstön atk- ja hoitotyön kirjaamisen taidot ovat eritasoisia ja sähköinen asiointi on pääsääntöisesti ollut vain hallinnon käytettävissä.

Varsinainen kohderyhmä projektissa on Kajaanin Arvola-koti ry:n, Kajaani palvelutalosäätiön, Suomussalmen vanhustentaloyhdistyksen, Kalevalan kuntoutuskoti-säätiön, Sotkamon vanhaintukisäätiön ja Palvelukoti Kanerva Oy:n henkilökunta.

Tavoitteena on, että sähköisen asiakastietojärjestelmän avulla kirjaaminen yhtenäistyy ja asiakkaiden tasa-arvoisuus palvelujärjestelmässä säilyy tai paranee. Haluamme, että kainuulaisten vanhusten asumisen ja hoivan laatutaso pysyy hyvänä ja kestää valtakunnallisen vertailun. Sähköisen asioinnin avulla parannamme tiedonkulkua yksiköiden kesken ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. Työpaikkojen säilyminen Kainuussa on myös merkittävä tavoite.

Projektin aikana hankitaan tarvittavat atk-laitteet ja sähköinen asiakastietojärjestelmä (ei tämän projektin kustannuksia). Henkilökunnan tietoturva- ja tietosuojakoulutukset toteutetaan projektin alkuvaiheessa. Projektin kuluessa tehdään henkilöstön atk- sekä hoiva- ja hoitotyön kirjaamisen osaamiskartoitukset. Niiden perusteella suunnitellaan ja tarkennetaan atk-taitojen sekä hoiva- ja hoitotyön kirjaamisen koulutusten määrää ja sisältöä. Atk-koulutusta saavat sitä tarvitsevat ja hoiva- ja hoitotyön kirjaamisen koulutukseen osallistuvat kaikki hoitoalan koulutuksen saaneet hoitajat. Sähköistä asiointia lisätään koko prosessin ajan.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Henkilöstökokouksissa käydään läpi projektisuunnitelma ja projektin kestäessä henkilöstö pidetään ajan tasalla .Projektista tiedotetaan myös kirjallisesti kuukausitiedotteissa ja asiakastiedotteissa sekä projektin kuluessa intranetissä sen tultua käyttöön. Tiedotusfoorumina ovat myös alan toimijoiden tapaamiset. Projektin päättyessä järjestetään alan toimijoille koulutus-/tiedotustilaisuus projektista ja sen tuloksista.
Tiedottamisen välineitä ovat projektitiedotteet, lehdistötiedotteet, lehtiartikkelit, tiedotteet, toimijoiden www-sivut, Vanhustyön keskusliiton extranet ja aluetapaamiset sekä sähköposti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Toisen osaamiskartoituksen jälkeen tiedetään koulutuksien antama hyöty. Niistä tuloksista kerrotaan asiakkaille ja muille alan toimijoille. Samoin toimitaan viimeisen osaamiskartoituksen jälkeen.
Hankitusta asiakastietojärjestelmästä ja sen käyttökelpoisuudesta annetaan myös palautetta järjestelmän hankintaa harkitseville.

Vanhustyön keskusliiton järjestämissä aluetapaamisissa tiedotetaan Kainuun alueen jäsenjäejestöille projektista. Hakemuksesta on jo tiedotettu toukokuussa 2008 ja sama toistuu vuosittain.
Tietoja voidaan julkaista myös Vanhustyön keskusliiton kautta ja extranet on kaikkien Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestöjen käytettävissä.

Projektin päättyessä järjestetään kainuulaisille alan toimijoille koulutus-/tiedotustilaisuus projektista ja sen tuloksista.
Tiedotussuunnitelma vapaamuotoisen hakemuksen yhteydessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 76 230

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 68 470

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 76 230

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 68 470

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet: hankkeen tavoitteena oli sähköisen hoitotyön kirjaamisen ja asioinnin käyttöönotto ja kehittäminen kainuulaisissa kolmannen sektorin asumis- ja hoiva-alan toimintaympäristöissä. Hankkeessa toimivista organisaatioista suurimmalla osalla oli käytössä manuaalinen kirjaaminen ennen hankkeen aloittamista. Sähköiseen hoiva- ja hoitotyön kirjaamiseen siirtyminen edellyttää kouluttautumista ja hyviä atk-taitoja. Hankkeen tavoitteena oli hankkia jokaiseen työyksikköön oma tietokone, minkä avulla kirjaaminen ja sähköinen asiointi tapahtuu. Henkilökunta hallitsee asiakastietojärjestelmän käytön, hoiva- ja hoitotyön kirjaaminen on korkealaatuista, toimijoiden tuottamat palvelut kehittyvät ja säilyvät aktiivisen osana alueen palvelurakennetta. Henkilökunta on työhönsä tyytyväistä, työssäjaksaminen ja ammattitaito paranevat.Toteutus:
hankkeen alussa toteutettiin henkilöstön atk-taitojen ja hoitotyön kirjaamisen osaamiskartoitukset. Näiden tulosten perusteella suunnattiin heikon atk-taidon omaaville henkilöille atk-taidon peruskoulutusta sekä kaikille tietosuoja- ja -turvakoulutusta kaksi kertaa hankkeen aikana. Henkilöstön keskuudesta valittiin projektin työryhmiin henkilöitä, jotka tukivat henkilöstöä uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotossa. Hankkeen erityisenä painopisteenä oli koulutusmallien ja sähköisen kirjaamisen prosessien kehittäminen, yhteistyön tehostuminen eri toimijoiden sekä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa. Hankkeessa toimi yksi kokopäiväinen projektipäällikkö sekä osa-aikainen talousvastaava. Hankkeen hallintoon kuului ohjausryhmä, missä oli edustajia jokaisesta hankkeessa mukana olevista toimijaorganisaatiosta, Kajaanin ammattikorkeakoulusta, Kainuun maakunta -kuntayhtymästä sekä rahoittajan edustaja Kainuun ELY-keskuksesta.


Tulokset: Hoitotyön kirjaaminen tapahtuu nykyisin kokonaan sähköisesti, joten hankkeen tulos tältä osin on saavutettu. Tietosuojaan ja -turvaan liittyviä asioita on hankkeen aikana koulutusten ja keskustelujen kautta nostettu esille ja osaaminen näissä asioissa on lisääntynyt. Mukana olevissa organisaatioissa on otettu käyttöön hoitotyön kirjaamisen minimikriteerit, mikä omalta osaltaan yhtenäistää kirjaamista eri toimijoiden välillä antaen kuitenkin mahdollisuuden jokaisen organisaation oman toimintamallin jatkumiseen sekä osassa organisaatioita henkilöstön tietosuojasitoumuslomake. Henkilötyöpäiviä hankkeen aikana oli yhteensä 471 htp (tavoite 991 htp)