Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10307

Projektin nimi: Työtä ja Elämää Etelä-Savossa TEESA

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 164

Puhelinnumero: 020 6360120

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/EtelaSavo

Projektin kotisivun osoite: www.teesa.fi

Vastuuhenkilön nimi: Tea Raatikainen

Asema: Yksikön päällikkö

Sähköposti: tea.raatikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: +358 400 649 704

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Maakunnan työnantajat ja henkilöstö sekä tänne muuttavat työnantajat ja työntekijät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Elinkeino- ja työvoimahallinnon virkamiehet (TE-keskus, 4 seudullista työvoimatoimistoa), seudullisten yrityspalvelujen henkilöstö, julkisen ja yksityisen työnvälityksen toimijat, kunnat ja verkostossa toimivat muut sidosryhmät kuten oppilaitokset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 65, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 223, joista naisia 46

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

TEESA-projektin tavoitteena on tehostaa työvoiman ja työpaikkojen kohtaantoa Etelä-Savossa ja kehittää henkilöstön hankkimiseen ja kehittämiseen innovatiivisia ja vaikuttavuudeltaan korkeatasoisia työnvälitys- ja muita työvoimapalveluja. Se vastaa työorganisaatioiden tarpeeseen vähentää ennakoivan työotteen avulla rekrytointivaikeuksia, edistää rekrytointivaikeus- ja kasvualojan työvoiman saatavuutta ja toisaalta parantaa eläsavolaisten ja Etelä-Savoon muuttoa suunnittelevien ja heidän puolisoidensa ja muiden perheenjäsenten työnsaantimahdollisuuksia ja työllisyyttä.

Projektissa parannetaan mukana olevien organisaatioiden HRD-osaamista ja kehitetään osaamisvajeiden tunnistamiseen liittyvää osaamista (tietopankki). Projekti tekee tiivistä yhteistyötä työorganisaatioiden, kuntatoimijoiden, julkisen ja yksityisen työnvälityksen sekä muiden hankkeen tehtäväkenttään liittyvien projektien kanssa.

Etelä-Savon rekrytointivaikeustoimialoja ovat vuoden 2007 tasossa ennakoiden 1) rakentaminen (talon- ja maanrakennus, talotekniikka) 2) matkailualaan läheisesti liittyvät toimialat 3) sosiaali- ja terveysala 4) logistiikka-ala erityisesti tavaroiden kuljetus) ja 5) teknologia-ala/ erityisesti metalliteollisuus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektille laaditaan oma viestintäsuunnitelma, sillä viestintä on keskeinen osa projektin toiminnan tuloksellisuutta ja sen arviointia. Suunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta vastaa projektin vastuuhenkilö. Projektin tuloksista tiedotetaan ohjausryhmälle, mukana oleville organisaatioille ja muille projekteille verkoston tapaamisissa, kokouksissa ja seminaareissa, verkoston olemassa olevien www-sivustojen kautta sekä sähköisillä uutiskirjeillä sidosryhmille. Projektin loppuvaiheessa toiminnan tuloksia esitellään yhteistyöverkoston seminaareissa ja tapahtumissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ensisijaisesti projektissa syntyviä hyviä käytäntöjä levitetään verkostotapaamisissa, uutiskirjeissä ja projektin loppuvaiheen raportoinnin yhteydessä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 590 746

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 560 046

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 590 746

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 560 046

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

TEESA, Työtä ja Elämää Etelä-Savossa on Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoima hanke, jonka päätavoitteena on ollut turvata osaavan työvoiman saatavuus Etelä-Savossa nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeen toiminnassa on ollut keskeisintä aktiivinen kentällä liikkuminen ja suorat kontaktit yrityksiin. Merkittävimpänä kohderyhmänä ovat olleet pienyritykset, joille hanke on avannut uusia mahdollisuuksia henkilökunnan osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin. Hanke on koordinoinut ja organisoinut useita rekrytointimatkoja, koulutuksia, seminaareja sekä muita tilaisuuksia yritysten henkilöstön osaamisen turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi hanke on tehnyt heille tutuksi ja markkinoinut TE-toimistojen ja ELY-keskuksen toimintaa ja palveluja. Erikoisesti on panostettu yhteishankintakoulutusten markkinointiin. Henkilökohtaisilla käynneillä palvelun hankinta on tehty vaivattomaksi, mikä on kasvattanut niiden kysyntää sekä tietoisuutta kehittää yrityksen osaamista tätä kautta. TE-toimistojen palveluiden markkinoinnin lisäksi on hanke toiminut toimistoille lisäresurssina edesauttamalla niiden henkilöstön toimialatuntemuksen kasvua järjestämällä yrityskäyntejä, toimiala-aamuja sekä asiantuntija luentoja. TE-toimistojen henkilöasiakkaiden työllistämisen edistämiseksi on hanke kehittänyt yhtenäistä ammattitaitokartoitusmallia, jota on toteutettu kuudella eri paikkakunnalla.

Hanke on pyrkinyt vastaamaan tämän hetken työelämän tarpeisiin, mutta yhtälailla ennakoivasti ottamaan huomioon tulevaisuuden alojen tarpeita, josta esimerkkinä kuljetus ja turva-alan yrittäjien kanssa tehdyt matkat varuskuntiin sekä yläasteen oppilaille järjestetyt vierailut kuljetusalan yrityksiin. Yhtälailla on huomioitu sosiaali- ja terveysala sekä metalli. Lisäksi hankehenkilöstö on osallistunut aktiivisesti yrittäjien toimialakohtaisiin verkostotapaamisiin, joissa yhdellä tapaamisella saadaan paljon toimialakohtaista tietoa suoraan yrittäjiltä itseltään. Hanke on myös huomioinut maakunnan rakenteet ja sammalla ennakoivalla työotteella pyrkinyt parantamaan maaseudun vetovoimaa tulevaisuuden työllistäjänä tekemällä tutuksi opinto-ohjaajille ja yläasteen oppilaille maaseudun mitä erilaisemmat työmahdollisuudet.

Nuorten työllistymisen ja osaamisen säilymisen turvaamiseksi maakunassa on hanke kilpailuttanut ja hankkinut korkeasti koulutetuille nuorille valmennusta. Draivi Diili -valmennukseen eri puolilta maakuntaa osallistuneet nuoret ovat työllistyneet hyvin. Maakunnan yritykset ovat olleet erittäin kiinnostuneita osallistumaan valmennukseen tarjoamalla kehittämistehtäväpaikkoja. Yritykset ovat olleet halukkaita panostamaan oman alueen koulutettuihin nuoriin koska on todennäköisempää, että he myös haluavat pysyä paikkakunnalla. Samalla kun maakunta panostaa omiin nuoriin turvataan osaaminen täällä myös jatkossa.

Yllämainitun lisäksi on hankkeen merkittävä tehtävä ollut verkostojen luomisessa. Hankkeen on helppo neutraalina toimijana koolle kutsua ja toteuttaa moninaisia tapahtumia ja asioita. Myös hankkeen varoin voidaan uskaliaammin kokeilla ja pilotoida asioita uskaliaammin kuin vakinaisten toimijoiden toimesta, joilla on tiukat käyttövarat. Hanke on hyvä toimija kokoonkutsujana ja alullepanijana erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jonne kutsutaan useita yrittäjiä tai yritysten edustajia. Näin kustannuksia ei tarvitse jakaa usean eri yrittäjän kesken vaan hanke voi kustantaa esim. tilaisuuden tilat, linja-automatkat tai vaikka kahvit. Työantajat ja yritysten edustajat tarvitsevat usein myös ulkopuolisen tahon, joka hoitaa koordinoinnin ja järjestelyt, sillä vaikka heillä on tarvetta esim. rekrytointimatkoille ja tapahtumille, ei pienyrittäjillä tai yksinyrittäjillä ole aikaa eikä resursseja järjestää niitä. Yhtälailla heillä ei ole aikaa oman työn keskellä selvittää mitä heidän toimintaansa tukevia palveluja eri tahot voivat heille tarjota. Siksi kentällä toiminen ja aktiivinen kasvotusten tehtävä markkinointi on hedelmällistä ja merkittävää työtä. Yrityselämän tarpeiden etsiminen ja esiin kaivaminen ja sitten eteenpäin saattaminen on työtä, jossa hanke voi tuoda merkittävää lisäarvoa vakinaisten toimijoiden työlle.
Hankkeen toimintaa on jouduttu muuttamaan ja kohdentamaan useaan kertaan uudestaan. Sillä heti hankkeen käynnistyttyä taloustilanne heikkeni olennaisesti ja yritysten rekrytointitarpeet muuttuivat irtiosanomimisiksi ja lomautuksiksi. Hankkeelle on kuitenkin ollut selkeä tarve, mistä kertoo yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta saatu positiivinen palaute sekä kasvanut yhteishankinkoulutuksien, tapahtumiin ja tilaisuuksien osallistujien sekä toteutuneiden ammattitaitokartoitusten määrä sekä hyvä näkyvyys mediassa. Hanke ja sen toiminta on kiinnostanut mediaa ja yleisöä, jolloin sen tavoitteiden ja sitä kautta toiminnan voidaan olettaa olleen ajankohtaista ja merkityksellistä.