Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10308

Projektin nimi: Verkko

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2008 ja päättyy 28.2.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Mikonkatu 3 ja 5, PL 164

Puhelinnumero: 010 60 24000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.te-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.mol.fi/toimistot/savonlinna/Verkkosivut/index.htm

Vastuuhenkilön nimi: Ritva Muhonen

Asema: Savonlinnan työvoimatoimiston toimistonjohtaja

Sähköposti: ritva.muhonen(at)te-toimisto.fi

Puhelinnumero: 010 60 41815

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Savonlinna, Punkaharju, Juva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat erityisperusteluin ja huomioiden alueiden tarpeet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 255, joista naisia 123

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 578, joista naisia 236

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Verkko-projekti on maakunnallinen Etelä-Savossa toimiva nuorten projekti, jonka kohderyhmänä ovat alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat. Projektin keskeisenä tehtävänä on varmistaa osaavien ja ammattitaitoisten nuorten jääminen Etelä-Savon alueelle ja näin osaltaan parantaa työmarkkinoiden kohtaantoa.
Projektin toiminnan tavoitteena on parantaa vaikeasti työllistyvien ammattikoulutettujen ja ammattikouluttamattominen nuorten pääsyä työmarkkinoille, poistaa työllistymisen esteitä ja auttaa ja tukea nuoria kiinnittymään työmarkkinoille. Määrällisenä tavoitteena on vuosittain ohjata 85 nuorta työhön tai koulutukseen, eli projektin toimintakauden aikana vuosina 2008-2011 pyritään auttamaan noin 250 eteläsavolaista nuorta työllistymään alueelle tai saavuttamaan ammatillinen koulutus.
Projektin kautta ja sen ohjauksella vaikutetaan nuorten arvoihin ja asenteisiin niin työtä kuin koulutusta kohtaan. Tuloksena on yhteiskunnallisesti osallistuva ja toimeentuleva nuori, joka välillisesti parantuneiden työllisyysnäkymien sekä nuoren parantuneiden ammatillisten tietojen ja taitojen myötä parantaa asemaansa työmarkkinoilla kuin niiden kohtaantoakin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedottaminen aloitetaan jo henkilökunnan rekrytoinnin yhteydessä. Toiminnan alkaessa jokaisella alueella pidetään tiedotustilaisuus, johon kutsutaan paikallisten tiedotusvälineiden edustajat. Toiminnan aikana projektista tiedotetaan ja projektia käydään esittelemässä paikallisille toimijatahoille mm. yrityksille ja kouluille sekä alueiden muille toimiville projekteille.

Projektin tiedotusta toteutetaan myös yhteistyössä alueiden muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa ja näin hyödynnetään näin suurempi ja kokonaisvaltaisempi näkyvyys alueilla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Toiminnasta kerätään palautetta säännöllisesti ja loppukesästä 2008 aloitetaan palautekeskustelut alueiden muiden toimijoiden kanssa. Käytänteet ja toimintatavat, niin hyvät kuin huonotkin käydään läpi ensiksi alueiden muiden toimijoiden kanssa ja myöhemmin ne käsitellään seutukunnallisesti. Näitä alueiden verkostopalavereja pyritään pitämään säännöllisesti, jotta alueiden muut toimijat tietävät missä ja millä tavoin projekti etenee, ja mitkä toimintatavat ovat havaittu hyödylliseksi ja tuloksia tavoittavaksi.

Kerran vuodessa pyritään pitämään alueiden toimijoiden yhteinen tiedotustilaisuus johon kutsutaan paikalle tiedotusvälineet. Näin saadaan jaettua tietoja ja käytänteitä alueille laajemmin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 705 768

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 450 979

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 205 768

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 717 570

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana on eteläsavolaisten 17-24-vuotiaiden nuorten työllistymisen ja kouluttautumisen edistäminen ja välillisesti tarjotun yksilötuen ja ohjauksen kautta nuorten työelämävalmiuksien parantaminen. Projektin kohderyhmänä olivat eteläsavolaiset alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat. Juvan- ja Pieksämäen työ- ja elinkeinotoimistojen alueella kohderyhmänä olivat myös alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat erityisperusteluin.
Projektin keskeisin tehtävä oli varmistaa osaavien ja ammattitaitoisten nuorten jääminen Etelä-Savon alueelle ja näin osaltaan parantaa työmarkkinoiden kohtaantoa. Verkko-projekti rakennettiin antamaan asiakkaalle lisäpalveluja TE-toimiston perustehtävän lisäksi. Verkon ohjaajilla oli mahdollisuus erilaiseen laajempaan lähestymistapaan, yksilöllisesti ja tarvittaessa moniammatillisesti tehden yhteistyötä asiakkaan eduksi. Verkko-projektissa työvoimaohjaajat tekivät ohjaustyötä nuorten kanssa yksilöllisesti ohjaten ja tukien. Etenkin vaativimpien asiakkaiden ympärille nuoren asioiden selvittämiseksi luotiin työpari tai rakennettiin moniammatillinen tiimi. Lisäksi Verkko toimi kiinteässä yhteistoiminnassa ja vuorovaikutuksessa alueidensa nuorten asioiden yhteistyöryhmien kanssa. Verkon palveluksessa ostopalveluna oli hankittu työvalmentajapalveluita, jotka omalta osaltaan syvensivät ja täydensivät kokonaisuutta.
Työnantajille Verkko-projekti tarjosi apua sopivan nuoren työharjoittelijan, työelämävalmennettavan tai työntekijän etsimiseen, opastusta sopimuspapereiden ja asiakirjojen laatimiseen sekä työvalmentajapalvelut, joiden kautta nuori sai ohjausta työelämän pelinsääntöjen selvittämiseen ja työtehtäviin perehdyttämiseen työpaikalla.
Verkko-projektin alueena oli koko Etelä-Savo. Projektin omat toimipisteet sijaitsivat Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä, lisäksi asiakasohjausta tehtiin matkatyönä Juvalla ja Joroisilla yhtenä päivänä viikossa sekä tarpeen mukaan mm. Kerimäellä, Heinävedellä, Punkaharjulla, Rantasalmella, Sulkavalla, Ristiinassa ja Puumalassa.
Verkon työntekijät tekivät yhteistyötä alueen TE-toimistojen, työvoiman palvelukeskusten, sosiaalitoimien, terveydenhoidon yksiköiden, koululaitosten, asuntotoimistojen, velkaneuvojien, poliisin sekä muiden projektien kanssa ja projekti osallistui alueiden yhteistoimintaryhmissä työskentelyyn.
Projektin tiedotuksen tavoitteena on ollut tavoittaa toiminta-ajatuksesta tiedottamalla keskeiset asiakasryhmät ja yhteistyökumppanit sekä kertoa toiminnasta ja tuloksista. Tiedotuksen välineinä on käytetty infotilaisuuksia, nuorten iltoja, hanke- ja yhteistoimijoiden kokoontumisia ja yhteisiä kampanjoita, lehtiartikkeleita ja seminaareja. Verkko-projekti järjesti toimintakautenaan kaksi seminaaria. Haastavan työllistämisen seminaari järjestettiin yhdessä Välityömarkkinat-projektin kanssa 6.10.2009 ja Onx duunii päätösseminaari yhdessä maakunnan alueella toimivien kahden muun nuorten hankkeen eli Pajalta Tutkintoon- ja Venttiili-hankkeiden kanssa 21.11.2010.
Verkko-projektille asetetut määrälliset tavoitteet ylittyivät, mikä kertoo siitä, että taantumavaiheessa yhä useampi nuori tarvitsi tukea yksilöllisen koulutus- tai työuran suunnittelussa ja toteutuksessa, ja siitä, että hanke on ollut kohderyhmälleen hyvin tavoitettavissa. Kokonaistavoitteena hankkeella on hankesuunnitelmaan kirjattuna 255 nuorta ja lopullisessa seurannassa määräksi nousi 578 nuorta projektin toimenpiteissä. Verkon asiakkaista n. 2/3 oli nuoria miehiä, joten erityisesti heidän työ- ja koulutustilanteeseen erityispiirteineen päästiin antamaan ohjausta ja tukea.
ESR seurannan valossa projekti on ollut määrällisesti tuloksekas:
- 255 asiakastavoite /578 toteuma
- Poikia n. 2/3 asiakkaista
- Aloittaneista 45% perusasteen, 54% keskiasteen ja 1% korkea-asteen koulutus
- Päättäneistä 37% työssä avoimilla työmarkkinoilla, 27% välityömarkkinoilla, 13% työttömänä, 15% opiskelemassa, muut 8%
- Yritykset 212 kpl , muut organisaatiot 54 kpl

Verkko-projekti teki asiakkaille, työnantajille ja yhteistyökumppaneille palautekyselyn hankkeen puolivälissä ja lopussa. Palautteen perusteella Verkon toimintamallia pidetään onnistuneena ja tämäntyyppiselle toiminnalle toivotaan jatkoa.
Palautteessa on myös kehittämisehdotuksia, ja erityisesti työnantajakäynnit ja yrityksille annettu neuvonta, ohjaus ja tuki on koettu tärkeäksi ja sitä toivottiin jatkossa vielä enemmän. Myös työharjoittelun, -valmennuksen ja -kokeilun tavoitteita toivottiin terävöitettäviksi.
Toiminnan vaikuttavuutta tarkasteltaessa kertovat määrälliset mittarit asiakasvirtalukuja ja ohjautuvuutta. Todellinen onnistumisen ja vaikuttavuuden mittari on asiakkaan kokema tyytyväisyys ja lopullinen tavoitteen tarkastelu konkretisoituu vasta myöhemmin niissä toteutuvissa tulevaisuuden toiveissa ja mahdollisuuksissa, joita nuori kokee Verkon asiakkuuden myötä.