Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10309

Projektin nimi: Työvalmennuksesta ja verkostosta voimaa vaikeasti työllistyvien työnhakijoitten työllistymiseen, SihtiPilotti

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.8.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, Kuntoutuksen erityispalvelut, diakonian ja sosiaalityön yksikkö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0243004-7

Osoite: Uusikatu 63

Puhelinnumero: 08 3132473

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.odl.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Eija Kurki

Asema: Yksikönjohtaja

Sähköposti: eija.kurki(at)odl.fi

Puhelinnumero: 040-5249371

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmän muodostavat Oulun työvoimatoimiston alueen vaikeasti työllistyvät lähinnä oululaiset työttömät työnhakijat, joiden työllistymisen esteenä voi olla mm. ikä, puutteellinen tai vanhentunut koulutus, työkokemuksen vähäisyys tai soveltumattomuus, perhetilanne, sosiaaliset tai terveysongelmat, motivaatio-ongelmat, kulttuuritausta tai taloudellinen tilanne.

Projektin kohderyhmään kuuluvia työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 2007 kaikkiaan lähes 3000, joista pitkäaikaistyöttömät n. 1700 henkilöä ja vaikeasti työllistyviä 16 kk:n aikana vähintään 12 kk työttömänä olleita n. 1090 henkilöä

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta kohdistuu
1) työhallinon toimijoihin
2) kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen toimijoihin
3) Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön, Kuntoutuksen erityispalveluitten työntekijöihin
4) yksityisiin työnantajiin, jotka kartoitetaan ja sitoutetaan projektin aikana: projektiin on tarkoitus saada mukaan eri kokoisia yrityksiä eri toimialoilta

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 40, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 37, joista naisia 18

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvalmennuksesta ja verkostosta voimaa vaikeasti työllistyvien työnhakijoitten työllistymiseen, Sihti Pilotti

SihtiPilotti -projektin taustalla on nykyinen Suomen ja erityisesti Oulun seudulla vallitseva työllisyyspoliittinen tilanne, jossa samanaikaisesti työvoimapulan kanssa on olemassa varsin merkittävä rakenteellinen työttömyys. Oulun työvoimatoimiston alueella oli joulukuussa 2007 vaikeasti työllistyviä työnhakijoita lähes 4500 henkilöä. Välityömarkkinoiden edelleen kehittämisen nähdään olevan ensiarvoisen tärkeä työvoiman saatavuuden turvaamisen näkökulmasta, koska suuren osan työvoimaresurssista muodostavat ne työttömät työnhakijat, joilla on eri syistä vaikeuksia sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. Haettava projekti on kohdennettu tälle kohderyhmälle.

SihtiPilotti -projektissa on tavoitteena luoda välityömarkkinoiden potentiaalisille kohderyhmille työllistymispolkuja projektissa kehitettävän palveluohjausmallin avulla. Projekti perustuu uudenlaiseen sosiaaliseen innovaation, sillä toimintaa kehitetään työvoimatoimiston, kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen sekä yksityisen palvelutuottajan verkostomaisella toimintatavalla kiinteässä yhteistyössä työelämän, erityisesti yksityisten työnantajien kanssa.

SihtiPilotti -projektissa kehitettävä verkostomainen toimintamalli perustuu siihen, että työvoimahallinnon, kunnan sosiaali- ja terveystoimen ja ODL Säätiön osaaminen kootaan yhteiseksi osaamispääomaksi. Projektin asiakkaat valitaan yhteisessä asiakasohjaustyöryhmässä, jolloin kohderyhmään valikoituu eniten palveluja tarvitsevat vaikeasti työllistyvät työnhakijat.
Projektissa kehitetään ja pilotoidaan palveluohjausmalli, jossa asiakkaat käyvät läpi kahden viikon pituisen intensiivijakson, jonka jälkeen he siirtyvät avoimille työmarkkinoille, työvalmennukseen, koulutukseen, erilaisiin kuntoutuspalveluihin tai tarvittaviin lisätutkimuksiin. Toimintamalli perustuu olemassa olevan kuntoutusosaamisen hyödyntämiseen(osaamispankki), kiinteään yritysyhteistyöhön(työvalmennus) ja toimijaverkoston saumattomaan yhteistyöhön.

Toteutusaika: 1.11.2008 - 31.8.2009

Projektin tuotoksena saadaan uudenlainen verkostomainen yhteistyömalli, jossa työhallinnon, sosiaalitoimen ja yksityissektorin palveluntuottajan sekä työelämän kanssa yhdessä kehitetään verkostomainen tapa tuottaa palvelua vaikeasti työllistyville työnhakijoille. Projektissa kehitettävä ja pilotoitava asiakasohjausmalli on projektin jälkeen otettavissa käyttöön Sihti -jatkoprojektissa tai työvoimatoimiston palveluksi tehostettuna ohjauspalveluna vaikeasti työllistyvien työnhakijoitten ohjauksessa. Projektissa koottu ja päivitetty osaamispankki on jatkossa hyödynnettävissä asiakaspalvelutyössä.

Asiakkaita on SihtiPilotti projektin palveluissa yhteensä 40 henkilöä:
Intensiivijaksoille(2 vko) otetaan 40 asiakasta ja kuntoutuspäiviä kertyy 400.
Työvalmennuspalveluun(3kk) otetaan 10 asiakasta, mistä syntyy 600 työvalmennuspäivää.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

- verkostokoulutuksesta tiedotetaan suoraan yhteistyökumppaneille
- yhteistyöverkosto tiedottaa projektin alkamisesta asiakkaille
- projektin alkamisesta tiedotetaan julkisissa tiedotusvälineissä
- projektin toiminnoista tiedotetaan Oulunseudun yrittäjielle Oulun yrittäjät ry:n kautta
- projektin päättöseminaari

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

05-06 / 2009 Pilotti-projektin tulosten analysointi asiakasohjaustiimissä, yhteistyöverkostossa ja ohjausryhmässä sekä ja hyvien käytäntöjen juurruttaminen pysyvään toimintaan.
06 -08 / 2009 jatkoprojektin työstäminen yhteistyössä Pilotti-projektiin osallistuvien tahojen kanssa
Toimintamallin edelleen kehittäminen jatkoprojektissa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 96 496

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 474

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 112 144

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 781

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

SihtiPilotti -projektin palveluohjausmalliin kuului kahden viikon pituinen intensiivijakso, jonka jälkeen asiakkaiden oli tarkoitus siirtyä avoimille työmarkkinoille, palkkatuettuun työhön, työvalmennukseen, koulutukseen, erilaisiin kuntoutuspalveluihin tai tarvittaviin lisätutkimuksiin. Intensiivijaksoja toteutui kolme ja niillä oli yhteensä 37 osallistujaa. Aluksi kartoitettiin asiakkaiden omia toiveita SihtPilotti -projektin osalta. Päivien sisällöt koostuivat mm. työlainsäädäntöön, työnhakuun sekä työhaastattelutilanteisiin liittyvistä asioista sekä omien voimavarojen ja osaamisen kartoituksesta. Myös projektityöstä sekä oppisopimuskoulutuksesta oltiin kiinnostuneita. Tutustumiskäyntejä järjestettiin kunkin ryhmän kiinnostuksen mukaan.

Yksilökäynnit ohjaajien luona koostuivat pääasiassa laajan alkukartoituslomakkeen läpikäynnistä ja tarkentamisesta, mikä antoi hyvän ja kattavan kuvan kunkin pitkäaikaistyöttömän sen hetkisestä tilanteesta. Edellisen perusteella arvioitiin yhdessä asiakkaan kanssa työllistymisen esteitä, sosiaalisia ja/tai terveydellisiä ongelmia sekä alettiin laatia realistista henkilökohtaista palvelutarvearviota. Intensiivijaksojen jälkeen asiakkaille esitettiin joko työvalmennusta, palkkatukityötä, opiskelupaikan hakemista, ODL:n moniammatillisen kuntoutustiimin työkunnon tutkimusta tai ELMA – eläkemahdollisuuksien selvittämistutkimusta. Toimintamalli perustui olemassa olevan kuntoutusosaamisen hyödyntämiseen (osaamispankki), kiinteään yritysyhteistyöhön (työvalmennus) ja toimijaverkoston saumattomaan yhteistyöhön.

Projektin tuotoksena saatiin kehitettyä uudenlainen verkostomainen yhteistyömalli, jossa työhallinnon, sosiaalitoimen ja yksityissektorin palveluntuottajan sekä työelämän kanssa yhdessä kehitettiin verkostomainen tapa tuottaa palvelua vaikeasti työllistyville työnhakijoille. Projektissa kehitetty ja pilotoitu asiakasohjausmalli on otettu käyttöön Sihti – jatkoprojektissa. Projektissa koottu ja päivitetty osaamispankki on jatkossa hyödynnettävissä asiakaspalvelutyössä.