Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10314

Projektin nimi: Profiloidu osaajaksi

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Honkalampi-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0847843-9

Osoite: Salpakatu 2A 2.krs

Puhelinnumero: 013-275 8898

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.honkalampisaatio.fi

Projektin kotisivun osoite: www.honkalampisaatio.fi/projektit.asp?tiedosto=YWluZWlzdG90LzEwOTAvcHJvZmlsb2lkdV9vc2FhamFrc2

Vastuuhenkilön nimi: Jouko Liukkonen

Asema: johtaja

Sähköposti: jouko.liukkonen(at)hl-s.fi

Puhelinnumero: 013-275 8900

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Joensuulaiset 500 päivää työttömänä olleet henkilöt. Vuoden 2009 alussa Joensuun kaupunkiin yhdistyvät Enon ja Pyhäselän kunta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Viranomaiset ja palveluiden tuottajat hyötyvät asiakkaiden palvelutarpeiden ja palveluiden kohdatessa paremmin.
Viranomaiset ja palveluiden tuottajat ja palvelujärjestelmä hyötyvät toimintansa kehittämisessä saadessaan systemaattista ja tarkkaa tietoa pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeista.
Yritykset saavat tarvitsemaansa työvoimaa, työtehtävät ja tekijät kohtaavat räätälöidysti. Lisäksi yritykset saavat tukea henkilöstövalintoihin, perehdytykseen ja työelämän haasteiden käsittelyyn sekä yrityksen tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen hankkimiseen.
Järjestöt: saavat tukea edelleensijoittumisen aktiiviseen käyttöön
Palvelumallin muutoksen tukeminen Joensuun kaupungin sosiaalityössä ja Joensuun seudun työvoimatoimistossa, palvelujen kehittämistä vastaamaan entistä paremmin pitkäaikaistyöttömien palvelutarvetta
Koulutusorganisaatiot, palkkatukityön yhdistäminen koulutukseen

Yritykset saavat tarvitsemaansa työvoimaa nousukauden alkaessa, työtehtävät ja tekijät kohtaavat räätälöidysti. Lisäksi yritykset saavat tukea omiin tarpeisiinsa räätälöidyn koulutuksen hankkimiseen. Koulutusorganisaatiot, koulutuksen tuottaminen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1000, joista naisia 350

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1000, joista naisia 378

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 60, joista naisten työpaikkoja 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57, joista naisten työpaikkoja 24

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8, joista naisten tutkintoja 6

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Profiloidu osaajaksi -hankkeen tavoitteena on luoda alueellinen palvelumalli pitkäaikaistyöttömyyden aktiiviseen hoitamiseen Joensuun kaupungissa.Projektin tavoitteena on
1. Saada kuva pitkäaikaistyöttömien tarvitsemista palveluista ja kehittää palveluita ja toimintamalleja, joiden turvin pitkäaikaistyöttömät pystyvät sijoittumaan avoimille työmarkkinoille
2. Kehittää työnetsijäkeskus-toimintamalli Joensuuhun
3. Pitkäaiakaistyöttömyyden väheneminen tukemalla pitkäaikaistyöttömien sijoittumista avoimille työmarkkinoille
4. Palkkatukityön, työvoimakoulutuksen sekä näyttötutkintojen yhdistämisen aktiivinen kokeilutoiminta
5. Työvoiman ja työvoiman tarpeen kohtaanto-ongelman helpottaminen
6. Edelleensijoittamisen aktiivinen käyttäminen
7. Verkostotyöhön sitouttaminen pitkäaikaistyöttömien poluttamisessa edistämällä vahvempaa kumppanuutta kaupungin, työvoimatoimiston / työvoimanpalvelukeskuksen, järjestöjen ja yritysten välillä

Täydennetyn hakemuksen mukaan:
Profiloidu Osaajaksi täydennetty -hanke on koulutuspainotteinen hanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa hankkeeseen osallistuvien kouluttautuminen ja osaamisen parantaminen. Hankkeeseen osallistuvat voivat suorittaa tutkintoja tai tutkinnon osia. Koulutus suuntautuu aloille, joilla tulevaisuudessa on työvoiman tarvetta.

Hankkeessa kehitetään täsmäkoulutusta tehtäviin, joihin ei aiemmin ole ollut varsinaista koulutusta järjestelmällisesti siten, että kouluttautuminen tapahtuu hankkeeseen osallistuvia asiakkaita motivoivasti. Henkilökohtaisen avustajan tehtäviin ja muihin hoiva- ja huolenpidon tehtäviin kehitetään tulevaisuuden tarvetta vastaavaa koulutusta. Bioenergia tuotannon sekä luontoon liittyvät työtehtävät tulevat nousemaan seuraavan taloudellisen nousukauden aikana työllistäviksi aloiksi. Projektin asiakkaita tuetaan työllistymään ko. aloille ja autetaan saamaan osaamista sekä koulutusta alan tehtäviin.

Myös muille Joensuun työssäkäyntialueella työllistäville aloille koulutetaan työvoimaa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointi- ja markkinointivaihe:
Viranomaistiedotus ennen varsinaisen asiakastyön aloittamista.
Menetelmä: henkilökohtainen tiedottaminen Joensuun seudun työvoimatoimiston henkilöstökokouksessa, Joensuun seudun työvoiman palvelukeskuksen henkilöstökokouksessa, sosiaalitoimen henkilöstökokouksissa.
Aika: Marraskuu 2008Aikuisopisto, oppisopimuskeskus Menetelmä: henkilökohtainen tiedottaminen
Aika: Marraskuu 2008 - helmikuu 2009
Lehdistötiedote rahoituspäätöksen saamisen jälkeen. Joensuun seudulla ilmestyvät lehdet.
Aika: Marraskuu 2008
Toteutusvaihe: Esitteet
Aika: Marraskuu 2008
Osallistuminen alan seminaareihin, toimitaan pyydettäessä alustajana
Tutustumiskäyntien yhteydessä tiedotetaan valtakunnalllisella tasolla toimijoita
Säätiöoktetin kautta toiminnasta levittäminen SäätiöOktetin hallituksen kokouksen yhteydessä
Aika: syksy 2009VäliraporttiAika: Marraskuu 2009, vuosi toiminnan käynnistämisestä
Toimitetaan paperiversiona ohjausryhmälle, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille Tulosten levittäminen
Loppuraportti Aika: Joulukuu 2010Toimitetaan paperiversiona ohjausryhmälle, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille.Julkaistaan Honkalampi-säätiön www-sivuilla
Loppuseminaari: Aika: Marraskuu 2010.Tiedottamisessa huomioidaan ohjeet ESR-logon käytöstä.
Täydennetyn hakemuksen mukaan: Viranomaistiedote ennen asiakastyön aloittamista. Tiedottaminen.henk.koht,paikalliset hankkeet,Joensuun TE-toimiston henkilöstökokouksessa.AIKO,Opso.Yritykset ja muut hankkeet.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ohjausryhmässä on kattava edustus viranomaistoimijoista, joiden yhteistyön tuloksena projektin toimintaa voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti jatkaa vakiintuneena toimintana. Projektin ohjausryhmässä käsitellään hyviä käytäntöjä.

Loppuseminaari marraskuussa 2010
Loppuraportti ja sen jakelu Internetissä Honkalampi-säätiön sivuilla joulukuu 2010
Osallistuminen alan seminaareihin alustajana pyynnöstä
Säätiöoktetin välityksellä hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnalliselle tasolle.

Täydennetyn hakemuksen mukaan:
Koulutusorganisaatiot ovat osoittaneet jo projektin suunnitteluvaiheessa mielenkiintonsa projektia kohtaan.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 358 652

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 292 672

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 496 450

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 405 194

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Profiloidu osaajaksi -hanketta hallinnoi Honkalampi-säätiö osana KASKI Työvalmennus Joensuun toimintaa. Työttömien suuren määrän takia kaikkien palvelutarpeita ei tunneta, joten välityömarkkinaryhmässä oli mietitty vaikeasti työllistyvien palvelutarpeen kartoittamiseksi toimintamallia, jonka yhtenä elementtinä olisi profilointi. Profiloinnilla tarkoitetaan asiakkaan palvelutarpeen kartoittamista siten, että se perustuu asiakkaan omaan kertomukseen elämänkulusta, työhistoriasta ja -polusta, jolloin hänellä itsellään on aktiivinen rooli palvelutarvetta arvioitaessa.

TE-toimisto lähetti yhteensä 1405 kutsua profilointihaastatteluun ja profiloituja asiakkaita on yhteensä 1000. Haastattelujen osalta ongelmaksi muodostui poisjäävien suuri määrä. Useilla asiakkailla pitkittynyt työttömyys on passivoittanut heitä, joten heillä ei ole rohkeutta muutokseen eikä urasuunnitelman toteuttamiseen. He kokevat, että profilointihaastattelusta ei ole hyötyä vaikka se voisi edistää heidän tilannettaan huomattavasti. Syynä poisjäänteihin on saattanut olla myös ihmisten tyytyväisyys tilanteeseensa.

Monilla profiloiduilla asiakkailla on useita merkittäviä työllistymistä estäviä syitä, joista profilointihaastattelun yhteydessä on pyritty löytämään vaikuttavin. Vahvimmin työllistymisen esteenä on esille noussut kouluttautumiseen liittyvät seikat, kuten koulutuksen puute, vanhentunut koulutus tai koulutus alalle, jolla ei ole työtä. Tämän perusteella hankkeessa panostettiin koulutusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena oli selkeyttää pitkäaikaistyöttömien palvelutarvetta ja ohjata heitä profilointihaastattelujen yhteydessä tarpeellisiin palveluihin sosiaali- ja terveyssektorille sekä työhallinnon jo olemassa oleviin palveluihin. Profiloiduista henkilöistä suuri osa halusi takaisin perustyönvälitykseen, vaikka haastattelijat antoivat muunlaisia vaihtoehtoja. Suosituksia olivat esimerkiksi Työvoiman palvelukeskuksen asiakkuus, työvoimapoliittiset koulutukset ja kuntouttava työtoiminta. Osalle asiakkaista kirjoitettiin lähete perusterveydenhuoltoon sairaanhoitajan vastaanotolle tai suositeltiin terveydentilan selvittelyä.

Kaikista profiloiduista 1000 asiakkaista 309 henkilöä jäi hankkeen asiakkuuteen. Asiakkaiden elämäntilannetta käsiteltiin ja tuettiin kokonaisuutena siinä määrin, kuin he halusivat. Esimerkiksi fyysinen kunto, alkoholi ja velat olivat asioita, joihin asiakkaan niin halutessa haettiin apua. Suurimpana yhdistävänä tekijänä korostui pitkään jatkuneen työttömyyden aiheuttama epävarmuus omasta osaamisesta ja työtaidoista. Joidenkin asiakkaiden kohdalla työttömyys oli jatkunut niin pitkään, että sen kanssa on opittu elämään myös taloudellisesti. Tällöin vaaditaan asenteen muutosta, että työ tai koulutus nähtäisi kannattavana.

Hanke hankki rinnakkaishankkeen kilpailuttamana kaikkiaan 9 erilaista koulutusta. Osa koulutuksista suunniteltiin yhdessä ESR -hanke Hakijasta Tekijäksi kanssa. Tällainen kokeilu tehtiin nyt ensimmäistä kertaa ESR -hankkeiden kesken ja kokemukset olivat pääasiassa hyviä. Hankkeen aikana erilaisiin koulutuksiin osallistuneita asiakkaita oli yhteensä 168.

Asiakkaita työllistyi pääasiassa pienempiin yrityksiin esimerkiksi kuljetus- ja kiinteistönhoitoalalle, teollisuuteen sekä asiakaspalveluun. Yhteensä hankkeen asiakkaista työllistyi 160. Suunniteltu työnetsijäkeskuksen toiminta kehittyi hankkeen aikana suunnitelmaksi Työpankin perustamisesta, jonka toimintaa on tarkoitus kokeilla 1.1.2011 alkavassa hankkeessa.

Profiloitujen asiakkaiden kanssa tehtyjä jatkosuunnitelmia / -suosituksia seurataan noin kaksi kuukautta haastattelun jälkeen. Asiakkaiden, jotka eivät ole jääneet hankkeen asiakkuuteen, määrä on 691. Yhteensä 222 asiakkaan työnhaku on katkennut seurannan aikana. Loppujen kanssa työstetään tiiviimmin urasuunnitelmaa, muualla kuin hankkeessa, joten heidän työttömyytensä ei katkea heti.

Hankkeen hyväksi käytännöksi nostettiin profilointihaastattelu. Profilointihaastattelua ollaan tuotteistamassa, että siitä saadaan vakiintunut palvelu osaksi KASKI Työvalmennus Joensuun toimintaa. Profilointihaastattelussa pitkäaikaistyöttömät saavat itse kertoa oman näkemyksensä työttömyydestä ja työllistymisen esteistä ja on ilmeistä, että pitkään jatkunut työttömyys on monen kohdalla aiheuttanut epävarmuutta omasta osaamisestaan ja työtaidoistaan. Työmenetelmänä dialoginen työote on osoittautunut erinomaiseksi, koska sen avulla asiakasta voidaan "herätellä" huomaamaan oma tilanteensa tarkemmin.

Hankkeesta tehtiin opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli tuoda esille hankkeen asiakkaiden kokemuksia asiakkuudesta ja saada tietoa yksilövalmentajan tuen merkityksestä.

Loppuraportista on tehty erillinen pdf-muotoinen asiakirja, joka on luettavissa Honkalampi-säätiön kotisivuilla, www.honkalampisaatio.fi.