Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10317

Projektin nimi: Alkavien yrittäjien neuvonta Kanta-Hämeessä

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 28.2.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen työ- ja elinkeinokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1567682-0

Osoite: Rauhankatu 10

Puhelinnumero: 010 60 25000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.te-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omia internetsivuja.

Vastuuhenkilön nimi: Kari Sartamo

Asema: vastuualueen päällikkö

Sähköposti: kari.sartamo(at)te-keskus.fi

Puhelinnumero: 010 60 25211

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Tammela, Janakkala, Hattula, Loppi, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaus- ja neuvontapalveluja tarvitsevat työ- ja elikeinohallinnon asiakkaat, työttömät työnhakijat, myös työssäolevat ja opinnoista siirtyvät, yritystoimintaa suunnittelevat tai -toiminnan vastikään aloittaneet, starttirahaa hakevat, joilla kaikilla mainituilla edellytykset kannattavaan yritystoimintaan

3.3 Välilliset kohderyhmät

Seudulliset yrityspalvelut, asiantuntijapalveluja tarjoavat yritykset ja yhteisöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1350, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1118, joista naisia 541

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 755, joista naisten työpaikkoja 340

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 623, joista naisten työpaikkoja 289

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 500, joista naisten perustamia 225

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 363, joista naisten perustamia 186

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti toteuttaa yritystoimintaa suunnittelevien tai yritystoiminnan juuri aloittaneiden henkilöiden ohjausta ja neuvontaa Kanta-Hämeessä. Palvelun tuottavat Kanta-Hämeen seudulliset yrityspalvelut. Kohderyhmänä ovat työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaat, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamisessa ja yritystoiminnan alkuvaiheessa. TE-toimistot ohjaavat asiakkaitaan neuvonnan ja ohjauksen piiriin palvelutarpeen pohjalta. Seudulliset yrityspalvelut hankkivat asiakkaita myös omia kanaviaan käyttäen. Hämeen TE-keskus toimii projektin koordinoijana ja hallinnoijana.

Alkavien yrittäjien ohjauksella ja neuvonnalla lisätään tietämystä yritystoiminnasta. Parempi tieto yritystoiminnasta ja sen eri osa-alueista auttaa hallitsemaan paremmin yritystoiminnan riskejä. Projektissa kehitetään myös muita toimintatapoja, joilla tuetaan alkavia ja juuri yritystoiminnan aloittaneita yrittäjiä.

Toiminnan tavoitteena on edistää uusien yritysten syntymistä Kanta-Hämeen seutukunnissa ja uusien yritysten toiminnan vakiintumista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti tiedottaa palveluistaan olemassa olevan verkoston kautta. Varsinaisesti projektin markkinointi tapahtuu palvelun tuottajien kautta. Tiedotusta ja markkinointia toteutetaan myös TE-toimistojen kautta, mm. Internet-sivuston avulla. Yrityspalvelujen asiakaspalvelupisteissä ja TE-toimistoissa on saatavilla jaettavaa tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Tiedotuksessa pyritään käyttämään hyväksi myös paikallista ja alueellista mediaa esimerkiksi toimitettujen lehtiartikkeleiden ja lehti-ilmoitusten muodossa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa syntyneet hyvät käytännöt levitetään tarkoituksenmukaisesti projektin keston aikana sekä päättymisen jälkeen projektissa mukana olleiden tahojen toimesta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 352 068

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 339 101

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 352 068

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 339 101

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa tarjottavalla ohjauksella ja neuvonnalla sekä lyhytkestoisella myynti- ja markkinointikoulutuksella edistettiin uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä Kanta-Hämeen seutukunnissa ja uusien yritysten toiminnan vakiintumista.

Hämeen TE-keskus (vuodesta 2010 alkaen Hämeen ELY-keskus) on toiminut projektin koordinoijana ja hallinnoijana. Projektissa toteutettavat ohjaus- ja neuvontapalvelut hankittiin Hämeen uusyrityskeskus ry:ltä, Hyvinkään-Riihimäen uusyrityskeskus yrityspaja ry:ltä ja Forssan seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä. Keskeinen yhteistyöfoorumi on ollut hankkeen ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina Hämeen TE-keskus, Forssan, Hämeenlinnan seudun ja Riihimäen TE-toimistot sekä seudullisten yrityspalvelujen edustajat. Yhteistyö sujui hyvin ja se tuki projektille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Projektissa aloitti yhteensä 1118 henkilöä tavoitteen ollessa 1350. Aloittaneista työssä avoimilla työmarkkinoilla (mukaan luettuna yrittäjät) oli 596, josta yrittäjiä 94, työttömiä 261, työelämän ulkopuolella 214 ja työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla 47.

Uusia yrityksiä perustettiin projektin vaikutuksesta yhteensä 363 ja uusia työpaikkoja syntyi 623.

Projektin tuloksena ja myös uutena menetelmänä voidaan pitää alkaville yrittäjille suunnattua lyhytkestoista myynti- ja markkinointikoulutusta, jonka toteuttaminen lähti liikkeelle ohjausryhmässä käydystä keskustelusta ja neuvontaorganisaatioissa tunnistetusta tarpeesta. Koulutus oli aloittaville tai juuri toimintansa aloittaneille yrittäjille tarpeellinen ja hyödyllinen ja koulutuksen markkinointi oli lisäksi hyvää jälkimarkkinointia neuvontaorganisaatioille.

Projektin tuloksista voidaan päätellä, että alkavien yrittäjien neuvontapalvelulle on selvästi tarvetta ja projektilla on ollut Kanta-Hämeen alueen elinkeinoelämää kehittävä vaikutus.