Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10318

Projektin nimi: ART360

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0137323-9

Osoite: Tiedepuisto 3

Puhelinnumero: (02) 620 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.samk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.art360.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kimmo Nurmi

Asema: Tutkimusjohtaja

Sähköposti: cimmo.nurmi(at)samk.fi

Puhelinnumero: 044 710 3371

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisina kohderyhminä ovat kuvataiteen markkinointia kehittävät tahot:
- Kuvataiteen alan kehittäjäorganisaatiot
- Kuvataiteen alan järjestöt
- Ammatissa toimivat kuvataiteilijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat
- Alueelliset kehittämiskeskukset
- Alueelliset kulttuurikeskukset
- Alueiden yritykset
- Kuvataiteen alan oppilaitokset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 799, joista naisia 645

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuvataiteen kenttä ja sen toimijat ovat monien uusien haasteiden edessä. Muuttunut taide ei ole yksinomaan taiteilijan työn toimintaympäristöstään irrallinen muutos, vaan se on osa laajempaa yhteiskunnan muutosta kulttuurin suhteen. On olemassa laaja yhteiskunnallinen tunnustus taiteen heikolle asemalle. Yhtenä keinona on nähty mm. taiteilijoiden yrittäjyyden tukeminen sekä kentän rakenteiden vahvistaminen. Toisaalta on tiedostettu taiteen potentiaalin vajaakäyttö suomalaista kilpailukykyä ja innovaatioita rakennettaessa.

OPM:n luovien alojen yritystoiminnan kehittäminen -julkaisussa todetaan, että kuvataiteen alan markkinointi- ja liiketoimintaosaaminen on varsin heikkoa. Kuvataiteen alalla ei ole totuttu puhumaan näillä termeillä, mutta nyt voi olla uudenlaisen ajattelun mahdollisuus. Kuvataiteen toimijoiden osaamisen markkinointiin on kehitettävä osaava verkosto, joka keskittyy kuvataiteen managerointi- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä kuvataiteen toimijoiden käytännönläheistä ja tavoitteelliseen toimintaan tähtäävää managerointi- ja liiketoimintaosaamista ja löytää uusia liiketoimintamalleja edistääkseen kuvataiteen alan roolia yhteiskunnan eri alojen kehittäjänä.

Hankkeessa mukana olevien toimijoiden yhteisenä tavoitteena on valtakunnallisen verkostoyhteistyön organisoituminen, uusien liiketoimintamallien kehittäminen sekä kuvataidetoimijoiden ammattimaisuuden kehittäminen ja liiketoimintaosaamisen vahvistaminen.

Jokaisella toimijalla on verkostossa oma painopistealueensa, jonka kehittämisestä toimija vastaa. Toimija toteuttaa painopistealueensa uusia liiketoimintamalleja ja siirtää osaamisen ja hyvät käytänteet koko verkoston käyttöön.

Hankkeen tärkeimpänä tuloksena on käytännönläheinen manageritoimintaa edistävä oppimiskokonaisuus, joka ottaa huomioon kuvataiteen kentän erityispiirteet.

Hankkeen tuloksena syntyy
- uusia kuvataiteen liiketoimintamalleja, joita on testattu käytännössä
- sähköisen liiketoiminnan osaamista tukeva verkkopalvelu ja
- valtakunnallisesti organisoitunut kuvataiteen managerointiverkosto.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeella on osa-aikainen tiedottaja, joka vastaa hankkeen markkinoinnista ja tiedottamisesta. Tiedottamisen pääviestinä on kuvataiteen uusien liiketoimintamallien toteuttaminen ja niitä tukevan managerointiverkoston toiminnan tunnetuksi tekeminen.

Hankeen käynnistymisestä järjestetään lehdistötilaisuus jokaisella alueella. Hankkeesta tiedotetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä kohderyhmille että suurelle yleisölle. Valtakunnallisina tiedotuskanavina käytetään kuvataiteen ammattilehtiä. Alueellisina hankkeen toimintaa esittelevinä tiedotuskanavina käytetään maakunta- ja paikallislehtiä. Toimijoiden sidosryhmälehtien artikkelit tukevat alueellista tiedottamista.

Kohderyhmälle hankkeesta tiedotetaan toimijoiden olemassaolevien kanavien kautta. Lisäksi hyödynnetään toimijoiden sivustoja ja sähköistä tiedotuslehteä. Hanketta esitellään valtakunnallisissa kuvataiteen tapahtumissa. Tiedottaminen syventyy hankkeen järjestämissä koulutustapahtumissa.

Tärkeänä kanavana on hankkeen oma verkkopalvelu. Hankkeen koordinoinnista tiedotetaan verkoston oppimisympäristön julkisessa osassa, johon kootaan hankkeen hallinnoinnin kannalta merkittävät tiedot. Oppimisympäristöön kertyvä oppimateriaali toimii tiedottamisen välineenä.

Olennainen osa hankkeen viestintää on markkinointi ja promovointi, jotka kohdistuvat ensisijaisesti keskeisiin päättäjiin ja toimijoihin, jotka vastaavat kuvataiteen mahdollisesta hyödyntämisestä yrityksissä, kunnissa, rakennuttajissa yms.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kuvataiteen manageroinnin oppimisympäristö (2009)
Kuvataiteen markkinointia tukeva verkkopalvelu (2010)
Kuvataiteen uudet liiketoimintamallit (2010)
Oppimisympäristö ja kuvataiteen managerointiverkosto (2011)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 878 333

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 849 881

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 033 333

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 002 818

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtatilanteessa tunnistettiin, että kuvataiteen alan välittäjäportaaseen ja kuvataiteilijan liiketoimintaosaamisen kohdistuu muutospaineita. Lähtökohtatilanteessa todettiin myös, että kuvataiteen alalla ei ole vielä tehty laajamittaista yhteistyötä kehittämishankkeiden parissa.

Varsinaisena kohderyhmänä projektilla olivat kuvataiteen alan kehittäjäorganisaatiot, kuvataiteen alan järjestöt ja ammatissa toimivat kuvataiteilijat.

Projekti pystyi toteuttamaan sille asetetut määrälliset tavoitteet erittäin hyvin. Tavoitteena oli 100 osallistujaa, mutta projektin päätyttyä osallistumisia oli 800. Koulutusten lisäksi hanke toteutti 9 eri casea, joista kertyi kokemuksia ja oppimista, joita pystyttiin myös jakamaan verkoston ulkopuolelle luennoimalla ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin.

Lähtökohtatilanteeseen peilattuna verkostoituminen onnistui osittain. Projekti pystyi luomaan toimivan organisaation, jolla pystyttiin toteuttamaan hankkeelle asetettuja tavoitteita, mutta verkostoitumisen ja aidon kumppanuuden saavuttamisessa ei kaikilta osin onnistuttu.

Verkostoitumisen ja aidon kumppanuuden esteenä koettiin erityisesti vapaamuotoisten tapaamisten ja keskustelujen määrä. Pidemmälle menevää verkostoitumista tapahtui yleensä 2-3 toimijan kesken, joka toisaalta oli erittäin hyvä asia.

Projektissa luotiin alan ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille kohdistettu verkkoportaali, johon koottiin projektissa tuotettu materiaali. Portaalia hyödynnetään erityisesti alaan liittyvän liiketoimintaosaamiseen liittyvän materiaalin etsinnässä. Projektissa kehitettiin myös uusi verkkomatrikkeli.

Projektin käynnistymisvaihe oli haastava, koska ART360-projekti rakentui kahden erillisen projektin yhdistämiselle. Kahdeksan eri toimintakulttuurin yhteensovittaminen projektin alussa kesti kauan ja osittain siitä syystä projektille haettiin jatkoaikaa projektin loppuvaiheessa. Projekti eteni koko ajan noin kolme kuukautta myöhässä.

Suosituksena jälkikäteen voi sanoa, että hieman pienempi toimijoiden määrä olisi voinut poistaa osan organisoitumisongelmista ja toisena keinona olisi voinut toimia, että vapaalle keskustelulle ja verkostoitumiselle olisi annettu reilusti enemmän aikaa ja rahallisia resursseja. Toisaalta tämä olisi voinut viivästyttää projektin toiminnalle asetettuja muita tavoitteita. Projektin toiminta pyrki toimimaan näiden mallien kompromissina painottaen enemmän tuloksellisuutta.

Projektin koulutuksiin osallistujia oli 799. Koulutukset liittyivät kuvataiteen liiketoimintaosaamiseen; erityisen suosittuja olivat verkkonäkyvyyteen, viestintään ja talouteen liittyvät koulutukset. Koulutusarvioinneissa sisältöä piti erittäin tai melko hyvänä 670 vastaajaa. Saamansa hyödyn koki 557 vastaajaa erittäin tai melko hyvänä.

ART360.fi -portaali on kohderyhmän keskuudessa tunnettu ja käytetty materiaalipankki ja koulutusmateriaalit ovat jatkokäytössä muun muassa alan opetuksessa ja muissa hankkeissa.

Uusi verkkomatrikkeli on otettu myös hyvin vastaan kuvataiteilijoiden keskuudessa.

Casien kautta pystyttiin luomaan ituja erilaisilla uusille palveluille erityisesti Tampereen seudulla. Erityisesti pääkaupunkiseudulla koettiin koulutukset potentiaalisena toimintana myös jatkossa esim. omana jäsenpalvelutoimintantana.

Osittain case Hyvinvoinnin toiminnasta lähti liikkeelle kaksi uutta kehittämishanketta.

Projektin tulokseksi voidaan laskea myös alan verkoston yhteistyön kehittäminen. Verkosto on pystynyt kehittämään myös omia toimintatapojaan kehittämishankkeissa, erityisesti julkisen rahoituksen hankkeissa.

Tuloksena on syntynyt myös uusia verkostoja, jotka ovat jatkaneet alan kehittämistyötä uusilla hankkeilla. Valmiudet osallistua kehittämishankkeisiin jatkossakin ovat kehittyneet.

Projektin teemoista ja aineistoista tehtiin neljä lopputyötä korkeakouluissa.

Kuvataiteilijoille suunnitellut liiketoimintaosaamiseen liittyvät koulutuskokonaisuudet koettiin hyvänä käytäntönä niin osallistujien kuin projektiverkoston näkökulmasta. Jatkotoiveena on saada koulutuksista pysyvä käytäntö ainakin osalla järjestöistä.

Koulutusten organisointi lähellä kuvataiteilijan omia järjestöjä oli toimiva käytäntö. Palautteeseen ja koulutustarpeeseen reagointi oli näin mahdollisimman nopeaa ja oikeaa.

Manageritoiminnan organisointi samalla tavoin lähellä kuvataiteilijan omia organisaatioita, koettiin toimivaksi. Luottamus kuvataiteilijan ja managerin lähellä oli helpompi saavuttaa. Manageroinnin organisointi myös taloudellisesta näkökulmasta on toimivinta olemassa olevan organisaation, jolla on tietty perusrahoitus.

Valtakunnallisesti toimimalla pystyttiin myös siirtämään hyviä käytänteitä verkoston sisällä ja muille alueille. Manageroinnin toimintamallia toteuttiin ainakin ainakin Pohjois-Suomessa Lapin Taiteilijaseuran organisoimana.