Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10320

Projektin nimi: Kansalaislähtöinen ja teknologiatuettu sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen - KeSTO

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/RAMK

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0973110-9

Osoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 4000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ramk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kerttu Oikarinen

Asema: toimialajohtaja

Sähköposti: kerttu.oikarinen(at)ramk.fi

Puhelinnumero: 020 798 5633

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Pohjois-Lapin

Kunnat: Rovaniemi, Utsjoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, ja muut työntekijät työyhteisöjen jäseninä: osaamistarpeiden arviointi ja osaamisen lisääminen kokemuksellisen oppimisen kautta.

Järjestötyöntekijät ja kylätoimikuntien toimijat: osaamistarpeiden arviointi ja osaamisen lisääminen kokemuksellisen oppimisen kautta.

Hyvinvointialan yrittäjät: uusien ideoiden ja yrittäjyyden uusien mallien kehittäminen yrittäjyystyöpajoissa ja avoimissa foorumeissa (tukena Lay palvelumuotoilun ja yritysten strategisen muotoilun tutkimus)

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa on mukana Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston henkilökuntaa, sekä opiskelijoita, jotka voivat suorittaa hankkeessa osia opinnoistaan.

Mukaan hankkeen tilaisuuksiin kutsutaan myös avoimella kutsulla teknologiayrityksiä esittelemään omia tuotteitaan ja palveluitaan hyvinvointialan toimijoiden tiedon ja valmiuksien lisäämiseksi.

Asiakaspiloteissa testataan uusia toimintamalleja käytännön toiminnassa, jolloin mukana on myös asiakkaita.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 300, joista naisia 172

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 430, joista naisia 356

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansalaislähtöinen ja teknologiatuettu sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen eli KeSTO -hankkeessa opetellaan, kehitetään ja arvioidaan kansalaislähtöisiä ja teknologiatuettuja sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä toimintamalleja, ratkaisuja ja palveluita, sekä tuotetaan näihin liittyvää tietoa. Toimijoille tuotetaan kolmen eri teeman mukaista toimintaa: Työelämätaidot, Psykososiaalinen hyvinvointi ja Sydänterveys. Toiminta alkaa osaamisen tunnistamisella ja osaamistarpeiden arvioinnilla. Teemaryhmille tarjotaan koulutusta (es. teknologiasovellukset, asiantuntijaluennot, hankkeiden tulokset)ja kokemukselliseen oppimiseen perustuvaa toimintaa (toimintakykydiagnostiikka, varhainen puuttuminen, täsmäohjelmat, etäohjaus, hyvinvoinnin dokumentointi). Toiminnan loppuvaiheessa opittua siirretään käytäntöön työyhteisöissä, kansalaistoiminnassa ja asiakaspiloteissa. Rinnalla käynnistetään yritystyöpajoja ja seminaareja, joissa teknologiayritykset esittäytyvät sosiaali- ja terveysalan toimijoille, ja joissa ideoidaan yrittäjyyden uusia malleja. Toimintaa dokumentoituu hankkeen aikana RAMK:in opinnäytteisiin ja Lay:n tuottaman palvelumuotoilun ja yritysten strategisen muotoilun tutkimukseen. Hankkeen tuloksia ovat työhyvinvoinnin ja osaamisen lisääntyminen, palvelutuotantoprosessien kehittyminen ja yrittäjyyden uudet mallit. Lisäksi toimijoiden verkosto kehittää uutta näkökulmaa ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen saumattomaan palveluketjuun. Hanketta koordinoi Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottamisessa noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita. Tiedottamisesta laaditaan erillinen tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeessa järjestetään vuosittain kaikille avoimet seminaarit, sekä hankkeen lopuksi kokoava päätösseminaari. Lisäksi hankkeen tuloksista kierretään kertomassa etenkin hankkeen viimeisenä toimintavuonna, jolloin toiminnassa painotetaan hankkeessa luotujen toimintamallien juurruttamista kentälle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 340 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 317 189

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 414 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 388 835

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pääosin ESR-ohjelmasta 2007 – 2013 rahoitettu Kansalaislähtöisen ja teknologiatuetun sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisen KeSTO-hanke painottui erityisesti työhyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämiseen sekä uusien oppimisympäristöjen tuottamiseen. Hanke kytkeytyi Terve Lappi -hankkeeseen ja Lapin KASTE -ohjelmaan. Sisältönsä osalta hanke tuki myös Lapin hyvinvointiohjelman tavoitteiden toteutumista.
Hankkeen verkosto muodostui sosiaali- ja terveysalan julkisista ja yksityisistä toimijoista, seurakunnista sekä opetusalan toimijoista. Osatoteuttajia olivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointiala, Rovaniemen kaupungin kotihoito, Rovaniemen ja Utsjoen seurakunnat, Rovaniemen I Apteekki sekä ArtiCare Technologies Oy. Yhteistyöhön osallistui myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja useita kansalaisjärjestöjä.
Hankkeen kehittämistavoitteena oli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännön toimijoiden, hallinnon, tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä koulutuksen yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen. Lähtökohtana oli kuntalaisten osallisuuden lisääminen sekä heidän tarpeisiinsa vastaavien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen. Sosiaalinen hyvinvointi työyhteisöissä tarkoitti sosiaalista tukea, minkä tiedostaminen työyhteisöissä johti rakenteellisiin ratkaisuihin ja interventioihin yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Ikääntyvien kuntalaisten osalta sosiaalinen tuki tarkoitti vertaistukea ja yhteisöllisyyttä tukevien hyvinvointipalveluiden kehittämistarpeen tunnistamista ja tällaisten palveluiden järjestämistä.
Hyvinvointiteknologian hyödyntämistä kokeiltiin ikääntyville tarkoitetuissa palvelumuodoissa, ennaltaehkäisevissä palveluissa sekä työhyvinvoinnissa. Työhyvinvointipiloteissa käytettiin erilaisia hyvinvointiteknologian sovellutuksia, joita olivat esimerkiksi sykemittaukset, sykevälivaihtelun ja kehon koostumusmittaukset. Hankkeessa keskityttiin erityisesti helppokäyttöisten, laajasti kokeiltujen ja vaivattomasti saatavilla olevien teknologisten tuotteiden käytön laajentamiseen. Paneuduimme kotona asumista ja turvallisuutta tukeviin teknologisiin ratkaisuihin, jotka palvelisivat myös kotihoidon ohjaus- ja valvontatyötä. Tästä seurasi Älli-Älykoti-DVD-julkaisun tuottaminen sekä ”turvasetti” palvelun luominen. Älli-DVD sisältää markkinoilla olevien teknisten tuotteiden esittelyn ja saatavuustiedot ja se on nähtävillä mm. Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Hankkeessa pilotoitiin Arcticare Technologies Oy:n tuotetta ikäihmisten käyttöön. Tuotteen tarkoituksena on vähentää ikääntyvien erillisyyttä ja lisätä heidän turvallisuuttaan Internet välitteisen kuvapuhelin- ja viestintäjärjestelmän avulla. Kokeilimme sitä muiden toimijatahojen yhteydessä, mm. Utsjoella. Hankkeessa pilotoitiin myös suomalaista innovaatiota, Sävelsirkkua, joka oli kuntouttavaan vanhustyöhön suunnattu vanhusten virikeohjelma ja -laitteisto.
Hankkeen yksi painopistealue oli ikääntyville tarkoitetut palvelumuodot ja ennaltaehkäisevät palvelut. Hankkeen aikana yhdistettiin Rovaniemen kaupungin kotihoidon ja ammattikorkeakoulun hyvinvointialan voimavaroja uudenlaisen toiminnan ja osaamisen tuottamiseksi. Kehittämistoiminnan tuloksena syntyi yhteistoimintamuoto, jossa Rovaniemen kaupungin kotihoito ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu tuottavat yhdessä ennakoidut kotikäynnit 80 vuotta täyttäville kaupunkilaisille. Yhteistoiminnan hyöty kohdistuu ensisijaisesti ikääntyville ja heidän omaisilleen sekä hyvinvointipalvelujen järjestäjille, ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille.
KeSTO-hankkeen toinen painopistealue kohdistui työhyvinvointiin. Rovaniemen seurakunta- ja Rovaniemen I Apteekki –osahankkeissa toiminta kohdistui ensisijaisesti työyhteisöjen hyvinvointiin. Työyhteisöjen hyvinvointia käsiteltiin toiminnallisten ryhmien avulla. Hankkeessa järjestettiin myös työyhteisöjen hyvinvointia ja hyvinvointipalvelujärjestelmien toimintaa käsitteleviä henkilöstökoulutuspäiviä. Niissä esiteltiin eri järjestöjen osaamista terveydenedistämisessä, teknologisten palveluiden käyttöä palvelujärjestelmää tukevissa palvelumuodoissa sekä osallistuvien tahojen palvelutuotantoa.
Hankkeen kolmas painopistealue oli oppiminen ja työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Kehittämiskohteena oli myös oppimisympäristöjen kokeilu ja kehittäminen. Tavoitteena oli hankkia tietoa opiskelijoiden kokemuksista oppimisesta erilaisissa toimintaympäristöissä ja juurruttaa toimintaa. Hankkeessa pyrittiin luomaan uudenlaisia näkökulmia ammatillisesta osaamisesta ja palveluiden järjestämisestä.
Hankkeen toiminta, toteutus ja tulokset on kuvattu tarkemmin hankkeen julkaisussa Lappilaisia voimavaroja yhdistämällä hyvinvointia ja oppimista. Julkaisu on saatavissa osoitteesta: www.ramk.fi/julkaisut.