Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10323

Projektin nimi: VASTAANOTTAVA POHJOIS-SAVO

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 30.11.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kuopion kaupunki, koulutuspalvelukeskus

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Osoite: Vuorikatu 27

Puhelinnumero: 017 - 184 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kuopio.fi

Projektin kotisivun osoite: Hankkeen nettisivujen osoite on: www.peda.net/veraja/kuopio/vasta

Vastuuhenkilön nimi: Teijo Mustonen

Asema: Henkilöstö- ja hallintopalvelujen palvelupäällikkö

Sähköposti: teijo.mustonen(at)kuopio.fi

Puhelinnumero: 044 718 4101

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Kuopio, Pielavesi, Lapinlahti, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. Tieto- ja neuvontapalveluja tarvitsevat Pohjois-Savossa jo asuvat ja Suomeen ja Pohjois-Savoon muuttamista harkitsevat maahanmuuttajat.
2. 11 Pohjois-Savon kunnan viranomaiset ja maahanmuuttajatyön sidosryhmät n. 95 henkilöä. Hankkeeseen osallistuu kolme seutua, missä Pohjois-Savossa asuu eniten maahanmuuttajia. Myös muiden Pohjois-Savon kuntien edustajat voivat osallistua hankkeen koulutuksiin sekä käyttää hankkeessa tuotettavia monikulttuurisia tieto- ja neuvontapalveluja.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muut maahanmuuttajien kanssa työskentelevät tahot ja sidosryhmät

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 95, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 84, joista naisia 67

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vastaanottava Pohjois-Savo projektin päätavoitteena on parantaa kuntien valmiuksia ottaa vastaan maahanmuuttajia kehittämällä alkuvaiheen ohjausta ja kotouttamista tukevia monikulttuurisia palveluja, jotta maahanmuuttajat pääsevat sujuvammin mukaan yhteisöön ja työelämään.
Kolmivuotisessa Esr-toimintalinjan 2 projektissa ovat mukana Kuopion, Siilinjärven, Varkauden sekä Ylä-Savon kunnat yhteistyössä maahanmuuttajien, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Projektissa on kolme keskeistä kehittämistehtävää:
1. Kehitetään kuntien monikultuurisen tieto- ja neuvontapalvelujen malleja ja menetelmiä. Tieto- ja neuvontapalvelut suunnataan maahanmuuttajille, yrittäjille ja viranomaisille. Palvelut toteutetaan henkilökohtaisena palveluna, puhelin- ja internet-palveluna suomeksi, englanniksi tai venäjäksi.
2. Projektissa tuotetaan konkreettiset toimenpidesuunnitelmat maahanmuuttajien vastaanottamisen, ohjauksen ja kotouttamisen kehittämiseksi. Suunnitelmien tavoitteena on kehittää, koordinoida ja orgamisoida paikallista ja maakunnallista monikulttuurisesten palvelujen kehittämistyötä. Toimenpidesuunnitelma tehdään vuosittain yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja sen edistymisestä raportoidaan kuntien johtoa.
3. Kehitetään kunnissa monikulttuurisen työn valmiuksia, työvälineitä, menetelmiä sekä monikulttuurisen asiakaspalvelun johtamisen seurantamittareita. Tavoitteena on vahvistaa kuntien työntekijöiden valmiuksia palvella eri maista saapuvia asiakkaita yhdenvertaisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotus toiminnan käynnistämisestä eri tahoille

Kuntien yhteyshenkilöt, vastaanottoverkostot, Kuopion palveluneuvojat
Aika:1 krt / 2 kk
Kanavat:sähköpostin jakelulistat

Asiakaspalveluneuvojat
Aika: kerran kuukaudessa
Aiheet:Neuvontatarpeen kehitys ja käytön seuranta
Kanavat:sähköpostin jakelulistat

Sektorikohtaiset työryhmät:
Aika:4 kertaa / vuosi
Teemat:1. tiedotus, 2.asuminen, 3. päivähoito, 4. koulu/koulutus, 5. sosiaali- ja terveyspalvelut, 6. vapaa-aika, kulttuuri, liikunta ja nuoriso
Kanavat: sähköpostin jakelulistat

Ohjausryhmä ja rahoittajat
Aika: 4 kokousta / vuosi, lisäksi väli- ja seurantaraportit
Aiheet:Hankkeen edistyminen, suunnitelmat ja haasteet
Kanavat:kokoukset, raportit

Ulkoinen viestintä: säännöllisesti projektin edistymisestä
Kanavat:
Tiedotustilaisuudet lehdistölle, radiolle ja maahanmuuttajayhdistyksille
Tiedote lehdistölle, kuntien johtoryhmille, sidosryhmille, eri toimialoille
Tietoa eri ammattialojen aikakausilehtiin

Pohjois-Savon maahanmuuttajaprojektien tiedotus + säännölliset palaverit

Maahanmuuttajatyönverkosto
Mukana:n. 30 – 40 maahanmuuttajatyön toimijaa, vapaaehtoistoimijoita, srk jne.
Teemat: Tiedonvaihto Kuopion maahanmuuttotilanteesta, tarpeista ja palveluista

Maahanmuuttajakoordinaattorien tapaamiset ja valtakunnallinen maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan – ESR- hanke

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämistä tehdään koko hankkeen ajan. Tarkemmin esitelty kohdassa 11.1. ja hankesuunnitelmassa kohdassa viiestintä- ja tiedotussuunnitelma.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 974 582

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 864 689

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 122 733

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 011 286

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Vastaanottava Pohjois-Savo -hankkeen päämääränä oli kehittää kuntien valmiuksia vastaanottaa maahanmuuttajia kehittämällä alkuvaiheen ohjausta ja kotoutumista tukevia monikulttuurisia palveluja. Hanke pyrki vahvistamaan maahanmuuttajien tiedonsaantimahdollisuuksia, tukemaan viranomaisten työtä maahanmuuttaja-asiakkaiden parissa sekä kokoamaan alueen kotouttamista tukevia toimia ja toimijoita yhteen.

Hankkeen tavoitteena oli:
- Kehittää kuntiin monikulttuurinen tieto- ja neuvontapalvelujen malli maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvontaan
- Luoda kuntiin vastaanoton palvelumallit ja sopia kuntien ja sidosryhmien kanssa kotouttamistyön organisaatiotavoista tuottamalla konkreettiset toimenpidesuunnitelmat maahanmuuttajien vastaanottamisen, ohjauksen ja kotouttamisen kehittämiseksi
- Vahvistaa ja kehittää kunnissa monikulttuurisen työn valmiuksia, työvälineitä ja menetelmiä

Hankkeessa selvitettiin, testattiin ja kehitettiin maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelun toteutustapoja paikallisena ja seudullisena palveluna. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja juurruttaa maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelupisteet Pohjois-Savon alueelle.

Hankkeen tavoitteena oli lisäksi koota ja välittää tietoa maahanmuuttajatyön tueksi kuntien viranomaisille. Tavoitteena oli sekä tukea että tarjota koulutusta ja kehittää yhdessä konkreettisia monikulttuurisen asiakaspalvelun työvälineitä ja menetelmiä, jotta kuntien viranomaiset voisivat paremmin vastata eri maista saapuvien asiakkaiden alkuvaiheen palvelutarpeisiin. Hajanaisten nykypalvelujen kehittämiseksi tuettiin ja aktivoitiin päivittämään paikallisesti kuntien kotouttamisohjelmia maahanmuuttopalvelujen kehittämiseksi ja palveluiden yhteensovittamiseksi ja toimintojen organisointitavoista sopimiseksi yhdessä seudun kuntien, yrittäjien, maahanmuuttajien ja sidosryhmien edustajien kanssa. Kotouttamisohjelmiin oli tavoitteena myös luoda monikulttuuristen palvelujen seurantamittarit, jotta kehittämistyön edistymistä voitaisiin seurata ja saada monikulttuurinen näkökulma mukaan kuntien normaaliin suunnitteluprosessiin.

Tavoitteena oli myös parantaa maahanmuuttajien tiedonsaantimahdollisuuksia kuntapalveluista tuottamalla myös mm. erikielistä tiedotusaineistoa ja auttamalla kuntia kehittämään sähköistä tiedotusta.

Hankkeessa toteutettiin kahden vuoden ajan maahanmuuttajien neuvontapalvelua kolmella hankepaikkakunnalla. Hankkeen kehittämistyön tuloksena Ylä-Savoon Iisalmen kaupunkiorganisaatioon perustettiin maahanmuuttajaneuvojan toimi, jonka myötä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu toteutuu jatkossakin seitsemän Ylä-Savon kunnan alueella. Kuopiossa alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelu liitettiin osaksi asiakaspalvelu, markkinointi .ja viestintäyksikköä ja kaupungin palveluneuvontaa, johon lisättiin yksi palveluneuvojaresurssi lisää, jolloin kaupungin palveluneuvoja palvelee jatkossa kaikkia kaupunkiin muuttavia henkilöitä, maahanmuuttajat yhtenä kohderyhmänä.

Hankkeessa tuettiin viranomaisten työtä välittämällä tietoa ja materiaaleja maahanmuuttajatyöstä, sekä tuottamalla kuntiin mm. erikielistä tiedotusaineistoa sekä tukimateriaaleja. Kuntia tuettiin myös kokoamalla tietoja keskitetysti maahanmuuttajatyöstä ja muista teemoista kuntien internet-sivuille. Hankkeessa toteutettiin myös runsaasti koulutusta maahanmuuttoon liittyvistä teemoista hankealueella.

Hankkeen tuella työstettiin myös Ylä-Savoon, Varkauteen, Ylä-Savon kuntiin (7 kuntaa yhdessä) sekä Siiliset-kuntiin (3 kuntaa yhdessä) päivitetyt kotouttamisohjelmat.