Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10328

Projektin nimi: Klusteriennakointimalli osaamistarpeiden ennakointiin; ammattikorkeakoulujen opetussisältöjen kehittäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: SeAMK Liiketoiminta, Koulukatu 41

Puhelinnumero: 020 124 5400

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.seamk.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Pauliina Talvitie

Asema: T&K-päällikkö

Sähköposti: pauliina.talvitie(at)seamk.fi

Puhelinnumero: 040 830 2382

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Seinäjoen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut sekä muut ammattikorkeakoulut.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koska kehitettävä klusteriennakointimalli on monistettava ja muunneltava, sitä voivat hyödyntää ammattikorkeakoulut eri klustereiden osaamishaasteiden ennakoinnissa ja siten tarjoamansa koulutuksen sisältöjen ja pedagogiikan suunnittelussa pitkällä aikavälillä.
Hankkeen pilottiosuudet kohdistuvat kone- ja laiterakennusklusterin yrityksiin, sosiaalialan klusterin yrityksiin ja organisaatioihin, finanssiklusterin yrityksiin ja organisaatioihin Etelä-Pohjanmaalla sekä logistiikkaklusterin yrityksiin valtakunnallisesti.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on luoda monistettava ja muunneltava klusteriennakointimalli ammattikorkeakouluopetuksen sisältöjen ja pedagogiikan kehittämiseksi tulevaisuuden osaamishaasteita vastaaviksi, aikajänteenä n. 10 vuotta. Mallia pilotoidaan kone- ja laiterakennusklusterissa, sosiaalialan klusterissa, logistiikkaklusterissa sekä finanssiklusterissa.

Hankkeen tuloksena kehitetään
1. malli osaamistarpeiden ennakointiprosessista
Lisäksi projektin tuloksena kehitetään em. malliin sisältyvinä tuki- ja syöteprosesseina osaprosessien mallit:
2. klusterin määrittely ja rajaus
3. olemassa olevan ennakointitiedon tunnistaminen ja hyödyntäminen
4. tulevaisuuskuvien tunnistaminen ja määrittely
5. osaamistarpeiden tunnistaminen ja määrittely
Lisäksi hankkeessa kehitetään prosessimallille sähköinen työkalu sekä siihen liittyvä sähköinen ja painettu työkirja.

Mallin pilotoinnilla neljässä eri klusterissa testataan edellä kuvattujen osaprosessimallien toimivuutta erilaisissa konteksteissa.

Hankkeen aikana Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ennakointiosaaminen syvenee ja ennakointiprosessi vakiinnutetaan osaksi laatujärjestelmää. Lisäksi ennakoinnin rooli vahvistuu opetussuunnitelmien kehittämistyössä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sekä Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksiköllä että Tekniikan yksiköllä on laajat yhteistyöverkostot. Näiden avulla kootaan hankkeen työpajoihin maakunnalliset toimijat (yritykset ja muut organisaatiot) sekä valtakunnalliset asiantuntijat.
Hankkeesta tiedotetaan lehtiartikkelein maakuntalehdissä.
Tulosten levittämisessä hyödynnetään myös yksikköjen laajoja oppilaitos- ja yritysverkostoja. Lisäksi järjestetään avoin seminaari, jossa esitellään klusteriennakointimalli. Hankkeen tuloksista kootaan julkaisu Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan. Tuloksista pyritään myös julkaisemaan lehtiartikkeleita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytänteiden ja hankkeen tulosten levittämisen tärkein kohderyhmä eri ammattikorkeakoulut, koska malli on helposti monistettava. Hankkeen tuloksista ja klusteriennakointimallin esittely tapahtuu toteuttavien yksikköjen oppilaitosverkostojen kautta sekä em. julkaisun avulla.
Tämä tulosten ja käytänteiden levittäminen tapahtuu pääasiassa hankkeen viimeisten kuukausien aikana, kun tulokset ovat käytettävissä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 318 750

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 316 673

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 375 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 372 557

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti käynnistyi elokuussa 2008 projektityöryhmän kokoamisella. Tämän ryhmän tehtävänä oli toimia projektipäälllikön tukena tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin prosessimallin kehittämisessä. Projektiryhmä kokoontui aluksi lähes viikottain. Jokaisessa tapaamisessa vapaamuotoisen teemoitetun keskustelun avulla luotiin perusmalli ennakointiprosessista.
Prosessiin kehitettiin neljä osaprosessia, joiden kehittämisessä oli mukana myös ulkopuolisia toimijoita. Lopulta projektityöryhmä päätyi jatkamaan mallin kehittämistä omin voimin.Prosessin osaprosesseiksi määriteltiin seuraavat: klusterin määrittely ja rajaaminen, olemassa olevan ennakointitiedon tunnistaminen ja hyödyntäminen, tulevaisuuskuvien tunnistaminen ja määrittely, osaamistarpeiden analysointi ja määrittely. Jokainen osaprosessi sisältää erilaisia toimenpiteitä, joiden ohjeistus löytyy sekä laaditusta työkirjasta että sähköisestä "työkalusta".
Pilottiklusterissa suoritettu ennakointi ei vielä mallin hioutumattomuuden vuoksi tuottanut parasta mahdollista tulosta. Sen sijaan viimeiset testaukset sosiaaliklusterissa ja erityisesti logistiikka- ja finanssiklustereissa onnistuivat hyvin ja malli todettiin toimivaksi.
hankkeen tuloksena syntyi Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin prosessimalli. Malli luotiin aluksi kirjallisuuteen ja teoriaan perustuen ja siitä laadittiin "uimaratakaavio", joka kuvaa prosessin eri vaiheet, niihin kuuluvat toiminnot sekä ne toimijatahot, jotka kuhunkin vaiheeseen osallistuvat.
Ensimmäisessä vaiheessa luotiin mallin perusta ja sen jälkeen siihen alettiin pilotointien myötä luoda sisältöjä. Jokaiseen mallin osaprosessiin liittyy joukko toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet kuvataan mallin käyttöön ohjaavassa Työkirjassa sekä sähköisessä "työkalussa". Sähköinen työkalu sisältää yhä syvenevän ohjeistuksen siitä, mitä kussakin osaprosessissa tehdään. Lisäksi annetaan mallin käyttäjälle useita valmiita työpohjia, joiden käyttö on testattu ja havaittu toimiviksi eri klustereissa tehdyissä pilotoinneissa.
Malli on tarkoitettu erityisesti ammattikorkeakouluille opetussuunnitelmien kehittämistyötä edeltävänä prosessina, joka tuottaa syötteitä opetussuunnitelmatyöhön. Testauksissa on todettu, että ennakointityö on tehtävä erillisenä prosessina ja vasta sen tulokset liitetään opetussuunnitelmatyöhön. Näin varmistetaan, ettei olemassa olevat opetussuunnitelma ohjaa ennakointityötä.
Prosessin eri vaiheissa on mukana erilaisia toimijatahoja. Testauksissa on noussut esille, että ennakoinnin onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota henkilövalintoihin. Esimerkiksi työelämäedustajien haastatteluja varten on tarkasta mietittävä parhaat informantit sekä ryhmähaastattelussa osallistujien keskinäiset suhteet.
Prosessin läpivieminen vaatii myös resursseja. Mallissa suositellaan, että organisaatiossa valitaan ennakointivastaava, joka huolehtii prosessin etenemisestä. On kuitenkin tärkeää, että ennakointivastaavalle kootaan työryhmä (esim. kolmen henkilön ryhmä), jotka yhdessä toteuttavat eri toimintoja. Tähän on varattava resursseja ja myös johdon sitoutumista osaamistarpeiden ennakointityöhön.