Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10330

Projektin nimi: East Side Story - Puhtia itäsuomalaiseen tapahtumamatkailuun

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Joensuun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245897-1

Osoite: PL 111

Puhelinnumero: (013) 251 111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://yliopisto.joensuu.fi/

Projektin kotisivun osoite: mot.joensuu.fi/sivut/hankkeet/kulttuurimatkailu/east-side-story.php

Vastuuhenkilön nimi: Antti Honkanen

Asema: johtaja

Sähköposti: antti.honkanen(at)joensuu.fi

Puhelinnumero: 050 525 9827

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Joensuun, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Pieksämäki, Iisalmi, Varkaus, Mikkeli, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Joensuu, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat itäsuomalaiset tapahtumat, matkailu- ja kulttuurialan toimijat,
itäsuomalaiset korkeakoulut ja kunnalliset päättäjät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat itäsuomalaisten korkeakoulujen ja tapahtumien yhteistyötahot ja
sidosryhmät.

Muita tahoja, joiden toimintaan projektin toiminta kohdistuu, ovat loppukäyttäjät eli asiakkaat/matkailijat,
Itä-Suomen elinkeinoelämä, matkailun liitännäiselinkeinot ja alueen muut kulttuuri- ja tapahtumatoimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35, joista naisia 29

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KOHDERYHMÄ

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä ovat itäsuomalaiset tapahtumat, matkailu- ja kulttuurialan toimijat, itäsuomalaiset korkeakoulut ja kunnalliset päättäjät. Välillisenä kohderyhmänä toimivat itäsuomalaisten korkeakoulujen ja tapahtumien yhteistyötahot ja sidosryhmät. Muita tahoja, joiden toimintaan projektin toiminta kohdistuu, ovat tapahtumien kävijät, Itä-Suomen elinkeinoelämä, matkailun liitännäiselinkeinot ja alueen muut kulttuuri- ja tapahtumatoimijat.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteita ovat:1) uuden soveltavan tutkimustiedon tuottaminen tapahtumamatkailusta 2) tutkimustiedon levittäminen 3) matkailututkimuksen ja kehittämistoiminnan keskinäisen yhteistyömallin luominen yliopiston ja korkeakoulujen välille, jotta tutkimustietoa saadaan nykyistä paremmin tapahtumamatkailutoimijoiden käyttöön.

Soveltavan tutkimuksen osiossa tuotetaan uutta tietoa tapahtumamatkailusta kahdella eri tavalla 1) tapahtumien potentiaalisten l. tulevaisuuden asiakkaiden tutkimuksella ja 2) tapahtumien alueellisen vaikuttavuuden arviointimenetelmän best practice -mallin luomisella. Kehittämisosiossa luodaan yhteistyömalli yliopisto-korkeakoulu -yhteistyölle. Viestintäosiossa hankehallinnoija huolehtii tiedonkulusta eri East Side Story -toimijoiden välillä.

ARVIOIDUT TULOKSET

Hankkeen laadullisia tuloksia ovat tapahtumatoimijoiden ja matkailuelinkeinon
keskinäisen yhteistyön kehittyminen (Itä-Suomen tapahtuma- ja matkailutoimijat sekä koulutusorganisaatiot). Itäsuomalaiset tapahtumat tulevat potentiaalisille asiakkailleen houkuttelevammiksi. Tietämys ja osaaminen lisääntyvät itäsuomalaisissa tapahtumissa, matkailutoimialalla ja korkeakouluissa. Määrällisenä tuloksena syntyy tapahtumien potentiaalisten asiakkaiden segmentointitutkimuksen raportti 1 kpl, tapahtumien vaikuttavuustutkimuksia 3-6 kpl, tapahtumien vaikuttavuuden arviointimenetelmä ohjeineen, tapahtumamatkailun seminaari 1 kpl, alueellinen korkeakoulu - yliopisto -yhteistyön pilottimalli, tutkimusartikkeleita ja julkaisuja 1-2/vuosi, esitelmiä kansainvälisissä konferensseissa 1-3/vuosi ja ulkomaan ekskursioita 1- 2 kpl.

ARVIOIDUT VAIKUTUKSET

Lisääntynyt tieto tapahtuman järjestämisen alueellisista vaikutuksista ja asiakkaista näkyy tapahtumien entistä parempana menestyksenä. Tapahtumien usko omaan tekemiseensä vahvistuu tuotetun ja levitetyn tutkimustiedon ansiosta. Tutkimuksessa kehitetyt menetelmät antavat myös alan koulutusorganisaatioille aikaisempaa enemmän alan osaamista. Tapahtumien järjestäjien yhteistyö lisääntyy Itä-Suomessa. Itä-Suomi houkuttelee erinomaisilla tapahtumillaan entistä enemmän uusia asiakkaita alueelle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

-hankkeen tiedotuksesta vastaa projektipäällikkö

Tiedotuksen kohderyhmät

- itäsuomalaiset tapahtumat ja niiden verkostot, alueen matkailuyritykset, matkailualan markkinointi- ja
myyntiorganisaatiot ja kulttuurin toimijat
- yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät
- kansalliset ja kansainväliset alan tutkimus- ja koulutusorganisaatiot
- rahoittajien edustajat ja hankkeen valvojat

Toteutettavat toimenpiteet

- lehdistötiedotteet ja lehtijulkaisut vähintäänkin alueellisissa lehdissä hankkeen käynnistyessä, tarpeen
vaatiessa ja hankkeen päättyessä
- tiedotus JoY/MOT:n verkkosivuilla internetissä
- tiedotus sähköpostitse ja postitse
- sidosryhmätyöskentely
- kansainvälisillä foorumeilla tiedottaminen

Viestintävälineet

- projektin omat verkkosivut
- MOT:in ja tapahtumien verkkosivut
- sanomalehdet
- posti
- henkilökohtainen tiedottaminen
- intranet sisäisessä viestinnässä

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tulosten hyödyntäminen ja levittäminen yleisesti

Itäsuomalaisen tapahtumamatkailun tuntemisesta hyötyvät alueen tapahtumaorganisaatiot, sijoittumiskunnat ja lähialueet, yritykset ja toimialan rahoittajat sekä matkailun ja kulttuurin kenttä. Hankkeessa tuotettu tutkimustieto, tapahtumien vaikutusten arviointimalli ja yliopisto-korkeakoulu -yhteistyömalli ovat sovellettavissa valtakunnallisesti tapahtumien ja tapahtumamatkailun kehittämistyössä.

Hankkeen tuloksia levitetään alueellisesti ja valtakunnallisesti edellä mainituilla tavoilla ja
viestintävälineillä (liite 2).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 861

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 142 354

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tulokset
1. uuden soveltavan tutkimustiedon tuottaminen
Hankkeen aikana on tehty viidestä tapahtumasta niiden taloudellisia ja sosiokulttuurisia vaikutuksia arvioiva tutkimus ja raportit:
- Kihaus Folk, Rääkkylä
- Mikkelin Musiikkijuhlat
- Savonlinnan Balettijuhlat
- Savonlinnan Oopperajuhlat
- Taiteiden juhla, Kuopio

2. Tutkimustiedon levittäminen
Tutkimuksista, ja aiemmasta pilottitutkimuksista, on levitetty tietoa laajasta ja monipuolisesti eri medioissa ja tilaisuuksissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti:
- verkkosivuilla, lehtijutuilla, sähköpostituslistoilla, henkilökohtaisesti asiantuntijoille, eri työryhmissä, eri verkostoissa, tutkimusartikkeleilla, luennoilla.
-Loppuseminaarissa 5.11.2009 josta tiedotettiin eri verkostoissa ja jonka materiaalit ovat jaossa hankeen verkkosivuton kautta.
- AMKeissa opetusmateriaalina, opinnäytetöinä
- Osallistumalla kansainväliseen tapahtumatutkimuksen tutkijaverkostoon

3. Yhteistyömallin kehittäminen yliopiston ja ammattikorkeakoulujen väliseen matkailun tutkimus- ja opetustoimintaan.
- Työn tuloksena on syntynyt yhteistyömalli, jossa yliopisto on toiminut teoreettisen taustatiedon pohjalta kehittäen erityistä tutkimusmenetelmää ja pilotoinut sen. Menetelmä jää hankkeen jälkeen elämään ja kartuttamaan eri tavoin tietoa ammattikorkeakoulujen perustehtävässä: soveltavassa tutkimuksessa sekä oppimateriaaleina. Tätä varten yliopisto on laatinut tutkimusmenetelmälle ohjeistuksen.
- Toinen tuotos on tapahtumamatkailukurssin pilotointisuunnitelma, jonka toteutus tapahtuu ammattikorkeakoulujen toimesta.

Tutkimusosiossa: 1.uuden tiedon tuottaminen aihepiireistä, jotka ovat nousseet tapahtumamatkailukentältä: asiakkaat (nykyiset ja potentiaalit) ja tapahtumien alueellinen vaikuttavuus (taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen). 2. Joensuun yliopiston kehittämän tapahtumien vaikutusten arviointimalli (Finnish Event Evaluation Tool) optimointi ja viimeistely. 3. Toimijoiden tiedon lisääminen kaikista East Side Storyn tutkimustuloksista, yhteisistä tapaamisista ja tilaisuuksista tiedotussuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa on levitetty tutkimustietoa mm. seminaarissa (2009) ja tapahtumakohtaisissa workshopeissa.
T&K -toiminnan tavoitteena on uudenlainen best practice pilotti yliopiston ja alueellisten korkeakoulujen yhteistyölle. Lisäksi rakennesuunnitelman luominen monimuoto-opetuksena toteutettavasta tapahtumamatkailukurssista, jonka opetusmateriaalina voidaan käyttää Joensuun yliopiston East Side Story –tutkimusaineistoa tai tuottaa sitä varten uutta tietoa osatoteuttajana toimineiden ammattikorkeakoulujen käyttöön tulevalla tutkimusmenetelmällä.