Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10332

Projektin nimi: Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 28.2.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Savon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Osoite: PL 304, Otavankatu 4

Puhelinnumero: 015-221 5111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.esedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi, www.kopase.fi

Vastuuhenkilön nimi: Kati Torniainen

Asema: hankepäällikkö

Sähköposti: kati.torniainen(at)esedu.fi

Puhelinnumero: 040-5757743

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan, Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pieksämäki, Kerimäki, Ristiina, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mikkeli, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Sulkava, Enonkoski, Mäntyharju, Savonlinna, Kangasniemi, Punkaharju, Juva, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Aikuisopiskelua harkitsevat ja aikuisopiskelijat, jotka itse tai jonkin muun tahon kannustamina hakeutuvat asiakkaiksi tai saavat hankkeen resurssien kautta apua opintoihin hakeutumisessa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ja muut tahot on mainittu kohdassa 5.6. aikuisopiskelijoiden (varsinainen kohderyhmä) ohella. Ne ovat yritykset (sekä yrittäjiä että yritysten henkilökuntaa kannustetaan koulutukseen) ja yhteisöt, opettajat, oppilaitokset ja muut aikuiskoulutustoimijat sekä järjestöt ja työmarkkinaosapuolet.

Vaikka henkilöasiakkaat (opiskelua itse harkitsevat ja jo opiskelevat) ovat varsinainen kohderyhmä, myös yrityksiä ja työnantajia palvellaan henkilöstökoulutuksen suunnittelussa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48, joista naisia 32

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke, OpinOvi Etelä-Savo, vastaa osaltaan Etelä-Savon maakunnan aikuisväestön koulutustason ja osaamisen nostamisesta, työmarkkinakelpoisuuden vahvistamisesta ja työelämän pidentämisestä. Elinikäinen oppiminen ja ohjaus ovat tärkeitä edellytyksiä maakunnan kehittymiselle, jotta elinkeinoelämä saa osaavaa työvoimaa.
Hankkeen kohderyhmää ovat aikuisopiskelua harkitsevat ja aikuisopiskelijat, jotka itse tai jonkun muun tahon kannustamina hakeutuvat asiakkaiksi ja tarvitsevat apua opintojensa aikana. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat yritykset ja yhteisöt, opettajat, oppilaitokset ja muut aikuiskoulutustoimijat sekä järjestöt ja työmarkkinaosapuolet.
Tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöiset, verkostokumppanuuteen perustuvat sekä yhden luukun periaatteella toimivat tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut Etelä-Savon kolmessa kaupungissa tukien elinikäistä oppimista ja tarjoten aikuisille mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Palvelut toimivat sekä kasvokkaisessa kontaktissa että sähköisesti. Nuorisotakuun ja Nuorten aikuisten osaamisohjelman piirissä oleville Opin Oven palvelut ovat väylä hakeutua ammatillisiin opintoihin. Lisäksi tavoitteena on nostaa aikuiskoulutustoimijoiden ohjausosaamista, lisätä ohjauksen suunnitelmallisuutta ja asiakas- ja tarvelähtöisyyttä sekä kehittää uusia toimintamalleja ohjaukseen.
Toimenpiteitä ovat:
- Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa toteutetaan aikuisten ohjauspalveluja, jotka ulottuvat myös muualle maakuntaan
- Kopase.fi -sähköisen ohjaustoiminnan jatkaminen osana ohjausta sekä selvitetään Kopasen suhde rakenteille olevaan valtakunnalliseen opinpolku.fi -palveluun
- TNO-palveluihin liittyvien toimintamallien kehittäminen
- Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen (ml. aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen) kehittäminen
- Toimijakoulutukset (verkostoyhteistyöhön, ohjaukseen ja verkko-ohjaukseen liittyvät lyhytkoulutukset sekä aikuisten ohjaukseen painottunut pätevöittävä opinto-ohjaajakoulutus)
- Osallistuminen aikuiskoulutuksen ohjausta kehittävään yhteistyöhön (osana elinikäistä ohjausta)
Hankkeen pysyviä vaikutuksia ovat aikuisten koulutustason nousu, koulutustoimijoiden ohjauspätevyyden ja osaamisen lisääntyminen, aikuiskoulutuksen ohjauksen tason, määrän ja laadun kohoaminen, opintojen laadukas henkilökohtaistaminen, työelämän palvelumahdollisuuksien lisääntyminen ja aikuiskoulutustoimijoiden yhteinen palvelumalli.
Hankkeen toimintatapa perustuu toimijoiden tasavertaiseen kumppanuuteen. Hanke kokoaa eri toimijoiden osaamista ja rikastaa sitä verkostossa asiakkaan hyväksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä maan muiden aikuiskoulutuksen ohjaushankkeiden sekä OpinOvi -hankkeiden valtakunnallisen koordinaatioprojektin kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2008-28.2.2015. Kumppaneina ovat Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon Koulutus Oy.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan verkostokumppaneille hankkeen eri vaiheissa. Hankkeen toimintatapoja tehdään tutuiksi mukana olevien organisaatioiden sisällä. Tiedotusta tapahtuu myös toimijakoulutuksissa ja verkostovalmennuksissa.
Markkinoivaa tiedotusta palveluista toteutetaan ulospäin asiakkaille eri menetelmin. Tiedottamista tapahtuu myös yhteistyötä tehdessä muiden hankkeiden kanssa. Osahankkeet ja projektipäällikkö yhdessä ja erikseen vastaavat tiedottamisesta. Tiedottaminen on jatkuvaa toimintaa hankkeen kaikessa toiminnassa.

Menetelmät

- Hankkeen www-sivut, Kopase.fi -ohjauspalvelu, lehti-, radio- ja/tai esitemainonta.
- Markkinointimateriaali.
- OpinOvi-uutiskirjeet, sähköpostiviestit, vierailut.
- Banneri-verkkomainontaa verkostokumppaneiden www-sivuilla.
- Seminaarit, koulutustilaisuudet, verkostokokoontumiset, ohjausryhmän kokoukset
- Kampanjat (esim. aikuiskoulutusviikko), messutapahtumat
- Julkaisut, jotka painottuvat hankkeen loppuvaiheeseen.
- Valtakunnallisesti ohjauspalveluhankkeiden kokoontumisissa

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2011
Levitystä toteutetaan esim. erilaisissa tilaisuuksissa, ohjauspalveluhankkeiden seminaareissa ja ottamalla vastaan benchmarkkausvieraita. Hankkeen hyvistä käytänteistä kirjoitetaan koordinaatiohankkeen kokoamaan julkaisuun. OpinOvi.fi -verkkosivuilla tiedotetaan hyvistä käytänteistä. Hankkeen verkostotoimijoille tiedotetaan myös hankkeen intrassa.

2012
Levitystä toteutetaan esim. erilaisissa tilaisuuksissa, ohjauspalveluhankkeiden seminaareissa ja ottamalla vastaan benchmarkkausvieraita. OpinOvi.fi -sivuilla tiedotetaan hyvistä käytänteistä.
Hankkeen verkostotoimijoille tiedotetaan myös hankkeen intrassa.

2013
Levitystä toteutetaan esim. erilaisissa tilaisuuksissa, ohjauspalveluhankkeiden seminaareissa, ottamalla vastaan benchmarkkausvieraita. Hyvistä käytänteistä kirjoitetaan artikkeli/artikkeleita. OpinOvi -verkkosivuille tuotetaan tietoa hyvistä käytänteistä. Hankkeen verkostotoimijoille tiedotetaan myös hankkeen intrassa.

2014-2015
Levitystä toteutetaan esim. erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa, ohjauspalveluhankkeiden seminaareissa, ottamalla vastaan benchmarkkausvieraita. Hyvistä käytänteistä kirjoitetaan artikkeli/artikkeleita. OpinOvi -verkkosivuille tuotetaan tietoa hyvistä käytänteistä. Hankkeen verkostotoimijoille tiedotetaan myös hankkeen intrassa.
Loppuseminaari pidetään syksyllä 2014 tai alkuvuodesta 2015.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 948 024

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 940 165

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 288 844

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 280 118

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sekä naisten että miesten tasa-arvoa merkittävästi edistävä projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

OpinOven alueellisten palvelupisteiden ja kopase.fi-sivuston palvelut ovat tuoneet alueen aikuisten ja työyhteisöjen ulottuville koulutusta koskevaa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua. Verkostomainen toimintatapa on tiivistänyt ja vakiinnuttanut paikallisella tasolla aikuisten ohjauksesta ja koulutuksesta vastaavien yhteistyötä ja työnjakoa. Aikuisten ohjauksesta vastaaville suunnattu lyhyt- ja pitkäkestoinen koulutus on vahvistanut alueen ohjausosaamista.
OpinOven palvelupisteissä ohjatut aikuiset ovat saaneet hyvää henkilökohtaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta, palveluja yhdeltä luukulta ja tietoa kaikista opiskeluvaihtoehdoista ja erilaisista koulutuspoluista. Asiakkaiden ja yhteistyötahojen arvion mukaan asiakkaat ovat luottaneet OpinOven palveluihin.
OpinOven yhteistyötahoista oppilaitokset ovat saaneet uusia opiskelijoita ja oppilaitosten välinen yhteistyö on tiivistynyt. Verkostoyhteistyön kautta on saatu tietoa toisten oppilaitosten toimintatavoista ja koulutustarjonnasta. TE-palvelut ovat saaneet hyvää yhteistyökumppanuutta ja täydennystä aikuisten koulutukseen liittyvään ohjaukseen ja tiedottamiseen. OpinOven aikuisten ohjaus on haastanut kehittämään yhteistyökumppanien omaa ohjaustoimintaa.
Etelä-Savossa on tietämys aikuisten opiskelu- ja ohjausmahdollisuuksista lisääntynyt ja iso joukko alueen aikuisia on saanut hyvää henkilökohtaista ohjausta opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Koulutukseen hakeutuminen ja kouluttautuminen kohentaa aikuisten mahdollisuuksia sijoittua työelämään ja menestyä työtehtävissään. OpinOvi on vahvistanut alueen kaupunkien seutukunnilla yhteistä verkostoa aikuisten ohjauksesta ja koulutuksesta vastaavien välille. Lisäksi hanke on vahvistanut aikuisten ohjausosaamista kouluttamalla alueelle aikuisten ohjaukseen perehtyneitä opinto-ohjaajia.
OpinOven asiakaspalautekyselyjen tulosten pohjalta on syntynyt käsitys, että asiakkaat ovat tarvinneet OpinOvesta saamaansa ohjausta ja palvelua. He myös arvostivat ja arvioivat myönteisesti ohjauspalveluja. Kyselyistä käy selville lisäksi se, miten vaativaa on tiedottaa ja markkinoida hyvääkin palvelua asiakaskunnalle, jonka koulutustarpeet viriävät ennakoimattomasti ja joka toimii hajallaan työelämässä, työelämän ulkopuolella ja koulutuksessa.

Päättöhaastatteluissa TE-palvelujen edustajat arvioivat, että OpinOven palvelut ovat täydentäneet hyvin heidän palvelujaan, kun taas oppilaitosten edustajien haastatteluissa pohdittiin, onko OpinOvi-hankkeen aikuisten ohjauksen ja oppilaitoksissa järjestettävän ohjauksen raja selkeytynyt riittävästi. TE-palvelujen resurssien niukkeneminen on vähentänyt aikuisille suunnattua koulutusneuvontaa ja ohjausta. Oppilaitoksissa puolestaan on kehitetty aikuisten opiskelijoiden ohjausta ja tätä koskevat velvoitteet ovat lisääntyneet. Näyttäisi siltä, että TE-palveluissa on OpinOven toteuttamalle ohjauspalvelulle tilaa ja tilausta, mutta oppilaitoksissa tarvitaan vielä hakuvaiheen ja opintojen kuluessa toteutettavan opinto-ohjauksen linkityksen työstämistä.

Yhteistyötahojen kanssa tehtävän verkostoyhteistyön painotukset muuttuivat hankkeen alkuvaiheen jälkeen. Hankkeen käynnistysvaiheessa suunnitelmana oli, että yhteistyöoppilaitoksista tulisi opettajia ja muita asiantuntijoita ohjaamaan OpinOven asiakkaita hankkeen palvelupisteisiin. Tämä toteutustapa osoittautui kuitenkin mm. työ- ja lukujärjestyssyistä vaikeaksi toteuttaa. Kokemusten kautta selvisi myös, että asiakkaat haluavat saada tietoa, neuvontaa ja ohjausta kysymyksiinsä välittömästi, eikä vasta siinä vaiheessa, kun tietyn oppilaitoksen edustaja olisi tietoa ja vastauksia antamassa. Hankkeen verkostoyhteistyö painottui alkuvaiheen jälkeen seudullisesti eri yhteistyökumppaneita koskevien yhteistyö- ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen ja toisaalta asiakkaan ohjaustarpeiden käynnistämään, suppeampaan, neuvottelevaan ja konsultoivaan yhteistyöhön.

OpinOvi- hanke on kestänyt yli kuusi vuotta ja sen palvelupisteet ovat sijainneet kolmella eri Etelä-Savon paikkakunnalla. Hankkeessa on vuosien kuluessa ehtinyt tapahtua monia henkilöstövaihdoksia. Näistä syistä on OpinOvessa pidetty aiheellisena kiinnittää erityisesti huomiota palvelujen laadun yhtenäisyyteen ja ylläpitämiseen. Asiakkailta saadun palautteen mukaan tässä onnistuttiinkin varsin hyvin. Pitkä hanke tarjosi myös tilaisuuden toimijoille selkeyttää yhteistä näkemystä siitä, millaisia ovat laadukkaat aikuisten TNO-palvelut ja miten palvelun laatua voidaan arvioida ja kehittää. Nämä näkemykset ja menettelyt kirjattiin hankkeessa tuotettuun laatukäsikirjaan. Tähän olisi tuskin pystytty, jos hanke olisi kestänyt vain muutaman vuoden.