Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10333

Projektin nimi: Tuotannollisten yritysten menestystekijät

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.4.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Haapaveden Teknologiakylä Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 0765618-4

Osoite: Uusitie 81, Teknotalo 2T

Puhelinnumero: 044 7591 545

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.teknologiakyla.com

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omia internet-sivuja.

Vastuuhenkilön nimi: Timo Kähkönen

Asema: Kehityspäällikkö

Sähköposti: timo.kahkonen(at)haapavesi.fi

Puhelinnumero: 0400 150 260

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Kärsämäki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat Siikalatvan seutukunnan ja Nivala-Haapajärven seutukunnan alueilla toimivat, toimintatapojen kehittämisestä kiinnostuneet tuotannolliset pk-yritykset ja niissä toimiva henkilöstö (projektin avainhenkilöt, johto, toimihenkilöt, työntekijät) sekä verkostona alueen oppilaitokset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminnot kohdistuvat myös yritysten asiakkaisiin sekä muihin sidos- ja yhteistyöryhmiin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 389, joista naisia 93

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1020, joista naisia 177

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen kohderyhmänä on Siikalatvan sekä Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella toimivat tuotannolliset yritykset ja niissä toimiva henkilöstö sekä alueen oppilaitokset. Projektin toiminnot kohdistuvat myös yritysten asiakkaisiin sekä muihin sidos- ja yhteistyöryhmiin.
Hankkeen tavoitteena on edistää alueella toimivien yritysten henkilöstön osaamista ja kehittää työympäristöä turvallisemmaksi, lisätä yritysten liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä parantaa edellytyksiä kansainväliseen toimintaan. Perinteisten tuotantoon liittyvien koulutusten lisäksi pyritään kohottamaan liikkeenjohdollisten taitojen, viennin ja kansainvälistymisen osaamista. Uuden teknologian lisääntyminen tuotannollissa yrityksissä aikaansaa jatkuvaa koulutustarvetta ko. yritysten henkilöstölle.
Projektin tavoitteena on löytää tapa, jolla toteutetaan jatkuvaa kehittämistä niin prosesseissa, työympäristössä kuin työelämän laadussa. Yhtenä päämääränä on yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen yritysten ja oppilaitosten kesken. Tavoitteena on tutustuttaa kohdeyritysten henkilöstö nykyaikaisiin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiin ja edesautetaan yritysten tuotantomenetelmien ja -teknologian käytön kehittämistä ja tehostamista. Tavoitteena on kehittämistyön kautta parantaa yrityksen houkuttelevuutta ja osaavan henkilöstön saatavuutta. Yritysten henkilöstön koulutus on ensimmäisiä askelmia ympäristö/laatuasioiden kuntoon saattamisessa. Hanke pyrkii luomaan yrityksiin työtavan ja -moraalin, jonka kautta sisäistetään ja ymmärretään turvallisuus- ja ympäristöasiat tärkeäksi osaksi ammattitaitoa. Projektin koulutuksilla nostetaan myös yritysten henkilöstön tietoteknisiä taitoja. Niin toimihenkilöiden kuin suoritusportaan työntekijöidenkin osaamisen nostaminen on nykyisen koulutushankkeen yksi tärkeimpiä teemoja.
Välittömänä tuloksena yritykset ovat saaneet konkreettiset ohjeet osaamisen kehittämistoimiin. Projektin vaikutuksesta henkilöstö opitaan näkemään yrityksen voimavarana, johon muiden investointien tavoin kannattaa satsata. Henkilöstö motivoituu työhönsä. Projektin päätyttyä yrityksillä on valmiudet ja työkalut jatkaa laatu- ja kehitystyötään sekä kannattavaa toimintaa. Yrityksen toimintaedellytysten parantaminen ja toiminnan tehostaminen edistävät kilpailukykyä, lisäävät kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia.
Hankkeen vaikutuksesta koulutus- ja kehittämissuunnitelmat motivoivat ja rohkaisevat työntekijää käyttämään voimavarojaan oman työnsä kehittämiseen. Yritysten tuotanto kasvaa ja toiminta kansainvälistyy. Jatkuvan kehittämisen malli lähtee liikkeelle ja jatkuu yrityksissä. Päähankkija/alihankintaverkoston toiminta tehostuu. Oppilaitosten ja yritysten vuorovaikutuksella sekä yhteistyöllä lisätään osallistuvien yritysten tunnettavuutta ja sitä kautta houkuttelevuutta työnantajana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin alkuvaiheessa hankesuunnitelmasta tiedotetaan alueen yrityksille ja asukkaille. Projektin etenemisestä, tuloksista ja vaikutuksista projektipäällikkö laatii seurantaraportit ohjausryhmän kokouksiin ja hallinnoivalle organisaatiolle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuoden 2008 aikana tiedotetaan hankkeen käynnistämisestä sekä onnistuneista kartoittamistoimista.
Kertyneet hyvät käytännöt tuodaan esille eri tilaisuuksissa ja julkaisuissa.
Hankkeen lopulla tiedotetaan kaikista hankkeen aikana kertyneistä, onnistuneista kehittämistoimista sekä yrityksissä jatkuvaan käyttöön otetuista hyvistä menetelmistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 373 363

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 358 236

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 426 638

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 386 536

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen kohderyhmänä on Siikalatvan sekä Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella toimivat tuotannolliset yritykset ja niissä toimiva henkilöstö sekä alueen oppilaitokset. Projektin toiminnot
kohdistuvat myös yritysten asiakkaisiin sekä muihin sidos- ja yhteistyöryhmiin. Hankkeen tavoitteena on edistää alueella toimivien yritysten henkilöstön osaamista ja kehittää työympäristöä
turvallisemmaksi, lisätä yritysten liiketoiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä parantaa edellytyksiä kansainväliseen toimintaan. Perinteisten tuotantoon liittyvien koulutusten lisäksi pyritään kohottamaan liikkeenjohdollisten taitojen, viennin ja kansainvälistymisen osaamista. Uuden teknologian lisääntyminen
tuotannollissa yrityksissä aikaansaa jatkuvaa koulutustarvetta ko. yritysten henkilöstölle.
Projektin tavoitteena on löytää tapa, jolla toteutetaan jatkuvaa kehittämistä niin prosesseissa, työympäristössä kuin työelämän laadussa. Yhtenä päämääränä on yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen yritysten ja oppilaitosten kesken. Tavoitteena on tutustuttaa kohdeyritysten henkilöstö nykyaikaisiin laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmiin ja edesautetaan yritysten tuotantomenetelmien ja -teknologian käytön kehittämistä ja tehostamista. Tavoitteena on kehittämistyön kautta parantaa yrityksen houkuttelevuutta ja
osaavan henkilöstön saatavuutta. Yritysten henkilöstön koulutus on ensimmäisiä askelmia ympäristö/laatuasioiden kuntoon saattamisessa. Projektin koulutuksilla nostetaan myös yritysten henkilöstön tietoteknisiä taitoja. Projektin vaikutuksesta henkilöstö opitaan näkemään yrityksen voimavarana, johon muiden investointien tavoin kannattaa satsata. Henkilöstö motivoituu työhönsä. Projektin päätyttyä yrityksillä on valmiudet ja työkalut jatkaa laatu- ja kehitystyötään sekä kannattavaa toimintaa. Yrityksen toimintaedellytysten parantaminen ja toiminnan tehostaminen edistävät kilpailukykyä, lisäävät kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia.
Hankkeen vaikutuksesta koulutus- ja kehittämissuunnitelmat motivoivat ja rohkaisevat työntekijää
käyttämään voimavarojaan oman työnsä kehittämiseen. Yritysten tuotanto kasvaa ja toiminta
kansainvälistyy. Jatkuvan kehittämisen malli lähtee liikkeelle ja jatkuu yrityksissä. Yritysten ja
koulutusorganisaatioiden yhteinen kehittämismalli otetaan käyttöön. Päähankkija/alihankintaverkoston
toiminta tehostuu. Oppilaitosten ja yritysten vuorovaikutuksella sekä yhteistyöllä lisätään osallistuvien yritysten tunnettavuutta ja sitä kautta houkuttelevuutta työnantajana.
Projektipäällikkö on kiertänyt yrityksissä tehden yrityskohtaiset koulutuskartoitukset. Suurin osa koulutuksista on yrityskohtaisia.
Haapaveden Teknologiakylä Oy hallinnoijana osti koulutuksen (kilpailutuksen jälkeen) oppilaitoksilta ja yksityistä kouluttajilta / konsulteilta.
Erilaisia koulutusteemoja on ollut kymmeniä; mm. vienti / kansainvälistyminen, tietotekniikka, tuotannon- ja toiminnanohjaus, markkinointi, myynti, logiikka, logistiikka, laatu, materiaalit, strategian kehittäminen, työnopastus.
Koulutuksiin osallistuneille yrityksille lähetetyn kyselyn mukaan koulutukset ovat vaikuttaneet 254 työpaikan säilymiseen.
Koulutukseen osallistui 33 yrityksestä 1020 henkilöä. Yritysten edustajien arvion mukaan koulutustensen yleisarvosanaksi muodostui 4,11 (asteikolla 1-5).
Kyselyn perusteella liikevaihdon määrä kasvoi koulutuksiin osallistuneissa yrityksissä 1 750 000 euroa koulutusten avulla. Tuottavuuteen koulutuksilla oli 5-50 % vaikutus. Lisäksi koulutuksella oli positiivinen vaikutus liiketoiminnan kehittymiseen, henkilöstöön, asiakassuhteisiin ja seuranta- ja raportointijärjestelmiin.
Sekä yritysten edustajien että koulutettavien positiivista arvioinneista voi päätellä, että projekti on toiminut mahdollisimman lähellä yritystä; yritysten tarpeista lähtevä koulutus antaa parhaimmat tulokset. Myös henkilöstön kilpailukyky työmarkkinoilla vahvistui parantuneen ammattitaidon ansiosta.
Projektin välityksellä koulutusorganisaatiot ovat saaneet mahdollisuuden kehittää koulutuspalvelujaan yritystarpeita vastaaviksi.
Projektin toimintaa mitataan erilaisilla mittareilla: mm. aloittavien henkilöiden määrä, oppilastyöpäivät, koulutettavien palkkakulut, yksityisrahoitus, osallistuvien yritysten määrä. Kaikilla mittareilla mitattuna projekti pääsi tavoitteisiinsa tai ylitti tavoitteet.