Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10335

Projektin nimi: Erityisryhmien työnhaun ja koulutusedellytysten parantaminen hyödyntäen taiteen eri osa-alueita, Matkakumppanit

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.3.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun Sosiaaliturvayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2177732-9

Osoite: Ilmarintie 2

Puhelinnumero: 045-77322341

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.ilmarinpaja.fi / sivusto Facebookissa

Vastuuhenkilön nimi: Vuokko Kemppainen

Asema: kuraattori

Sähköposti: vuokko.kemppainen(at)gmail.com

Puhelinnumero: 044-7100287

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

sosiaali- ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden ulkopuolella olevat maahanmuuttajanaiset (esim. yli kolme vuotta maassa olleet) ja syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alaiset sekä suomalaiset että maahanmuuttajanuoret (17-29 -vuotiaat).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektissa saadaan kokemuksia monitoimijuuden mahdollisuuksista (moniammatilliset ryhmät). Naisten ja nuorten perheet ja läheiset sekä rasismin ja syrjinnän vastaisten toimenpiteiden osalta em. toiminnassa mukana olevat tahot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 154, joista naisia 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 39, joista naisia 28

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi hanketta, jonka tarkoituksena on luoda uusia toimintamalleja ja käytäntöjä erittäin vaikeasti työllistyvien voimaantumiseksi ja jatkopolkujen löytämiseksi. Kohderyhmänä hankkeessa ovat syrjäytyneet ja syrjäytymisuhan alaiset nuoret 17-29 vuotiaat, maahanmuuttajataustaiset naiset sekä syrjintää ja rasismia kokeneet henkilöt.

Uudet toimintamallit perustuvat soveltavan taiteen eri käytäntöjen tutkimiseen työvälineinä, sekä tästä toiminnasta kertyvän tiedon käyttämiseen hankkeessa mukana olevien tahojen hyväksi. Koulutuksen, vertaistuen, osallisuuden vahvistamisen sekä tasavertaisen kohtaamisen mahdollistamisen kautta kehitetään uusia tapoja kommunikoida, ei pelkästään horisontaali- vaan myös vertikaalisuunnissa (esim. kohderyhmänä olevat nuoret ja moniammatillisen viranomaistyöryhmän jäsenet kommunikoivat ja oppivat toisiltaan yhteisissä kokoontumisissa).

Yhteisten kulttuuritapahtumien suunnittelemisen ja rakentamisen kautta eri kohderyhmät tapaavat ja toimivat toistensa työpareina. Tätä kautta eri kulttuurit ja ikäpolvet oppivat toisiltaan - ja toimivat tiedon levittäjinä kulttuuritapahtumissa.

Maahanmuuttajataustaisia naisia motivoidaan aktiivisiksi kansalaisiksi ja mukaan työmarkkinoille. Nuoret (17-29-vuotiaat) maahanmuuttajataustaiset ovat myös koulutuksen piirissä. Vertaistukiryhmän tehtävänä on tukea ettei syrjäytymistä pääse tapahtumaan. Kenttätyöntekijät auttavat ongelmallisten asioiden hoitamisessa ja kehittävät viranomaisten kanssa toimintatapoja maahanmuuttajan kohtaamiseen. Kenttätyöntekijät informoivat kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Eri ammattilaisten kanssa kenttätyöntekijät auttavat syrjintää ja rasismia kokeneita selviytymään ja prosessoimaan kokemuksensa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Säännöllisesti paikallisissa medioissa, valtakunnan taide- ja kulttuurialan lehdissä, Internet-sivustoilla, ETNO-järjestössä, henkilökohtaisten kontaktien ja verkostojen kautta, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton viestimet. Markkinointi ja viestintä kuuluu kunkin työpaketin sisään eli hankkeen alussa laaditaan hankkeen tiedotussuunnitelma, jota päivitetään. Hankkeen etenemisen mukaan pidetään mediatilaisuuksia, ei unohdeta radiota ja Pohjois-Suomen tv:n alueuutisia. Hankkeesta laaditaan esite. Internet -sivustolla pidetään tulevista tapahtumista listaa. Samoin jo tapahtuneista muistiot. Sissimarkkinointi (jalkaudutaan toreille ja ostoskeskuksiin). Projektin sisäinen tiedotus, jossa kullakin ohjausryhmän jäsenellä on velvollisuus viedä tietoa omaan organisaatioonsa. Yhdistysten tiedot ja projektitoiminnan esittely järjestöt ja yhdistykset-palveluun (www.kainuu.fi/jarjestot). Maahanmuuttajanaisille suoramarkkinointikirje hankkeesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen aikana verkostoidutaan samansisältöisten hankkeiden kanssa ja suunnitellaan yhteisiä jatkotoimenpiteitä hankkeiden päätyttyä. Loppuseminaari talvella 2011, jolloin myös loppuraportti ilmestyy. Koulutusryhmittäin pidettävät työpajat ja lopputyöseminaarit.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 276 612

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 244 872

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 316 129

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 284 389

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Matkakumppanit- hankkeen Matkalla-koulutuksen tavoitteena oli syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alaisten nuorten (17-29 v.) voimavarojen kasvattaminen käyttäen soveltavan taiteen metodeja, sekä ns. negatiivisen kierteen katkaiseminen. Matkalla-koulutuksia toteutettiin kaksi täysimittaisena sekä kaksi lyhytkestoisena taidetyöpajana kesällä 2010 laajennetulle kohderyhmälle. Nuoret tulivat toimenpiteisiin työvoimaviranomaisten kautta. Huolimatta hankkeen koko toteutuksen ajan kestäneistä vaikeuksista, läpiviedyt koulutukset tuottivat erinomaisen tuloksen niihin osallistuvien nuorten kannalta. Yhteistyö työvoimaviranomaisten sekä muiden nuorten elämään vaikuttavien viranomaisten kanssa on ollut koulutusvastaavan näkövinkkelistä erinomaisen toimivaa. On syytä kiittää myös Ilmarinpajan kulttuuri- ja taideverkostoa sekä oppilaitoksia toimivasta yhteistyöstä. Koulutuksen läpikäyneistä syrjäytyneistä nuorista suurin osa on todellakin löytänyt suuntaa elämälleen, lähtenyt opiskelemaan tai työllistynyt. Ongelmana on ollut erityisesti resurssien pienuus ja sitä kautta työntekijöiden voimavarojen vähyys. Myös kuraattorin eläkkeelle siirtyminen kesken hankkeen on hankaloittanut toimintaa. Itelliset ry, jatkaa soveltavan taiteen käytänteitä pienimuotoisena hankkeen jälkeen, syventävien taidetyöpajojen modossa. Kun epäonnistunut rekrytointi "paikkautui" uuden projektiassistentin myötä, myös yhteistyö rahoittajan kanssa parani loppua kohden. Ohjausryhmä on ollut Matkalla-koulutuksen työntekijöiden suuri tuki ja on toiminut hyvin.
Tärkeintä kuitenkin olisi saada soveltavan taiteen käytänteitä toteuttava koulutus / toiminta yhteiskunnan rakenteisiin - kolmannen sektorin toteuttamana hyväkin konsepti jää katkonaiseksi ja pahimmillaan päättyy kokonaan.