Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10350

Projektin nimi: Huippuvalmennuksella kilpailukykyä (Huki)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Skills Finland ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1085970-8

Osoite: Rahakamarinportti 3 B

Puhelinnumero: +358 9 8689 680

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.skillsfinland.fi

Projektin kotisivun osoite: www.skillsfinland.com/fi/valmennus/huki-projekti

Vastuuhenkilön nimi: Eija Alhojärvi

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: eija.alhojarvi(at)skillsfinland.fi

Puhelinnumero: +358 9 8689 6820

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1. ammatilliset oppilaitosten sekä erityisoppilaitosten opettajat
2. valmennusyritysten henkilöstö, työpaikkaohjaajat

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. ammatilliset oppilaitokset sekä erityisoppilaitokset
2. ammatillisen koulutuksen suunnittelijat, kehittäjät ja hallinnoijat
3. yritykset ja muu työelämä, erityisesti PK-yritykset
4. nuoret, ammatillisella uralla olevat henkilöt sekä ammatilliseen koulutukseen potentiaalisesti hakevat nuoret

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 100, joista naisia 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 242, joista naisia 81

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Huippuvalmennuksella kilpailukykyä (Huki)
Globalisaation myötä maamme elinkeinorakenteessa, ammatti- ja toimialarakenteessa sekä toimenkuvissa ja
ammattien tehtäväsisällöissä tapahtuu yhä nopeampia muutoksia. Kilpailukyky edellyttää osaavaa
työvoimaa, jatkuvaa reagointia muutoksiin. Ammatillinen huippuosaaminen on edellytys uusimpien
innovaatioiden tehokkaaseen, tuottavaan käyttöönottoon. Osaamiseen kohdistuvat vaatimukset edellyttävät
koulutuksen ja työelämän välistä tiivistä yhteistyötä. Tuottaakseen tuloksia, yhteistyön on oltava
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

Huva I- ja Huva II-hankkeiden aikana kehitetyn mallin avulla voidaan parantaa oppimisen tuloksellisuutta ja laatua ja toteuttaa tuloksekasta työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä.

Kansainvälisen ammattitaitokilpailujärjestelmän kautta voidaan saada tietoa globaalien työmarkkinoiden ja osaamistarpeiden muutoksista.
Huippuvalmennuksella kilpailukykyä -projektin tärkein tehtävä on levittää huippuvalmennusjärjestelmä laajempaan käyttöön hyödyttämään kaikkia maamme elinkeinoelämän sektoreita sekä entistä useampia
yrityksiä ja oppilaitoksia. Projektin ideana on tiivis oppisopimuksen ja huippuvalmennuksen yhdistäminen, valmennustietotaidon kehittäminen ja tuotteistaminen, levittäminen ja käytännön opetustoimintaan juurruttaminen, Huippuosaamisen HOPS:in ja lajikohtaisten valmennusmoduulien luominen, yritysten ja oppilaitosten yhteistyön lisääminen.
Toteutus
Skills Finland ry koordinoi projektia sekä vastaa hankkeen ohjaustoiminnasta. Toteutus tapahtuu verkosto-organisaatiossa.
Yhteistyökumppaneina verkostossa ovat huippuvalmennusyksiköt (ammatilliset oppilaitokset ja erityisoppilaitokset) ja huippuvalmennusyritykset (työssäoppimis- ja kilpailuvalmennusyritykset), joilta projekti ostaa eri ammattialoihin liittyvää asiantuntijaosaamista:
valmennusta, suunnittelua, kehittämistä. Verkostossa yhteistyökumppaneina ovat lisäksi opetushallitus ja työmarkkinajärjestöt, jotka antavat asiantuntija-apua projektin toteutuksessa.
Verkostossa mukana on myös HAMK:n Skills Trainers Academy, jonka erityistehtävänä on huippuosaamisen kehittäminen koulutuksellisin ja tutkimuksellisin keinoin, sekä AEL, joka koordinoi oppisopimuskoulutuksena toteutettavaa huippuosaajien valmennusta kehittäen valmennuksen laatujärjestelmää, tähän tarkoitukseen myönnettyjen oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikkojen turvin.
Projekti liittyy Skills Finland ry:n kehittämään ja hallinnoimaan ammattitaitokilpailujärjestelmään, johon kuuluvat kansalliset Taitaja9- ja Taitaja SM-kilpailut sekä kansainväliset WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailut. Hanke valmentaa Suomen ammattitaitomaajoukkueen EuroSkills2008, WorldSkills2009, EuroSkills2010 ja osittain WorldSkills2011 ammattitaitokilpailuihin.
.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotuksessa ja markkinoinnissa käytetään yhdistyksen verkkosivuja, NewsLetter -tiedotetta
ja vuotuinen laivaseminaari.

Projekti on esillä kaikessa yhdistyksen markkinointi- ja tiedotustoiminnassa kuten Taitaja-tapahtumassa , koulutusmessuilla muilla tiedotus/koulutuspäivillä, kansainvälisissä ammatitaitokilpailuissa, kansainvälisessä vertailussa ( EU:n Leonardo-asiantuntiojavaihtohankkeen kautta)
Yhdistyksen hallitustahot ovat sitoutuneet markkinoimaan projektia, tiedottamaan sen toimista ja edistämään
sen tulosten hyödyntämistä. Kansainvälinen tiedotus hoidetaan WorldSkills- IAF- ja ESPO-
järjestöjen sekä Euroopan unionin ammatillisen koulutuskeskuksen, Cedefopin tiedotuskanavien kautta.
Tiedottamisen keskeiset kohderyhmät ovat: ammatillisten oppilaitosten opettajat , työpaikkaohjaajat sekä nuoret ammattiosaajat. Tiedotus ja markkinointi suunnitellaan kohderyhmittäin ja vastaamaan ajankohtaisiin tarpeisiin.

Tiedotuksessa ja markkinoinnissa nostetaan esille menestyjiä, jotka ovat valinneet
sukupuolelleen "epätyypillisen" uravaihtoehdon.
Hankkeen aikana tehdyt tuotteet julkaistaan sekä painettuna, että sähköisenä versiona.

Tiedotus- ja markkinointisuunnitelma liitteenä (Liite 10) sekä Viestintäsuunnitelma liitteenä (Liite 11).
Projektin tuotteet ( liite x) ja toimintasuunnitelma ( sisältää tiedotuksen ja viestinnän) liitteenä ( Liite y)

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään kohdassa 11.1. mainittuja yhdistyksen omia ja kansainvälisiä kanavia.
Yhdistyksen hallitustahot ja hankkeen ohjausryhmä ovat sitoutuneet edistämään tulosten hyödyntämistä omissa organisaatioissaan.
Keskeisessä asemassa tulosten levittämisessä ja hyödyntämisessä ovat projektin yhteistyökumppanit. AEL:n tehtävänä on levittää tuloksia hyödynnettäviksi oppisopimuskoulutuksen järjestäjille ja huippuvalmennusyrityksissä.
HAMK puolestaan vastaa hyödyntämisestä koulutustoiminnan avulla: opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa ja huippuosaamisen asiantuntijoiden koulutuksessa.
Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämiseksi liiteenä (Liite 12).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 034 612

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 904 301

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 200 150

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 080 934

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaajana työmarkkinoille

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen vaikutuksesta huippuvalmennus levisi yhä useampiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja yrityksiin. Projektin aikana toimintaan saatiin mukaan uusia oppilaitoksia ja uusia lajeja esimerkiksi valmennusyksikköhakua kehittämällä. Valmennusta toteutettiin 36 valmennusyksikössä, jotka toimivat yhteistyössä alansa yritysten kanssa. Näistä 20 toimi valmennusyrityksinä ja yli kaksinkertainen määrä osallistui lajin valmennustapahtumiin asiantuntijaroolissa.

Hankkeessa dokumentoitiin lajikohtaiset HOPSit ja niistä kehitettiin mallipohja (valmennussuunnitelma) ja kartoitettiin huippuosaajan tutkinnonosan osa-alueet eli kilpailuvalmiudet, ammatilliset valmiudet, avaintaidot sekä henkinen valmentautuminen. Hankkeen aikana laadittiin myös suunnitelma huippuosaamisen kehittämisestä ja valmennuksesta osana ammatillista opettajankoulutusta (yhteistyössä HAMK Skills Trainers' Academyn kanssa) sekä osana osaamisen kehittämistä uran eri vaiheissa.

Hankkeessa tuotteistettiin valmennuksen tueksi neljä julkaisua: Matkalla huipulle -huippuvalmennuksen työkalut, Henkisen valmentautumisen työkirja, Huippuvalmennuksen opas ja Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Tuotteet löytyvät hankkeen viestintä- ja koulutusmateriaalin kanssa Skills Finland ry:n kotisivuilla.

Hankkeesta tehdyn vaikuttavuusselvityksen mukaan huippuvalmennukseen osallistuminen on tehostanut sekä oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä että eri lajien välistä yhteistyötä. Hanke kehitti hyvin valmennuksen toimintatapoja, tuotteistamista, dokumentointia sekä yhteistyötä. Hankkeen aikana kilpailutoiminnan tunnettavuus lisääntyi, opetus kehittyi ja asiantuntijuuden jakaminen ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa tehostui. Opettajat saivat myös tärkeää vertailutietoa eri maiden, oppilaitosten, opettajien, kilpailulajien ja koulutusalojen välisistä eroista.

Huippuvalmennuksen vaikutukset kilpailijoihin ilmenivät osaamisen ja itseluottamuksen kasvuna sekä menestymisenä ammatissa ja työelämässä. Huippuvalmennuksen vaikutukset näkyivät myös ammatillisen koulutuksen arvostuksen, imagon ja tunnettavuuden paranemisena. Kilpailutoiminta tarjoaa ainutlaatuisia tilaisuuksia näyttää eri koulutusalojen tai lajien osaamisen taso ja parhaimmillaan suomalaisen osaamisen arvostus ja näkyvyys maailmalla kasvaa kilpailusuoritusten myötä.

Hanke nosti esiin jatkotarpeita kehittämiselle. Esiin nousseet kehittämiskohteet on tarkoitus toteuttaa uudessa KILTA-hankkeessa vuosien 2011 - 2013 aikana.