Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10353

Projektin nimi: Työtä ja yrittäjyyttä Taiteen ja kulttuurin Senioriakatemialla

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutusyksikkö

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: Seminaarinkatu 2

Puhelinnumero: 08-6324611

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/

Projektin kotisivun osoite: www.senioriakatemia.net

Vastuuhenkilön nimi: Tuula Honkanen

Asema: Kehityspäällikkö

Sähköposti: tuula.honkanen(at)oulu.fi

Puhelinnumero: 08-632 4825

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun, Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Ristijärvi, Puolanka, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Hyrynsalmi, Vaala, Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinainen kohderyhmä on 50-vuotiaat työssä olevat seniorit, erityisesti kulttuuri-, matkailu- ja hoiva-alalla. Projektin tavoitteena on edistää heidän taiteen ja kulttuurin alan osaamista työelämän tarpeita vastaavaksi. Projekti parantaa myös heidän työssä jaksamista ja antaa valmiuksia jatkaa työelämässä pidempään.

Projektin kohderyhmiä ovat myös taide- ja kulttuurialoilla työskentelevät, alalle yrittäjiksi aikovat tai ammattia vaihtavat ikääntyvät ja ikääntyneet henkilöt. Projekti edistää heidän taiteen ja kulttuurin alan osaamisen kehittymisen kautta työllistävyyttä sekä uusien yritysten syntymistä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Muita kohderyhmiä ovat koulutusorganisaatiot; korkea-aste, toinen aste, aikuiskoulutus, opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta, joiden toimintaan projekti vaikuttaa osaamisen ja asiantuntijuuden kasvamisen kautta. Projektin aikana selvitetään yhteistyömahdollisuudet Kainuun alueen kuntien ja alueella toimivien kuntayhtymien kanssa. Muun muassa Kainuun alueella toimivilla lukioilla ja ammatillisilla oppilaitoksilla on ajanmukaiset virtuaaliset oppimisympäristöt, joiden kautta senioriakatemian koulutusten välittäminen on mahdollista. Alustavia keskusteluja ympäröivien kuntien kanssa on jo käyty ja suhtautuminen asiaan on ollut myönteistä.

Muita kohderyhmiä ovat myös taide- ja kulttuuriyhteisöt, kolmas sektori ja järjestötoiminta, joiden toimintaa projekti tukee osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymisen kautta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 178, joista naisia 125

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisten työpaikkoja 1

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin yleisenä tavoitteena on kulttuurialan osaamisen kehittäminen ja tätä kautta yrittäjyyden tukeminen ja muuttuviin työelämän tarpeisiin vastaaminen. Projekti edistää työssä jaksamista ja halukkuutta jatkaa työelämässä pidempään. Yleisenä tavoitteena on edistää luovaa taloutta ja kulttuuriteollisuutta. Projektin tavoitteita on senioriakatemian virtuaalisen toiminnan kehittäminen, mikä tukee senioriakatemian visiota verkostopohjaisena opetuksen ja tutkimuksen toimintatapana seniorikansalaisille. Valmiita toimintaympäristöjä on Kajaanin yliopistokeskuksella ja Ristijärven kunnan studiokoululla. Samalla edistetään toiminnan maakunnallistamista ja kansainvälistymistä.
Projektin tavoitteena on tutkimustoiminnan käynnistäminen ikääntyvien oppimiseen ja opettamiseen liittyen. Projektin tavoitteena on myös senioriakatemian toiminnan laajentaminen kansainväliseksi sekä verkostoitumisen edistäminen yliopistojen, oppilaitosten, yritysten sekä taide- ja kulttuurialalla toimivien kesken.

Projektin varsinainen kohderyhmä on 50-vuotiaat työssä olevat seniorit, erityisesti kulttuuri-, matkailu- ja hoiva-alalla. Projektin kohderyhmiä ovat myös taide- ja kulttuurialoilla työskentelevät, alalle yrittäjiksi aikovat tai ammattia vaihtavat ikääntyvät ja ikääntyneet henkilöt.

Projektin toimenpiteitä ovat taiteen ja kulttuurin alojen yliopistollinen koulutus, virtuaalisuuden kehittäminen ja kansainvälisyyden kehittäminen. Projektin kaikkea toimintaa läpileikkaava toimenpide on yhteistyöverkostojen rakentaminen ja ylläpitäminen. Projektissa verkostoidutaan yliopistojen, muiden oppilaitosten, yritysten sekä muiden taide- ja kulttuurialan toimijoiden välillä.

Projektin koulutukset ovat laajuudeltaan 3 - 10 op. Vuosittainen kurssien lukumäärä riippuu kurssien laajuudesta. Koulutusaloja ovat mm. elokuva, mediakulttuuri, visuaalinen kulttuuri, kuvataide, kulttuuri- ja taidehistoria, muotoilu ja arkkitehtuuri, taidekasvatus ja pedagogiikka, kirjallisuus, musiikki sekä tanssi ja teatteri. Kaikkia aloja läpileikkaavana teemana on yrittäjyyskoulutus.

Virtuaalisuutta kehitetään uudistamalla senioriakatemian internetsivuja, hyödyntämällä yliopiston virtuaalisia oppimisalustoja sekä kehittämällä digitaalisia verkko-oppimateriaaleja. Projektissa käytetään Ristijärven ja Kajaanin yliopistokeskuksen laitteistoja. Kansainvälisyyttä kehitetään luomalla verkostoja eurooppalaisiin ja pohjoismaalaisiin ikääntyvien oppimisen asiantuntijayliopistoihin.

Projektin tuloksena kainuulaisten taiteen ja kulttuurin alan osaaminen kohoaa työelämän tarpeita, mikä lisää alan työllistävyyttä sekä edistää uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Projektilla parannetaan ikääntyvien ja ikääntyneiden työntekijöiden työssä jaksamista ja työelämässä jatkamista pidempään. Koulutussisältöjä tuotetaan virtuaalisesti. Projekti edistää koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden, yritysten sekä taide- ja kulttuurialojen yhteisöjen verkottumista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottaminen tapahtuu monipuolisesti eri tiedotuskanavia käyttäen. Projektin sisäisiä kohderyhmiä ovat projektissa mukana olevat tahot, hankkeen ohjausryhmä sekä rahoittaja ja toteuttajat. Sisäisille kohderyhmille suunnatun tiedottamisen tavoitteena on varmistaa, että projekti etenee projektisuunnitelman tavoitteiden ja ESR-tavoiteohjelman mukaisesti. Tiedottaminen tapahtuu sähköpostin, kokousasiakirjojen, www.sivujen, tiedotteiden, julkaisujen, artikkeleiden, tiedotustilaisuuksien, seminaarien sekä tutustumis- ja vierailukäyntien kautta. Verkostoyhteistyötä ja erilaisia verkostoja hyödynnetään aktiivisesti tiedottamisväylänä.

Projektin ulkoisia kohderyhmiä ovat muut organisaatiot, jotka tulevat mukaan projetkin toimintaan sekä suuri yleisö. Ulkoiselle kohderyhmälle suunnatun tiedottamisen tavoitteena on lisätä projektin tunnettuutta, edistää hyvien käytänteiden levittämistä ja kokemusten vaihtoa sekä parantaa nykyisiä ja luoda uusia yhteistyösuhteita. Tiedottaminen tapahtuu www.sivujen, esitteiden, artikkeleiden, julkaisujen, ilmoitusten, seminaarien ja koulutustilaisuuksien sekä muiden tapaamisten kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2008:
Toimenpiteet; Projektin aloitus, koulutusten markkinointi ja toteuttaminen, ohjausryhmän kokoukset
Kohderyhmät; Yritykset, muut yhteistyötahot, suuri yleisö, ohjausryhmä
Tiedotuskanavat; Suorat kontaktit, tapaamiset ja esittelykäynnit, kirje- ja sähköposti, www.sivut, lehtiartikkelit ja -ilmoitukset, radio

Vuosi 2009:
Toimenpiteet; Koulutusten toteuttaminen, virtuaalisuuden kehittäminen, kansainvälistymisen aloittaminen
Kohderyhmät; Yritykset, yhteistyötahot, suuri yleisö, ohjausryhmä
Tiedotuskanavat; Suorat kontaktit, tapaamiset ja esittelykäynnit, kirje- ja sähköposti, www.sivut, lehtiartikkelit ja -ilmoitukset, radio

Vuosi 2010:
Toimenpiteet; Koulutusten toteuttaminen, virtuaalisuuden kehittäminen, kansainvälisyyden kehittäminen
Kohderyhmät; Yritykset, muut yhteistyötahot, suuri yleisö, ohjausryhmä
Tiedotuskanavat; Suorat kontaktit, tapaamiset ja esittelykäynnit, kirje- ja sähköposti, www.sivut, lehtiartikkelit ja -ilmoitukset, radio

Vuosi 2011:
Toimenpiteet; Hankkeen päättämiseen liittyvät toimenpiteet, arviointi, tulokset
Kohderyhmät; Yritykset, muu yhteistyötahot, suuri yleisö, ohjausryhmä
Tiedotuskanavat; Kirje- ja sähköposti, www.sivut, lehtiartikkelit ja -ilmoitukset, radio

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 174 460

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 210 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 204 460

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin taustalla oli Kainuun ja Itä-Suomen väestön suhteellisesti suurempi ikääntyminen verrattuna maan muihin alueisiin. Väestön voimakas ikääntyminen vaatii myös koulutusorganisaatioilta toimenpiteitä, joilla ikääntyvän väestön osaamista ja työelämässä jaksamista tuetaan. Taiteen ja kulttuurin koulutuksen luonne on sekä terapeuttinen että osaamista lisäävä, mikä omalta osaltaan mahdollistaa ikääntyvän väestön pysymisen työkykyisenä pidempään.

Projektin yleisenä tavoitteena oli kulttuurialan osaamisen kehittäminen ja tätä kautta yrittäjyyden tukeminen ja muuttuviin työelämän tarpeisiin vastaaminen. Projektin tavoitteita oli edistää työssä jaksamista ja halukkuutta jatkaa työelämässä pidempään. Tärkeitä tavoitteita oli myös kainuulaisten ikääntyvien ja ikääntyneiden taiteen ja kulttuurin alan osaamisen edistäminen työelämän edellyttämiä tarpeita vastaavaksi ja tätä kautta yritysten tuottavuuden kasvattaminen. Hankkeella pyrittiin parantamaan mahdollisuuksia uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseksi.

Projektin varsinainen kohderyhmä oli 50-vuotiaat työssä olevat seniorit, erityisesti kulttuuri-, matkailu- ja hoiva-alalla. Projektin kohderyhmiä olivat myös taide- ja kulttuurialoilla työskentelevät, alalle yrittäjiksi aikovat tai ammattia vaihtavat ikääntyvät ja ikääntyneet henkilöt.

Koulutustoimintaa järjestettiin hankkeen aikana Kajaanissa ja Ristijärvellä. Lisäksi kahden eri opintomatkan aikana käytiin Kainuun eri kunnissa. Koulutuksista 56 % järjestettiin Ristijrävellä. Koulutuksiin osallistui kaikkiaan 411 opiskelijaa. Koulutuksia järjestettiin 44 opintopisteen verran.

Koulutuksilla todettiin olevan myönteistä vaikutusta omaan ammatilliseen osaamiseen, ja niiden uskottiin antavan eväitä muuttuvan työelämän tarpeisiin. Lisäksi suoritettuja opintopisteitä voidaan käyttää tulevaisuudessa hyväksi osana muita opintokokonaisuuksia tai suoritettavia tutkintoja. Työelämässä jaksamiseen ja myös omassa elämässä jaksamiseen koulutuksilla koettiin olevan myös merkitystä. Senioriakatemian koulutukset vaikuttivat omalta osaltaan positiivisesti myös yritystoiminnan edistämiseen.

Kokonaisuudessaan hankkeella saavutettiin pitkälti ne tavoitteet, mitkä sille asetettiin. Tärkeimpinä olivat ikääntyneiden osaamisen edistäminen työelämän edellyttämiä tarpeita vastaavaksi etenkin taiteen ja kulttuurin alalla sekä työssä jaksamisen ja jatkamisen edellytysten parantaminen. Hankerahoitus kohdistui juuri näihin toimenpiteisiin. Myös virtuaalisuutta ja kansainvälisyyttä saatiin kehitettyä sekä edistettyä yliopistojen, muiden oppilaitosten, yritysten sekä taide- ja kulttuurialan toimijoiden verkostoitumista.