Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10355

Projektin nimi: The Wonder of Fur - koulutus ja kehittämishanke

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.5.2008 ja päättyy 30.4.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjannmaan ammattikorkeakoulu / CENTRIA

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Osoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 06 - 825 0000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.cou.fi

Projektin kotisivun osoite: www.cou.fi/turkisala

Vastuuhenkilön nimi: Helena Åkerlund

Asema: Yksikönjohtaja

Sähköposti: helena.akerlund(at)cou.fi

Puhelinnumero: 050-5210906

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Jakobstadsregionen, Kokkolan, Ylivieskan

Kunnat: Korsnäs, Maalahti, Mustasaari, Vöyri, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Kalajoki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun turkisalan toimipisteen lisäksi alan yrittäjät ja heidän henkilöstönsä. KPAMK on kohderyhmänä toiminnan kehittämisen vuoksi. Tavoitteena on kehittää turkisalan toimipisteestä kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu turkisalan kehittämis- ja koulutuskeskus.

Kansainvälisen keskuksen olemassa olon jälkeen hyödynsaajina ovat myös alan yrittäjät ja heidän henkilöstönsä. He voivat kouluttautua keskuksen tarjoamien koulutusten avulla ja näin saada yritystoimintaansa uusia tuulia, laatua sekä osaamista.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen turkistarhaajat, jotka saavat turkiksiaan esille koulutuksen kautta. Koulutuksessa on tarkoituksena tuoda esiin erityisesti alueella tuotettuja turkiksia ja edesauttaa sitä kautta turkistilojen yritystoimintaa ja alan markkinointia. Tämän johdosta myös koko Pohjanmaan maakunnat hyötyvät hankkeesta, sillä turkistarhaus on yksi merkittävä elinkeinoala alueella.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös turkisalan opiskelijat ja opettajat, jotka hyötyvät huippuasiantuntijoiden osaamisesta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 74, joista naisia 53

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten työpaikkoja 2

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 9, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten tutkintoja 6

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

The Wonder of Fur- hankkeen tavoitteena on jatkaa aikaisempien hankkeiden kautta aloitettua turkisalan kehittämistyötä laajentaen sitä kansainväliseen toimintaan. The Wonder of Fur- hankkeessa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun turkisalan toimipisteestä kehitetään kansainvälisesti tunnettu turkisalan tuotekehityksen ja koulutuksen osaamiskeskittymä. Keskittymän tavoitteena on turvata turkisalan osaaminen ja sen kehittyminen Suomessa myös tulevaisuudessa. Hankkeen aikana keskittymässä tuotetaan eri tasoisia turkisosaamisen koulutusmoduuleja, joilla pystytään vastaamaan turkisalalla olevaan koulutustarpeeseen. Tämän lisäksi keskittymä toteuttaa koko turkistoimialalle tärkeää tuotekehitystoimintaa.

Kansainvälisen osaamiskeskittymän tavoitteena on myös mahdollistaa suomalaisille turkisalan mikroyrityksille kansainvälisten yhteyksien ja verkostojen luominen. Kansainvälistymiskehitystä edistämään tarvitaan yhä tiiviimpää elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä. Pienillä yrityksillä ei yleensä ole mahdollisuutta, aikaa ja rahaa kansainvälistyä. Hanke mahdollistaa alan toimijoiden verkostoitumista ja sitä kautta asiantuntijuuden levittämistä mikroyrityksiin. Kansainvälisiä yhteyksiä ja uusia innovaatioita luodaan muun muassa kansainvälisten luennoitsijoiden vetämien moduulien ja tuotekehitystyöpajojen puitteissa.

Hankkeen tuloksena syntyy kansainvälisesti tunnettu turkisalan osaamiskeskittymä, joka tarjoaa alalle sekä uudenlaisia koulutusmoduuleja että toteuttaa erilaisia tuotekehitystyöpajoja. Osaamiskeskittymä mahdollistaa alan yrityksille myös osallistumisen kansainvälisiin verkostoihin ja sitä myötä kansainvälistää heidän toimintaansa.

Koulutusten lisäksi osaamiskeskittymä järjestää alueella turkisalan seminaareja, jotka koskettavat koko toimialaa. Seminaarien tavoitteena on lisätä turkisalan tietämystä alkutuotannosta jatkojalostukseen. Seminaarien ja kansainvälisillä messuilla tapahtuvan hankkeen markkinoinnin tavoitteena on myös markkinoida suomalaisia turkiksia ja niihin soveltuvia tekniikoita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Yleisesti hankkeesta tiedotetaan järjestämällä tiedotus- ja lehdistötilaisuuksia eri tapahtumien yhteydessä. Sen lisäksi projektia markkinoidaan suoraan alan yrityksiin ja oppilaitoksiin.
Hankkeesta laaditaan markkinointimateriaalia :esitteitä ja päivitettävät, monikieliset nettisivut. Hankkeen aikana järjestettävien seminaarien avulla tieto turkisalan ajankohtaisista asioista, koulutusmahdollisuuksista ja tuotekehitystoiminnasta saavuttaa kattavasti koko alan toimijat.Turkisalan yrittäjien tiedottaminen hoidetaan seminaarien ja tapaamisten, jatkokoulutuksen ja seminaarien lisäksi säännöllisillä infokirjeillä. Ammattitutkinnoista kiinnostuneet tavoitetaan yritysten sekä OPHn, oppisopimustoimistojen ja työvoimatoimistojen kautta.

Hankkeesta ja turkisalan koulutusmahdollisuuksista ja tuotekehitystoiminnasta tiedotetaan kansainvälisillä alan messuilla. Esilläolon avulla pyritään saamaan julkisuutta alan lehdissä. Yksi tärkeä ja olennainen tiedotusväylä tulee olemaan hankkeen nettisivut.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytänteiden levittäminen tapahtuu pääsääntöisesti hankkeen aikana järjestettävissä seminaareissa sekä hankkeen yleisissä tiedotuskanavissa. Hankkeen kotisivujen kautta tietoa on helppo levittää. Luonnollisesti hyviä käytänteitä käytetään kv-messujen markkinointimateriaalissakin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 267 044

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 248 993

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 362 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 326 146

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

The Wonder of Fur -hankkeen tavoitteena oli kehittää turkisalalle uudenlaisia koulutusmuotoja, joilla tuetaan jatkojalostusosaamisen säilymistä Suomessa. Alalla toimiville ja alalle haluaville haluttiin antaa mahdollisuus osallistua koulutusmoduuleihin ja ammattitaidon osoittamiseen ammatillisen näyttötutkinnon kautta. Koska turkisalalla ei enää ole toisen asteen ammatillista koulutusta, oli hankkeen tavoitteena kehittää koulutusmuotoja nimenomaan yritysten tarpeista lähtien. Seminaarien avulla turkisalan jatkojalostusyrityksille ja tarhaajille oli tarkoituksena tarjota mahdollisuus suoraan yhteydenpitoon ja verkostoitumiseen.

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun turkisalan toimipisteestä innovatiivinen turkisalan osaamiskeskittymä, jonka toiminta syvenee alan yrittäjien ja toimijoiden keskuuteen. Tavoitteena oli toiminnan kehittäminen kansainvälisempään suuntaan mm. ulkomaisten huippuasiantuntijoiden ja erilaisten koulutusmoduulien toteuttamisen avulla sekä markkinoimalla hanketta kansainvälisillä messuilla. Tavoitteena oli rakentaa osaamisverkosto, jossa toimijoina ovat alan asiantuntijat alkutuotannosta jatkojalostukseen. Projektin avulla oli niin ikään tavoitteena turvata Pohjanmaan maakuntien alueella tuotettujen turkisten menekkiä tulevaisuudessa. Tuotekehitystyön kautta pyrittiin löytämään uudenlaisia käyttötapoja turkikselle ja hankkeen markkinoinnin kautta saavuttamaan kansainvälistä näkyvyyttä.

Hankkeen aikana kehitettiin, testattiin ja toteutettiin kokonaan uudenlaista koulutusta turkisalalle, kuusi turkisalan eri osa-alueet kattavaa koulutusmoduulia. Näistä turkisalan perusteet -moduuli toteutettiin kaksi kertaa suuren kysynnän vuoksi. Moduulikoulutuksiin osallistuneiden palaute oli kokonaisuutena erittäin positiivista. Opetus oli intensiivistä ja käytännönläheistä, joka mahdollisti myös ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osallistumisen koulutukseen. Ohjaajina käytettiin turkisalan asiantuntijoita. Hankkeen kautta annettiin myös mahdollisuus vaatetusalan perustutkinnon (turkkuri) suorittamiseen näyttötutkintona. Lisäksi hanke järjesti lyhyempää täsmäkoulutusta ja eri teemojen pohjalta toteutettuja turkisalan seminaareja.

Hankkeen aikana järjestettiin seitsemän tuotekehitystyöpajaa. Osallistujat valittiin tarkoituksella eri osaamisalueilta ja eri maista, jotta tietoisuus turkiksesta leviäisi mahdollisimman laajalle myös niille, jotka eivät aiemmin ole käyttäneet turkista. Tuotekehitystyö tuotti innovatiivisia tuloksia: seitsemän eri teemojen pohjalta toteutettua mallistoa pukineista huonekaluihin ja sisustusartikkeleihin. Kansainvälisten työpajojen yhteydessä syntyi yhteistyöverkostoja ja materiaalituntemuksen tuominen eri alojen suunnittelijoiden ja ammattilaisten ulottuville lisää materiaalin käyttöä. Osallistujien palaute työpajoista on ollut erittäin myönteistä.

Hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin on osallistunut kaikkiaan 151 henkilöä; moduuleihin/työpajoihin 74 henkilöä ja seminaareihin 104 henkilöä. Osallistujista 32 on ollut ulkomaalaisia. DesignTalks-seminaariin oli ilmoittautunut 59 henkilöä. Moduuleissa/työpajoissa suoritettiin yhteensä 426 opintopistettä. Vaatetusalan perustutkinnon (turkkuri) suoritti seitsemän henkilöä.

Tuotekehitystyön tuloksia esiteltiin hankkeen aikana kansainvälisillä muotimessuilla kutsuttuna näytteilleasettajana kaikkiaan kymmenen kertaa. Hankkeen aikana kansainväliselle markkinointitoiminnalle saavutettiin jatkuvuus ja messujärjestäjien luottamus, jotka takaavat tuotekehitystyön näkyvyyden jatkossakin. Hankkeen aikana järjestettiin 30 tiedotus/lehdistötilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 378 henkilöä. Hankkeesta julkaistiin 100 lehtiartikkelia & radio/TV-ohjelmaa.

Hanke on lisännyt yhteistyötä alan yritysten kanssa sekä Suomessa että maailmalla. Maakunnille ja turkisalalle hankkeen toiminta ja markkinointi on tuonut lisää tunnettuutta. Hankkeessa ovat olleet mukana kaikki turkisalan keskeiset toimijat alkutuotannosta markkinointiin. Yhteistyö on ollut erittäin tiivistä ja se on koskenut ohjausryhmätyöskentelyä, hankkeesta tiedottamista sekä tuotekehitystä. Hankkeen aikana yhteistyö on myös laajentunut koskemaan uusia organisaatioita, esim. oppilaitoksia. Hanke on toiminut verkostomaisesti ja kuunnellen yhteistyöorganisaatioiden ja yritysten toiveita.

Turkisalan opiskelijoille oli tavoitteena saada entistä kansainvälisempi osaamistaso hyödyntämällä hankkeen myötä syntyneitä tiiviitä yhteyksiä alan yrityksiin ja organisaatioihin. Näin heidän työllistymismahdollisuuksien nähtiin paranevan valmistumisen jälkeen. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet hankkeeseen mm. toimimalla assistentteina työpajoissa, esittelemällä hanketta messuilla ja osallistumalla tiedottamiseen. KPAMK:n opiskelijat ovat suorittaneet hankkeen kautta yhteensä 76 op ja muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat 13,5 op. Hankkeen kautta on välitetty kaksi turkisalan työpaikkaa.