Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10380

Projektin nimi: NY Yrittäjyyskasvatuksen polku

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 30.4.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Nuori yrittäjyys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1813465-6

Osoite: Toinen Linja 14

Puhelinnumero: 09 771 2686

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.nuoriyrittajyys.fi

Projektin kotisivun osoite: www.nuoriyrittajyys.fi opinto-ohjelmat

Vastuuhenkilön nimi: Virpi Utriainen

Asema: Toiminnanjohtaja

Sähköposti: virpi(at)nuoriyrittajyys.fi

Puhelinnumero: 040 701 3038

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Uusien ohjelmien kehittämisvaiheessa (esi- ja) perusasteen opetushenkilöstö ja rehtorit. Hankkeen loppupuolella (2010) projektin aikana kehitetyt opinto-ohjelmat/toimintamallit esitellään toisen asteen opettajille (tiedotetaan myös korkea-asteelle) ja yhteinen työseminaari kokoaa perusasteen ja toisen asteen opettajat pohtimaan yhteistyötä, yhtymäkohtia ja jatkuvuutta NY Yrittäjyyskasvatuksen polku- mallin toteuttamiseksi.

Muutos/Jatkohakemus
Levittämishankkeen aikana varsinaisena kohderyhmänä ovat NY:n aluetoimijat sekä kansallisen toimiston järjestämissä opettajankoulutuksissa (esi-) perus- ja toisen asteen opettajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Perusopetuksen oppilaat sekä toisen asteen opiskelijat.
Näiden lisäksi liike-elämän ja yritysten edustajat, jotka osallistuvat opinto-ohjelmien kautta koulu-yritys-yhteistyöhön eri tavoin. Ohjausryhmän jäsenten verkostoja informoidaan kohderyhmän mukaisesti esim. okl, naisyrittäjäjärjestö.
Projektin aikana toteutettu materiaali tehdään kolmikantaperiaatteella (opettajat, oppilaat, yrittäjät), jolloin kokonaisuuteen kuuluvat tiiviisti myös välilliset kohderyhmät ja materiaalia tehdään myös välillisille kohderyhmille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tiivistelmä molemmista projekteista
NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -projektissa luodaan uusia pedagogisia ratkaisuja ja toimintamalleja peruskoulun yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen tueksi ja levitetään mallit kansalliseen käyttöön. Projektin aikana kehitettävät esi- ja alaluokkien toimintamallit yhdistetään projektin lopussa Nuori Yrittäjyys ry:n jo olemassa olevien yläluokkien ja toisen asteen opinto-ohjelmien kanssa yhtenäiseksi NY Yrittäjyyskasvatuksen poluksi, joka viedään opettajien saataville NY:n aluetoimijoiden ja kansallisen toimiston kautta. Polku ulottuu lopulta korkea-asteen ohjelmaan saakka.

Toimintamallit rakentuvat konkreettiseen yhteistyöhön ja kannustavat näin opetushenkilöstöä eri kouluasteiden väliseen sekä yrityselämän kanssa käytävään vuorovaikutukseen. Projektin aikana luodaan, valmistetaan, kokeillaan ja levitetään toimintamalleihin/opinto-ohjelmiin liittyviä materiaaleja. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku opetussuunnitelmissa- vihko esittelee polun toimintamallit kunkin kouluasteen opetussuunnitelmien sisältöjä ja tavoitteita tukien ja vahvistaen.

Projektin tuloksena opetushenkilöstön yrittäjyyskasvatustieto, -toimintamallit ja osaaminen kehittyvät ja paranevat ja hyvät toimintamallit otetaan laajasti käyttöön.

Yrittäjyyskasvatus ja toiminnallinen oppiminen ymmärretään perustellusti laajemmin osaksi koulutuksen arkea ja eri oppiaineita. Tämä edistää mallien juurtumista ja sisällyttämistä opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Yrittäjyyskasvatuksen polku -projektin aikana kehitettävät ja levitettävät opinto-ohjelmat tulevat olemaan Nuori Yrittäjyys ry:n pysyviä, opetushenkilöstön tueksi tarkoitettuja toimintamalleja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

ks. viestintäsuunnitelma ja tämän lisäksi jatkuva tiedottaminen Nuori Yrittäjyys ry:n verkkosivuilla NY Yrittäjyyskasvatuksen polku- osiossa sekä sekä erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa kansallisella tasolla sekä kansainvälisille verkostoille.
Tiedottamisessa hyödynnetään alueellisia ja kansallisia yhteistyökumppaneita sekä soveltuvin osin muita oph:n rahoittamia projekteja.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

ks. viestintäsuunnitelma.
Projektin aikana kehitettävät toimintamallit ja niistä yhdistyvä NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -malli alakoulusta toiselle asteelle on koulujen käytettävissä projektin päätyttyä. Koulut voivat toimia suorassa yhteydessä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa kautta Suomen.

Nuori Yrittäjyys ry:n muu yleinen viestintä eri yhteyksissä palvelee niin ikään NY Yrittäjyyskasvatuksen polku- projektin hyvien käytäntöjen levittämistä projektin aikana ja sen jälkeen.

2012
Nuori Yrittäjyys ry osallistuu tammikuussa 2012 järjestettäville Educa-messuille, jossa NY Yrittäjyyskasvatuksen polku- on esillä. Kevään 2012 aikana tehdään toiminta- ja koulutussuunnitelma syksyn 2012 toimintaa ja koulutuksia varten YES aluetoimijaverkostolle.
Hankkeen päättymisen jälkeen NY Yrittäjyyskasvatuksen polku- ohjelmat ovat osa NY:n pysyvää toimintaa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 204 961

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 204 615

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 266 361

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 266 099

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyyskasvatuksella muutosvoimaa

9. Loppuraportin tiivistelmä

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku- herätti runsasta esikiinnostusta ja kysyntää kentältä. Hanke käynnistyi pienellä viiveellä syksyllä 2008, joten ensimmäisen pilotin ja uuden opinto-ohjelman käyttöönottamista odotettiin innokkaasti pilottikoulujen sekä yhteistyökumppanien verkostossa. Varsinaiset pilottikoulut olivat hankkeen alkuvaiheessa merkittävässä ja aktiivisessa roolissa. Projektin onnistumisen kannalta toimintaa ja toiminnan tuloksena syntyviä tuotteita rakennettiin hyvässä vuorovaikutuksessa projektin ydintoimijoiden kanssa. Mahdolliset haasteet mm. opinto-ohjelman materiaalin toimivuudesta, selkeydestä ja käytettävyydestä on ratkaistu prosessien yhteydessä eri osapuolten näkemyksiä kuunnellen ja vaihtoehtoja esiin tuoden. Projektilla oli hankkeen alusta saakka hyvä positiivinen etenemisote.

Alkuvaiheessa (2008-2009) suurimmaksi haasteeksi nousi erityisesti NY 6h leirin toteuttamisessa edellytettävän rinnakkais- ja yläkoulun opetushenkilöstön asenne toiminnan järjestämisestä aiheutuvaa lisätyötä kohtaan. NY 6h leirin kirjoittamistyötä jatkettiin pilotointien yhteydessä ja malli valmistui käyttöön lukuvuoden 2009-2010 alussa syksyllä 2009. Ohjelmapiloteista on saatu materiaalin kehittämisideoita ja ehdotuksia sekä hyvää palautetta myös osallistuvilta nuorilta. Yksi piloteista toteutettiin erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmälle tukioppilaiden avustuksella ja tulokset sekä kokemukset olivat varsin kannustavia. Luokkaopetuksessa keskittymisvaikeuksia olevat nuoret pääsivät tosi toimiin. NY 6h-leiripiloteista suurimpana huomiona nousi esiin valmistelutöiden lisäksi opinto-ohjelman hyvä markkinointi ja leiriohjaajien informointi. Muun koulun tulee tietää riittävästi tapahtumasta etukäteen. Nämä pystyttiin huomioimaan materiaalin seuraavaan painettuun versioon. Keväällä 2009 käynnistyi NY ohjelmat opseissa työ, jota pilottiopettajat pääsivät ohjausryhmän ohessa kommentoimaan.

NY minä+sinä=me ohjelma pilotointiin syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Opinto-ohjelman käytännönläheisyys ja innovatiivisuus saivat hyvää ja rakentavaa palautetta pilottiopettajilta. Eräs pilotti opettaja totesi, että ohjelman kautta luokan erilaiset vahvuudet saatiin paremmin esille. Projektin pilottikouluilla oli positiiviset kokemukset toimivasta mallista ja tässä vaiheessa oli selvää, että materiaali halutaan sisällyttää koulun opetukseen jatkossa. Esi- ja alkuopetukseen suunnattu itsetuntoa, omia taitoja ja vahvuuksia tukeva malli on käyttökelpoinen myös koulutuksen ylemmillä luokilla. Palautteen mukaan malli voisi toimia portfoliona ja myöhemmin CV:nä. Tämän ohjelman kautta koulun ulkopuoliset työelämän edustajat ovat kasvavassa määrin jalkautuneet ryhmiin ja luokkiin kertomaan millaisia taitoja ja vahvuuksia eri aloilla tarvitaan. Ensisijaisesti NY Vapaaehtoisena ovat toimineet oppilaiden vanhemmat.

Projektin aikana työstetty materiaali ja pilotoinneista saadut kokemukset ovat ohjanneet materiaalin kehittämistyötä vastaamaan suomalaisen koulutuksen tarpeita. Syksyllä 2010 pilotoitu NY Mitä ihmiset tekevät- mitä kaupungissa tapahtuu tukee uuden ajan kansalaistaitojen ja tällä hetkellä koulutuksen kentässä jopa kadoksissa olevien taitojen harjannuttamista. Erityisesti tässä opinto-ohjelmassa kokemukset osoittavat, että tulokset ja sitoutuminen ovat huomattavasti parempia silloin kun opettajat saavat perehdytyksen/koulutuksen materiaalin käyttöönottamiselle. Materiaalit ja mallit antavat opettajalle pedagogista vapautta mikä nostaa mallien suosiota. Viimeisen uuden mallin pilotoinnin aikaan tarve mallien levittämiselle kasvoi huomattavasti. Opinto-ohjelmien tueksi työstetyt NY ohjelmat opseissa- vihkot jaetaan opettajille koulutusten yhteydessä.

Projektin aikana syntyi uusia innovaatioita. Vuonna 2009 toteutettiin NY 12h leiri ja testattiin NY Pikku yrittäjä diplomi. Vuonna 2010-11 ideoitiin kentältä tulleeseen tarpeeseen NY kortit, jotka edistävät yrittäjämäisten työtapojen käyttämistä ja toimivat NY-aluetoimijaverkoston työkaluna.

Projektin lopulla on todettava, että opinto-ohjelmien suosio on yllättänyt tekijät. Kokonaisuuden rakentuminen yhteneväiseksi poluksi, jossa on hyvin tuotteistettuja malleja tuntuu toimivan ja laajemmille kokonaisuuksille on tilausta. NY opinto-ohjelmat ovat kokonaisuuksia, joihin kuuluu koulutus, materiaali, palaute ja vuosittainen päivittäminen. Projektin aikana ilmeni, että pelkän yk- materiaalin levittäminen ilman opastusta ei vastaa opinto-ohjelmien tarkoitusta tai edistä opinto-ohjelmien kiinnittymistä osaksi opetussuunnitelmia. Nuori Yrittäjyys ry keskittyy jatkossa polun levittämiseen, joka on kasvavalla kiinnostuksella, mutta vähenevillä resursseilla suuri haaste. Projekti on saavuttanut tavoitteensa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti pienellä henkilöresurssilla ja hyvillä verkostoilla. NY Yrittäjyyskasvatuksen polulle osallistui lukuvuonna 2010-11 15 941 nuorta. (lv 08-09, 3500, lv 09-10 6700) Lukuvuoden 11-12 luvut päivittyvät kesällä 2012.