Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10381

Projektin nimi: Avoin kansallinen ideapankki - Open Innovation Banking System (OIBS)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1046216-1

Osoite: Ratatie 22

Puhelinnumero: 0988687150

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.laurea.fi

Projektin kotisivun osoite: www.massidea.org

Vastuuhenkilön nimi: Maarit Fränti

Asema: Vararehtori

Sähköposti: maarit.franti(at)laurea.fi

Puhelinnumero: 09-88687880

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä toimivat PK-yksityiset ja julkiset organisaatiot. OIBS-konsepti tuottaa näissä organisaatioissa toimiville kehittäjille henkilökohtaisen jatkuvasti päivittyvän työkalun, joka sisältää huomattavan määrän uusia ideoita, tulevaa ja nykyistä markkina- ja asiakasinformaatiota. Työkalu tukee ja ruokkii kehittäjän innovointitoimintaa ja antaa hänelle kätevän mahdollisuuden hyödyntää omassa toiminnassaan nuorten opiskelijoiden tuomaa vaihtoehtoista näkökulmaa ja aktiivisten eläkeläisten tarjoamaa elämänkokemusta. Merkittävimpien hyötyjen uskotaan koituvan erityisesti PK-yrityksissä toimiville kehittäjille, jotka tällä hetkellä joutuvat rajallisten taloudellisten ja henkilöresurssien johdosta antamaan merkittävää tasoitusta suuryrityksen kollegoilleen. Hanke ei tuota yksittäisille yrityksille räätälöityjä palveluja.

Toinen merkittävä kohderyhmä ovat osallistuvien korkeakoulujen henkilökunta jonka toimintaan OIBS-hankkeen aikana toteutettava innovaatioverkkopalvelu jatkossa integroituu. Korkeakoulujen henkilökunnalla on keskeinen rooli innovaatioverkkopalvelun sisällön tuotannon organisoinnissa ja itse palvelun kehittämisessä. Kolmantena kohderyhmänä mainitaan aktiiviset eläkeläiset joille yhteisöllinen verkkopalvelumme avaa kätevän mahdollisuuden osallistua yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa tapahtuvaan innovaatiotoimintaa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Osana ammattikorkeakouluja (amk) koskevia lakeja ja asetuksia amk:ien tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Lisäksi amk:ien soveltavan tutkimus- ja kehitystyön tulee palvella opetusta sekä tukea alueen kehitystä, elinkeinoja ja työelämää. Tämän toiminnan keskiössä on opiskelija. Nuorehkon ikänsä johdosta erityisesti amk-kentän T&K -toiminnan ja aluekehitys tehtävien integrointiin liittyvien huomattavien odotusten lunastus on vielä osaltaan antanut odottanut itseään. OIBS-hankeen toimijat uskovat konseptimme olevan merkittävä pelinavaus tämän odotuksen lunastamiseen ja konkretisoivan täysin uudenlaisen yhteistoiminnan muodon korkeakoulujen ja liike-elämän välille, jota opiskelijat pääsevät hyödyntämään. Onnistuessaan tämä uudenlainen toimintamalli avaa myös mahdollisuudet kyseisen koulutusformaatin vientitoimintaan.

Myös Valtioneuvoston voidaan osaltaan katsoa kuuluvan OIBS-hankkeen välilliseen kohderyhmään. Konseptin toteutuessa OSKE osaamiskeskusohjelma saa käyttönsä ennennäkemättömän suuren ja ennen kaikkea vaihtoehtoisen näkemyksen tarjoavan resurssin kehitystoimintaan. Tämän kustannustehokkaan panostuksen johdosta Suomessa tapahtuva aluekehitys siirtyy aitoon avoimissa yhteisöissä tapahtuvaan verkostomaiseen toimintamalliin ja luo kansallista kilpailuetua.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 69, joista naisia 45

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hetken yksi voimakkaimmista globaaleista megatrendeistä ovat yhteisölliset verkkopalvelut. Näillä viitataan tietoverkoissa tarjottaviin sosiaalisenmedian palveluihin, jotka eri muodoissa fasilitoivat käyttäjien välistä kommunikointia, yhteistyötä ja yhteisesti tuotetun sisällön jakamista. Tätä toimintalogiikkaan noudattaen Avoin kansallinen ideapankki/Open Innovation Banking System (OIBS) - hankkeen tarkoituksena on nostaa nyt vajaakäytössä oleva satojentuhansien korkeakouluopiskelijoiden ja eläkeläisten luovuus ja yhteisöllisyys todelliseksi kansalliseksi kilpailutekijäksi, jota kaikki Suomen yritykset ja julkiset toimijat voivat kokoon katsomatta kustannustehokkaasti hyödyntää. Hankkeessa synnytetään pysyvä rakenne sosiaalisen median periaatteita noudattavalle innovointiyhteisölle, joka kiinteästi integroituna osana korkeakoulujen opetustoimintaa tuottaa yritysten käyttöön jatkuvalla syötteellä ajankohtaisia 1) kuvauksia uusista ideoista, 2) ennakointitietoja tulevaisuuden markkinaympäristöstä ja 3) tämän hetken keskeisistä asiakastarpeista ja ongelmista. Yhdessä nämä kolme tietopankkia muodostavat ns. innovaatiokolmion jossa yhdistyvät kahden - tulevaisuus tutkimus ja asiasuuntautuneisuus - kilpailevan teoreettisen idealähteen vahvuudet. Edellä mainittujen tietopankkien sisällöntuotanto resursoidaan valtioneuvoston määrittelemän Osaamiskeskusohjelman (OSKE) mukaisiin sisältöalueisiin, jolloin muodostuu kiinteä liityntä Triple Helix - toimintamalliin. Palveluun kehitettävä sisällönsuosittelu ratkaisu yhdistää eri sisältöjä keskenään ja luo edellytyksiä synnyttää palvelun käyttäjälle odottamattomia tilanteita, jotka osaltaan tukevat uusien ideoiden syntyä. Palvelu perustuu virtuaalimaailmoista tuttuun peliympäristöön jossa käyttäjät luovat omia hahmojaan ja kasvattavat hahmojensa välityksellä omista ideoistaan yhdessä muiden kanssa todellisia menestystarinoita. Uudenlaisena opetusformaattina kehitettävän OIBS-konseptin uskotaan omaavan myös merkittävää vientipotentiaalia.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

OIBS-toimijoiden välinen tiedostus, viestintä ja kommunointi hoidetaan pääasiassa OIBS-hankkeelle perustettavan Wikipedian ja sitä tukevien keskusteluryhmien kautta. Wikipedia toimii samalla palvelun kehittämistä tukevien määtittelydokumenttien tuotatamis- ja jakelukanavana.

Hankejohtaja vastaa avustajiensa kanssa hankkeen yleisestä tiedottamisesta mm. lehdistötiedotteiden ja hankeen verkkopalvelussa julkaistavien tiedotteiden osalta. Lisäksi osana normaalia opetustoimintaa hankkeesta viestitään korkeakoulun sisällä projektihenkilökunnan ja muun opetushenkilöstön toimesta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

OIBS-hankeen Jalkauttaminen-osaprojekti toteuttaa projektisuunnitelman mukaan hyvien ja huonojen käytänteiden levittämisen. Osana projektin toteuttamista hankkeeseen osallistuvat tahot kuvaavat ks. osaprojektin vetäjälle omat kokemuksensa, jotka jaetaan sähköisesti projektiryhmän kesken. Käytänteistä keskustellaan myös hankkeen aikana järjestettävissä työpajoissa. Tämä informaatio hyödynnetään vuosittain julkaistavassa OIBS-konseptin uudessa versiossa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 816 062

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 770 838

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 060 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 962 345

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tuloksena rakennettiin sosiaalisen median periaatteita noudattava verkkopalvelu, joka on osaksi integroituna toteuttajakorkeakoulujen opetustoimintaan ja tuottaa kohderyhmien käyttöön ajankohtaisia sisältöjä 1) kuvauksia uusista ideoista, 2) ennakointitietoja tulevaisuuden markkinaympäristöstä ja 3) tämän hetken keskeisistä asiakastarpeista ja ongelmista. Oheinen verkkopalvelun tietovarantoineen ja siihen liittyvä innovointiyhteisö muodostavat yhdessä uudenlaisen opetusformaatin, josta tavoitellaan jatkossa uutta koulutuksen vientituotetta.