Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10385

Projektin nimi: Musiikkialan toimintaympäristöt ja osaamistarve - Toive

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetushallitus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Sibelius-Akatemia

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0202028-3

Osoite: Töölönkatu 28, PL 86

Puhelinnumero: 020 75390

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.siba.fi

Projektin kotisivun osoite: www.siba.fi/toive

Vastuuhenkilön nimi: Mirka Pesonen

Asema: projektipäällikkö

Sähköposti: mirka.pesonen(at)siba.fi

Puhelinnumero: 0407104205

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Musiikkiyliopisto Sibelius-Akatemia
Musiikkialan ammattikorkeakoulut, joissa on musiikin koulutusohjelmia (10 kpl)
Musiikkialan II asteen oppilaitokset (konservatoriot, 15 kpl)
Opetusministeriö (ennakointitoimi, koulutuksen kehittäminen)
Opetushallitus (ennakointitoimi, koulutuksen kehittäminen, opiskelijavalinnat)
Kirkkohallitus
Maakuntien liitot (alueellinen ennakointi)
Kansallinen ennakointi

3.3 Välilliset kohderyhmät

Musiikkioppilaitokset (taiteen perusopetus)
Yleissivistävän koulun musiikinopetus
Vapaan sivistystoiminnan musiikkitoiminta
Suomen evankelisluterilaisen kirkon musiikkitoiminta
Orkesterit
Musikkibisnes (äänilevy-yhtiöt, agentuurit, promoottorit, managerit, elmu-ravintolat, yritykset, osuuskunnat ym.)
Musiikkifestivaalit

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa musiikkialan työelämässä tapahtuvista muutoksista ja niistä aiheutuvista laadullisista ja määrällisistä osaamistarpeiden muutoksista. Tiedon on tarkoitus palvella musiikkialan ammatillisen koulutuksen koko kenttää ja tätä kenttää ohjaavia ja sääteleviä toimijoita.

Projekti toteutetaan monimenetelmäisenä ja -vaiheisena tutkimuksena, jossa kohderyhminä ovat yhtäältä julkisin varoin toimivat musiikki- instituutiot, kuten orkesterit, musiikkioppilaitokset, yleissivistävä koululaitos sekä evankelis-luterilainen kirkko ja toisaalta monimuotoinen musiikkibisnes.

Tutkimusmenetelminä projektissa ovat kyselyt, haastattelut ja case-analyysit innovatiivisista musiikkialan yrityksistä. Lisäksi tietoa tuotetaan tulevaisuusverstastyyppisissä seminaareissa, joissa informantteja ovat asiantuntijat musiikkialan työelämän eri segmenteistä, ja joiden pohjana on em. menetelmin tuotettu tutkimustieto.

Projektin hallinnoijana on Sibelius-Akatemia, ja yhteistyökumppaneita ovat Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Suomen Konservatorioliitto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta syntyy max. 3 verkkojulkaisua, sekä näiden painettu yhteenveto.
Projektin omat www-sivut perustetaan Sibelius-Akatemian palvelimelle osoitteeseen www.siba.fi/toive.
Muu tiedotus kanavoidaan pääasiassa kohderyhmien ammattilehtiin (esim. Opettaja-lehti, Rytmi, Unisono, Rondo, Kirkkomusiikki-lehti).
Tiedotuksesta vastaa hankkeen projektipäällikkö.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Sibelius-Akatemian hallitus seuraa projektin tuloksia tiiviisti osana strategiatyöskentelyään. Osatuloksia esitellään hallituksessa puolivuosittain alkaen 2009. Tulosten merkitystä musiikkiyliopiston koulutusrakenteisiin pohditaan hallituksessa, ja päätösten perusteella ja opintohallinnossa. Vastaavasti Stadian opetussuunnitteluprosessissa tulokset tulevat käyttöön koulutuksen rakenteiden ja sisällön kehittämisessä. Konservatorioliitto käsittelee tuloksiaan omissa elimissään ja yksittäisten oppilaitosten tasolla.
Projektilla on merkittävyyttä koko musiikkialan koulutuksen kehittämisen kannalta. Tutkimustuloksia levitetään paitsi perinteisen julkaisutoiminnan ja tiedotuksen keinoin myös alan kouluttajien vuositapaamisissa ja seminaareissa. Projektin aikana näitä tapaamisia, joissa osatuloksia esitellään, ehtii olla kolme (tammikuut 2009-2011). Tällöin on myös mahdollista keskustella musiikkialan koulutuksen kokonaissysteemistä ja koulutusjatkumosta.
Musiikkielämän tulevaisuutta suunnitteilla olevan tutkimuksen valossa käsitellään Sibelius-Akatemian järjestämissä alan tulevaisuusfoorumeissa sekä Suomalaisen musiikin päivillä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 401 914

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 371 631

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 467 939

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 432 657

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

9. Loppuraportin tiivistelmä

Toive-hankkeen tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa musiikkialan työelämässä tapahtuvista muutoksista ja niistä aiheutuvista laadullisista ja määrällisistä osaamistarpeiden muutoksista. Tieto palvelee musiikkialan ammatillisen koulutuksen koko kenttää ja tätä kenttää ohjaavia ja sääteleviä toimijoita.
Hanke toteutettiin monimenetelmäisenä ja -vaiheisena tutkimuksena, jossa kohderyhminä olivat yhtäältä julkisin varoin toimivat musiikki-instituutiot, kuten orkesterit, musiikkioppilaitokset, yleissivistävä koululaitos sekä evankelis-luterilainen kirkko ja toisaalta monimuotoinen musiikkibisnes. Hankkeen ajallinen kesto oli 1.8.2008-30.6.2011.
Tutkimusmenetelminä hankkeessa olivat kyselyt, haastattelut ja case-analyysit innovatiivisista musiikkialan yrityksistä. Aineistoa kerättiin sykleittäin. Kerättyä tietoa jalkautettiin ja hyödynnettiin selvitystyössä pitkin hankkeen kestoa. Eri aineistoista julkaistiin hankkeen aikana osaraportteja hankkeen kotisivuilla verkkojulkaisuina. Näistä osaraporteista ja selvitysten tuloksista koottiin painettu loppuraporttikirja. Hankkeen tulosten lisäksi loppuraporttikirjassa on myös artikkelit hankkeen päätösseminaarin aineistosta.
Seminaaria varten musiikkialan koulutustahoilta pyydettiin tulevaisuutta arvioivat puheenvuorot. Puheenvuorojen laatimista varten ja keskustelun pohjaksi annettiin hankkeessa jo kerättyä aineistoa. Näin saatiin kouluttajatahot arvioimaan hankkeessa esille tulleita näkökulmia ja työstämään omaa visiotaan tulevaisuudesta. Nämä visiot toimivat hyvänä pohjana seminaarin yleiselle keskustelulle, ja ne ovat esillä myös hankkeen loppuraporttikirjassa.
Selvityksen tuloksissa on nähtävissä hyvinkin tarkkaan määriteltyjä osaamistarpeita tietyn alan valinneille muusikoille. Mutta toisaalta esille nousi myös kaikille musiikin parissa toimiville yhteisiä teemoja. Edelleen ristivetoa syntyy vaatimuksissa moni- ja huippuosaamisen välillä. Moniosaamisella tarkoitetaan tosin alakohtaisesti hieman eri asioita – siinä missä orkesterimuusikoilta voidaan vaatia huippuosaamisen lisäksi musiikkityylillistä joustoa, musiikkiopiston opettajalta odotetaan laaja-alaisuutta, mm opetettavien aineiden kirjossa. Rytmimusiikin parissa toimivalle freelance-muusikolle moniosaamisen haaste näyttäytyy usein monien instrumenttien soiton hallinnan vaatimuksena.
Myös ulkomusiikillisia taitoja tarvitaan. Työelämä- ja vuorovaikutustaidot koetaan tärkeiksi. Orkestereissa perään kuulutetaan ergonomiataitoja, sekä valmiuksia vuorovaikutukselliseen toimintaan ja erilaisten yleisöjen kohtaamiseen. Seurakunnissa, sekä musiikin opetustyössä vuorovaikutustaitojen tarve näyttäytyy ryhmien ja yksilön kohtaamisen taitoina. Freelance-muusikoiden osaamistarpeet keskittyvät oman uran hallintaan, liittyen mm. yrittäjyyteen, oman osaamisen kehittämiseen ja esiintymistaitoihin.