Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10387

Projektin nimi: STUDIO

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0996167-6

Osoite: PL 230

Puhelinnumero: 03 6461

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.hamk.fi/aokk

Projektin kotisivun osoite: www.opinovi.fi/studio

Vastuuhenkilön nimi: Seija Mahlamäki-Kultanen

Asema: johtaja

Sähköposti: seija.mahlamaki-kultanen(at)hamk.fi

Puhelinnumero: 040-5878029

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisina kohderyhminä ovat suomen- ja ruotsinkielisten oppilaitosten, korkeakoulujen, aikuislukioiden, vapaan sivistystyön, seurakuntien sekä kolmannen sektorin aikuiskouluttajat sekä muut aikuisopiskelijoiden ohjaukseen osallistuvat ja oppilaitosten hallinnosta vastaavat. Lisäksi kohderyhmänä ovat työhallinnon toimijat sekä koulutusyhteistyötä tekevät työelämän edustajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä:
- aikuiskoulutusta järjestävien em. organisaatioiden ja järjestöjen tukipalveluiden henkilöstö
- yritysten henkilöstön kehittämistoiminnan henkilöstö (hrd), työpaikkojen ja yritysten kouluttajat ja työpaikkaohjaajat
- työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstö
- aikuisväestö (työlliset, työttömät, opiskelevat, elinikäiset oppijat ja muut)
- työikäiset aikuiset, joilla on puutteellinen pohjakoulutus ja/tai vanhentunut ammatillinen koulutus
- oppimisvaikeuksia omaavat aikuiset
- koulutuksessa aliedustettuna olevat ryhmät
- maahanmuuttajat
- pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstö
- ikääntyvä väestö

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1469, joista naisia 1094

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

STUDIO- projekti on pääasiassa koulutushanke, jonka ensisijaisena tulostavoitteena on: tuottaa ja toteuttaa aikuisopettajien koulutusohjelmia ja aikuiskoulutuksen hyviä käytänteitä, joita voidaan hyödyntää projektin jälkeen. Tämän lisäksi STUDIO-projektin tulostavoitteena on: (2) lisätä aikuisten koulutuksen laatua, kehittää ja toteuttaa työmarkkinoiden toimivuutta ja aikuisten koko elämänkentän huomioon ottavaa ja osallisuutta edistävää pedagogiikkaa, (3) lisätä aikuisten koulutusta ja opetustyötä tekevien henkilöiden pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta, (4) lisätä aikuiskoulutuksen toimijoiden kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuutta, (5) ennakoida vaihtoehtoisia aikuiskoulutusten toimintamalleja, -käytäntöjä ja - ympäristöjä sekä (6) tuottaa tutkimus- ja arviointiaineistoa Ohjauksen strateginen asema ja tutkimus-osaohjelman käyttöä.

STUDIO-projektin tuloksena
- aikuiskoulutustyötä tekevien henkilöiden pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus on parantunut
- aikuispedagogiikkaan on luotu toimintamalleja ja koulutusmoduuleja, joiden avulla kouluttajana toimiva hankkii osaamista henkilökohtaistamiseen, maahanmuutttajien kouluttamiseen, oppimisvaikeuksisten aikuisten kouluttamiseen sekä kansainväliseen koulutustyöhön
- aikuiskoulutusta järjestävissä organisaatioissa on kehitetty tulevaisuuteen ja työelämän kehittämiseen suuntautuvia oppimisympäristöjä, jotka liittyvät informaaliin ja formaaliin oppimiseen,osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Projektissa kehitettävät uudet tuotteet ovat erilaisia koulutuskokonaisuuksia:

Tuotteet 1-3. 5-15 op:n suomen- ja ruotsinkieliset pedagogiset valmennusmoduulit; koulutustarjotin laaditaan Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Arcadan yhteistyönä. Uusia innovatiivisia valmennusmoduuleja erityisteemoista täsmätuotteina henkilökohtaisten osaamistarpeiden perusteella.
Vuosien 2011-2013 suunnitelmissa alustavat tuotteet ovat 5 op:n moduuleista muodostuvia kokonaisuuksia, joista osallistuja voi valita tarpeensa mukaisesti joko yhden moduulin tai enemmän. Eri kohderyhmille suunnatut tuotteet ovat:
Muuttuvaan opettajuuteen liittyviä tuotteita on yhteensä 10 eri tuotetta.
Kouluttajakoulutus 15 op sisältää kolme eri moduulia (perustaidot l ja ll sekä Emaailma).
Oppisopimustyyppisen (korkea-aste) ja oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen liittyviä tuotteita on 6 kpl.
Aikuisten ammatillinen erityisopetus 30 op- kokonaisuus muodostuu 6:sta viiden opintopisteen moduulista.
Projektin kohderyhmänä ovat erilaissa aikuiskoulutustehtävissä toimivat: vapaa sivistystyö, järjestöt ja yhdistykset, kolmas sektori, aikuiskoulutusorganisaatiot, korkeakoulut ja aikuislukiot sekä työhallinnon toimijat
Projektin aikana kehitetään ja järjestetään n. 96 koulutusta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotus muodostuu opiskelijarekrytointiin liittyvästä tiedotuksesta, jolla tavoitellaan opiskelijamäärän täyttymistä sekä koulutustuotteiden juurruttamiseen liittyvästä tiedotuksesta. Tiedotusta kohdennetaan erityisesti koulutusorganisaatioihin, mutta myös hankkeen välillisiin kohderyhmiin.

Projektin ulkoisen tiedottamisen kanavina ovat:
- www-sivut
- projektin esittelyaineistot
- artikkelit (web, lehtiartikkelit)
- kansalliset ja kansainväliset seminaarit
- erilaiset jatko- ja täydennyskoulutustilaisuudet
- toteuttajaorganisaatioiden muut koulutukset
- aikuisopiskelijan viikko
- Meidän helmet 1 ja 2

Projektin sisäisen tiedottamisen kohteena ovat projektissa mukana olevat organisaatiot, projektihenkilöstö, ohjausryhmä ja rahoittaja. Näille ryhmille tiedotetaan projektin etenemisestä ja vaikutuksista, lisäksi etenkin ohjausryhmälle tiedotetaan talouteen ja muihin seurantaindikaattoreihin liittyvistä kysymyksistä. Projektin sisäinen tiedottaminen on jatkuvaa ja tapahtuu seuraavia kanavia käyttäen:
- sähköposti
- www-sivut
- intrat
- sähköinen oppimisympäristö
- kokoukset ja yhteistyötapaamiset
- videoneuvottelut, Skype
- henkilökohtaiset kontaktit
- OpinOvi-sivusto

Projektin käynnistyttyä laaditaan yhdessä toteuttajaorganisaatioiden kanssa yksityiskohtainen tiedotussuunnitelma. Tiedottamisessa otetaan huomioon kohderyhmän kaksikielisyys.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

10-11/2008 Projektin Internet-sivut, sähköinen oppimisympäristö ja neuvotteluympäristöjen luominen
10-12/2008 Projektista tiedottamista ja markkinointia kohderyhmille eri kanavia käyttäen
11/2008 Valmennusohjelmista tiedottaminen aloitetaan kohderyhminä potentiaaliset koulutuksiin osallistuvat
11/2008 Eri yhteistyöosapuolten työseminaari
2009-2011 Valtakunnalliset vuosittaiset hyvien käytäntöjen levittämiseminaarit yhteistyössä kehittämisohjelman muiden projektien kanssa
2009-2011 Hyviä käytäntöjä levitetään koko projektin ajan eri organisaatioiden koulutustilaisuuksissa, opettajakorkeakoulujen perus-, jatko-ja täydennyskoulutustilaisuuksissa, opettajakorkeakouluissa toimivien muiden projektien kanssa yhteistyössä pidettävissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa sekä Aikuisopiskelijan viikolla vuosittain
2009-2010 Hyvien käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään kunkin osatoteuttajan verkostoja.
2011 Meidän Helmet 1- julkaisu. Järjestetään yhteistyössä osaohjelmien kanssa levitysseminaari 2-3.11. Levitetään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä mm OpinOvi:n www-sivuilla sekä sosiaalisissa medioissa yhteistyössä OpinOvi -perheiden kanssa
2012 Meidän helmet 2- julkaisu oppimateriaaliksi,Osallistutaan aikuispedagogiikkaa käsittelevään kansainväliseen seminaariin levittäen STUDIOn käytänteitä
2013Levitetään ja juurrutetaan tuloksia ja hyviä käytänteitä alueellisesti ja kansallisesti
Järjestetään yhteistyössä osaohjelmien kanssa yhteinen valtakunnallinen loppuseminaari

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 486 865

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 486 865

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 641 865

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 644 813

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin aikana on toteutettu 95 koulutusta, laajuudeltaan 3-7 opintopistettä. Koulutuksen on aloittanut 1469 henkilöä ja osa heistä on suorittanut useammankin projektin koulutuksen, joten koulutuksiin osallistuneiden määrä on suurempi.

Projekti on valtakunnallinen ja sitä on toteutettu laajasti ympäri Suomen, painottuen kuitenkin Uudenmaan alueelle (28%). Koulutukseen osallistuneet ovat edustaneet kaikkia koulutusaloja, mutta tavoitteen mukaisesti painotus on tekniikan- ja liikenteen alan toimijoilla. Kohderyhmistä suurin osuus on ollut ammatillisen aikuiskoulutuksen piiristä (57%) ja ammattikorkeakouluista (22%). Vuonna 2011 uudeksi kohderyhmäksi tuli TE-hallinnon toimijat ja heidän osuutensa koulutuksiin osallistuneista on lisääntynyt tasaisesti, ollen projektin lopussa 5%.

Tavoitteen mukaisesti olemme 95 koulutuksen avulla lisännet aikuisten koulutuksen laatua, kehittäneet ja toteuttaneet työmarkkinoiden toimivuutta ja aikuisten koko elämän kentän huomioonottavaa ja osallisuutta edistävää pedagogiikkaa sekä lisänneet aikuisten koulutusta ja opetustyötä tekevien henkilöiden pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta. Koulutusten sisällöissä olemme ottaneet huomioon kulloisenkin kohderyhmän tarpeet ja räätälöineet koulutuksen tarpeita vastaaviksi.

Koulutussisältöjen, koulutuspalautteiden ja vaikuttavuuskyselyn vastauksista käy ilmi, että projektin aikana on pystytty lisäämään opetustyötä tekevien henkilöiden pedagogista osaamista ja antamaan heille uusia välineitä opetustyöhön sekä rohkeutta käyttää niitä. STUDIO –projektilla on ollut tärkeä rooli siinä, että aikuiskouluttajien osaamisen kehittämisen keskeisenä tavoitteena ollut verkkopedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus ovat kehittyneet koulutuksiin osallistuneissa organisaatioissa.
Koulutukset ovat antaneet tietoa uusista opetusmenetelmistä, toimintamalleista ja oppimistyyleistä, joita he voivat hyödyntää omassa työssään ja organisaationsa oppimisympäristöjen kehittämisessä. Myös osallistujien ohjausosaaminen kehittyi osallistujilta saatujen palautteiden sekä kouluttajien havaintojen ja kokemusten perusteella. Osallistujat kokivat saaneensa eväitä asiakkaan kohtaamiseen, oman ohjausosaamisen ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Koulutukset lisäsivät myös ymmärrystä eri ympäristöissä toteutetusta aikuisten ohjaustyöstä ja lisäsivät näin yhteistyön edellytyksiä.

Koulutukset ovat lisänneet henkilöstön valmiuksia tunnistaa oppimisessa tukea tarvitsevia opiskelijoita. Osallistujat ovat saaneet myös käytännön työkaluja ja toimintamalleja tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisen tukemiseen ja ohjaukseen. Ko. taidot edesauttavat organisaation erityiseen tukeen liittyvien toimintojen kehittämistä.

Koulutukset ovat syventäneet osallistujien asiantuntijuutta osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisesta, osaamisen kartoittamisessa ja arvioinnissa sekä henkilökohtaistetun näyttötutkintoprosessin suunnittelussa. Lisäksi koulutukset kasvattivat osallistujien henkilökohtaisia verkostoja oman organisaation sisällä ja vahvistivat alueellisten aikuiskoulutukseen ja -ohjaukseen liittyvien verkostojen ohjauksellista yhteistyötä ja verkostomaista työtapaa. Lisäksi koulutukset antoivat uutta tietoa maahanmuuttajien kouluttamiseen ja tulevaisuuteen sekä työelämän kehittämiseen suuntautuvien oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Koulutuspalautteiden sekä vaikuttavuuskyselyn perusteella koulutusten avulla on pystytty lisäämään aikuiskoulutuksen toimijoiden kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuutta. Koulutussuunnittelussa on huomioitu, että koulutuksiin voi osallistua henkilöitä eri organisaatioista, jolloin verkostoituminen luonnollista. Yhden organisaation toteutusmallissa on pyritty siihen, että organisaation sisältä koulutukseen osallistuisi mahdollisimman monelta eri alalta toimijoita. Tämä puolestaan on lisännyt verkostoitumista organisaation sisällä.

Projektissa toimineet kouluttajat ovat omissa koulutuksissaan kehittäneet uusia aikuiskoulutuksen toimintamalleja, -käytäntöjä, ja -ympäristöjä. Tämä on ollut mahdollista, koska kouluttajat ovat toteuttaneet useamman samansisältöisen koulutuksen näin pystyneet kehittämään toteutusta, sisältöjä ja käytänteitä sekä käsittelemään asioita eri näkökulmista. Kouluttajien haastatteluista kävi ilmi, että kouluttajat ovat projektissa kouluttaessaan lisänneet omaa osaamistaan. Kouluttaminen on lisännyt substanssiosaamista koulututettavassa aineessa, työelämäosaamista, kykyä ja rohkeutta toimia erilaisista organisaatioista tulevien opiskelijoiden kanssa, opettajana kehittymistä sekä koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opettajien tuottamat uudet käytänteet ja mallit on kerätty kahteen julkaisuun, Meidän Helmet ja Meidän Helmet II.