Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10389

Projektin nimi: Valmiutta valmentajille, opastusta ohjaajille.

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Urheilukatu 6

Puhelinnumero: 010 383 30

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.lappia.fi, etunimi.sukunimi@lappia.fi

Projektin kotisivun osoite: www.valvo.fi

Vastuuhenkilön nimi: Martti Holster

Asema: Aikuiskoulutusjohtaja

Sähköposti: martti.holster(at)lappia.fi

Puhelinnumero: 010 383 4182

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Torniolaakson

Kunnat: Pello, Muonio, Ylitornio, Kolari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuorten parissa työskentelevät henkilöt, kuten opetushenkilöstö, opinto-ohjaajat, nuoriso-ohjaajat, opintopiirien vetäjät, työpajavalmentajat, työpaikka-ohjaajat, pienyrittäjät, kolmannen sektorin toimijat sekä oppilaitosten johtohenkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankeen välillisenä kohderyhmänä ovat ammatillisia aloja opiskelevat nuoret, työpajojen asiakkaat, nuorisotyön asiakkaat, erityyppisiin opintopiireihin ja seura/yhdistystoimintaan osallistuvat henkilöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 277, joista naisia 203

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat ammatillisissa oppilaitoksissa,lukioissa, kunnissa, työpajoissa, seurakunnissa, sekä erilaisissa hankkeissa nuorten ja pitkä-aikaistyöttömien parissa työskentelevät henkilöt.
Projektin avulla heille annetaan koulutuksen ja käytännön harjoittelun kautta sellaiset pedagogiset ja tietoteknilliset perusvalmiudet, että he voivat toimia valmentajina työpajoissa, ammattityönohjaajina oppilaitoksissa, nuorisotyöntekijöinä, opintopiirien vetäjinä, vapaaehtoistyössä kolmannella sektorilla, sekä perehdyttäjinä työharjoittelijoille ja uusille työntekijöille yrityksissä. Projekti antaa myös lisävalmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen opetus/ohjaustyössä oppilaitoksissa, kunnissa, ja seurakunnissa nuorten kanssa työskenteleville henkilöille.
Projektin tavoitteena on muodostaa ensisijaisesti Tornionlaakson, ja Tunturi-Lapin seutukuntien alueelle sellainen toimijaverkosto, jonka avulla ammatillinen koulutus,ammattinohjaus ja kiinnostus kouluttautumista kohtaan tehostuu entisestään.Tunnusomaista toiminnalle on läheinen yhteistyö yrityskentän ja oppilaistosten sekä työpajojen välillä, sekä modernin tekniikan jatkuva hyödyntäminen toiminnassa
Projektin toiminta rakentuu erilaisista koulutustilaisuuksista, joissa kohderyhmälle annetaan mm. perusvalmiudet pedagogiikkaan, sekä etäopetustekniikan hallitsemiseen ja hyödyntämiseen. Teorettisten osioiden lisäksi projektissa järjestetään kohderyhmälle myös ohjattua käytännönharjoittelua yrityksissä ja oppilaitoksissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tullaan tiedottamaan sen käynnistyessä, järjestämällä julkiselle sanalle tiedotustilaisuus. Projektin kohderyhmälle järjestetään tiedoitustilaisuus, ja projektin henkilöstön avoimista paikoista ilmoitetaan lehdissä.
Tiedotustoiminta on aktiivista koko projektin toiminnan ajan sekä sisäisesi, että ulkoisesti. Hankkeen päättyessä järjestetään tiedotustilasuus, jossa yhteydessä aikaan saadut tulokset julkaistaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana kehitetyistä käytänteistä tehdään arviointi yhdessä hankkeen toimijoiden kesken.
Projektin kestäessä esille nousevat toimivat käytänteet esitellään myös niille toimijoille, jotka eivät ole hankkeessa mukana. Käytäntöjen levittämisessä hyödynnetään julkista sanaa, sekä seminaarityyppisiä tilaisuuksia, varsinkin projektin loppupuolella.
Toimintatavat, jossa oppilaitos, ja elinkeinoelämä hyödyntävät käytänteitä aktiivisesti myös projektin jälkeen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 194 256

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 172 009

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 240 336

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 196 896

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut ohjaustehtävissä työskentelevien ohjausosaamisen kehittäminen. Ohjausosaamisen kehittyminen parantaa myös asiakkaiden/opiskelijoiden tilannetta.

Ohjausosaamista on kehitetty koulutusten kautta. Keskeisiä koulutuksia ovat olleet Työpaikkaohjaaja-ja arviojakoulutus, Monikulttuurisuus opinnot (5 op/JAMK) ja erilaiset Toiminnallisten menetelmien koulutukset. Monikulttuurisuus-opinnot toimivat paitsi sisällöllisesti, myös menetelmällisesti, koska verkko-opetus oli useimmille ohjaajille menetelmänä uusi. Verkko-opinnot kehittivät myös tietoteknistä osaamista, joka ennen projektia puuttui osalta ohjaajia.

Toiminnallisten menetelmien koulutus antoi puolestaan valmiuksia toimia erilaisten asiakkaiden kanssa ja järjestää osallisuutta/yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Toiminnallisten menetelmien koulutuksissa pyrittiin myös ryhmäyttämiseen ja verkostojen luomiseen.

Projektin toteuttamisessa keskeisintä on kuitenkin ollut työpajatoiminnan opinnollistaminen. Opinnollistamisessa työpajat kartoitettiin oppimisympäristöinä: millaisia oppimisympäristöjä pajat ovat ja millaista osaamista pajoilla on mahdollista hankkia (vrt. ammattillinen koulutus ja työssäoppimispaikkoina toimivien työpaikkojen oppimisympäristöanalyysi). Opinnollistamisessa jonkin valitun tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia rinnastettiin siten pajojen mahdollistamaan osaamisen hankkimiseen.

Oppimisympäristöanalyysin yhteydessä kartoitettiin mahdolliset yritysyhteistyökumppanit ja se, miten yritykset voivat täydentää työpajoilla saavutettavaa osaamista. Yritysten lisäksi mahdollisia oppimisympäristöjä on muu julkinen sektori.

Opinnollistaminen on ollut keskeinen menetelmä ohjaajien ohjausosaamisen kehittämisessä. Opinnollistaminen on ohjaajan työväline, jonka avulla on mahdollista päästä tavoitteelliseen ohjaukseen.

Opinnollistaminen auttaa työpajaopiskelijaa uravalinnassa ja koulutuspolun rakentamisessa. Opinnollistamisen yhteydessä saavutettu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa oppilaitokseen siirryttäessä ja laadittaessa henkilökohtaistamissuunnitelma.

Opinnollistaminen hyödyttää myös niitä työpajalaisia, jotka eivät jostakin syystä kykene suorittamaan ammatillista tutkintoa; kaikki osaaminen ja ammatillisten valmiuksien hankkiminen parantaa työmarkkina-asemaa.

Projektissa on tuotettu opinnollistamisen lisäksi muuta materiaalia, jota voidaan käyttää uusien ohjaajien perehdyttämisessä. Hankekuntien työpajatoiminnalle on tyypillistä ohjaajien vaihtuvuus ja lyhyet työsuhteet. Perehdyttämismateriaali helpottaa siten uusien ohjaajien työtä ja selkiyttää opinnollistamisen ja tavoitteellisen ohjauksen ideaa.

Projektissa on mallinnettu työpajojen ja oppilaitoksen yhteistyötä: kuka/ketkä vastaavat asiakkaista ja miten opinnollistamista koskevaa tietoa siirretään ja kuka/ketkä vastaavat asiakkaan asiasta eri vaiheissa.
Opinnollistamista on pilotoitu hyvin tuloksin syksyn 2010 aikana. Pellon työpajassa perustana ovat olleet kotityö- ja siivouspalvelun sekä liikuntapaikkahoitajan perustutkinnon perusteet.

Projektin toteutus loi pohjaa verkostoituneelle työskentymallille Tornionlaakson ja Tunturi-lapin seutukuntien kunnille, työpajoille ja elinkeinoelämälle. Kuntien maantieteellinen sijoittuminen saman joen varrelle mahdollistaa koulutuksellisen yhteistoiminnan edelleen kehittämisen.

Pajojen sisällöistä päätettäessä tulee enenevässä määrin huomioida ympäröivä elinkeinoelämä ja sen tarvitsema osaaminen. Näin toimien edesautetaan nuorten sijoittumista työelämään, ja kohotetaan myös työpajojen statusta.