Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10391

Projektin nimi: Mittaava käynnissäpito 2

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2008 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, CENTRIA tutkimus ja kehitys

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Osoite: Talonpojankatu 4

Puhelinnumero: (06) 825000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.cou.fi

Projektin kotisivun osoite: projekti. centria.fi/Mittaava käynnissäpito

Vastuuhenkilön nimi: Lasse Jansson

Asema: Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Sähköposti: lasse.jansson(at)centria.fi

Puhelinnumero: 044 725 0072

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on ammattikorkeakoulun henkilöstö, opiskelijat ja teollisuuden henkilöstö, joiden osaamistasoa nostetaan hankkeen avulla.

Osaamistason nousun myötä tietoa voidaan soveltaa suoraan teollisuuden käynnissäpitoon ja täydennyskoulutukseen sekä insinöörikoulutukseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Mittaava käynnissäpito-projektin yhteydessä ammattikorkeakoulu loi hyvät verkostot alan asiantuntijoihin Suomessa. Tässä hankkeessa hyödynnetään asiantuntijaverkostoa ja sen osaamista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 31, joista naisia 1

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Keski-Pohjanmaana ammattikorkeakoulu toteutti 1.1. - 31.12.2007 välisenä aikana EAKR- rahoitteisen Mittaavaan käynnissäpitoon keskittyvän hankkeen. Vuoden kestäneessä hankkeessa ammattikorkeakouluun rakennettiin mittaavan käynnissäpidon laboratorio, jossa voidaan perehtyä värähtely- ja lämpökameramittausten käyttöön yleisimmissä teollisuuden kunnossapitokohteissa. Hankkeessa myös tehtiin lämpökameramittauksia lukuisissa projektissa mukana olleiden teollisuuslaitosten kunnossapitokohteissa.

Tämä uusi hanke on luonnollinen jatke Mittaava käynnissäpito-projektille. Nyt edellisessä hankkeessa rakennettu oppimisympäristö otetaan käyttöön valmistelemalla ja toteuttamalla mittaavan käynnissäpidon koulutuspaketit yhdessä teollisuuden kanssa. Lisäksi laitteita ja osaamista sovelletaan projektissa mukana olevien teollisuuslaitosten ongelmien ratkaisemiseksi valituissa pilottikohteissa. Hanke tukee Konepaja 2010-hankekokonaisuutta.

Hankkeen tavoitteena on luoda ammattikorkeakouluun pysyvä mittaavan käynnissäpidon oppimiskeskus, jossa laitteiden ja tilojen lisäksi on yhdessä teollisuuden kanssa kehitetyt oppimispaketit.

Laboratoriomittausten ja teollisuuspilottien avulla käynnissäpito-osaaminen syvenee ammattikorkeakoulun ja teollisuuden henkilöstöllä sekä opiskelijoilla. Näin hanke vahvistaa myös ammattikorkeakoulun ja alueen teollisten yritysten yhteistyötä ja tuo molempien käyttöön uutta osaamista, joka tehostaa kunnossapitotoimintaa ja parantaa teollisuuden kilpailukykyä.

Hanke parantaa myös valmistuvien insinöörien soveltuvuutta teollisuuden kunnossapidon tehtäviin, sillä hankkeen seurauksena insinöörikoulutukseen sisällytetään syvällinen kunnossapito-osio. Varsinaisten kunnossapidosta vastaavien lisäksi osio on tärkeä myös mm. niille valmistuville insinööreille, jotka sijoittuvat teollisuuden suunnittelijoiksi, tuotantoon, kone- ja laitehankinnoista vastaaviksi, jne.

Mittaavan käynnissäpidon osaamisen lisääminen lisää myös opiskelijoiden ja teollisuuden yhteistyötä, koska opiskelijat voidaan ottaa mukaan analysoimaan ja parantamaan alueen teollisuudessa havaittuja ja havaittavia parannuskohteita, joihin värähtelyosaaminen, värähtelymittaus- ja lämpökameramittaus voivat tuoda ratkaisun.

Hanke toteutetaan yhdessä teollisuuden kanssa ja hankkeen avulla saadaan ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusalasta houkutteleva opiskelupaikka myös teollisuudessa työskenteleville aikuisopiskelijoille.

Hankkeen koulutuspaketeista kootaan toteuttamisvalmis erikoistumisopintokokonaisuus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Sisäinen tiedotus
Ammattikorkeakoulun henkilöstöä tiedotetaan sähköpostin, henkilöstöportaalin ja ammattikorkeakoulun oman lehden, cou-fin avulla. Opiskelijoille projektista tiedotetaan oppimisportaalin kautta.

Ulkoinen tiedotus
Hankeen alkamisesta tiedotetaan lehdistön ja www-sivujen kautta. Yhteistyökumppaneille projektin koulutuksia markkinoidaan lehtien, sähköpostin ja suoramarkkinoinnin keinoin.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hankkeen tuloksista ja kokemuksista tiedotetaan Konepaja 2010-verkoston kautta. Hankkeesta kirjoitetaan vuosittain artikkeli (yhteensä kaksi artikkelia) Toolilainen-lehteen. Artikkeleita tarjotaan valtakunnalliseen Kunnossapito-lehteen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 236 832

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 229 522

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 299 058

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 287 072

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kehittää tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa kunnonvalvonnan mittausten tutkimus- ja kehitys sekä oppimis- ja testausympäristöä. Hankkeen avulla saatiin opiskelijoiden ja teollisuuden käyttöön keskeiset kunnonvalvonnan mittauslaitteet ja niiden käyttöön perehdyttävän oppimisympäristön, uuden tiedon soveltamisen ja pilottikohteiden mittaukset.

Yhteistyötä eri kohderyhmien ja toimijoiden kesken rakennettiin hankkeessa mahdollisimman saumattomaksi ja läpinäkyväksi. Opetusosion sisällön laadintaan vaikuttivat alueen yritysten esittämät tarpeet ja kunnosspitoyhdistyksen ym. järjestämillä kursseilla alan asiantuntijoilta saatu tieto.

Hankkeen aikana käynnissäpidon opetuksen kokemuksia vaihdettiin muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ja tehtiin vierailuja sekä paikallisiin teollisuuskohteisiin että Pohjois-Suomen suuriin teollisuuskeskittymiin.

Uusinta tieteellistä teoriaa ja käytännön kokemustietoa haettiin aktiivisesti käynnissäpitoon liittyvistä konferensseista, messuista, laite-esittelyistä ja koulutuksista. Vastaavasti hankkeen tuloksista tiedotettiin sisäisesti kohderyhmien ja toimijoiden kesken, mutta erityisesti ulkoisesti, kahden käynnissäpitoseminaarin sekä lehtiartikkelin myötä.

Keväällä 2011 Mittaava käynnissäpito 2-projektissa pidettiin kaasu-, höyry-, alipaine ja nestevuotojen, kitkahankausilmiöiden sekä sähköisten kipinöinti-, valokaari- ja koronapurkausvuotojen mittauskoulutus teollisuusympäristössä teollisuuden ja ammattikorkeakoulun henkilöstölle sekä halukkaille opiskelijoille. Tämän lisäksi opiskelijat olivat suorittamassa ohjatusti mittauksia teollisuuden pilottikohteessa.

Oman henkilökunnan osaamisen kasvattaminen toteutui ja samalla varmistettiin jatkumo uudelle opetussukupolvelle. Opetusympäristöstä ja oppimateriaalista saatiin toimiva kokonaispaketti ja koulutustarjontaa pystytään järjestämään kunnossapidon osalta kattavasti.

Hankkeessa saavutettua osaamista hyödyntäen Kokkolan tekniikan ja liiketalouden yksikössä kehitettiin kunnossapitosuuntautumisvaihtoehto uudeksi pääsuuntautumisvaihtoehdoksi konetekniikan opetukseen. Lisäksi kunnossapidon koulutusta tullaan tarjoamaan täydennys- ja aikuiskoulutussovelluksena opiskelijoille sekä maksullisena palvelutoimintana teollisuuden yrityksille.

Kunnonvalvonta niveltyy osaksi ammattikorkeakoulun strategiaa uuden suuntauman myötä ja hankkeessa saavutetut hyvät ratkaisut siirtyvät suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti osaksi insinööriopintoja.